Sosyal Sorumluluk Dersleri

Uygulamalı Dersler ve Programlar

Sosyal sorumluluk dersleri

ÖĞRENCİLERİN TOPLUMA HİZMET VE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNE KATKIDA BULUNAN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DERSLERİ
Course Id Course Turkish Name TANIM
AHS 104 Sağlık ve Etik Derstre Fizyoterapinin tarihçesi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, fizyoterapist tanımları, fizyoterapistin görev ve sorumlulukları, multidisipliner yaklaşım, sağlık alanında etik, prensipler, sağlık personeli-hasta-hasta yakını ilişkisi, hasta hakları, klinikte etik, araştırma etiği gibi konular üzerinde durulur.
BUS 271 Dünya Gençleri Projesi 1 Dünya Gençleri Projesi kapsamında öğrenciler, gençleri dünya vatandaşı olmaya hazırlarlar. Altı haftalık bir eğitimden sonra orta öğretim sınıflarında birbiriyle bağıntılılık, kültürler arası diyalog konularında eğitimler verir ve tartışma yürütürler. Derste ayrıca uzmanlar ve profesörlerle yapılmış röportajlar izlenir. Programda farklı geçmişlerden gelen insanların birbirlerine saygıyla davranmaları ve dünyanın en büyük zorluklarından olan açlık, yoksulluk, HIV/AIDS ve küresel iklim değişikliğine çözümler üretmeleri amaçlanmaktadır.
BUS 272 Dünya Gençleri Projei 2 Dünya Gençleri Projesi'nin vizyonu anlayışlı, yetkin ve empati kurabilen dünya vatandaşları yoluyla adil bir dünya kurmaktır. Dünya Gençleri, üniversiteler ve öğrencileriyle ortaklıklar kurarak gençler arasında karşılıklı saygı ve anlayış yerleştirir. Üniversite öğrencileri, oratöğretim kurumlarında kültürler arası etkileşim müfredatının kolaylaştırıcılığını yaparlar. Bu projenin ikinci dönemidir ve 9 hafta boyunca öğrencilerin ortaöğretim sınıflarında ders anlatmalarını gerektirir.
BUS 495 Sosyal Girişimcilik Projeleri Öğrenciler bu derste görevli fakülte üyeleriyle birlikte toplumsal bir ihtiyacı hedef alan bir gerçek yaşam konusunda gruplar halinde çalışabilir. Yönetim projeleri öğrencilerin içinde bulundukları topluluk veya diğer organizasyonların problemleri ile ilgili olmalarına yardımcı olur. Projeler gerçek bir problem olmak zorundadır ve net bir şekilde belirlenmiş sonuçlarla gerçek zamanda bitirilmek durumundadır. Bu derste, gerçek ve teori, uygulama ve eğitim birbirinden ayrılmamıştır ve öğrenciler belirlenen konuda yaratıcı çözümler bulmalıdır. Toplumsal bir ihtiyacı gideren gerçek bir projeyi bitirmenin yanı sıra öğrenciler takım çalışmasını, grup yöntemlerini, proje yönetimini ve proje teslimini tecrübe etmiş olurlar.
CAM 412 Sivil Toplum ve Yerel Kuruluşlar ve Kültür Bu dersin konusu kültür politikaları alanında önemi gitgide artan yerel ve sivil aktörlerin tanıtılmasıdır. Dersin ilk kısmı Sivil Toplum Kuruluşları (STK)'nın yapılarının tanıtılması, Türkiye'deki STK'ların dünü, bugünü ve yarını üzerine genel bir bakış ve Proje Döngü Yönetimi (PDY) üzerinedeir. Dersin ikinci kısmnda ise yerel aktörler olarak belediyeler, il kültür müdürlüğüne yer verilir.
EHM 507 Sağlık Hukuku ve Etik Derste Sağlık Hukukunun Temel Kavramları, 1982 Anayasası ve Sağlık Hakkı, Hasta Hakları, Hekim Hakları, Hak Arama Yolları, Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluk Şartları, Hekim ve Hasta Arasındaki Hukuki İlişki, Hatalı Tıbbi Müdahale, Cezai Sorumluluk, İdari Sorumluluk, Hukuki Sorumluluk, Sağlık Personeli Tarafından İşlenebilecek Suçlar üzerinde durulur.
ERP 102 Rehabilitasyon ve Etik Ergoterapist ve diğer sağlık personelinin görev ve sorumluluklarına ait teorik bilgi ve kavramlar öğretilerk mesleki uygulamalarda etik prensipler örnekler ile irdelenir. Bu ders, sağlık bilimleri ergoterapi öğrencileri için tasarlanmıştır. Derslerin kombinasyonu tıpta etik terminoloji, etik prensipler ve terimler, tıpta etik teoriler, teleolojik ve deontolojik etik, etik ve hukuk ilişkisi, etik konsültasyon, yöntem ve araçlar, tıpta klinik etik, etik komiteler ve araştırma etiği, değerlendirme ve karar verme kapasitesi, ahlaki muhakeme ve etik gerekçeleme, tıbbi hata ve yan etkiler, klinik etik olgular, etik çelişkiler ve olgu tartışmalarında analiz ve çözüm üretme gibi konuları içerir.
ERP 115 Ergoterapide Vaka Çalışması ve Mesleki Etik Ergoterapiye yönelik vaka çalışmaları ve mesleki etik içerikleri anlatılır.
EU 225 AB Hibeleri Sistemi ve Proje Teklifi Hazırlamaya Giriş Dersin amacı, öğrencilerin deneyimsel öğrenme yoluyla temel düzeyde proje hazırlama becerisini kazanmaları ve proje finansmanı için AB hibeleri ve uygulama kuralları hakkında giriş düzeyinde bilgi edinmeleridir. Ders kapsamında, öncelikle AB fonlarında kabul edildiği şekliyle proje teklifi geliştirme aşamalarına ilişkin genel bilgi verilecek, daha sonra projelere yönelik AB hibelerine ve uygulama kurallarına ilişkin genel bir bilgi verilecektir.
EU 415 AB Hibeleri Sistemi ve Proje Teklifi Hazırlamaya Giriş Dersin amacı, öğrencilerin deneyimsel öğrenme yoluyla temel düzeyde proje hazırlama becerisini kazanmaları ve proje finansmanı için AB hibeleri ve uygulama kuralları hakkında giriş düzeyinde bilgi edinmeleridir. Ders kapsamında öncelikle AB fonlarında kabul edildiği şekliyle proje teklifi geliştirme aşamalarına ilişkin genel bilgi verilecek, daha sonra projelere yönelik AB hibelerine ve uygulama kurallarına ilişkin genel bilgi verilecektir.
