Ders Tanımları

NGO 501 Sivil Toplum Kuramı 

Ders “sivil toplum”u kavramsal ve tarihsel bir incelemeye tutmayı hedeflemektedir. Derste sivil toplumun oluşumunda kamusal alanın etkisi, sivil toplum ve devlet arasındaki ilişki ve sivil toplumun oluşumunda yurttaşların etkileri gibi konular tartışmaya açılacaktır. Derste, sivil toplumun oluşumunda farklı ülkelerdeki tartışmalara da odaklanılacaktır. Ders, özellikle son yüzyıl içinde sivil toplum kavramının çıkışı, kamusal alanla ilişkilenmesini, gönüllü örgütlenmeleri, sivil toplum örgütlerinin küresel olarak birbirleriyle ilişkilenmesi konularında yeni tartışmalar açmayı planlamaktadır. Ders, temel kavramlara giriş niteliğinde olup, öğrencilerin sivil toplum kavramı konusunda hem bilgi seviyelerini arttırmayı, hem de sivil toplum hakkında araştırma yapma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Dersin ikinci bölümünde sivil toplum kavramının, kamusal alanla, devletle ilişkisinin ve yurttaşlık kavramının oluşumundaki etkisinin Türkiye ilgili yazınında nasıl ele alındığına odaklanılacaktır. Türkiye’de sivil toplum, kamusal alan ve yurttaşlık hakkında üretilen ilgili yazının incelendiği ders, aynı zamanda sivil toplumda kullanılan savunuculuk, hizmet odaklı örgütlenme, katılım gibi temel kavramların tartışıldığı bir giriş dersi niteliğinde olacaktır. Öğrencilerin dersin sonunda Türkiye’de sivil toplum kavramı hakkında bilgilerini geliştirmeleri ve temel kavramlar hakkında yetkinliklerini arttırmaları hedeflenmektedir.

NGO 503 Proje Oluşturma ve Yazma Teknikleri

Bu derste, sosyal amaçlı bir projenin fikir olarak ortaya konulmasından proje teklifinin sunulmasına kadar olan süreç Proje Döngüsü Yönetimi yaklaşımı ile proje tasarımı, proje döngüsü, proje fikrini oluşturma, problem ağacı ve hedef ağacını geliştirme, paydaş analizi, projenin genel amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, faaliyet/zaman/kaynak planlaması, iş döküm ağacı, mantıksal çerçeve analizi faaliyetlerin risk analizi ve varsayımların saptanması, göstergeler ve doğrulama kaynaklarının saptanması; projelerin izleme ve değerlendirilmesi ve projelerde sürdürülebilirlilik ve bütçe oluşturma konularını kapsayacak şekilde işlenecektir.

NGO 505 Sivil Toplum Çalışmaları için Araştırma Yöntemleri

Bu derste, disiplinler arası bir sosyal bilimler alanı olan sivil toplum çalışmaları alanında araştırma yürütecek tezli yüksek lisans öğrencilerine yönelik, sosyal bilimler için niceliksel ve niteliksel araştırma metotlarına ilişkin temel bilgiler sunulacak ve sivil toplum çalışmaları alanında araştırma yapma becerileri kazandırılacaktır. Dersin içeriğinde, sosyal bilimlerde yöntem bilim tartışmalarına giriş, araştırma kurgusunun oluşturulması, temel betimleyici ve yorumlayıcı istatistik okuryazarlığı, niteliksel araştırma yöntemleri ve sivil toplum çalışmaları alanında araştırma yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar yer alacaktır.

