Projeler

Örgütsel Kaynakların Elit Spor Politikaları Kapsamında Kullanımı: Sporcuların bakış açısıyla bir değerlendirme

Modern dünyada spor, ülkeler arasında üstünlüğün gösterilmesi amacıyla kullanılan bir araç işlevi kazanmıştır. Hükümetler, sporu çeşitli bağlamlarda düzenlemek ve endüstrinin işlerliğini sağlamak için çeşitli somut ve soyut kaynaklar tahsis etmektedir. Spor politikaları içerisinde kuşkusuz en fazla ilgi ve kaynak tahsisi elit spora yönelik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de elit spor politikalarının kaynak temelli yaklaşım doğrultusunda sporcuların gözünden analiz etmek, elit sporda sunulan teşviklerin sporcular üzerindeki etkilerini araştırmak ve anlamaktır. Türkiye, özellikle son on beş yılda elit spora hatırı sayılır düzeyde bütçe ayıran ülkeler arasına girmiştir. Ancak bu yatırımların sportif başarı olarak geri dönüşü henüz sağlanamamıştır. Bu durumun dışsal (kontrol edilemeyen) nedenleri olsa da bu araştırma kapsamında sporcuların bakış açısından içsel (kontrol edilebilen) nedenleri belirlenmeye çalışılacaktır. Bu amaçla, sportif başarılarının bir sonucu olarak çeşitli teşvikler sunulan ve olimpik spor branşlarında faal olan elit Türk sporcularla yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılması hedeflenmektedir. Kaynak temelli yaklaşımın Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke bağlamında spor yönetimi alanına uyarlanması literatürde daha önce değinilmemiş bir konu olduğu gibi, politika düzenleyicilerin kaynakların dağılımı konusunda farkındalıkların artması da var olan politikaların düzenlenmesi ve/veya yeni politikaların oluşturulmasına katkı sunacaktır. Böylece bu çalışma sonunda elde edilecek çıktıların hem akademik literatüre hem de pratiğe katkıda bulunması öngörülmektedir.

Bu araştırmanın temel amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye’de elit spor politikalarının kaynak temelli yaklaşım doğrultusunda sporcuların gözünden analiz edilmesi,
 • Gençlik ve spor hizmetlerinde ve faaliyetlerinde başarının ödüllendirilmesine ilişkin yönetmeliğin incelenerek Türkiye’de sporcuların ödüllendirilmesine yönelik politikaların belirlenmesi,
 • Türk Olimpiyat sporcularının mesleki kariyer yolunun belgelenmesi,
 • Somut ve soyut teşviklerin Türk elit sporcuların spor kariyeri üzerindeki etkilerinin anlaşılması.

Bu araştırma aşağıdaki nedenlerden ötürü önem arz etmektedir:

 • Türkiye’de elit spora sağlanan somut ve soyut teşviklerin devlet politikalarında net şekilde belirlenmiş olmasına rağmen sporcuların aldığı sonuçlar gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında yetersiz kalmaktadır.
 • Türkiye yüksek genç nüfusa sahip olmasına rağmen sporu bir meslek olarak seçmiş elit sporcuların sayısı gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında düşük kalmaktadır.
 • Türkiye, elit sporda altyapı gelişimi ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapma boyutunda görece yüksek yatırım yapmaktadır. Ancak bu yatırım Türk sporcuların uluslararası spor sahnelerindeki genel başarısını pek etkilememektedir.

Destek Tutarı: 19.250,00 ₺


Avrupa'daki Afrikalı Sporcular İçin Toplumsal Kapsayıcılık

Proje Kısaltması: SINAFE (SIMPLICITY)

Projenin Kapsamı: Spor Alanında Erasmus+ İşbirlikçi Ortaklık

Öngörülen Proje Süresi: 24 Ay (01.01.2021-31.12.2022)

Projenin Genel Hedefleri:

 • Projede, Avrupa'da yaşayan göçmen Afrikalı sporcuların toplumsal kapsayıcılığı için bir destek mekanizması geliştirmek amaçlanmaktadır. “Bir insan hakkı olarak spor” bakış açısıyla sosyal kapsayıcılığı teşvik etmek ve dezavantajlı bir geçmişe sahip olanlar da dahil herkes için spor alanında eşit fırsatlar sağlanmasını desteklemek amaçlanmaktadır. Spor, sosyal hareketlilik için mükemmel bir araç olarak görülmektedir ve özellikle de futbol branşı başta olmak üzere sporla ilgili hikayeler, birçok genç sporcu için bir rüya gibi sunulmaktadır. Yoksul ülkelerden göç eden sporcular, bulundukları ülkede karşılaştıkları sosyal dışlanmadan muzdariplerdir. Son yıllarda artan sayıda sporcunun Avrupa'ya göçü, bu konuyu Avrupa bağlamında da öne çıkarmaktadır.
 • Kapsayıcı ve güçlendirici teknikleri kullanarak hakları, yasal prosedürleri ve mesleki bilgileri içeren bir müfredat geliştirerek göçmen sporcular için yenilikçi eğitim yaklaşımlarına katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Projenin Özel Hedefleri:

 • Reşit olmayan göçmen sporcuların ev sahibi ülkelere ve spor endüstrisine dahil edilmeleri için bir destek mekanizması geliştirmek ve uygulamak.
 • Göçmen sporcuların karşılaştığı zorlukları ortaya koymak ve projenin sonraki adımlarına rehberlik etmek için alandaki uzmanlar tarafından toplanan nitelikli verileri içeren bir ihtiyaç analizi raporu oluşturmak.
 • Farklı paydaşlar için kılavuzlar ve politika önerileri geliştirmek.
 • Reşit olmayan sporcular için göçmenlerle ve göçmen sporcularla ilgili genel yönetmelikler hakkındaki bilgi eksikliğini gidermek amacıyla müfredat programları geliştirmek. Müfredat programının amacı, esas olarak bu sporcuları hakları konusunda bilgilendirmek ve mesleki bilgilerine katkıda bulunarak spor işgücü piyasasında istihdamını desteklemektir.

Proje için ayrılan bütçe: € 293.550