EU 426 AB Fonları ve Projeleri Bu ders hibe, kredi veya ihaleler şeklindeki AB fonları ve genel ilkelerini yapısal fonlar, topluluk programları ve aday ülkeler için katılım öncesi araç ile AB tarafından finanse edilen proje ve programlar çerçevesinde inceler ve AB program ve projelerinin yürütülmesinde standart prosedür olan Proje Döngüsü Yönetimi yaklaşımı üzerinde özellikle durur. Ders öğrencilerin farklı tiplerdeki AB fonlarını ekonomik ve politik bağlamları içinde, yönetim ve denetim biçimleri ile etkilerine yönelik eleştirilerle birlikte ele almayı ve AB finansmanlarıyla ilgili genel kural ve gerekliliklerde yer aldığı şekilde bütün proje aşamalarının teorik ve pratik analizini PDY üzerinden yapmayı amaçlar.
GE 101 Uygulamalı Etiğe Giriş Uygulamalı etiğe giriş niteliğindeki bu çevrimiçi derste bireylerin gündelik yaşamlarında karşılaşabilecekleri durumlar ve değerler temelli tercihler üzerinde durulur. Öğrenciler günlük yaşam, iş ve çalışma yaşamı, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve diğer kamusal karşılaşmalar içinde gerçekleşebilecek bir dizi vaka çevresinde sorumluluk, ahlakilik ve değerler gibi kavramları inceler ve tartışırlar. Tartışmalı vakalar okumalar, vaka analizleri, infografikler, karikatürler ve videolar ve ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanmış etkileşimli web sayfaları yoluyla incelenir. Derste canlı çevrimiçi dersler, belgesel ve film gösterimleri, forum tartışmaları, vaka çalışmaları ve online münazaralar gibi etkileşimli yöntemler ve aktif öğrenme metodolojisi kullanılır. Ders her bölümden öğrenciye yönelik olarak tasarlanmıştır.
GE 103 Küresel Sivil Toplum Bu ders, dünyadaki sivil aktivizmi ve sivil toplum örgütlerini tanımak için hazırlanmış bir giriş dersidir. Dersin ilk bölümünde sivil toplum kavramı ve ilgili literatüre hakkında farkındalık kazanılır. İkinci bölümünde ise Türkiye'den ve dünyadan sivil aktivizm ve sivil toplum örgütleri örnekleri incelenir. Ders, başlangıç seviyesinde, sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini, yapılarını, birbirleriyle ilişkilerini ve farklı konular üzerindeki küresel etkilerini tartışmayı amaçlamaktadır.
GE 104 Çevre ve Ekolojide Güncel Konular Bu ders, öğrencilerin çevre ve ekolojiyle ilgili konuların çok disiplinli ve karmaşık karakteri ve insan müdahalesi sonucunda yaşanan sorunlar ile geliştirilen yanıtlar hakknda Avrupa, Türkiye ve İstanbul bağlamında gündelik yaşamda birebir karşılaştıkları ve/veya güncel konulardan yola çıkarak bütüncül bir anlayış geliştirilmelerini amaçlar. Bu çerçeve içinde dünya sistemi, ekosistem ve dinamikleri ve bunlara insan etkisi, kaynak kullanımı (yenilenebilirlik ve yenilenemezlik), endüstriyalizm ve endüstriyel üretim ve tüketim pratikleri, küresel ticaret ve tüketim ekonomisi, atıklar, enerji üretim ve kullanımı ve kentleşme gibi nedenler, biyolojik çeşitlilik ve doğal habitatların kaybı, küresel iklim değişimi, kentsel çevrenin bozulması gibi sonuçlar ve insan ve doğa sağlığı, insan hakları, kültürel haklar, cinsiyet eşitliği, sosyal adalet ve politikaya etki ve yansımalarıyla birlikte ele alınır. Son olarak, bu kapsayıcı soruna getirilen yanıtlar olarak teknolojist yaklaşımlar ve sürdürülebilir kalkınma, çevre politikaları, ekonomik yanıtlar, AB çerçevesi dahil olmak üzere uluslararası ve ulusal çevre hukuku, kurumsal sosyal sorumluluk ve bireysel çözümler gibi gönüllü girişimler ile çevreci, ekolojist ve yeşil hareket ve kampanyalar ve çevre STK'ları, yurttaşlığın ekolojik boyutu, yeni sosyal hareketler ve ekolojist eleştirellik perspektifinden tartışılır. Ders film ve belgesel izleme ve tartışmaları, vakalar, rol oyunu ve simülasyonlar, grup çalışmaları ve konuk konuşmacılar yoluyla interaktif bir şekilde yürütülür.
GE 105 Gündelik Hayatta Toplumsal Cinsiyet Bu ders toplumsal cinsiyet ile ilgilenmenin toplumsal olarak nasıl bir arada yaşadığımızı anlamak için önemli olduğunu ve toplumsal cinsiyet farkındalığına sahip olmanın günlük hayatımızda kanıksadığımız şeyleri sorgulamak demek olduğunu savunarak başlamaktadır. Ders, toplumsal cinsiyet eşitliği fikrine ve uygulamasına bir giriş sağlamayı amaçlamaktadır. Ders ayrıca toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, tam eşitlik vb. kavramların anlamı ve bu kavramların toplumumuzda varolan günlük ilişkilerimiz içerisinde nasıl etkili olduğu konularında bir anlayış sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, ders, terminoloji, bu dilin kuruluşunun kısa bir tarihçesi, ve toplumsal cinsiyetin, hukuk, ekonomi, katılım, bedenlerimiz ve algılarımız gibi, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, hayatın farklı alanları ile nasıl kesiştiğine ve etkileştiğine odaklanacaktır.
GE 107 Ekolojik Okuryazarlık ve Sürdürülebilirlik Bu ders, öğrencilerin ekolojik okuryazarlık ve sürdürülebilirliği bir düşünme ve eylem biçimi olarak değerlendirebilmelerini, sürdürülebilirlik tartışmalarını yenilikçi, kapsayıcı (içeren, dahil edici) ve bütüncül bir bakışla ve somut örneklerle ele alabilmelerini amaçlamar. Ders birbiriyle ilişkili iki bölüm halinde uygulanır. İlk bölümde İnsan Çağı olarak adlandırılmaya başlayan içinde yaşadığımız dönem ve bu adlandırmanın nedenleri, gezegenin sınırları ve sınırlılıkları, sürdürülebilirlik tartışmaları, ekolojik okuryazarlık ve ekolojik okuryazarlığın pratikleri ele alınır. İkinci bölümde sürdürülebilirlik tartışmaları, son yıllarda ivme alan döngüsel ekonomi, armağan ekonomisi, gönüllü sadelik, müştereklerin yeniden talebi, karar verme biçimlerinin sorgulanması, gündelik yaşama yenilikçi aktarımlar benzeri pratikler çerçevesinde değerlendirilir. Ders film ve belgesel izleme ve tartışmaları, vakalar, makaleler, web siteleri ve diğer etkileşimli araçlar yoluyla online olarak yürütülür.
