Projeler Ofisi

Projeler Ofisi

Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki araştırma faaliyetlerinin planlama, politika geliştirme, uygulama ve izleme-değerlendirme süreçleri Rektörlüğe bağlı olarak faaliyet gösteren Projeler Ofisi ve BAP Komisyonu tarafından yürütülmektedir.

Projeler Ofisi, araştırma süreçlerinin yürütülmesindeki her tür politikanın geliştirilmesinden ve yönetsel işleyişinden sorumludur. Projeler Ofisi’nin görev alanına giren konular ve sorumluluklar Projeler Ofisi Çalışma Usulleri Yönergesi ile düzenlenmiştir.

Projeler Ofisi, araştırma politikası düzeyinde , politika ve hedeflerin kurum içinde ve dışında planlanması ve benimsenmesini sağlamaktadır. Araştırma faaliyetlerinde disiplinlerarası yaklaşımı gözetmekte ve THE, QS ve GYÜE Endeksleri için araştırmaya dair veriyi yönetmektedir. Üniversitenin araştırmaya yönelik kaynaklarının etkin yönetilmesine katkıda bulunmak, araştırma niteliği ve niceliğini artıracak her tür teşvik politikasını desteklemek ve araştırmaların yürütülmesindeki işleyişi kurgulayarak kurumsallaştırmak Projeler Ofisi’nin görevleri arasındadır. Ayrıca Projeler Ofisi, araştırma performansının izlenmesi ve sürdürülebilirliği konusunda politika geliştirici raporlar hazırlamaktadır.

Projeler Ofisi araştırmaların yürütülmesi düzeyinde , araştırma projelerine dair tüm süreçlerin kurum içi işleyişini sağlamakta ve araştırmacılara ihtiyaç duydukları araştırma olanaklarını sunmaktadır. Araştırma fonlarının tanınması ve kullanılmasını yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunur. Alandaki iyi uygulamaları paylaşır ve ortak araştırmaların yapılabileceği işbirliklerinin geliştirilmesi için çalışır.

Kurum içi araştırma fonlarından olan BİLGİ Bilimsel Araştırma Fonu’nun (BAP) tüm idari sürecinin yürütülmesi, BAP Komisyonu’nun yönetiminde Projeler Ofisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Komisyonun görev alanına giren konular ve sorumluluklar İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi ile düzenlenmiştir.

Projeler Ofisi, araştırmaların izlenmesi ve değerlendirilmesi düzeyinde araştırmaların teknolojiye transferini sağlamakta, fikri mülkiyet işlemlerini yürütmekte, araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılmasıyla ilgili araçlar geliştirerek bu araçları yönetmektedir. Araştırmaların etkilerini ölçerek buna dair ilgili birimlere geribildirimlerde bulunur. Araştırmaların sonuçlarından biri olan girişim potansiyellerini değerlendirerek projeleri doğru yatırım araçlarına yönlendirmek Projeler Ofisi’nin diğer görevleri arasındadır.