İdari Birimler

İdari Birimler

 • Bilişim Teknolojileri
  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

  Direktör: Mehmet Genç

  BT Operasyon, BT Web Yönetimi, BT Planlama ve BT Yazılım Geliştirme birimlerinin faaliyetleri, Bilişim Teknolojileri’ne bağlı yürütülmektedir.

  BT OPERASYON

  Müdür: Mehmet Genç

  Tüm kampüslerdeki elektronik iletişim altyapısı ve donanımından sorumlu olan birim, e-posta sistemleri, network yönetimi, telefon ve e-posta dataları, bilgisayar ve e-posta şifre işlemleri ile yazıcı, faks ve benzeri araçlara teknik destek faaliyetlerini yürütmektedir.

  BT WEB YÖNETİMİ

  Müdür: Nevzat Arı

  Birim, üniversitenin resmi internet sitesi ile tüm bağlantılı sitelerinin kurulumu, yönetimi, güncellenmesi, tasarımı ve geliştirilmesi faaliyetlerinden sorumludur.

  BT PLANLAMA

  Müdür: Cengiz Türe

  Birimin temel görevi, üniversitede oluşan yeni bilişim sistemleri ihtiyaçları doğrultusunda planlamalar yaparak, ilgili projelerin hayata geçmesini sağlamaktır. Bilişim projeleri kapsamında ilgili kaynak yönetimi ile ürün araştırmalarının yapılması, servis ve ürün sağlayıcı firmalarla ilişkilerin yürütülmesi, ihtiyaç talep dokümanlarının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ürün ve servislerin kurulup hayata geçirilmesinin kontrolü bu birimin sorumluluk alanındadır.

  BT YAZILIM GELİŞTİRME

  Müdür: Ali Özgür

  Tüm birimlerin operasyonel ihtiyaçlarına çözüm üretilmesine yönelik yazılım desteğini sağlamaktadır.

  Her 4 birimle İletişim için:

  Birim İdari Asistanı: Seda Gezer
  Ofis: santralistanbul Kampüsü, IT binası
  Dahili: 7400
  e-posta: seda.gezer@bilgi.edu.tr

  Kuştepe Kampüsü
  Ofis: AZ-11
  Dahili no: 6400
  e-posta: ITHelpdesk@bilgi.edu.tr

  Dolapdere Kampüsü
  Ofis: 413/A
  Dahili no: 5400
  e-posta: ITHelpdesk@bilgi.edu.tr

  santralistanbul Kampüsü
  Ofis: IT binası
  Dahili no: 6666
  e-posta: ITHelpdesk@bilgi.edu.tr

  santralistanbul EkBina
  Ofis: 420
  Dahili no: 7414
  e-posta: ITHelpdesk@bilgi.edu.tr

  http://it.bilgi.edu.tr/
 • Etkinlik Ofisi

  Birim, kampüslerde gerçekleştirilen kurum içi ve kurum dışı tüm etkinliklerden sorumludur. Üniversite bünyesindeki tüm bilimsel, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerin aksamadan gerçekleşmesi için operasyonel süreçlerin koordinasyonunda aktif rol almaktadır. Ayrıca, etkinliklerin hukuki ve mali süreçlerini yöneterek ilgili mercilere raporlar. Bunun yanı sıra santralistanbul’daki Enerji Müzesi bünyesinde yapılan etkinliklerin süreci de Birim tarafından organize edilmektedir.

 • Genel Sekreterlik
 • Hukuk Müşavirliği

  Hukuk Müşavirliği Birimi, Üniversitemizin yasalara tam uyum çerçevesinde faaliyet gösterebilmesi için tüm birimlerle yakın işbirliği içinde çalışarak, başta yüksek öğretime ilişkin hukuki düzenlemeler olmak üzere geniş kapsamlı bir hukuki destek sunar. Her türlü süreçte hukuki ihtilaflara meydan vermemek ve Üniversite menfaatlerinin korunması amacıyla, anlaşmazlıklara Türkiye Cumhuriyeti kanunları doğrultusunda çözüm getiren hukuki tedbirlerin zamanında alınmasını sağlayan çalışmalar yürütür.

 • İnsan Kaynakları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği

  Üniversitemizde tüm tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, önceliklendirilmesi ve uygun şekilde yönetilmesinin güvence altına alınması amaçlanmaktadır. Çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile birlikte iş tanımlarına uygun eğitimlerin verilerek çalışanlarımızın değerlendirme çalışmalarına katımı sağlanmaktadır.

 • Kayıt İşleri

  Öğrencilerin akademik kayıt ve raporlama gerektiren tüm bilgileri ve bu konulardaki data girişleri Kayıt İşleri tarafından takip edilmektedir. Öğrencilerle ilgili online sistemlerin, müfredat ve kişisel ders programlarının takibi, prosedürlerin çalıştırılması ve bu konudaki verilerin sağlanması ile bilgilerin, kuralların doğru ve düzgün işleyişinin denetlenmesi bu birimin sorumluluğundadır.