GE 200 Sosyal Sorumluluk, Sivil Toplum ve İstanbul Bu ders öğrencilerin sorumlu bireyler haline gelmelerine, sosyal çevrelerine, insan hakları konularına ve toplumsal konulara duyarlı olmalarına, sivil toplumun ve katılımcı demokrasinin gelişmesi için aktif vatandaşlar haline gelmelerine katkıda bulunmayı hedefler. Ders, özellikle Erasmus ya da değişim öğrencileriyle İstanbul üzerinden çok kültürlülük, yurttaşlık, ayrımcılık ve insan hakları kavramlarını tartışmayı amaçlar. Ders süresince, öğrencilerin hem kampüs dışına çıkıp deneyim sahibi olmaları hem de ziyaret edecekleri STK'lar ve konuk uzmanlar aracılığıyla ilgili konuları tartışmaları amaçlanır. Dersin içeriği, büyük ölçüde katılıma, grup çalışmasına ve öğrencilerin deneyimleri üzerine yapılacak tartışmalara dayanır. Ders içi tüm tartışmalar ve ödevler ingilizce olacağı için,ders özellikle Erasmus öğrencileri için önerilir.
GE 201 Sosyal Sorumluluk Projesi I Öğrencilerin insan hakları ve demokratik değerler konusunda bilinç düzeyini yükselterek onlara yaşadıkları/ tanık oldukları toplumsal sorunları insan hakları çerçevesinden tanımlayabilme becerileri kazandırmayı amaçlayan bu ders, aynı zamanda öğrencilerin ihlale karşı taraf olma tutumlarının ve farklılıklarda bir arada yaşama kültürlerinin gelişmesini hedefleyip, bu kazanımlarını aktif yurttaşlık temelinde bir gönüllülük hareketine dönüşmesi için gerekli zemini oluşturmaktadır. Dersin içeriği, büyük ölçüde katılıma, grup çalışmasına ve öğrencilerin deneyimleri üzerine yapılacak tartışmalara dayanır. Deneyimsel ve katılımcı öğrenme modelleriyle yürütülen derste,öğrencilerin birbirlerinden ve sivil toplumda aktif olan kişi ve kurumlardan öğrenebilecekleri olanaklar yaratılmaya çalışılır. Dönem sürecinde dersin ilk bölümünde demokrasi, sivil toplum, gönüllülük/aktif yurttaşlık, insan hakları, gençlik ve sosyal haklar konusunda yapılan çeşitli uygulama ve tartışmaların ardından, çoğunlukla ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılım ve katkılarıyla çocuk hakları, kadın hakları/toplumsal cinsiyet, çevre hakkı gibi konularda atölyeler gerçekleştirilir ve son bölümde öğrencilerin gruplar halinde proje döngüsü yönetimi adımları çerçevesinde çalışarak hayata geçirebilecekleri bir sosyal sorumluluk projesi taslağı oluşturmaları beklenir.
GE 202 Sosyal Sorumluluk Projesi II Temel olarak öğrencilere aktif yurttaşlar olarak sivil toplum kuruluşlarına katılma ve hak temelli gönüllü çalışmalar yapmakla ilgili bir deneyim alanı açmak ve bu yöndeki motivasyonları tazelemek amacıyla kurgulanmış olan bu ders sayesinde, GE 201 dersini tamamlamış olan öğrencilere orada geliştirdikleri proje taslağını hayata geçirme olanağı sunulur. Öğrenciler bu derste dönem süresince proje konularına uygun olarak geliştirilmiş bazı tematik atölye eğitim ve atölyelerin dışında büyük grup olarak bir araya gelmeyerek, proje grubu olarak dersin hocasının süpervizyonu altında çalışmalarını sürdürürler. Proje uygulama sürecinden, projenin yaratacağı toplumsal katkının yanı sıra, öğrencilerin farklı sosyo-ekonomik çevrelerden gelen birey ve gruplarla tanışma ve birlikte çalışma olanağından yararlanmaları ve İstanbul Bilgi Üniversitesi araştırma merkezleri ve bu merkezlerin birlikte çalıştıkları çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla öğrencilerin ve öğrenci kulüplerinin bağlarının güçlenmesi gibi olumlu etkiler beklenmektedir.
GE 203 Sivil Toplum, STK'lar ve Katılım Bu dersin amacı, öğrencilere yakın dönem, liberal-demokratik toplumlarında sivil toplum ve katılımın teorik ve tarihsel geri planı hakkında bir çerçeve sunmaktır. Derste sivil tolum örgütleri, çağdaş politik teori, toplumsal eleştiri ve politika üretme süreçleri açısından teorik ve pratik bakımdan irdelenir.
GE 208 Küresel Yurttaşlık ve Vicdan Giderek birbirine daha da bağımlı hale gelen bir dünyada yaşıyoruz: Amerika'da tarım fiyatları ya da Yunanistan'ın kamu borcu miktarı, Bursa'da ve dünyanın geri kalanında istihdam ve ekonomik büyüme oranlarını belirleyebiliyor; Çin'in karbondioksit salınımı Konya'da ekilen mahsulün rekoltesini, Bangladeş, Vietnam ya da başka ülkelerdeki insanların yaşam kalitelerini etkileyebiliyor. Meksika'da ortaya çıkan bir salgın hastalık veya Japonya'da meydana gelen bir nükleer sızıntı, dünyanın öbür ucunda kamu sağlığı politikalarını tayin edebiliyor. Kendi hayatlarımızın hikayesini sadece kendimiz yazmıyoruz artık; başkalarıyla birlikte yazıyoruz. Küresel karşılıklı bağımlılığımızı nasıl yönetiriz ve yönlendiririz sorusu günümüzün en acil yanıt bekleyen ve en çetrefil sorularından bir tanesi. Bu derste bu soruya yanıtlar aranılacak.
GE 211 AB Fon Şemaları ve Proje Başvurusu Hazırlamaya Giriş I Dersin amacı öğrencilerin deneyimsel öğrenme yoluyla temel düzeyde proje hazırlama becerisini kazanmaları ve proje finansmanı için AB hibeleri ve uygulama kuralları hakkında giriş düzeyinde bilgi edinmeleridir. Ders kapsamında AB fonlarında kabul edildiği şekliyle proje teklifi geliştirme aşamalarına sadık bir şekilde uygulama projesi geliştirilir ve projelere yönelik AB hibelerine ve uygulama kurallarına ilişkin genel bir bilgi verilir.
GE 212 Sosyal Girişimcilik Ders, öğrencilerin Türkiye'de sosyal girişimciliğin durumuna dair temel bilgiler edinmesini hedefler. Sosyal girişimciler, bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorunların çözümüne, gerçekleştirdikleri toplumsal yenileşme (sosyal inovasyon) projeleri ile katkı yapma iddiasında olan bireylerdir. Sosyal girişimcilerin gerçekleştirdikleri her proje, yalnızca ele alınan sorunun çözümüne katkı yapmaz, aynı zamanda o sorunun ortaya çıkmasına neden olan tutum, algı, davranış ve yöntemleri de değiştirir. Ders, konuk konuşmacılar, konu anlatımları, film gösterimleri ve öğrenci sunumları ile interaktif bir biçimde uygulanır.
