Faculty Member, PhD

Nilgün Başalp Yıldırım

BOOKS

ARTICLES

"Avalde Eşin Rızası ve Özellikle TBK m. 603 Hükmünün Dolanılması", (EN: The Spousal Consent In Aval and Especially the Evasion of the Article 603 of the TCO), BATİDER, September 2021, Vol. 37, p. 1 - 39.

“Sözleşme Özgürlüğünün Sözleşme Adaletinin Sağlanması Amacıyla Hâkimin Müdahalesi Yoluyla Korunması: İçerik Denetiminin Hukuki Temelleri Hakkında Bazı Değerlendirmeler”, (EN: The Protection of Contractual Freedom Through Judicial Intervention: Some Thoughts Regarding the Legal Grounds of Content Control)Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, Filiz Kitabevi, Istanbul 2011, s. 221 – 238.

“Sözleşmenin Nisbîliği İlkesi ile Sorumluluk Hukukunun İkili Yapısının Beraberinde Getirdiği Sonuçlar Karşısında Sözleşmenin Üçüncü Kişiye Etkisi: Üçüncü Kişiye Koruyucu Etkili Sözleşme Kuramı ile Edim Yükümlülüğünden Bağımsız Borç İlişkisi Teorisi Hakkında Bazı Değerlendirmeler”, (EN: The Consequences of "the Privity of Contract" and "the Dual Structure of Liability Law" on Third Parties: Some Evaluations on "the Concept of Contract with Protective Effects for Third Parties" and "the Theory of Independent Obligations in Non-Contractual Relationships"), Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, Oniki Levha, Istanbul 2010, p. 441 – 472.

Kişisel Verilerin İnternette Açıklanması Üzerine Bir Avrupa Topluluğu Adalet Divanı Kararı: Kişisel Verilerin ve özellikle Sağlık Verilerin İnternette Açıklanması 95/46 sayılı Yönergenin Uygulama Alanına Girer mi?”, (EN: The Decision of the European Court Of Justice on Disclosure of Personal Data on the Internet: Does Disclosure of Personal Data, and in particular Health Data, on the Internet fall within the scope of the Directive 95/46?), Ankara Barosu, Bilişim ve Hukuk Dergisi, Vol. 10; Year 2009/1, p. 19  –  21.

“İlaç Endüstrisinde Etik İlkeler: Hekim ve İlaç Endüstrisi Arasındaki Etkileşimin Hukuki Boyutları”, (EN: Ethical Principles in the Pharmaceutical Industry: Legal Aspects of the Interaction Between Physicians and Pharmaceutical Industry), İlaç, Etik ve Hukuk, Istanbul 2009, p. 61 – 106.

“Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’na İlişkin Bazı Değerlendirmeler: Tazminat Şartları ve Zararın Hesabında Yetiştirme Giderleri”, (EN: Some Evaluations Regarding the Compensation for Loss of Support: Compensation Conditions and the Calculation of the Discontinuation of the Obligation to Mantain Support)Prof. Dr. Uğur Alacakaptan’a Armağan, Istanbul 2008, p. 115  – 130.

“Internette Kişisel Verilerin Korunması”, (EN: The Protection of Personal Data on the Internet),  Internet ve Hukuk, (ed. Yeşim Atamer), Istanbul 2004, p. 5  – 36.

BOOK CHAPTERS

SELECTED PRESENTATIONS

"Sahte Vekil ile Satım Sözleşmesi Akdetmiş Olan Alıcının Ödemiş Olduğu Semen Nedeniyle TMK m. 1007 Kapsamında Tazminat Talep Etmesi Mümkün Müdür?" (EN: Is it possible to claim compensation under Art. 1007 of TCC if the buyer has signed a sales contract with a false representant?) , Yargı Kararları Sempozyumu I – Eşya Hukuku, 7th May 2021, Ed.: Ece Baş Süzel / Zeynep Ülkü Kahveci / Yaman Gürsel, Oniki Levha, Istanbul 2021, p. 323 - 361.

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler" (EN: The Turkish Data Protection Law)Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Getirdikleri, organized by: İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı ve İstanbul Medipol Üniversitesi Bilişim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 21st April 2016, Istanbul


 “Privacy through Uncertainty in Location-Based Services, in: 2013 IEEE 14th International Conference on Mobile Data Management, Milan, Italy, June 3, 2013 to June 6, 2013, IEEE Publishers, ISBN: 978-1-4673-6068-5, p. 67-72. (co-authored with Shawn Merrill, Joachim Biskup, Erik Buchmann, Chris Clifton, Bart Kuijpers, Walied Othman, Erkay Savas) 

CONFERENCES