 • Kütüphane ve E-Kaynaklar
 • Küresel Yetenek Yönetimi Merkezi
 • Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü

  Üniversitemizde kalite çalışmalarının koordinasyon verimliliğinin artırılması ve ilgili birimlerle etkileşimin kurumsal bir yapı içerisinde oluşturulmasını sağlamak üzere kurulmuştur. Birimin temel görevi, kurumsal süreçlerdeki gelişime ve veri izlenmesine yönelik çalışmaları koordine etmektir.

  İletişim: kurumsalgelisim@bilgi.edu.tr

  Prof. Dr. Gonca Günay
  Rektör Yardımcısı
  santralistanbul Kampüsü / gonca.gunay@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 76 61

  Didem Mutçalıoğlu
  Eğitim-Öğretim Kalite Süreçleri Danışmanı
  Kuştepe Kampüsü / didem.mutcalioglu@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 61 53

  Melike Gülsen
  Kurumsal Gelişim ve Kalite Müdürü
  santralistanbul Kampüsü / melike.gulsen@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 62 64

  Melike Gülsen
  Eğitim-Öğretim Kalite Süreçleri Yöneticisi
  santralistanbul Kampüsü / melike.gulsen@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 62 64

  Müge Hüseyinoğlu
  Stratejik Veri Yönetimi ve Raporlama Sorumlusu
  santralistanbul Kampüsü / muge.huseyinoglu@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 77 40

  Sabri Ağırman
  Akademik ve Mesleki Gelişim Programları Sorumlusu
  Kuştepe Kampüsü / sabri.agirman@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 64 93

 • Mali İşler
 • Öğrenci Destek Merkezi
 • Öğrenci İşleri (Lisans / Önlisans)
 • Öğrenci İşleri (Lisansüstü)
 • Pazarlama/Halkla İlişkiler

  Pazarlama Birimi Üniversite’nin orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla pazarlama stratejisi geliştirilmesi, kurumsal markanın en doğru ve etkin şekilde yönetilmesi ve bu doğrultuda üretilen her türlü projenin mevcut, potansiyel öğrenci ve diğer paydaşlara güncel iletişim kanallarıyla ve güçlü bir kurumsal kimlik çatısında iletilmesinden sorumlu birimdir.

  Halkla İlişkiler Birimi ise, Üniversite’nin iç ve dış paydaşlar nezdinde marka imajını ve itibarını güçlendirmek amacıyla, medya iletişiminin yürütüldüğü, markanın görünürlük ve fikir liderleri ile paylaşım faaliyetlerinin yönetildiği, ajans ilişkilerinin koordine edildiği birimdir.

 • Planlama

  Planlama Birimi, ders programlarının ve sınav planlamasının hazırlandığı birimdir. Birim, Üniversite’nin eğitim-öğretim için kullanılan tüm fiziksel alanlarının planlamasından sorumludur.

 • Projeler Ofisi
 • Psikolojik Danışmanlık
 • Sağlık Hizmetleri
 • Satın Alma
 • Tanıtım

  Üniversite’nin genel stratejileri doğrultusunda önlisans, lisans, lisansüstü ve uluslararası tanıtım programlarına öğrenci yönlendirme ve bilgilendirme amacıyla, hedef kitleye yönelik senelik tanıtım projeleri geliştirir, planlar, uygulanmasını sağlar, ilgili bütün iç ve dış kaynakları yönetir.

 • Teknik ve İdari İşler
  Teknik ve İdari İşler Birimi, Üniversitenin tüm kampüslerindeki ulaştırma, temizlik, muhaberat, güvenlik, danışma, bahçe bakım ve otopark hizmetlerinin düzenli olarak verilmesinden; teknik faaliyetlerin, ilgili birimlerle koordinasyon içinde, etkin ve uluslararası standartlarda yürütülmesinden sorumlu birimdir.
 • Yayınevi

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresleri

Rektörlük: bilgi.rektorluk@hs03.kep.tr

Mütevelli Heyet: bilgi.mutevelliheyet@hs03.kep.tr

Genel Sekreterlik: bilgi.genelsekreterlik@hs03.kep.tr

Mali İşler-Finans: bilgi.finans@hs03.kep.tr

Mali İşler-Hazine: bilgi.hazine@hs03.kep.tr

Mali İşler-Muhasebe: bilgi.muhasebe@hs03.kep.tr

Hukuk Müşavirliği: bilgi.hukukmusavirligi@hs03.kep.tr

Öğrenci İşleri: bilgi.ogrenciisleri@hs03.kep.tr