GE 213 Fon Geliştirme ve Proje Hazırlama Teknikleri Uluslararası kurumlara hibe veya kredi alabilecek şekilde sunulacak proje tekliflerinin hazırlanmasıyla ilgili giriş düzeyinde bir derstir. Ders Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Analizi yaklaşımına dayalı olarak teorik ve pratik açıklamalar ve pratik alıştırmaların bir bileşimi olarak kurgulanmıştır. Her aşama çalışma gruplarında, rehberlik çalışmalarında ve soru-cevap oturumlarında açıklanır ve tartışılır. Öğrenciler dönem boyunca belirlenmiş formatta bir proje hazırlarlar.
GE 216 Yaşlanma ve Yaşlılık : Disiplinlerarası Perspektifler Yaşlanma hususlarında farkındalık geliştirilmesi gereklidir. Hepimizin bir gün yaşlanacağı göz önüne alınırsa ortak menfaatimiz olan bir konudur yaşlanma. Bu ders, bu ve diğer pek çok meseleyi felsefe, psikoloji, sosyoloji, kognitif bilimler, sosyal politikalar, demografi, hukuk ve iletişim gibi davranışsal, sosyal ve beşeri bilimler perspektiflerinden ele almaktadır. Biyolojik ritim ve yaşlanma; yaşlanma ve biliş (cognition); yaşlılık ve benlik; yaşlanma, nüfus ve toplumsal cinsiyet; yaşlanma ve cinsellik; ders kitaplarında ve medyada yaşlanmanın temsili; yaşlılar ve insan hakları; yaşlanma ve sosyal politikalar; yaşlanma ve sağlık teknolojileri, gibi hususlar, bu ders kapsamında ele alınır.
GE 217 Dijital ve Veri Aktivizmi Dijital aktivizmle ilgili olan bu ders aktivizme odaklanır ve yeni medyayı bir araç olarak kullanır. Öğrencilerin yeni medya, aktivizm, veri aktivizmi ve kitle kaynaklı fonlama (crowdsourcing) gibi kavramları tartışma ve analiz etme fırsatı olur. Ders teori ve pratiği birlikte kullanacak ve dolayısıyla okumaları ve vaka analizlerini öğrenme aracı olarak kullanılır. Çeşitli öğrenme araçları ve özellikle dijital kaynaklar kullanılılır. Konuk konuşmacılar da davet edilerek teorilerin ve vakaların daha iyi aktarılması sağlır. Ders öğrencilerin tam katılımını gerektirmekte ve özellikle aktivizm fikirlerini geliştirmek ve uygulamak isteyenlere yönelik tasarlanmıştır. Böylece ders öğrencilerin bu aktivizm fikirlerini deneme, geri bildirim alma ve geliştirmelerine de olanak sağlar. Ders aynı zamanda tüm bölümlerden öğrenciler için tasarlanmıştır.
GE 219 Önyargılar, Kalıp Yargılar ve Engellilik Bu dersin amacı bireyleri engelli hale getiren toplumsal dinamikleri, bunların farklı alanlardaki görünümlerini, temsil biçimlerini, engelli bireylerin hak ve özgürlüklerden yararlanma olanaklarını sınırlayan süreçleri, ve bunların nasıl dönüştürülebileceğini incelemektir. Bu kapsamda, önyargılar ile kalıpyargıların nasıl oluştuğu, hangi araçlarla dışa vurulduğu, hangi hallerde ayrımcılık teşkil ettiği ve toplumsal yapının, medyanın, hukukun, şehrin ve mekanın rolünün ne olduğu değerlendirilir. Bireylerin toplumsal hayata tam ve eşit katılması önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, dersin zeminini oluşturur.
GE 280 Ekolojik Sosyal Girişimcilik Ders, günümüzün temel sorunları olan ekolojik bozulma, doğal alanların ve türlerin yok olması, sağlıksız gıda üretimi, enerji krizi, ekonomik ve sosyal krizler ve sürdürülebilir olmayan üretim / tüketim döngülerini ele alarak önerilen ekolojiye uyumlu ve sosyal boyutu olan çözümleri bütüncül olarak ve yerinde incelemeyi amaçlamaktadır. Yukarıda belirtilen yaşamsal sorunların temelinde yatan insan/doğa/dünya ilişkisinin zayıflamasından yola çıkarak doğanın çalışma biçimleri ve bu özellikleri dikkate alan ve bazıları gelenekselden esinlenmiş yaşam sistemleri için örneklemeler yerinde görülür. Görülen örneklerden yola çıkılarak öğrenciler, bugün doğadan uzaklaşmış yaşam biçimlerindeki bu sorunların nasıl çözülebileceğine dair kendi senaryolarını üretir. Ders programı sırasında sürdürülebilirlik ve doğaya uyum konularına dair bütüncül bakış, sunumlar, tartışma oturumları, oyunlar ve rol oyunları, çeşitli alıştırmalar ve teknik içerikli inceleme gezileri ile adım adım inşa edilir. Süreç, belgesel filmler ve örnek yaşamlar hakkındaki diğer bilgi kaynakları ile desteklenir. 7 tam günde tamamlanacak derslerin yapıldığı Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nin ve konaklama için önerilen Dedetepe Ekolojik Çiftliğinin bulunduğu Kazdağları yöresindeki (Çanakkale Küçükkuyu) ekolojik çiftlik, işletme ve zanaat ustaları ile uygulamalı programlar ve söyleşiler eşliğinde doğa/insan döngüleri deneyimlenir. Programın en çarpıcı yanı bir hafta boyunca ekolojik ve kendine yeterli bir yaşam biçimi deneyimi yoluyla doğrudan günlük yaşamda ve kişinin mevcut yaşam koşullarının farkındalığını uyandırmaya çalışması ve yaşam için fark yaratan insan olmakla ilgili sorumluluğa vurgu yapmasıdır. Ders hakkında ayrıntılı bilgi: http://ekososyalgirisim.wordpr...
GE 313 İnsan-Hayvan Etkileşimi Bu ders öğrencileri insanlar ve hayvanlar arasındaki etkileşimin farklı başlıkları ile tanıştırmak üzere tasarlanmıştır. Ders kapsamında, insan-hayvan etkileşimi tarihi, felsefi, psikolojik ve antropolojik bağlamlarda ele alınır. Derste ayrıca hayvanların insanlar tarafından algılanması ve temsili, retrospektif bir bakış açısıyla incelenir. Ders boyunca hayvan hakları, hayvanların birer kaynak ya da meta olarak kullanımı, evcil hayvan sahipliği ve hayvanların eğlence amaçlı kullanımı da dahil olmak üzere çok sayıda konu tartışılır, insan-hayvan etkileşiminin doğal çevre ve yaban hayat bakımından sonuçları irdelenir.
