Merkezler

Çocuk Çalışmaları Birimi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, tüm çocukların görüşlerine değer verilen ve haklarının korunduğu bir dünyaya katkıda bulunmak için çocuk hakları eğitimi alanında çalışmaktadır. 2007 yılından beri çocuk haklarıyla ilgili araştırmalar yürütmekte, eğitim materyalleri hazırlamakta, eğitim programları geliştirmekte ve yaygınlaştırmaktadır.

Avrupa Birliği Enstitüsü

BİLGİ'nin Avrupa Yolculuğu:
Kuruluşundan beri, İstanbul Bilgi Üniversitesi siyasal ve sosyal tartışmalarda açık ve ilerici bir duruş sergilemekte ve AB entegrasyonu sürecine ilişkin tartışmalarda da yer almaktadır. AB ve ilgili konularda kamu bilinci yaratmada aktif olan BİLGİ, AB bütünleşmesi, göç, yoksulluk, dışlama, insan hakları, demokratikleşme ve sosyal hizmetler sağlama projeleri gibi konularda çok sayıda konferans ve atölye çalışmaları düzenlemiştir. http://eu.bilgi.edu.tr/tr/pages/hakkinda/

Gençlik Çalışmaları Birimi

Gençlik Çalışmaları Birimi, gençlik politikalarının gençlik alanındaki paydaşlarla beraber geliştirilmesi için çeşitli faaliyetleri desteklemekte ve bizzat yürütmektedir. Bu bağlamda, Araştırma Programı içinde gençler, ihtiyaçları ve gençlik çalışmasıyla ilgili çeşitli araştırmalar yapılmakta, Ağ Kurma Programı çerçevesinde gençlik alanındaki paydaşların birbirlerinden öğrenmelerini sağlamaya yönelik faaliyetler hayata geçmekte, Savunuculuk Programı bünyesinde, karar alıcılar düzeyinde, gençlerin ihtiyaçlarına yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçmesi için çalışılmakta ve Modelleme Programı altında gençlik alanına yenilikçi katkı yapacağı düşünülen örnekler geliştirilip uygulanmaktadır. http://www.genclikcalismalari.org

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Günümüzde insan hareketliliği, toplumların sosyal, siyasal, hukuksal, ekonomik, kültürel yapılarında yol açtığı dönüşüm ve değişim sebebiyle önemli bir akademik çalışma alanı olarak tanınıp, göç çalışmalarının gelişmesini sağlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye’nin çeşitli iç, dış ve transit göç hareketleriyle giderek göç veren bir ülke olmanın yanı sıra göç alan da bir ülke olduğu bir dönemde, bu alanda çalışmalar yürütmek üzere kurulmuştur. http://goc.bilgi.edu.tr

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (İnsan Hakları Merkezi), insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında, iç hukuk ve uluslararası hukuk bakımından insan haklarının tanınması, korunması ve geliştirilmesi hedefine yönelik, disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve uygulamalar yapmak amacıyla 2000 yılında kurulmuştur. http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/

Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi

KPY, Türkiye’de demokratik ve katılımcı bir kültür politikası oluşturma sürecini, kültür ekonomisinin geliştirilmesini ve kültüre katılımın arttırılmasını destekleyecek araştırma, eğitim, yayın faaliyetlerini gerçekleştirmekte ve kültür alanında bilgi üretme, analiz etme, derleme, değerlendirme ve iyi örneklere yaygınlık kazandırma türü çalışmaları yürüterek bir kültür gözlemevi işlevini yerine getirmeye çalışmaktadır. https://kpy.bilgi.edu.tr/tr/sayfa/hakkimizda/2

Sosyal Kuluçka Merkezi

BİLGİ Sosyal Kuluçka Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM) bünyesinde 2003'ten beri yürütülen çeşitli kapasite geliştirme programlarının deneyimleri üzerinde şekillenen yeni bir kapasite gelişim merkezi programıdır. Program kapsamında kentte hak temelli çalışan sivil toplum girişimlerine (STK, inisiyatif, platform, informal grup, vb.) mekan (ofis), finansman desteği, yüz yüze danışmanlık, mentorluk, eğitim ve atölyeler, akademik destek (üniversitedeki ilgili derslere katılım imkanı), hukuki destek ve yatay öğrenme ortamları sunularak bu sivil girişimlerin kurumsal kapasitelerinin artırılması amaçlanmıştır. http://www.sosyalkulucka.bilgi.edu.tr

Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR)

SEÇBİR, toplumsal adaletin sağlanmasında ve kapsayıcı toplumun inşa edilmesinde eğitimin kilit rol oynadığına inanıyor. Buradan hareketle, tüm öğrenenlerin kendilerini ifade edebildiği ve desteklendiği kapsayıcı bir eğitim ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar kapsamında ulusal ve uluslararası projeler yürütüyor, veri üretiyor ve paylaşıyor, eğitimler tasarlıyor ve uyguluyor, etkinlikler düzenliyor. http://www.secbir.org

STK Eğitim ve Araştırma Birimi

İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi (Bilgi STK), çoğulcu demokraside STK'ların rolünün güçlendirilmesine ve STK'ların etkin çalışma sorununun çözümüne katkıda bulunmayı amacıyla Türkiye'de ilk defa bir üniversite bünyesinde kurulan bir birim çalışmalarını 2003 yılından beri sürdürüyor. BİLGİ STK, sivil toplum kuruluşları ve yurttaş girişimlerinin yönetim ve politikaların oluşumu ve uygulanması süreçlerine katılım kapasitelerinin gelişimine yardımcı olacak, bir üniversite-sivil toplum buluşma noktası olarak kurulmuştur http://stk.bilgi.edu.tr