Assoc. Prof.

Ece Baş Süzel

Books

Tatil Sözleşmeleri [Holiday Contracts], September 2019, On Iki Levha Publishing.

Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme ve Menfaat Devri, [False Agency Without Specific Authorization and Disgorgement of Profits], November 2015, On Iki Levha Publishing.

Bina veya Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk [Liability for Buildings and Structures], November 2011, On Iki Levha Publishing, XXIII + 205

Articles

Availability of the Disgorgement of Profits under the CISG, Nordic Journal of Commercial Law, 2020/2, pp. 19-38 (with Assistant Professor Dr. Gökçe Kurtulan Güner ) (Full Text.)

Mesafeli Sözleşme Kurulmasına Aracılık Edenlerin Tüketiciye Karşı Sorumluluğu (TKHK m. 48/f. 5) [Intermediaries’ Liability towards Consumers from Distance Contracts], Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, [Bahçeşehir University Faculty of Law Review] May-June 2020, Vol. 15, Issue 189-190, pp. 475 ff. (with Prof. Dr. M. Murat İnceoğlu).

Biyolojik Ailenin Evlat Edinilene Mirasçı Olması Sorunu, [The Problem of Biological Parents Being Heirs to the Adopted Child] Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, [Bahcesehir University Faculty of Law Review] Volume 14, Issue 179-180, July-August 2019, pp.  1463-1488.

1.     Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler, [Distance Marketing of Financial Services] Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, [Banking and Commercial Law Journal], March 2019, Volume XXXV, Issue 1, pp. 119-167.

Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Sözleşmenin Kurulmasından Önce Korunması: Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü, [Pre-Contractual Information Duties in Distance Contracts] Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, [Galatasaray University Faculty of Law Review], 2018/2, pp. 339-369.

Tüketici Hukukunda İş Görme (Hizmet) Sözleşmelerinde Ayıplı İfa, [Defective Services in Consumer Contracts], Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, [Marmara University Faculty of Law Review] Volume 24, Issue 2, December 2018, pp. 966-998.

Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Korunması: Cayma Hakkı [Protection of the Consumer After Conclusion of the Distance Contract: The Right of Withdrawal], Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, [Bahcesehir University Faculty of Law Review] Volume 13, Issue 169-170, September-October 2018, pp. 257-307

Sipariş Edilmemiş Mal Gönderilmesi veya Hizmet Sağlanması, [Unsolicited Goods and Services], Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, [Banking and Commercial Law Journal], September 2018, Volume 34, Issue 3.

Tüketici Hukukunda Sözleşme Kurma Zorunluluğu, [Obligation to Conclude a Contract in Consumer Law], Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi [Bahcesehir University Faculty of Law Review], Volume 13, Issue 167-168, July-August 2018, pp.9-37.

Battle of Forms im Türkischen Recht, [Battle of Forms in Turkish Law], Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW), 3/2017 (together with Felix Aden).

Haksız Fiil Zamanaşımı ve Suçsuzluk Karinesiyle İlişkisi, [Limitation Period in Tort Law and Its Relation to Presumption of Innocence] Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Cilt 11, Sayı 145-146, Ekim 2016 [Bahcesehir University, Faculty of Law Review - Liber Amicorum Prof. Dr. Özer Seliçi, Volume 11, Issue 145-146, October 2016], (together with Prof. Dr. M. Murat İnceoğlu and Ass. Prof. Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu).

Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görmeye Uygulanacak Hukuk, [Applicable Law of False Agency without Specific Authorization], together with Assistant Professor Dr. Candan Yasan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi [Marmara University Law Review], Volume 22, Issue 2, p.367 ff.  

Çocuğun Soyadına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarının İncelenmesi, [Analysis of Constitutional Court Decisions Regarding Child’s Birth Name] together with Research Assistant Gökçe Kurtulan, LL.M., Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi [Bahcesehir University Law Review], Volume 10, Issue 135-136, November-December 2015, p.77 ff.

6502 sayılı TKHK’nun Yürürlüğü – Özellikle Genel Esaslara İlişkin Hükümlerin Bu Açıdan İncelenmesi, [Enforcement of Turkish Consumer Protection Code – An Assessment according to General Principles], together with Associate Professor Dr. M. Murat İnceoğlu, Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan [Liber Amicorum Prof. Dr. Hasan Erman], İstanbul 2015