NGO 506 Gönüllülerle İşbirliği ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu ders, “gönüllülük” kavramını eleştirel bir gözle tartışmayı amaçlamaktadır. Ders içinde gönüllülük ve yurttaşlık arasındaki ilişki incelenecektir. Gönüllüğün bir yandan sağladığı toplumsal faydaya ilişkin tartışmalar yürütülecek, öte yandan yurttaşların katılımı için sağladığı imkanlar tartışılacaktır. Dersin ikinci yarısında ise gönülülerin koordinasyonu için kullanılabilecek yöntemler konusunda çalışılacaktır. Dersin sonunda öğrencilerin hem gönüllülük hakkında kavramsal bilgiye sahip olmaları amaçlanmakta, hem de gönüllüleri yönetme konusunda becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

NGO 507 STK’lara Yönelik Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları

Bu derste savunuculuk ve hizmet amaçlı olarak toplumsal etkinlikler yürüten STK’lara yönelik kamusal ve özel kaynaklardan sağlanan kurumsal fon programları incelenecektir. Ders kapsamında aynı zamanda politik araçlar olan fonlar hakkında araştırma yürütülecek ve fonlar gerek etki, gerekse de işleyiş açısından eleştirel bir incelemeye tabi tutulacaktır. Ders kapsamında Avrupa Birliği tarafından AB ülkelerine, Türkiye ve genişleme ülkelerine ve gelişmekte olan ülkelere sağlanan fonlar için ayrı bir yer ayrılacaktır.

NGO 509 Savunuculuk ve Politikaları Etkileme

Savunuculuk, belli bir yasayı değiştirmeyi amaçlamaktan, bir uygulamayı farklılaştırmaya kadar pek çok farklı faaliyeti içerir. Bu dersin amacı, politikaları etkileme ve karar verme mekanizmalarında yurttaşların farklı aşamalarda yer alabilmesinin hem kavramsal olarak önemini tartışmak, katılım mekanizmalarının nasıl kurulduğunu tarihsel ve kavramsal olarak incelemek; hem de ilgili mekanizmalarda yer almanın yöntemlerine odaklanmaktır. Dersin ilk kısmında savunuculuk, katılım ve yurttaşlık kavramları arasındaki ilişki incelenecektir. Ikinci kısmında ise farklı alanlarda yapılan savunuculuk yöntemleri tartışılacaktır. Dersin sonunda öğrencilerin hem kavramsal olarak bilgi sahibi olmaları, hem de yöntemleri konusunda becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

NGO 511 Etki İzleme ve değerlendirme

Bu derste sivil toplum örgütlerinde etki izleme ve değerlendirmenin anlamı, kapsamı, gerekliliği, yöntemleri ve sürece katkıları üzerine çalışılarak; Türkiye ve dünyadan örnekler etrafında tartışmalar yürütülecektir. Dersin odaklandığı temel tartışma alanları şunlardır: Sivil toplum örgütlerinin değiştirmeyi amaçladıkları ile yol açtıkları değişim arasındaki farkın araştırılması. Değişimin ölçülebilirliği. Sivil toplum çalışmalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması. Bunun için geliştirilmiş ve geliştirilen etki değerlendirme yöntemleri ve araçları. İzleme göstergeleri ve kriterlerinin oluşturulması. İzleme ve değerlendirme süreci. İzleme ve değerlendirme süreçlerine katılım. Bir öğrenme ve dönüştürme süreci olarak etki izleme ve değerlendirme.

NGO 512 STK'lar için Krize Müdahele ve Kriz Yönetimi

Küresel ve bölgesel ölçeklerde artan insan ve doğal nedenli kriz durumlarına (çatışma, sağlık, doğal afetler) müdahele etmek sivil toplum kuruluşlarının kendileri için belirledikleri ana görevlerdendir ve uluslararası ölçekte en büyük kuruluşların temel misyonları bu durumlarda acil insani yardım sağlamak ve krizlerden en az zararla çıkılmasını sağlamaktır. Ders kapsamında şiddetli çatışmalar, doğal veya insan nedenli afetler ve göç gibi insani krizlere yanıt veren kuruluşların yapıları ve çalışma biçimleri incelenerek bu gibi durumlarda etkin müdahele, risk yönetimi ve kriz sonrası çalışmalar konuklar, vaka incelemeleri, saha çalışması, simülasyon gibi etkileşimli yöntemler yoluyla irdelenecektir.

