Hukuk Fakültesi

Önceki
  • Uygulamalı Rekabet Hukuku Sertifika Programı

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Sağlık ve Sigorta Sektörüne Etkileri Çalıştayı

  • 	Hukuk Fakültesi 2017-18 Akademik Yıl Açılış

  • BİLGİ Hukuk Fakültesi “Uzlaştırmacı Eğitim Kuruluşu” oldu

  • Elektronik Ticaret Çalıştayı

  • İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu - 2

  • BİLGİ Hukuk öğrencileri DTÖ Hukuku Farazi Mahkeme Yarışması’nda dünya ikincisi oldu.

Sonraki

Fakülte Hakkında

Turgut Tarhanlı

Hukuk eğitimi, yüzyıllara varan gelenekleri olan bir eğitim dalıdır. Fakat, küreselleşme olgusu, ulus devlet ve ulusal hukuk anlayışı üzerinde her konuda büyük bir etki yarattığı kadar, hukuk eğitiminin tasarımını da yeniden gözden geçirmeyi gerektirmiştir. Bu bağlamda, örneğin her hukuki sorunun uluslararası bir cephesi olabileceği gibi, bir ülkede doğup diğer ülkelere uzanan ve onların hukuk düzenlerini etkileyebilecek nitelikte hukuki sorunlarla karşılaşılması da mümkündür. Bir hukuk eğitiminin hedefi elbette öncelikle ulusal hukukun ve buna ilişkin uygulamanın öğretilmesidir. Fakat ulusal hukukun, etkileşim içinde bulunduğu uluslararası hukuk ilişkilerinin esaslı olarak incelenmesi de bu kapsama dahil edilmek zorundadır.

Hukuk, çok kısa bir ifadeyle, insan ilişkilerinin düzenlenmesini hedefler. Özellikle, insanlar arasındaki birbirinden farklı nedenlere bağlı olabilen eşitsizliklerin değerlendirilmesinde veya giderilmesinde, hukuki yöntemin önemi yadsınamaz. Fakat hukuki yöntem, hayattaki tüm ilişkilerimizin yegâne tasarım biçimi de değildir. Bu nedenle, iyi bir hukuk eğitiminin, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakışı gözardı etmemesi gerekir. Bu, sonuç olarak, insan ilişkilerinin düzenlenmesini hedefleyen hukukun sosyal ilişkiler içindeki gerçekliğinin de kavranması anlamına gelir.

BİLGİ Hukuk Fakültesi’ndeki eğitim, bu parametrelere göre belirlenmiştir. Buna göre, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Hukuk ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Uluslararası Hukuk, İnsan Hakları Hukuku ve Devlet Kuramı gibi, insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili ve bu nedenle geleneksel olarak hukuk öğretiminin de temel/zorunlu derslerine Fakülte müfredat programında yer verilmesi gerekir.

Fakat öte yandan, değişik ölçeklerde sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel, vb. bir dinamizmin sonuçladığı ilişki biçimlerine dair hukuki düzenleme alanları da hukuk eğitiminin bir parçası olmalıdır. Bu nedenle, Fakülte müfredat programında, Uluslararası Örgütler Hukuku, Hukuk ve Toplum, Avrupa Birliği Kurumları, AB Rekabet Hukuku, Hukuk ve Psikoloji, Ceza Adaleti, Medya ve İletişim Hukuku, İnternet Hukuku, Spor Hukuku, Uluslararası Satım Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Yabancı Yatırımlar Hukuku, Rekabet Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku ve daha birçok seçmeli derse de yer verilmiştir. Bu derslerin önemli bir kısmı İngilizce sunulmaktadır.

Bu sayede, BİLGİ Hukuk Fakültesi öğrencilerinin yargı odaklı, geleneksel hukuk meslekleri için olduğu kadar, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışmak için de, kendilerine yeterli bir yatırım yapma olanağı yaratılmış olmaktadır.

BİLGİ’deki hukuk eğitiminin önemli bir bileşeni olan ve 2003 yılından itibaren Türkiye’de ilk kez bir hukuk fakültesi müfredatında yer verilen Hukuk Kliniği de yukarda vurgulanan insan ilişkileri bağlamında bir formasyon kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrenciler, bu sayede, temel hukuki bilgi ve becerilerini gerçek vakalar üzerinde uygulayarak, bunların ilgili olduğu kişilere yön gösterici ve karşılıksız bir hizmet sunmaktadır.

BİLGİ Hukuk Fakültesi, Avrupa (Erasmus) ve ABD’nin önde gelen üniversiteleri ile imzaladığı onlarca değişim anlaşmaları sayesinde, hukuki bilgilerini uluslararası zeminde de sınamaları olanağını çok önemli bulmaktadır. BİLGİ’nin, Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı’nın bir üyesi olmasıyla, bu olanak dört kıtaya yayılmış bir uluslararası bilgi ve deneyim kapısının açılması anlamına gelmektedir.

 

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı

Dekan Vekili