Dr. Öğr. Üyesi

Evrim Erişir

+90 212 311 5070

Santralistanbul / SEYFİ ARKAN BİNASI 304Eğitim

Doktora: 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (2010)

Yüksek Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (2003)

Lisans: 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2001)

Verdiği Dersler

- Medenî Usûl Hukuku

- İcra Hukuku

- Özel Hukukta Geçici Hukukî Koruma 

İlgi Alanları

- Medenî Usûl Hukuku

- İcra ve İflâs Hukuku

- Geçici Hukukî Koruma

- Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü Usûlü

- Teminat Hukuku

Diğer Bilgiler

Güncel Yayınlar:

Taşınmaza Yapılan Kıymet Takdirine Karşı Şikâyet Yoluna Başvurmuş ve Talebi Esastan Reddedilmiş Borçlu, Kıymet Takdirinin Usulsüzlüğünü İhalenin Feshi Sebebi Olarak İleri Sürebilir Mi?, Terazi Hukuk Dergisi Haziran 2024 S. 214, s. 71-82. https://www.jurix.com.tr/artic...

Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden Yapılan İtiraz Geçerli Midir?, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2023/2, s. 1395-1430 (Av. Özgür Yağmur ile birlikte) odeme-emri-teblig-edilmeden-yapilan-itiraz-erisir-yagmur-gsuhfd-2023-2.pdf

İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat, 23. Bası, On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2023 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Prof. Dr. Mine Akkan ile birlikte) https://hukukmarket.com/icra-v...

Yargıtay’ın “İpotek Hakkının Bölünmezliği” Olarak İfade Ettiği İlkeye Eleştirel Bir Bakış: Birden Fazla Alacağı Güvence Altına Alan İpotek Hakkının Paraya Çevrilmesi İçin Yapılan İcra Takibinin Etkileri, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi C. 29 S. 1 Haziran 2023, s. 1-54 (Dr. Halil Ahmet Yüce ile birlikte) https://dergipark.org.tr/tr/pu...

Konkordatonun Tasdiki Kararından Sonra Rehinli Malların Paraya Çevrilmesinin Ertelenmesi ve Tasdik Yargılamasında Rehinli Alacaklılarla Müzakere Edilmesi Mümkün Müdür?, İlamat Torbası (Ed. Ali Cem Budak/Varol Karaaslan) Cilt: 3, s. 53-98 (Dr. Öğr. Üyesi E. Gökçe Karabel ile birlikte) https://www.filizkitabevi.com/...

7343 Sayılı Kanunla Yeniden Düzenlenen Cebrî İcrada Satış İsteme Süresi ve Satış Gerçekleştirilemediğinde İzlenecek Prosedür, Legal MİHDER C. 18 S. 52 2022/2, s. 405-456. https://legal.com.tr/dergiler/... https://legal.com.tr/Book/r8Gr...

Tüketici Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuğun Kapsamının Belirlenmesindeki Güçlüklerin Ortaya Çıkardığı Bazı Meseleler, Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu Bildiri Özeti Kitabı (Ed. Ali Yeşilırmak/Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu/Ömer Faruk Kafalı/Gülnihal Ahter Yakacık/Ahmet Dülger), İstanbul 2021, s. 309-358. tuketici-zorunlu-arabuluculugu-sorunlar.pdf

Sermaye Şirketlerinde Pay Sahibine Bilgi Verilmesine ve Onun İnceleme Hakkının Kullandırılmasına İlişkin İlâmın (TTK m. 437/5; 614/3) İcrası, Bahçeşehir Üni. Hukuk Fak. Dergisi C. 16 S. 197-198 Ocak-Şubat 2021, s. 95-117. https://www.jurix.com.tr/artic...

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Takip Şartı Olarak Malike Muacceliyet İhbarında Bulunulması (TMK m. 887), Legal MİHDER C. 17 S. 48 2021/1, s. 67-196. https://legal.com.tr/urun/mede... https://0-legal-com-tr.opac.bi...

Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunu İlgilendiren Önlemler, Legal Hukuk Dergisi C. 18 S. 210 Haziran 2020, s. 2675-2755 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ile birlikte). covid-19-onlemler-pekcanitez-erisir.pdf

Boşanma Davasında Malvarlığına Yönelik Geçici Hukukî Koruma, Türk Hukukçu Kadınlar Derneğinin 50. Kuruluş Yıldönümü Sempozyum Kitabı-Aile Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, İstanbul 2019, s. 21-66. https://www.filizkitabevi.com/...


Güncel Blog Yazıları/Bilgi Notları:

Birlikte İpoteğin Paraya Çevrilmesi İçin Tüm Taşınmazların Takip Talebinde Gösterilmesi ve Satışının Birlikte Talep Edilmesi Mecburiyetinin (TMK m. 873/3) Aksi Kararlaştırılabilir Mi?, 7.6.2024, https://www.linkedin.com/feed/... 