GE 317 Sivil Toplum Kavramlarına Giriş Ders öğrencilerin temel sivil toplum kavramlarını eleştirel bir yaklaşşımla öğrenmelerini sağlamak amacıyla simülasyonlarla, katılımcı ve tartışma odaklı bir metodolojiyle hayata geçmektedir.
GE 321 STK Kapasite Geliştirme ve Yönetimi Bu ders Türkiye'de sivil toplum, sivil toplum örgütleri, sivil toplum örgütlerinin yapısı ve işlevleri hakkında bir tartışma alanı sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ders sivil toplum örgütlerini, organizasyonel yapılarını ve sosyal hayattaki etkilerini kavramsal ve pratik perspektiflerden inceler. Ders sırasında güncel sivil hareketler ve sivil toplum örgütleri analizin konusu olacaktır.
GE 401 Etik ve Yaşam Kavramsal bir araç olarak etiğe giriş niteliğindeki derste etik ve bağlantılı kavramlar ile bu kavramların gündelik yaşam, iş ve meslek yaşamı ve siyaset ve kamu yönetimine yansıması üzerinde durulur ve öğrencilerin yaşamlarında karşılaşabilecekleri durumlara etik çerçeveden bir bakış açısı geliştirebilmelerine çalışılır. Bu amaçla güncel ve tartışmalı vakalardan yola çıkılarak sınıf içinde tartışmalar geliştirilir, farklı etik yaklaşımların da sorunları ve ikilemleri öğrencilerle birlikte ortaya konur. Derste belgesel ve film gösterimleri, tartışma ve rol oyunları, simülasyonlar ve vaka çalışmaları gibi etkileşimli yöntemler ve aktif öğrenme metodolojisi kullanılır.
HM 410 Sağlık Hukuku ve Etik Ders, temel hukuk bilgileri; Sağlık hakkı, sağlık hukuku, Türkiyede sağlık hizmetlerinin gelişimi, Hasta hakları, Hasta-sağlık çalışanı arasındaki hukuki ilişki, Sağlık çalışanlarının sorumlulukları gibi konuları iredeler..
HM 507 SAĞLIK HUKUKU VE ETİK Ders, Sağlık Hukukunun Temel Kavramları, 1982 Anayasası ve Sağlık Hakkı, Hasta Hakları, Hekim Hakları, Hak Arama Yolları, Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluk Şartları, Hekim ve Hasta Arasındaki Hukuki İlişki, Hatalı Tıbbi Müdahale, Cezai Sorumluluk, İdari Sorumluluk, Hukuki Sorumluluk, Sağlık Personeli Tarafından İşlenebilecek Suçları irdeler.
HRM 514 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği Ders temelde, şirketlerin ve şirket yöneticilerinin hissedarlara ve paydaşlara karşı sorumlulukları incelenir. Şirketlerin hissedarları için kâr sağlama amacının dışında, çalışanlarının, müşterilerinin ve diğer tüm paydaşlarının çıkarlarını korumaya yönelik sorumluluklarının neler olduğu ele alınır. Derste ayrıca, Türkiye'den ve dünyadan sosyal sorumlulukta örnek uygulamalar başlığı altında, bazı vaka ve şirketlerin incelenmesi amaçlamaktadır. Dersin bir diğer amacı, öğrencileri etik konular üzerinde bilgilendirmek ve bu konuya dair bir farkındalık yaratmaktır.
HS 104 Tıbbi Etik Bu ders, sağlık bilimleri öğrencileri için tasarlanmıştır. Derslerin kombinasyonu tıpta etik terminoloji, etik prensipler ve terimler, tıpta etik teoriler, teleolojik ve deontolojik etik, etik ve hukuk ilişkisi, etik konsültasyon, yöntem ve araçlar, tıpta klinik etik, etik komiteler ve araştırma etiği, değerlendirme ve karar verme kapasitesi, ahlaki muhakeme ve etik gerekçeleme, tıbbi hata ve yan etkiler, klinik etik olgular, etik çelişkiler ve olgu tartışmalarında analiz ve çözüm üretme gibi konuları içerir.
MAP 421 Sivil Toplum Kuruluşları ve Kapasite Geliştirme Bu dersin konusu, Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) yapılarının tanıtılması, Türkiye'deki STK'ların dünü, bugünü ve yarını üzerine genel bir bakış ve Proje Döngü Yönetimi (PDY) tanıtımıdır. Dersin ikinci kısmı, Savunuculuk ve Politikaları Etkileme alanındadır ve son bölümü, Avrupa Bütünleşmesi ve STK'ları işlemektedir.
MED 422 Medyada Etik ve Denetleme Bu ders, iki ayrı bölüme ayrılarak ilk bölümde etik kaygıları önce felsefi düzlemde tartışarak sonra bu standartları medya bağlamına oturtur, ikinci bölümde ise medyanın düzenleyişi ile ilgili sorunları ve tartışmaları ele alır.
MED 522 Medya Dünyasında Etik Toplumsal dinamikler içinde medya hızla en büyük güç haline geldiğinden, medya etiğinin kendi kodları ve terimlerinden daha geniş bir perspektiften incelenmesi ve tanımlanması gerekir. Ahlâkî değerler ve kodlar zaman içinde değişse de, öyle görünüyor ki, bunlara göre (ya da karşı) davranma temel bir sorumluluk olarak aynı kalır. Bu ders, öğrencilerin ahlâkî imgelemlerini, kurgusal karakterlerin ahlâkî karar vermek ve bunun sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kaldıkları (Türk ve dünya edebiyatından) kurgu eserlerin tartışılması yoluyla canlandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Ders, neyin doğru ya da yanlış olduğu anlamında değil, bir insan ikilemi olarak anlaşılan etik kavramını merkeze alır. Edebiyat insan ikilemleri ile uğraşmanın (hatta tek) en iyi yolu olagelmiştir. Dersin ikinci bir odağı, tanınmış edebî eserlerin sinema filmi veya televizyon dizisi olarak uyarlamanın etik meseleleri olabilir.
MKT 480 Pazarlamada Sosyal Sorumluluk ve Etik Günümüz iş dünyasının en önemli kaygılarından biri, etik davranış oluşturulmasına karşın birçok iş kararı etik sonuçları düşünülmeden verilmesidir. Pazarlama etik olmayan davranışlara yönelik kaygının ve kamu denetiminin en fazla hissedildiği bir işletme fonksiyonu olarak etik konulara çok önem verir. Bu ders gerçek yaşamda pazarlama yöneticilerinin karşılaşacakları etik konulara odaklanır.
NGO 501 Sivil Toplum Teorisi I Ders, sivil toplum kavramını teorik açıdan inceleyerek günümüzdeki sivil alanın derinlemesine ve farklı bir biçimde ele alınmasına yönelik bir tartışma başlatmayı amaçlamaktadır.
