BİLGİ Mükemmeliyet Alanları

BİLGİ Mükemmeliyet Alanları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mükemmeliyet Alanları (BMA) Usul ve Esasları

Amaç ve Kapsam

Üniversitemizin bilimsel ve toplumsal etki yaratmak bakımından gelişmiş alanlarını görünür kılmak ve tüm paydaşlar tarafından tanınmalarını sağlamak üzere, BİLGİ’de mükemmeliyet alanlarının kurulmasına karar verilmiştir. Her bir mükemmeliyet alanının, yaptığı ve yapacağı çalışmalarla sadece bilimsel anlamda öncü bir nitelik sergilemekle kalmayıp, aynı zamanda toplumsal katma değer yaratmak ve politika yapım süreçlerinde karar alıcılara politika önerileri sunmak gibi özelliklerinin de olması öngörülmektedir. Diğer bir deyişle, seçilecek mükemmeliyet alanlarının BİLGİ’nin kamuoyunda bilinen farklı yüzleri olması hedeflenmektedir.

Disiplinlerarası bir yaklaşımla oluşturulması beklenen mükemmeliyet alanlarının bölüm, merkez ve/veya enstitüler çerçevesinde tanımlanan ve süregelen mevcut çalışma alanlarından olabilir. Buna ek olarak, mevcut araştırma merkezi ve araştırma enstitülerinin çalışma alanları dışında kalan alanların da yerel ve küresel ölçekte günümüzdeki ve/veya gelecekteki birtakım sorunsallara ışık tutacak nitelikte öncü alanlar olmasına özen gösterilmelidir.

Rektörlük tarafından aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonrasında seçilecek mükemmeliyet alanı çerçevesinde, her türlü bilimsel çalışmanın yanı sıra toplumsal ve kamusal düzeyde etki yaratan çalışmalara da destek verilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda bu çalışmaların büyük ölçekli proje önerilerine dönüştürülmek suretiyle üniversite dışı fonlara başvurmaları için Rektörlük her türlü desteği verecektir. Buna ek olarak, seçilecek mükemmeliyet alanları ve bu alanlardaki öğretim üyelerimiz, Üniversitemiz tarafından kamuoyuna yönelik yapılan tanıtımlarda ve bilgilendirmelerde ön plana çıkarılacak ve kamusal alanda daha büyük bir görünürlük kazanmaları sağlanacaktır.

Bilindiği üzere Üniversitemiz bünyesinde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Araştırma Kulvarı ve BİLGİ Research Development Innovation (RDI) gibi bilimsel araştırma ve yayın odaklı girişimler başarılı bir şekilde yürütülmektedir. BMA’nın mevcut uygulamalardan farkı ise, belli bir olgunluğa erişmiş alanların, Üniversitemizin kamuoyunda görünür yüzü olacak ve doğrudan toplumsal ve kamusal etki yaratacak nitelikteki çalışmalar olmasıdır.

Mükemmeliyet alanlarının Rektörlüğümüz tarafından belirlenmesinin ardından, söz konusu alanlarda başvuru yapmış olan öğretim üyelerimize Bilimsel Araştırma Projesi başvurusu yapmaları durumunda ek puan verilecektir. Seçilecek BİLGİ Mükemmeliyet Alanları, üç yıl süre ile desteklenecektir. Daha önce seçilmiş olan alanlar, desteklenme sürelerinin bitmesi ardından önceki içerikten farklılaştırılmış, yeni üyelerin katılımı sağlanmış ve özgün ögeler içermiş şekilde hazırlanan başvurularla başvuru süreçlerine tekrar dâhil olabilecektir.

Koşullar ve Başvuru

BİLGİ Mükemmeliyet Alanları’nın (BMA) kuruluş ve tanınma süreçlerinin yürütülmesine ilişkin aşağıdaki şartlar öngörülmüştür.

 1. BMA, bilimsel etki odaklı ve toplumsal/kamusal etki odaklı olmak üzere iki ayrı kategoride kurulabilir:
  1.a. Bilimsel Etki Odaklı BMA: Belli bir bilimsel alanda üretkenlikleriyle öne çıkmış araştırmacılar bir araya gelerek Bilimsel Etki Odaklı BMA olarak tanınmak üzere başvurabilirler. Bu kategorideki başvurularda yazar sayısı en çok 49 olmak üzere, ilgili alana özgü SSCI/SCI-Expanded/AHCI indeksli dergiler ile SCOPUS SNIP değeri 1.0 ve üzeri olan dergilerde yayınlanmış makaleler, ÜYK Yayınevi Tasnif Listesi’nde A+ veya A grubu kitap ve kitap bölümleri dikkate alınır.
  1.b. Toplumsal/Kamusal Etki Odaklı BMA: Belli bir toplumsal soruna odaklanmış, uygulamaya ve politika yapımına yönelik, toplumsal yönü kuvvetli olan projelerde ve çalışmalarda bulunmuş, bu bakımdan öne çıkmış araştırmacılar bir araya gelerek bu kategoride BMA olarak tanınmayı önerebilirler. Bu kategorideki başvurularda ilgili mükemmeliyet alanı önerisine özgü Türkçe yayınlar, proje tecrübeleri, sivil toplum ve/veya kamu kuruluşları için hazırlanan raporlar, üniversite dışı kurumlarla yapılan iş birlikleri, konferans ve etkinlikler, kurum dışı eğitim çalışmaları gibi faaliyetler de dikkate alınır.
 2. BİLGİ’de mevcut her fakülte, bölüm, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma enstitüsü ve araştırma merkezinden başvuru yapılabileceği gibi başvurular farklı birimlerden bir araya gelerek disiplinlerarası nitelikte oluşturulacak alanlardan da yapılabilir.
 3. Bir BMA, BİLGİ’de tam zamanlı olarak görev yapan en az üç öğretim üyesinden oluşur. Her BMA, kendi içinden bir öğretim üyesini temsilci olarak belirler. İletişim süreçleri BMA temsilcisi ile yürütülür. Öğretim üyeleri dışındaki öğretim elemanları da BMA üyesi olabilirler.
 4. Bir kişi, aynı kategoride birden fazla BMA’da yer alamaz. Ancak, aynı anda bir bilimsel ve bir toplumsal etki odaklı BMA’da yer alabilmek mümkündür.
 5. Başvuru, Rektörlük tarafından hazırlanan form doldurulmak suretiyle yapılır. Başvurular, araştırmadan sorumlu rektör yardımcısının yürüteceği bir süreç kapsamında Rektörlük tarafından değerlendirilir.

İşleyiş ve Sona Erme

 1. BMA temsilcisi her akademik yıl sonunda Rektörlüğe yıllık faaliyet raporu sunar.
 2. BMA statüsü 3 yıl için verilir. Bu statü yenilenebilir. Yıllık faaliyet raporları yeterli görülmediği takdirde 3 yılın dolmasını beklemeden de BMA faaliyetleri sonlandırılabilir.