Araştırma

İstanbul Bilgi Üniversitesi, eğitim ve araştırmanın ayrılmaz bir bütün olduğu ilkesi çerçevesinde öğretim üyeleri ve öğrencilerini disiplinler arası bir yaklaşımla araştırmalarını sürdürmeye teşvik eder. Üniversitemizin araştırma politikası, araştırma önceliklerini belirleyerek bu önceliklerle uyumlu eylem planının oluşturulması üzerine kurgulanmıştır. Araştırmaya yaklaşımımız BİLGİ’nin insan kaynağının araştırma yetkinliğinin artmasını desteklemek ve araştırmanın, yaratıcılığın, yeniliğin ve bilginin BİLGİ’yi özel kılan entelektüel enerjisini yaratmadaki rolünün toplumumuz tarafından anlaşılmasını sağlamaktır. Yapılan çalışmalar ve projeler akademik birimlerimiz ve özellikle Enstitülerimiz ile Uygulama ve Araştırma Merkezlerimiz tarafından veya doğrudan öğretim elemanlarımızın inisiyatifi ile yürütülmektedir.

Araştırma olanaklarının yaratılmasında ve araştırıcılara gereken desteğin verilmesinde Teknoloji Transfer Ofisi etkin rol üstlenmektedir. Bu bağlamda, araştırmalar için ihtiyaç duyulan fiziki-insani-mali altyapı desteği konusundaki işbirliği, ilgili mevcut ulusal ve uluslararası araştırma fonlarının takip ve duyurularının yapılmasındaki iletişim, fonlara yapılan başvuruların katma değer yaratan nitelikte olmasındaki değerlendirme ve projelerin etkin ve verimli yürütülmesi süreçleri Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yürütülmektedir. Üniversitemizde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin nitelik ve niceliğinin artırılmasına yönelik teşvik ve önlemlerin geliştirilmesi her aşamada güncelliğini koruyan bir konu olarak ele alınmaktadır.