NGO 502 Sivil Toplum Teorisi II Bu ders, sivil toplum konusundaki ilgili, yakın dönem, kavramsal yazını tartışmaya açmayı ve eleştirel bir bakış açısının geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
NGO 503 Proje oluşturma ve Yazma Teknikleri Ders başta AB olmak üzere uluslararası kurumlara hibe veya kredi alabilecek şekilde sunulacak proje tekliflerinin tasarlanması ve geliştirilmesine yöneliktir. Ders Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Analizi yaklaşımına dayalı olarak teorik tartışmalar ve konuya yönelik deneyime dayalı proje üretiminin bir bileşimi olarak kurgulanmıştır. Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Analizi'nin her aşaması grup çalışması temelinde ayrı ayrı incelenerek, tartışılacak ve adım adım oluşturulur.
NGO 505 Sivil Toplum Çalışmalarında Araştırma Metotları Bu ders öğrencileri sivil toplum çalışmaları alanına odaklanmak üzere sosyal bilimsel araştırma yöntemleriyle tanıştırır. Ders sosyal bilimlerde yöntembilimsel tartışmalar ile başlar. Bu tartışmaların tamamlanmasının ardından, ders öğrencilerin geçerli araştırma soruları oluşturmalarına yönelik öğrencileri bilgilendirir. Ders sivil toplum çalışmaları alanında araştırma yürütecek öğrencilere kapsamlı bir alet kiti sunar. Derste öğrencilerin hem niteliksel hem de niceliksel araştırma yöntemlerine ilişkin temel kuramsal ve pratik bilgileri edinmeleri hedeflenir.
NGO 507 STK'lar için Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları Bu derste savunuculuk ve hizmet amaçlı olarak toplumsal etkinlikler yürüten STK'lara yönelik kamusal ve özel kaynaklardan sağlanan kurumsal fon programları incelenir. Ders kapsamında aynı zamanda politik araçlar olan fonlar hakkında araştırma yürütülecek ve fonlar gerek etki, gerekse de işleyiş açısından eleştirel bir incelemeye tabi tutulur. Ders kapsamında Avrupa Birliği tarafından AB ülkelerine, Türkiye ve genişleme ülkelerine ve gelişmekte olan ülkelere sağlanan fonlar için ayrı bir yer ayrılır.
NGO 513 Sivil Toplumda Yenilikçi Uygulamalar I Ders öğrencilerin sivil toplumla ilgili güncel tartışmaları bizzat yapmalarına olanak sağlayacak bir platform olarak tasarlanmıştır. Dersin 1. döneminde sosyal sorunlara yenilikçi çözüm uygulamalarına ağırlık verilir. Bu çerçevede dersin ilk kısmı özellikle Türkiye'de sahadaki iyi uygulamalarıa odaklanarak kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları, çoğulculuk ve ayrımcılığı önleme, mülteci hakları, yoksulluk gibi hak temelli konulardaki vaka çalışmalarına sıklıkla referans verilir. Böylece öğrenciler bizzat bu örnekleri yerinde deneyimleme ve ilgili aktivistlerden öğrenme imkanı bulurlar. Ders ikinci dönemde daha çok odağına STK'ları alarak yenilikçilik, güncel tartışmalar ve yeni yaklaşımların küresel gelişmeler çerçevesindeki yeni yönelimlerini tartışmaya açar. Dersin bu ikinci döneminde de hem çeşitli vaka analizleri üzerine derinlemesine tartışma yapılması sağlanır, hem de aktivistlerin ve uzmanların katılımıyla güncel trendler masaya yatırılır. Ders her iki dönemde de sivil alan ve STK'larla ilgili ve özellikle hak temelli çalışmalarda iyi örneklerin derinlemesine tartışıldığı, yenilikçi yöntemlerin deneyimlendiği ve vaka analizlerinin çözümlendiği bir eleştirel tartışma platformu görevi görür. Böylece öğrencilerin hem Türkiye hem de küresel sivil toplumdaki tartışmalardan beslenerek özellikle sahada çalışanlar nezdinde yenilikçiliğin gelişmesi hedeflenmektedir.
NGO 514 Sivil Toplumda Yenilikçi Uygulamalar II Ders öğrencilerin sivil toplumla ilgili güncel tartışmaları bizzat yapmalarına olanak sağlayacak bir platform olarak tasarlanmıştır. Dersin 1. döneminde sosyal sorunlara yenilikçi çözüm uygulamalarına ağırlık verilir. Bu çerçevede dersin ilk kısmı özellikle Türkiye'de sahadaki iyi uygulamalarıa odaklanarak kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları, çoğulculuk ve ayrımcılığı önleme, mülteci hakları, yoksulluk gibi hak temelli konulardaki vaka çalışmalarına sıklıkla referans verilir. Böylece öğrenciler bizzat bu örnekleri yerinde deneyimleme ve ilgili aktivistlerden öğrenme imkanı bulurlar. Ders ikinci dönemde daha çok odağına STK'ları alarak yenilikçilik, güncel tartışmalar ve yeni yaklaşımların küresel gelişmeler çerçevesindeki yeni yönelimlerini tartışmaya açar. Dersin bu ikinci döneminde de hem çeşitli vaka analizleri üzerine derinlemesine tartışma yapılması sağlanır, hem de aktivistlerin ve uzmanların katılımıyla güncel trendler masaya yatırılır. Ders her iki dönemde de sivil alan ve STK'larla ilgili ve özellikle hak temelli çalışmalarda iyi örneklerin derinlemesine tartışıldığı, yenilikçi yöntemlerin deneyimlendiği ve vaka analizlerinin çözümlendiği bir eleştirel tartışma platformu görevi görür. Böylece öğrencilerin hem Türkiye hem de küresel sivil toplumdaki tartışmalardan beslenerek özellikle sahada çalışanlar nezdinde yenilikçiliğin gelişmesi hedeflenmektedir.
NGO 516 Sivil Toplumda Eğitim ve Öğrenme Bu ders sivil toplumda eğitim ve öğrenmeye ilişkin meseleler, prensipler ve uygulamalara ilişkin genel bir perspektif sunmaktadır. Sivil toplum homojen bir yapı değildir. Sivil toplum kapsamında yer alan formel ve informel gruplar, tek hedefli ve çok hedefli gruplar, yerel, bölgesel, ülkesel ya da küresel düzeyde faaliyet gösteren STK'lar çoğunlukla eğitimle ilişkili pek çok çalışma yürütürler. Eğitim sivil toplum örgütleri için sadece bekledikleri dönüşümü yaratmanın değil; aynı zamanda kapasite geliştirmenin ya da hedef gruplara hizmet götürmenin bir aracıdır. Sivil toplumda eğitim ve öğrenmenin konumu ve ağırlığı üzerine odaklanan bu derste 'eğitim', 'öğrenme' ve ilişkili terminoloji ve özellikle yetişkin eğitimine ilişkin teori, yaklaşım ve metotlar üzerine çalışılırken; eğitimin toplumu dönüştürücü potansiyeli sorgulanmaktadır. Ders çerçevesinde sivil topluma ilişkin yürütülen çalışma ve tartışmalar Türkiye ve dünyadan çeşitli eğitim ve öğrenme deneyimleri etrafında yürütülür.
