İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Politikası

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin araştırma politikası, geniş bir yelpazeye yayılan çeşitli alan ve disiplinler dâhilinde en güncel çalışmaların ortaya konması anlayışına dayanır. Bilimsel ve entelektüel derinliği olan projeler, seminerler, çalıştaylar, dersler, konferanslar ve yaz okulları, BİLGİ araştırma çalışmaları kapsamında yer alır. BİLGİ, nitelikli araştırmanın, araştırmacıların gelişiminin desteklenmesinin yanı sıra, gerekli etik, hukuki ve profesyonel çerçeveler, yükümlülükler ve standartlar ile gelişmiş bir yönetişim ve bütünlük kültürüyle gerçekleşebileceğine inanır.

Küresel Etki Alanı

Araştırma, genellikle çeşitli alanların irdelenmesi ve geliştirilmesi için karşılaştırmalı ya da bağlama dayalı yaklaşımlar kullanılarak yürütülür. BİLGİ araştırma politikası, BİLGİ öğretim üyeleri ile politika yapıcılar, sivil toplum aktörleri ve uluslararası toplum arasında yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde etkileşimi teşvik etmeyi amaçlar. BİLGİ’liler ve projeleri Türkiye’nin ve dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunları ortaya koyarak, ulusal ve uluslararası gündemi BİLGİ’nin yetkin olduğu disiplinler çerçevesinde, disiplinlerarası yaklaşımlarla ele almayı hedefler. BİLGİ, yürütülen araştırmaların sonuçlarının dünyanın ve insanlığın gelişimine önemli ve belirgin bir katkı sağlamasını önemser. 

Disiplinlerarası Araştırma

BİLGİ bünyesinde yer alan araştırmada öncü akademisyenler, Üniversite’nin bilimsel araştırmada mevcut güçlü yönlerinin yanısıra, yeni alanların geliştirilmesine de önemli katkılar sunarlar. Araştırmalar, kendi disiplinleri içinde ve/veya  disiplinlerarası bir yaklaşımla birlikte gerçek dünyanın karmaşık sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlar. BİLGİ, açıkça belirlenmiş performans standartları ve farklı disiplinleri birlikte çalışmaya yönlendiren güçlü desteklerle akademik topluluğunun kariyer gelişimine katkıda bulunur, bu topluluğu araştırma alanındaki tüm potansiyelini ortaya koymaya teşvik eder. BİLGİ, bu çabalarıyla üniversite dışındaki araştırma ve politika gündemini de takip etmeyi ve etkilemeyi amaçlar. 

Öğrenci Katılımı

BİLGİ, bilginin, eğitim programları, konferanslar, seminerler, öğrencinin hayatını dönüştüren ve bilginin yayılmasını sağlayan her türden faaliyet aracılığıyla çoğaldığına inanır. BİLGİ, sadece araştırma ve lisansüstü çalışmalarda mükemmelliğe önem vermenin yeterli olmadığı, lisans eğitiminde de mükemmelleşmenin esas olduğu düşüncesini benimser. BİLGİ, eğitimin ilk yıllarından itibaren lisans ve lisansüstü öğrencilerini bir araştırma projesinde öğretim üyeleriyle birlikte çalışmaya teşvik eder.

Araştırma yoluyla Topluma Hizmet

Topluma hizmet BİLGİ’deki araştırmaların merkezinde yer alır. Toplumla doğrudan etkileşim, anlamlı ve nitelikli bir araştırma yürütmenin anahtarı olarak kabul edilir. Araştırmanın odağı, kapsamı, yöntemi ve etkisi sürekli olarak gözden geçirilir ve toplumun yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası boyutta karşı karşıya kaldığı yeni güçlüklere cevap verecek şekilde sürekli olarak geliştirilir. 

Açık Erişim ve Açık Araştırma Verileri

BİLGİ, araştırma bulgularının alandaki uzmanların inceleme ve değerlendirmelerine açık olması gerektiğine inanır. Bu, yayın, ürün veya kamuya açık sunumlar ile çeşitli duyuru ve yaygınlaştırma yöntemleri aracılığıyla sağlanır. BİLGİ, bu bağlamda, akademisyenler ve araştırmacıların, Üniversite bünyesindeki Araştırma Merkezleri ve Enstitüler, Teknoloji Transfer Ofisi, Kütüphane, Yayınevi ve Halkla İlişkiler Birimi ile yakın bir işbirliği içinde çalıştığından emin olur.