NGO 514 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Toplumsal cinsiyet çalışmaları tarih, toplum ve politikaya dair meseleleri kesişimsel bir bakışla toplumsal cinsiyet perspektifinden inceleyen disiplinlerarası bir alandır. Toplumsal cinsiyet çalışmaları dersi, kadın hareketi, hukuk, toplumsal cinsiyet anaakımlaştırması, erkeklik çalışmaları, mekan, cinsel kimlik, feminist yöntem, beden ve cinsiyet gibi konuları farklı disiplinlerin penceresinden incelemeyi hedeflemektedir. Ders boyunca konvansiyonel sınıf öğretiminin yanı sıra, açık seminerler, film gösterimleri gibi etkinlikler düzenlenmesi ve konunun zengin bir bakış açısıyla ele alınması planlanmaktadır.

NGO 515 Ayrımcılık: Teorik ve Pratik Perspektifler

Ayrımcılık, günümüzde gruplar arası ilişkileri şekillendiren, karmaşık, dolayısıyla farklı disiplinlerin perspektifinden ele alınması gereken bir olgu. Bu perspektiften yola çıkarak bu ders, ayrımcılığı hem farklı disiplinlerin teorik yaklaşımlarından beslenerek anlamayı hem de pratik anlamda mücadele yollarını tartışmayı amaçlamaktadır. Derste Türkiye’de ve dünyada ayrımcılığın çeşitli boyutları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının mücadele yolları da incelenecektir.

NGO 516 Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimcilik dersi öncelikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında tespit edilmiş başlıklarla ilgili genel bir ekolojik, ekonomik ve sosyal analiz yaptıktan sonra, son dönemdeki yaşam trendleri ve iş dünyasının girişimciliği algılama biçimlerini tartışır. Sosyal inovasyon kavramı ile özel sektördeki sosyal sorumluluktan, kurumsal sosyal inovasyona kadar farklılaşan örnekleri inceler. Dünyada ve Türkiye’de girişimcilik ve sosyal girişimcilik ekosistemlerinin ana aktörlerini teşhis eder ve son dönem araştırma ve geliştirilen projelerle kavramın gelişimini takip eder. Etki analizi ile ilgili temel kavramları açıklayan ders, pratik alanda sosyal girişimcilerin yararlandığı araçların kullanıldığı atölye ve konuk katılımı ile akademik ve pratik öğrenim arasında denge kurmayı amaçlar.


Lisans programlarından alınabilecek dersler

Lisans Programından Alınabilecek Seçimlik Dersler (en çok iki)
Kod Dil öğretim Üyesi
GE 205 Çocuk Politikaları türkçe Gözde Durmuş
GE 215 Gençlik Politikaları türkçe Burcu Oy
GE 208 Special Topics on Global Civics ingilizcie/online Burcu Beşgül
GE 217 Data ve Dijital Aktivizm türkçe Kenan dursun
GE 321 NGO Capacity Building and Management türkçe Sener Ünal
GE 220 Introduction to Corporate Social Responsability ingilizce Ayşe Sayatçı
GE 224 Introduction to Radical Social Changes ingilizce Emre Gönen
GE 207 Sağlık Politikalarına Giriş türkçe Merve Kardelen
GE 313 Human-Animal Interaction ingilizce Barika Göncü
GE 216 Aging and the Eldery ingilizce Itır Erhart
GE 225 Social Empowerment trough Sports ingilizce İlknur K. Hacısoftaoğlu
IR 480 Göç Siyasetinde Konular ingilizce Pınar Uyan
IR 435 Social Policy ingilizce Pınar Uyan
BUS 332 Örgütler ve Örgütlenmeler ingilizce Beyza Oba
BUS 491 Innovation Management ingilizce Beyza Oba
Bu dersler dışındaki dersler için program koordinatörünün onayı gerekmektedir.