Altın Kredisinden Doğan Alacağın Tahsili İçin Bankanın Başlatacağı Takip Yolunun Belirlenmesi, 27.5.2024, https://www.linkedin.com/in/ev...

Müteselsil Kefalette Asıl Borçlunun İhtar Edilmesi Gereği (TBK m. 586/1 c. 2) Bir Takip Şartı Mıdır?, 7.3.2024, https://www.linkedin.com/feed/...

Anayasa Mahkemesi'nin İdari Yargıda İstinaf ve Temyize Başvuruda Parasal Sınır Hükümlerini İptal Eden Kararlarına Eleştirel Bir Bakış, 25.1.2024, https://www.linkedin.com/in/ev...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin İhalenin Feshinin Kabule Şayanlık Koşulu Olan Hukukî Yararı Genişleten 7.11.2023 Tarihli Yeni İçtihadına Eleştirel Bir Bakış,  10.1.2024, https://www.linkedin.com/feed/...

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Zorunluluğuna İlişkin Parasal Sınırda 1.1.2024 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Artış (Doç. Dr. Ece Baş Süzel ile birlikte), 2.1.2024, https://www.linkedin.com/feed/...

Konkordato Borçlusunun Mühletten Önce Çek Ciro Ettiği Bankanın Tasdik Edilen Projeye Göre Alacağı Ödenmeyince Konkordatonun Kısmen Feshini Talep Edemeyeceğine İlişkin Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 29.12.2022 Tarihli ve 4851/6174 Sayılı Kararına Eleştirel Bir Bakış,  13.12.2023, https://www.linkedin.com/feed/...

Bankaya Sözleşmede Bildirdiği Adresini Değiştiren ve Yeni Adresini de Bildirmeyen Kefile Hesap Kat İhtarı Eski Adresinde Tebliğ Edilmiş Sayılabilir Mi?, 9.11.2023, https://www.linkedin.com/feed/...

Belirsiz Alacak Davasında Geçici Talep Sonucu Nihai Talep Sonucuna Dönüştürüldükten Sonra Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yaptırılırsa, Davacı Talebini Yeniden Arttırabilir Mi?, 10.10.2023, https://www.linkedin.com/feed/...

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Kiralanan Taşınmazların İlamsız Tahliyesine İlişkin Takip Örnek No: 13'ün Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Aykırılığı, 25.9.2023, https://www.linkedin.com/in/ev...

Tehlikeli Hal Ortaya Çıkar Çıkmaz İhtiyati Tedbir Talep Edilmemesinin Sonucu - Booking Davasının Düşündürdükleri, 28.7.2023, https://www.linkedin.com/posts...

Aşkın Zararın İspatı, Aşkın Zarar Nedeniyle Tazminat Talebinin İleri Sürülmesi ve Tazminatın Hükme Bağlanması, 7.7.2023, https://www.linkedin.com/posts...

Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu Yetkililerince Hâkim Kararı Olmaksızın Yapılan Yerinde İnceleme Nedeniyle Konut Dokunulmazlığı Hakkının İhlâl Edildiğine İlişkin Ford Otomotiv Sanayi AŞ Kararının Takip Hukukuna Etkileri, 22.6.2023, https://www.linkedin.com/feed/...

İhalenin Feshi Kararının Kesinleşmesinden Sonra Satış Talep Etmek Gerekir Mi?, 15.6.2023, https://www.linkedin.com/feed/...

Anayasa Mahkemesi'nin İş Göremezlik Gibi Zararın Miktarının Tam Olarak Belirlenemediği Hallerde Zamanaşımı Süresinin Başlangıç Anı ile İlgili Çetin Akboğa Başvurusu Hakkında Verdiği Kararın Belirsiz Alacak Davası Bağlamında Değerlendirilmesi, 8.6.2023, https://www.linkedin.com/posts...

Türk Lirası Cinsinden Tesis Edilen İpoteğin Yabancı Para Borcunu Kapsamayacağına İlişkin Yargıtay 12. HD'nin 17.1.2023 Tarihli Kararının Eleştirisi, 29.5.2023, https://www.linkedin.com/posts...

Aynı Alacağın Birden Çok Taşınmaz Rehniyle Temin Edilmesi Halinde Rehnin Paraya Çevrilmesi İsteminin Taşınmazların Tamamı Hakkında Yöneltilmesini Zorunlu Kılan TMK m. 873/3 Hükmünü Daraltıcı Yorum Yöntemine Tabi Tutan Yargıtay 12. HD'nin 2.3.2023 Tarihli Kararı, 15.5.2023, https://www.linkedin.com/posts...

Konkordatoda Yabancı Para Alacağının Alacak Kayıt Süresinin Son Günündeki Kur Üzerinden Türk Lirası'na Çevrilebileceğine İlişkin İzmir BAM'ın 25.11.2021 Tarihli Kararını Onayan Yargıtay 6. HD'nin 3.10.2022 Tarihli Kararı, 29.4.2023, https://www.linkedin.com/posts...

