Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi

İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla çalışır.

Adaylık şartlarını taşıyorsanız santralistanbul Kampüsü ÇSM Binası 109 numaralı Öğrenci Destek Merkezi Ofisi’nde adaylık başvuru yaptıktan sonraseçimlere katılabilirsiniz. Seçimi kazanırsanız bölüm temsilcisi olursunuz.

Bölüm öğrenci temsilcisinin görevleri  (seçildiği bölümle ve temsil ettiği bölüm öğrencileriyle sınırlı olmak üzere) şunlardır:

    Öğrenci Konseyi çalısmalarını yürütmek,
    Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları biriminde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,
    Bölümünün Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda öğrencileri temsil etmek,
    Öğrencilerin sorunlarını belirlemek ve bunları Öğrenci Konseyi’ne ve Üniversite’nin ilgili akademik ve idari birimlerine iletmek,
    Öğrencileri öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
    Öğrenciler ile Üniversite’nin akademik ve idari birimleri arasında iletişimi geliştirmek,
    Öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
    İlgili bölüm başkanlığı, fakülte dekanlığı veya yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü müdürlüğünün veya Rektörlüğün daveti üzerine, öğrencilerle ilgili konuların görüsüleceği toplantılara katılmak.

Seçilme yeterliliği için aşağıdaki koşulların olması gerekir::

    İlgili bölümün yürüttüğü bir önlisans, lisans veya lisansüstü programın veya İngilizce Dil Hazırlık Programı’nın kayıtlı öğrencisi olması
    Önlisans, lisans ve İngilizce Dil Hazırlık Programı öğrencileri için İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği; lisansüstü öğrenciler için ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında öğrencilik haklarından yararlanıyor olması
Özel öğrenciler, değişim programı kapsamında Üniversite’de öğrenim görenler ve denklik öğrencileri aday olamazlar.
Yandal öğrencileri yandal yaptıkları bölümün öğrenci temsilciliği için aday olamazlar. 
Çft anadal öğrencileri veya birden çok programda öğrenci olanlar sadece bir bölümün öğrenci temsilciliği için aday olabilirler.
    Normal öğrenim süresini doldurmamış olması
    Aldığı dersler ve bölüm müfredatı dikkate alındığında, seçimin yapılacağı yarıyıl sonunda mezun olma olasılığının bulunmaması
    Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmamış veya izin almamış olması.
    Uzaklaştırma disiplin cezası almamış olması
    Akademik başarı durumu bakımından Genel Not Ortalamasının, önlisans veya lisans öğrencisiyse 2,00^; yüksek lisans öğrencisiyse 2,80; doktora öğrencisiyse 3,20)olması

İngilizce Dil Hazırlık Programı öğrenci temsilciliği adaylığında ve fiili öğreniminin ilk yarıyılında olan adaylarda Genel Not Ortalaması koşulu aranmaz.

Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması

Seçilme yeterliğini taşıyan aday olmadığı hallerde bölüm öğrenci temsilciliği seçimi yapılmaz ve temsilcilik bir sonraki ara veya olağan seçime kadar boş kalır.

Öğrenci Konseyi seçimleri iki yılda bir yapılır.

Oy hakkı gizli olarak ve Seçim Kurulu tarafından belirlenen şekilde kullanılır.
    Oy kullanımı süresi en fazla üç gündür. İlk gün sonunda seçmenlerin en az yüzde 60’ının oy kullanmış olması; ikinci gün sonunda seçmenlerin en az yüzde 50’sinin oy kullanmış olması gerekir.Üçüncü gün sonunda ise kullanılan oy sayısına bakılmaksızın oy kullanımı sona erer. 
    Seçim Kurulu tarafından belirlenmiş şekil ve usul kurallarına aykırı oylar, aday olmayan öğrencilere verilmis oylar ve boş oylar geçerli oy sayılmaz.
    Oylar Seçim Kurulu tarafından belirlenen tarihte ve adayların katılımına açık olarak sayılır.

Seçmen listeleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve Seçim Kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir. Oy kullanabilme kriterleri aşağıdaki gibidir:

    Özel öğrenciler, yandal öğrencileri ve denklik öğrencileri hariç olmak üzere; ilgili bölümün yüuuml;rüttüğü bir önlisans, lisans veya lisansüstü programın kayıtlı öğrencisi olup öğrencilik haklarında yararlananların oy hakkı vardır. 

    Çift anadal öğrencileri hem esas anadal hem de çift anadal bölümleri seçimlerinde oy kullanabilirler. 

    Özel öğrencilerin ve denklik öğrencilerinin oy hakkı yoktur. Yandal öğrencilerinin yandal öğrenimi gördükleri bölümün öğrenci temsilciliği seçiminde oy hakkı yoktur. 

    Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmuş, seçim günlerini kapsayan şekilde izin almış veya mazeretli sayılmış veya bunlar için basvurmuş öğrenciler ile seçim günlerini kapsayan uzaklaştırma cezası bulunan öğrenciler oy kullanamaz. 

    Oy hakkına sahip her öğrencinin tek oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır, vekaleten kullanılamaz.

Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü temsilcileri ile İngilizce Dil Hazırlık Programı öğrenci temsilcileri Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nu oluşturur. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyeleri de kendi aralarından Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun başkanını seçer.