NHS 112 Hemşirelik Tarihi ve Etik Dünyada ve Türkiye'de hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimi, Türkiye'de hemşirelik ile ilgili yasa, yönetmelik ve düzenlemeler, sağlık ve hemşirelik alanında ulusal ve uluslararası örgütler, hasta hakları, etik kavram ve ilkeler, sağlık hizmetlerinde ve hemşirelikte etik, etik karar verme üzerine odaklanır.
NHS 407 Hemşirelikte Proje ve Sunum Öğrencilerin, hemşirelik ve araştırma yöntem bilimlerini, teorik kavramları, ve ilkeleri klinik uygulama ile birleştirdikleri hemşirelik projesini kapsar. Seçilen herhangi bir mesleki konuda veri toplama formu ve uygulaması, verilerin uygun analizi ve raporlandırılması konusunda bilgi ve beceri kazanmadırmayı amaçlar.
NUT 408 Tıbbi ve Mesleki Etik Bu ders, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri için tasarlanmıştır. Derslerin kombinasyonu tıpta etik terminoloji, etik prensipler ve terimler, tıpta etik teoriler, teleolojik ve deontolojik etik, etik ve hukuk ilişkisi, etik konsültasyon, yöntem ve araçlar, tıpta klinik etik, etik komiteler ve araştırma etiği, değerlendirme ve karar verme kapasitesi, ahlaki muhakeme ve etik gerekçeleme, tıbbi hata ve yan etkiler, klinik etik olgular, etik çelişkiler ve olgu tartışmalarında analiz ve çözüm üretme gibi konuları içerir.
PESP 401 Etik ve Siyasi Düşünce Bu derste Antik Yunan'dan günümüze Batı'da hakim olan etik gelenek önce ahlak geleneğinden teorik temellerde ayırt edilir, ardından siyaset felsefesi ile sürdürdüğü temel ilişki ele alınır. Okumalar Platon, Aristoteles, Stoacılık, Augustinus, Aquinas, Toplumsal Sözleşme ve Doğal Hukuk teorileri, Kant, Hegel, Nietzsche, Marx, Frankfurt Okulu ve Foucault'yu kapsar.
PHIL 311 Etik Bu ders etikteki temel yaklaşımlara bir giriş niteliği taşımaktadır. Her ne kadar okumalar kronolojik bir sıra takip ederse de filozofların eserleri tematik bir bütünlük içinde ele alınır. Dersin ilk bölümü Hellenistikler'i de içerecek bir biçimdeantik dönemin etik anlayışı üzerinde odaklanır ve bu bölümdeki incelemenin ana teması iyi yaşam sorunu ve bu sorunun erdem kavramıyla ilişkisidir. İkinci bölümde Hume, Kant ve Mill'in teorileri bağlamında ahlaki gerekçelendirme sorunu üzerinde durulur. Bu tartışma, ikna etiği (deontoloji) ile sorumluluk etiği (sonuççuluk) arasındaki farklılıkların netleştirilmesine de bir geri plan teşkil eder. Dersin üçüncü bölümünde Nietzsche'nin geleneksel ahlaka yönelttiği eleştiri ve bu eleştiriyitemel alan bir etiğin mümkün olup olmadığı sorgulanır. Son olarak, güncel tartışma ve teoriler bu gelenekle olan ilişkisi bakımından kısaca değerlendirilir.
PHIL 506 Etik, İktidar, Özgürlük Bu derste, Eski Yunan'dan başlayarak günümüze kadar felsefe tarihinde erdemli ve iyi bir yaşamın mevcut pek çok ayrımın yanı sıra teori ile pratik arasındaki dikotomiyi de ortadan kaldırmayı gerektiren boyutundan yola çıkan, kişinin kendini bütünleme ve gerçekleştirme çabasını kapasitelerin kuvveden fiile çıkarılarak bir yeteneğe, yapabilirliğe dönüştürülmesi olarak değerlendiren, bu anlamda özgürlüğü yalın bir serbestiyetin ötesinde bir inşa faaliyeti, yaratıcı bir faaliyet, bir muktedir olma çabası ve hali olarak temellendiren eğilimin bazı temsilcileri incelenir. Eserleri tartışılması planlanan düşünürler arasında Platon, Aristoteles, Marx, Nietzsche ve Foucault bulunmaktadır.
PTR 107 Fizyoterapiye Giriş ve Etik Bu ders, fizyoterapi ve rehabilitasyonun tarihçesine dair temel bilgiyi, fizyoterapi ve rehabilitasyonun tanımını, fizyoterapistlik mesleğinin tanımını, fizyoterapi ve rehabilitasyonun sağlık hizmetinde yeri ve önemini içerir. Ders, fizyoterapistlik mesleğinin kanunları, fizyoterapistlerin çalışma alanları, fizyoterapi ve rehabilitasyonda sağlığın iyileştirilmesi, sağlık iletişimi, fizyoterapi ve rehabilitasyonda hastaya yaklaşım, temel hasta sorgulama, hasta hikâyesi ve anamnez alma, klinik fizyoterapi ve rehabilitasyonda temel değerlendirme teknikleri (inspeksiyon, palpasyon, oskültasyon, vb.) konularını kapsar. Bu dersin etik bölümü, sağlık bilimleri öğrencileri için tasarlanmıştır. Derslerin kombinasyonu tıpta etik terminoloji, etik prensipler ve terimler, tıpta etik teoriler, teleolojik ve deontolojik etik, etik ve hukuk ilişkisi, etik konsültasyon, yöntem ve araçlar, tıpta klinik etik, etik komiteler ve araştırma etiği, değerlendirme ve karar verme kapasitesi, ahlaki muhakeme ve etik gerekçeleme, tıbbi hata ve yan etkiler, klinik etik olgular, etik çelişkiler ve olgu tartışmalarında analiz ve çözüm üretme gibi konuları içermektedir.
PTR 133 Fizyoterapide Vaka Çalışması ve Etik Fizyoterapistlik mesleğine giriş, meslek tanımı, uygulama alanları, meslekle ilgili kanun ve yönetmelikler ve etik kuralların öğretme konularını kapsar. Problem çözme, interaktif eğitim ve öğretim yöntemlerini kullanarak ve literatürden yararlanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili ile vakaların sorunlarını tanımlayabilme, değerlendirme ve çözüm yollarını bulma bilgi ve becerisini ve video analiz, literatür tarama, grup çalışması, rapor hazırlama, sözlü sunum yapma, kendi kendine öğrenme yetisi kazandırır.