Depremde Yıkılan/Yıkılacak Binalarda Kaybolan Belge, Ticari Defter ve Dava/İcra Dosyalarının Akıbeti, 2.4.2023, https://www.linkedin.com/posts... 

Deprem Nedeniyle Açılacak Tazminat Davasında Görevli Mahkemenin Belirlenmesi, 30.3.2023, https://www.linkedin.com/posts...

Uber'e Karşı Haksız Rekabette Bulunduğu İddiasıyla Açılan Topluluk Davasında İstanbul BAM 13. HD'nin 11.12.2020 Tarihli Kararı Üzerine, 15.3.2023, https://www.linkedin.com/posts...

Almanya'da Covid Aşısı Üreticilerine Aşının Yol Açmış Olabileceği Yan Etkiler Nedeniyle Uğranılan Zararların Giderilmesi İçin Açılan Topluluk Davaları, 4.2.2023, https://www.linkedin.com/posts...

Ön Ödemeli Konut Satım Sözleşmesinden Doğan Mülkiyetin Geçirilmesi Talebinin Müteahhidin İflası Halinde Akıbeti, 31.1.2023, https://www.linkedin.com/posts...

Satış İsteme Süresinin Geçtiği İhalenin Feshi Sebepleri Arasında Gösterilmemiş Olsa Bile İcra Mahkemesince Re'sen Dikkate Alınabilir mi? - HGK'nin 22.9.2022 Tarihli Yeni İçtihadı, 2.1.2023, https://www.linkedin.com/posts...

Konkordatoda Tartışmalı Pekçok Meseleye İsabetli Yaklaşımlarla Işık Tutan Yargıtay HGK'nin 3.3.2022 Tarihli Kararı Üzerine, 15.12.2022, https://www.linkedin.com/posts... 

Muaccel Olmamış Bir Alacak İçin Açılan Eda Davasının Hukuki Yarar Yokluğundan Usulden Reddedilmesi Gerektiğine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararının Eleştirisi, 15.11.2023,  https://www.linkedin.com/posts...

7392 s. K. ile Değişik Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 68, 70 ve Yeni Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği ile Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün 29.9.2022 Tarihli Yazısının Düşündürdükleri, 6.10.2023, https://www.linkedin.com/posts... ve 28.12.2023, https://www.linkedin.com/posts...

İcra dairesine Yatan Paraların İhalenin Feshi Yargılaması Dışında Nemalandırılmamasının Anayasa Mahkemesi'nin İsmail Sarıtaş Başvurusunda Verdiği 28.1.2020 Tarihli Kararı Işığında Eleştirisi, 6.7.2022, https://www.linkedin.com/feed/...

Borçluya Hacizli Malını Satma Yetkisi Verilmesinin (İİK m. 111/a) Hukuku Niteliği ve Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takiplerde Uygulanabilirliği, 28.6.2022, https://www.linkedin.com/feed/...

Enflasyonist Ortamda İcra-İnkar ve Kötü Niyet Tazminatına Asgari Oran Olan % 20 Üzerinden Hükmedilmesine Eleştirel Bir Bakış, 15.6.2022, https://www.linkedin.com/posts...  

Kanser Hastasına İlaç Bedelinin İhtiyati Tedbir Yoluyla Ödenmesine Karar Verilebilir mi?, 30.5.2022, https://www.linkedin.com/posts...


Video Kayıtları:

Yabancı Para Alacaklarının Dava ve Takibi, 3.3.2024, https://www.hubox.com.tr/iceri...

İhtiyati Tedbir - İhtiyati Haciz Ayrımı, 1.8.2023, https://www.linkedin.com/feed/... https://www.hubox.com.tr/iceri...

Kısmi Dava - Belirsiz Alacak Davası Ayrımı, 11.7.2023, https://www.linkedin.com/posts... https://www.hubox.com.tr/iceri...

Tazminat Davalarında Olası Usul ve İspat Sorunları, Tüketicilerin Deprem Nedeniyle Uğradıkları Zararların Giderilmesi, Türkiye Barolar Birliği Tüketici Hakları Komisyonu Webinarı, 27.3.2023, https://www.youtube.com/watch?...

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Zorunluluğu Bulunan Taleplerde İlâmsız İcra Yolunu Kapatan Yeni Yargıtay İçtihadının Düşündürdükleri, 5. Tüketici Hukuku Kongresi, 2015, https://www.youtube.com/watch?...

Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerinde Gider ve Vekâlet Ücreti, 4. Tüketici Hukuku Kongresi, 2014, https://www.youtube.com/watch?...

Yürürlükteki ve Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Tüketici Örgütlerinin Açabilecekleri Topluluk Davaları, 3. Tüketici Hukuku Kongresi, 2013, https://www.youtube.com/watch?...