Dr. Öğr. Üyesi

Cüneyt Süzel

Kitaplar

Yeni Deniz Ticareti Hukuku’nun Kaynakları, Cilt 1: Milletlerarası Sözleşmeler ve Açıklamalı Çevirileri, Bibliyografya, Mahkeme Kararları, İstanbul 2013, XXIII+1205 s. [Prof. Dr. Kerim Atamer ile birlikte]

Kitap Bölümleri

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karardaki Değişikliklerin Deniz Ticareti Hukukuna Etkisi,  Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar Sempozyumu I, Cüneyt Süzel (edt.), İstanbul 2019, s. 97-144.

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Kurulan Sigorta Sözleşmeleri Mevzuatının Değerlendirilmesi, Sigorta Hukukunun Bazı Güncel Sorunları, İstanbul 2017, s. 93-141.

Part II Chapter 3: Master and Seamen, in: Kerim Atamer / Duygu Damar (eds.), Transport Law in Turkey, [originally published as a monograph as part of: Roger Blainpain (general ed.) Marc Huybrechts / Eric Van Hooydonk (volume eds.), International Encylopaedia of Laws / Transport Law], (Wolters Kluwer, ISBN 978-90-411-4729-5) Alphen aan den Rijn / The Netherlands 2013, 2016

Part II Chapter 10: Collisions, in: Kerim Atamer / Duygu Damar (eds.), Transport Law in Turkey, originally published as a monograph as part of: Roger Blanpaın (General Ed.), Marc Huybrechts / Eric Van Hooydonk (Volume Eds.), International Encyclopaedia of Laws / Transport Law], 2nd EditionWolters Kluwer, ISBN 978-90-411-8271-5 (e-Book: 978-90-411-8300-2), Alphen aan den Rijn / The Netherlands 2013, 2016

Chapter 6: Construction Problems in the Rotterdam Rules regarding the Identity of the Carrier, in: Meltem Deniz Güner Özbek (ed.), The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, (Springer), Berlin / Heidelberg 2011, 155-199 [Prof. Dr. Kerim Atamer ile birlikte]

Armağan Katkıları

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, İstanbul 2015, s. 811-834

Türk Mevzuatında Gemi Tanımı, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, Cilt:. 2, İstanbul 2010, 1615- 1644

Deniz İş Kanunu Kapsamında Kaptan ve Kaptanın İş Sözleşmesi, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, 433-463

1993 Cenevre Sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Yansıması, Uğur Alacakaptan’a Armağan, Cilt: 2, İstanbul 2008, 597-624

Makaleler

Özel Sağlık Sigortası Sözleşmesinin Niteliği, Tarafları ve Ömür Boyu Yenileme Garantisi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi • Cilt 24, Sayı 2, Aralık 2018, s. 931-965

Gemi Adamlarının Yurda İade Masraflarına İlişkin Deniz İş Kanunu ile Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinin Hükümlerinin Karşılaştırılması, İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar II, Kübra Doğan Yenisey / Seda Ergüneş Emrağ (edt.), İstanbul 2018, s. 175-245.

Deniz İcra Hukuku'nun Güncel Sorunları Sempozyumu Özeti, Deniz İcra Hukuku Güncel Sorunları, İstanbul 2018, s. 281-299

Gemi Yakıtı Sözleşmesi 2001: Amaç, Kapsam, Uygulama Alanı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 12, Sayı: 151-152, Mart-Nisan 2017, s. 117-180

815 Sayılı Kabotaj Kanunu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Avrupa Birliği Mevzuatı Uyarınca Değerlendirilmesi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 10, Sayı: 135-136 Kasım- Aralık 2015, s. 29-76

Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Eşyanın Milletlerarası Taşınması Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: XXVI, Sayı: 2, 149-240 [Dr. Duygu Damar ile birlikte]

Çatmadan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl: 28 (2008), Sayı: 1-2, 173-198.

1976 LLMC Konvansiyonu Uyarınca Gemi Malikinin Talepleri Karşısında Çartererin Sorumluluğunu Sınırlama İmkânı, Deniz Hukuku Dergisi, Yıl: 8 (2003), Sayı: 1-4, 145-161

Tercümeler

Ulrich Magnus, CISG Uyarınca Tazminat, Faiz, Sorumluluktan Kurtulma, Yeşim Atamer (edt.), Milletlerarası Satım Hukuku, İstanbul 2008, 287-307.

