Dr. Öğr. Üyesi

Evrim Erişir

+90 212 311 5070

Santralistanbul / SEYFİ ARKAN BİNASI 304Eğitim

Doktora: 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (2010)

Yüksek Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (2003)

Lisans: 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2001)

Verdiği Dersler

- Medenî Usûl Hukuku

- İcra Hukuku

- Özel Hukukta Geçici Hukukî Koruma 

İlgi Alanları

- Medenî Usûl Hukuku

- İcra ve İflâs Hukuku

- Geçici Hukukî Koruma

- Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü Usûlü

- Teminat Hukuku

Diğer Bilgiler

Güncel Yayınlar:


Boşanma Davasında Malvarlığına Yönelik Geçici Hukukî Koruma, Türk Hukukçu Kadınlar Derneğinin 50. Kuruluş Yıldönümü Sempozyum Kitabı-Aile Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, İstanbul 2019, s. 21-66. evrim-erisir-bosanma-davasinda-gecici-hukuki-koruma.pdf

Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunu İlgilendiren Önlemler, Legal Hukuk Dergisi C. 18 S. 210 Haziran 2020, s. 2675-2755 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ile birlikte). covid-19-onlemler-pekcanitez-erisir.pdf

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Takip Şartı Olarak Malike Muacceliyet İhbarında Bulunulması (TMK m. 887), Legal MİHDER C. 17 S. 48 2021/1, s. 67-196. https://legal.com.tr/urun/mede... https://0-legal-com-tr.opac.bi...

Sermaye Şirketlerinde Pay Sahibine Bilgi Verilmesine ve Onun İnceleme Hakkının Kullandırılmasına İlişkin İlâmın (TTK m. 437/5; 614/3) İcrası, Bahçeşehir Üni. Hukuk Fak. Dergisi C. 16 S. 197-198 Ocak-Şubat 2021, s. 95-117. https://www.jurix.com.tr/artic...

Tüketici Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuğun Kapsamının Belirlenmesindeki Güçlüklerin Ortaya Çıkardığı Bazı Meseleler, Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu Bildiri Özeti Kitabı (Ed. Ali Yeşilırmak/Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu/Ömer Faruk Kafalı/Gülnihal Ahter Yakacık/Ahmet Dülger), İstanbul 2021, s. 309-358. tuketici-zorunlu-arabuluculugu-sorunlar.pdf

İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat, 22. Bası, On İki Levha Yayıncılık, Aralık 2021 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Prof. Dr. Mine Akkan ile birlikte) https://www.hukukmarket.com/ic...

7343 Sayılı Kanunla Yeniden Düzenlenen Cebrî İcrada Satış İsteme Süresi ve Satış Gerçekleştirilemediğinde İzlenecek Prosedür, Legal MİHDER C. 18 S. 52 2022/2, s. 405-456. https://legal.com.tr/dergiler/... https://legal.com.tr/Book/r8Gr...