Hakkında

Lojistik, kullandığımız her türlü mal ve hizmetin üretildiği andan son kullanıcı tarafından tüketilinceye kadar geçen tüm aşamada yer almaktadır. Lojistik, insanın varlığından itibaren süregelen bir faaliyettir. Gereksinim duyulan bir şey varsa lojistik de vardır demek çok doğru bir anlatım olacaktır. Bu faaliyetlere, hammaddenin temini, üretilen ürünün taşınması, depolanması, paketlenmesi, etiketlenmesi, gümrük işlemlerinin yapılması, rafta veya adresinde tüketiciye sunulması, iade edilenlerin işlemlerinin yapılması, kullanım sonrası atıklarının yok edilmesi ya da değerlendirilmesi örnek olarak verilebilir.

Depolamada; depo yerinin seçimi, raf düzeninin nasıl olacağı, operasyonların, teslim alma ve teslim etme yerlerinin nasıl olması gerektiği, Taşımada; hangi tür taşıma şeklinin uygulanacağı, hangi araçların uygun olduğunun belirlenmesi, maliyet hesaplarının yapılması, Tedarikte; tedarik süreç ve teknikleri ve bunun yönetilmesi, bütün bunlar yapılırken teknolojiden yararlanabilmek, sürdürülebilir ve çevre dostu olarak bunları gerçekleştirebilmek, yasal yükümlülükleri yerine getirerek istenilen mal/hizmeti istenilen zamanda ve özelliklerde hazır bulundurabilmek lojistiğin ilgi alanlarıdır. Görüleceği gibi birçok bilim dalı ile ilgili olup disiplinler arası bir çalışmayı gerektirmektedir.

Günümüzde iletişimin ve yer değiştirmenin çok hızlı olması nedeniyle lojistik ulusal temelden çıkıp uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Ürün maliyetinin önemli bir kısmı lojistik faaliyetlerden gelmektedir. Bu doğrultuda işletmeler kendi lojistik süreçlerinin kontrolü ve işleyişi için gereken iç dinamiklerini kullanırlarken, pazarda üstün olma ve rakiplerini geçmek için stratejilerini ülke, bölge ve küresel ölçüde ele alıp, avantaja sahip olmayı istemektedirler.

Türkiye’de lojistik sektörü hızla gelişmekte olup, büyüme hızı diğer sektörlerden daha yüksektir. Sektörün iyi eğitim almış, lojistik konularda bilgili, yetişmiş insan kaynağına gereksinimi vardır. Bu gereksinimin artarak devam edeceği konusunda sektörde hemen herkes aynı düşünceyi paylaşmaktadır. İş dünyasında rekabetin tedarik ağları arasında yaşandığını bilerek, tedarik zincirinin iyi yönetilmesi ve lojistik verimlilik yardımıyla maliyetleri azaltabilmek ve hizmeti iyileştirebilmek olasıdır.

Lojistiğin yöneticiler tarafından bir rekabet avantajı olarak kullanılabilmesi için lojistiğin tedarik zincirindeki konumu ve ana faaliyetleri ekonomik, bilimsel, teknolojik ve doğru lojistik uygulamaları öğrenilerek gerçekleştirilebilir.

Bu gerçeklerden hareketle;

Lojistik Yönetimi Bölümü, 2011-2012 akademik dönemde açılmış ve aynı isimli program ile ilk öğrencilerini alarak öğrenime başlamıştır.

Öğrencilerimizin programdaki zorunlu derslerle lojistik konusunda uzman, seçmeli derslerle de üniversite nosyonu kazanmış ve diğer öğretilerden yararlanarak lojistik konulara yaklaşabilecek bilgi düzeyine ulaşmasını hedefleyen bir program izlemektedir.

Lojistik derslerinin daha iyi kavranabilmesi amacıyla; ekonomi, işletme, hukuk ve istatistik gibi derslerle birlikte, uzmanlaşmaya yönelik olarak tedarik zinciri yönetimi, lojistikte sayısal yöntemler, stok yönetimi, satınalma ve kontrat yönetimi, taşımacılık, intermodal operasyonlar, taşımacılık modları, stratejik lojistik yönetimi, tedarik zincirinde modelleme, tedarik zincirinde risk yönetimi, ulaştırmada sigortalama, liman işletmeciliği ve gümrük, lojistikte bilgi sistemleri, lojistikte kalite yönetimi, tehlikeli madde taşımacılığı gibi dersler işlenmekte olup, iki staj zorunluluğu bulunmaktadır. Bu stajların ilki ikinci sınıf bitiminde, diğeri de üçüncü sınıf bitiminde yapılmaktadır.

Lojistik faaliyetin her alanında bilgi sahibi, bu konularda gerek duyabileceği ileri bilgi düzeyine ulaşabilmeyi bilen, lojistik problemleri anlayabilen, analiz eden ve çözüm önerileri oluşturabilen, stok, depolama, ulaştırma, satın alma, gümrük, sigorta, tedarik zinciri gibi temel konularda yeterli bilgiye sahip, bu bilgiyi etkin kılabilmek için gerekli bilgisayar programlarını bilen ve kullanabilen, İngilizce öğrenim gören, yaşam boyu lojistiği öğrenebilecek ve kendini geliştirebilecek donanıma sahip mezunlar vermek hedeflenmektedir.