Preliminary Study on the electronic provision of certificates and attestations usually required in public procurement procedures, [Doç. Dr. Leyla Keser Berber / vd. ile birlikte 526-544 http://ec.europa.eu/internalmarketpublicprocurement/docs/eprocurement/ecertificates-study_en.pdf

Tebliğler

Türk Parası Kıymeti Korunması Hakkındaki 32 Sayılı Karar'daki Değişikliklerin Deniz Ticareti Hukukuna Etkisi, Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar 1 [İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi, İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Genç Hukukçular Kulübü, 15 Aralık 2018]

Navlun Sözleşmesi, Konişmento, İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu, Lojistik ve Taşıma Hukuku Eğitim Programı II, 20 Mayıs 2018

 Navlun Sözleşmesi, Konişmento, İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu, Lojistik ve Taşıma Hukuku Eğitim Programı I, 17 Mart 2018

Denizde Taşıma Senetlerinin İspat İşlevi, [İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu Konferansı: Deniz Hukuku'nda Güncel Gelişmeler, 16 Mart 2018]

Gemi Adamlarının Yurda İade Masraflarına İlişkin Deniz İş Kanunu ile Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinin Hükümlerinin Karşılaştırılmasıİstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi], 15 Eylül 2017

Sempozyum Özeti, Deniz İcra Hukuku’nun Güncel Sorunları, [İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi, 13 Mayıs 2017]

Gemi Alacaklısı Hakkı: Uygulanacak Hukuk, Kanuni Rehin Hakkı Veren İstemler, [İstanbul Ticaret Üniversitesi Paneli: Deniz Ticareti Hukuku Uygulamalarında Güncel Gelişmeler – V, 7 Nisan 2017]

Kredi Bağlantılı Sigortalar, [Sigorta Hukuku Türk Derneği Paneli: Sigorta Hukukunun Bazı Güncel Sorunları, 10 Mart 2017]

Deniz Ticareti Hukuku’nda Kusur Kavramı, [İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu ve İstanbul Barosu Sigorta Hukuku Komisyonu Paneli: Taşıma Hukukunda ve Taşıma Sigortalarında Kusur Kavramı, 3 Haziran 2016]

Tehlikeli Madde ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası, Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, [İstanbul Barosu Sigorta Hukuku Komisyonu Paneli: Zorunlu Sigortalar, Uygulamaları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 7 Mayıs 2016]

Sigorta Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tüketici Uyuşmazlıkları, [İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, 8 Ocak 2016

Türk Hukuku’nda Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğine İlişkin Özel Hukuk Düzenlemeleri, [Çanakkale ve Deniz Hukuku Paneli, 28 Mayıs 2014]

Bunker Sözleşmesi 2001: Amaç, Kapsam ve Uygulama Alanı, Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 24 Mayıs 2014

Deniz Ticareti Hukuku’nda Taşıtan ve Yükleten, Deniz Ticareti Hukuku Tezleri, [Deniz Hukuku Derneği, İstanbul Barosu, 24 Nisan 2014

Identity of the shipper, and its respective rights and duties, Hague Visby Rules v. Rotterdam Rules: What’s new – What’s retained – What’s scrapped?, [Deniz Hukuku Derneği, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 6 Şubat 2014] - Y-TTK m. 1320 ilâ 1327 Hükümlerinin Mehaz 1993 RehinMS ile Karşılaştırılması, Deniz Hukuku’nda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, [İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Barosu, Deniz Hukuku Derneği, 24 Mayıs 2012]

Rotterdam Kuralları’na Göre Taşıyanın Kimliği ve İfa Eden Taraf, [Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 6/7 Mayıs 2010] [Prof. Dr. Kerim Atamer ile birlikte]

Recent Developments in Insurance, Transport and Maritime Law, The Compatibility of Turkish- German Legal Systems with European Law, [İstanbul Bilgi Üniversitesi], 3 Eylül, 2008]