PUB 303 Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik kavramlarının ele alındığı derste gönüllülük uygulamalarına yoğunlaşılmaktadır. Ders süresince öğrenciler STK'lar ile birlikte çalışmalar yürüterek, teorik olarak öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme şansını elde ederler. Aktif olarak rol aldıkları projeler ile profesyonel hayatlarında ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirme fırsatları olur.
PUB 311 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Kurumsal sosyal sorumluluğun genel kavramları hakkında bilgilendirme yapılan derste sosyal sorumululuk uygulamaları merkeze alınır. Sosyal sorumluluk uygulamalarının önemli aktörlerinin çalışmaları incelenerek gönüllülük uygulamalarına ağırlık verilir. İletişim sektörünün önemli noktalarından olan Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiye erişecekleri bu derste kariyerleri için önemli olan yetileri kazanırlar.
PUB 404 AB Fon Şemaları ve Proje Başvurusu Hazırlamaya Giriş I Ders, uluslararası kurumlara hibe veya kredi alabilecek şekilde sunulacak proje tekliflerinin hazırlanmasıyla ilgili giriş düzeyinde bir derstir. Hükümetlerarası ve uluslararası fon veren kurumlar ve bu kurumların uyguladığı kural ve prosedürler hakkında temel düzeyde bilgi verilecek; Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve diğer kalkınma ajansları tarafından yürütülen veya desteklenen kalkınma program ve projelerinde kullanılan Proje Döngü Yönetimi (PDY) ve Mantıksal Çerçeve Analizi (MÇA) adlı olağan prosedür üzerinde durulacaktır. Ders, öğrencilere PDY yaklaşımını projenin bütün aşamalarının (programlama, tanımlama, tasarım, yürütme, izleme, raporlama, değerlendirme ve denetleme) teorik ve pratik analizine odaklanarak tanıtmayı ve bunun için MÇA kullanarak bir proje teklifi hazırlayabilmelerini amaçlamaktadır. Ders, PDY ve MÇA yaklaşımına dayalı olarak teorik ve pratik açıklamalar ve pratik alıştırmaların bir bileşimi olarak kurgulanmıştır. Her aşama, çalışma gruplarında, rehberlik çalışmalarında ve soru-cevap oturumlarında açıklanacak ve tartışılır. Öğrenciler belirlenmiş formatta bir dönem projesi hazırlarlar.
PUB 409 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Gözlemevi I Öğrencilerin önceki derslerde tanıştıkları kurumsal sosyal sorumluluk kavramı konusunda, Türkiye'deki anlayış, çeşitli projeler ve başarı hikâyeleri değerlendirilir. Bir gözlemevi gibi yapılandırılan bu dersin sonunda, her öğrencinin ve farklı takımların çalışma ve raporlarından oluşacak bir yıllık hazırlanır. Sene içindeki çalışmalar, yine öğrencilerin hazırlayacağı bir web sitesinde farklı hedef gruplarla paylaşılır, geri bildirimlerle zenginleştirilir.
PUB 410 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Gözlemevi II Öğrencilerin önceki derslerde tanıştıkları kurumsal sosyal sorumluluk kavramı konusunda, Türkiye'deki anlayış, çeşitli projeler ve başarı hikâyeleri değerlendirilir. Bir gözlemevi gibi yapılandırılan bu dersin sonunda, her öğrencinin ve farklı takımların çalışma ve raporlarından oluşacak bir yıllık hazırlanır. Sene içindeki çalışmalar, yine öğrencilerin hazırlayacağı bir web sitesinde farklı hedef gruplarla paylaşılır, geri bildirimlerle zenginleştirilir.
PUB 422 Halkla İlişkilerde Etik Konular İletişimin yasal ve etik boyutlarını ele alan ders, iletişim hukukunun temel kavramlarının ve halkla ilişkiler alanındaki etik düzenlemelerin geniş bir şekilde tanıtılmasını amaçlar. Bu bağlamda, özellikle ifade özgürlüğü, bilgi edinme hakkı, basın hukukuna ilişkin hakaret ve sövme cürümleri, özel yaşamın gizliliği, etik karar verme modelleri; iş dünyası ve etik (sosyal sorumluluk, özel yaşam ve çalışma hayatı, uluslararası şirketler ve etik sorunlar; tüketici hakları; doğal çevrenin korunması, vb); medya ilişkilerinde etik ve fikri mülkiyet hakları konuları ele alınır.
PUB 513 Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Tarihsel perspektifte etik ve sorumluluk kavramları, etik kuramlar ve gerçek yaşam pratikleriyle olan bağlantısı, sürdürülebilirlik ve işletme pratikleri, kurumsal vatandaşlık, paydaşlar, sürdürülebilirlik odaklı kurumsal strateji, ekonomik/sosyal/çevresel etki, raporlama ve denetim, uluslararası belgeler ve standartlar gibi konular üzerinde durulur.
SPR 125 Spor Yönetiminde Etik Bu derste etik kavramına genel bir bakış, yönetim alanındaki etik konular, sporda Fair play ve Doping, spor ahlakı, oyun kuramları gibi spor etiğini ilgilendiren güncel konular detaylı olarak incelenir.
TVJ 426 TV Etik ve Yasal Düzenlemeler Bu derste felsefi düzlemdeki etik tartışmalar ele alındıktan sonra televizyon alanındaki etik standartların kaynağına ilişkin bilgi verir. Bu ders öğrencilere etik tartışmalara ilişin derin bir perspektif kazandırır.
VHM 202 Tıbbi Etik Bu ders, sağlık işletmeciliği için tasarlanmıştır. Derslerin kombinasyonu tıpta etik terminolojiyi, tıpta etik ve hukuk ilişkisini, tıpta etik teorileri, tıpta etik prensipleri, tıpta etik yöntemleri, klinik etiği, etik komite ve araştırma etiğini, anahtar etik olguları, etik çelişkiler ve olgu tartışmalarını içerir. Bu ders, ayrıca sağlık çalışanlarının tüm bu konuları anlamalarının neden önemli olduğunu da açıklar.
VHM 204 Sağlık Yönetiminde Yasal Mevzuat ve Etik Sağlık kuruluşlarının yasal, etik ve sosyal sorumluluk açılarından uymaları gereken kural ve kavramların açıklanması bu dersin konusunu oluşturur. Hasta hakları, profesyonel hatalarda tazminat yükümlülüğü, sağlık kurumlarının yükümlülüğü detaylı olarak ele alınır. Ayrıca iş etiği ve sosyal sorumluluk açısından sağlık kurumlarının faaliyetleri incelenir.
VOC 190 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Halkla ilişkiler pratikleri ile ilişkili olarak kurumsal sosyal sorumluluk kavramının ele alındığı bu derste sosyal sorumluluk ve sosyal sermaye kavramlarının önemi, sürdürülebilirlik, etik, insan hakları, çalışan hakları, vb. konular irdelenir. Öğrenciler kendi yapacakları sosyal sorumluluk projeleri ile teorik bilgilerini uygulamaya yansıtmış olurlar.