Akademik Beceri Odaklı İngilizce (EAP)

Fakülteler/Okullar

Genel Bilgiler

EAP programı, BİLET sınavını geçen ve fakültelerinde öğrenim görmeye başlayan birinci sınıf öğrencilerine İngilizce dil desteği sağlamak amacıyla oluşturulmuş İngilizce Hazırlık Programı’nın bir devamıdır. EAP Programı’nın amacı, öğrencilerin akademik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek ve ihtiyaç duydukları İngilizce dil becerilerini etkin kullanmalarına destek olmaktır.

Programdaki dersler bölümlerin gereklerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. EAP Programı öğretim görevlileri, fakülte/okullardaki öğretim üyeleriyle görüşmeler yaparak, öğrencilerin bölümlerinde ihtiyaç duydukları akademik becerileri tespit eder ve ders içeriklerini bu ihtiyaçlara göre düzenlerler. Tüm ders materyalleri alanlarında yetkin ve tecrübeli öğretim görevlileri tarafından hazırlanır.

EAP Programı, beceri odaklı ve interaktif bir öğretim yaklaşımı izlemektedir. Program, öğrencilerin bölümlerindeki çalışmaları için akademik becerilerini yeteneklerini geliştirmeye yönelik metinler, kelime çalışmaları, proje ve ödevleri içerir.

EAP Programı her yarıyılda üçer kredilik iki ders sunmaktadır. Her ders haftada dört saattir,  2 saati sınıf içinde yüz yüze, 2 saati de asenkron çevrimiçi (online) olarak yapılır. Sınıf içi ve çevrimiçi çalışmalar dışında ihtiyaç duymaları halinde öğrenciler, dersin öğretim görevlisi tarafından belirlenen bireysel çalışma saatlerinde veya öğretim görevlilerinin ofis saatlerinde yüz yüze ya da çevrimiçi (online) araçlar üzerinden bireysel geribildirim alabilirler.

Programda süreç odaklı bir değerlendirme sistemi uygulandığından öğrencilerin başarılı olmaları derslere düzenli olarak katılım göstermelerini, proje ve ödevlerini zamanında teslim etmelerini ve sınıf dışı kaynakları etkin bir şekilde kullanmalarını gerektirir.

Dersler

EAP dersleri, temel bölüm derslerinin kodlarına göre isimlendirilmiştir. Örneğin, Psikoloji bölümünün EAP dersleri PSY/E 179 — Akademik Beceri Odaklı İngilizce I ve PSY/E 180 — Akademik Beceri Odaklı İngilizce II olarak adlandırılmıştır.

Akademik yazı yazma, okuma, dinleme ve konuşma becerilerine önem ve ağırlık verilen derste, öğrenciler eğitim hayatlarında karşılarına çıkabilecek metinlerin benzerleri üzerinde çalışmanın yanı sıra İngilizce bilgi aktarma, özet çıkarma ve not tutma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Öğrenciler bu derste planlama, araştırma yapma, bilgi toplama ve düzenleme aşamalarından oluşan etkili bir yazı yazma ve sunum yapma becerilerini geliştirirler.

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, kayıtlı oldukları programın gerektirdiği akademik İngilizce becerilerini edinip lisans dersleri çalışmalarında etkin biçimde kullanabileceklerdir.

Haftalık ders saati: 2 saat yüz yüze + 2 saat (çevrimiçi) online = 4 saat

AKTS Kredisi: 3

 Ders Yükümlülükleri

Devamlılık:

EAP Programı’nda, öğrencilerin tüm derslere düzenli olarak devam etmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin derslere aktif katılımı çok önemlidir ve sürekli teşvik edilir. Sınıf içi ve çevrimiçi çalışmalara katılım, dersin hocası tarafından her gün kaydedilir ve öğrencinin ders geçme notunu önemli oranda etkiler.

Derse Katılım:

Derse katılım derse devamlılıktan farklıdır. Derse katılım,

  • sınıfta yapılan tartışma ve aktivitelere katkıda bulunmayı,
  • akademik nezaket ve akademik dürüstlükle hareket etmeyi/davranmayı,
  • ihtiyaç duyulabilecek tüm ders materyallerini sınıfta yanında bulundurmayı,
  • Bilgi Learn sayfalarını düzenli olarak takip etmeyi gerektirir.


BİLGİ Learn:

Öğrencilerin BİLGİ Learn sayfasında yapılan duyuruları ve sağlanan materyalleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Haftalık akışı ve bildirileri takip edebilmek için öğrencilerin BİLGİ Learn sayfasını en az dersten bir gün önce ziyaret etmeleri önerilir.

Akademik Nezaket:

Akademik nezaket, akademik ortama yakışacak uygun davranışlar anlamına gelir. Buna, öğrencilerin derse zamanında gelmeleri, sınıf arkadaşları ve dersin hocasına saygılı davranmaları ve derse gerekli materyalleri getirmeleri de dâhildir. Akademik nezaket ve üniversite disiplin kuralları gereğince öğrencilerin üniversite kurallarına uymanın yanı sıra sınıftaki davranış kurallarına da uymaları gerekmektedir.

Akademik Dürüstlük:

Kopya çekmek ve intihal gibi etik olmayan davranışlar dersin hocası tarafından belgelenecek ve öğreninin Fakültesi’ne rapor edilecektir. Bu tarz davranışların sonucu olarak, öğrenci; disiplin cezası ile yapılan ödev, çalışma veya sınavdan geçersiz not alabilir.

İntihal, başka birinin çalışmasını kendisininmiş gibi göstermektir. Başvurduğu kaynaklardaki çalışmaların kime ait olduğunu belirtmek öğrencinin sorumluğundadır.

“Kanıtlama Zorunluluğu”: Dersin hocası, öğrencinin çalışmasını tek başına yapıp yapmadığından şüpheye düşerse, çalışmanın her aşamasının öğrencinin kendisi tarafından yapıldığını kanıtlama sorumluluğu öğrenciye aittir.

Öğrencinin bu kanıtı göstermemesi durumunda ödevden geçersiz not verilecektir.

Değerlendirme

EAP dersinde kullanılan süreç odaklı değerlendirme sistemi, tüm dönem süresince öğrencinin çalışmalarının değerlendirilmesi ve bu çalışmalara not verilmesi anlamına gelir.

Öğrencilerin başarısı,

  • Ödevler/Derste yapılan çalışmalar
  • Çevrimiçi (Online) Çalışmalar
  • Projeler/Sunumlar
  • Küçük sınavlar
  • Tartışma Grupları/ Forumlar
  • Derse Katılım

gibi farklı kriterlerin değerlendirilmesiyle ölçülür.

Ödevler

Öğrenciler, dersin hocası tarafından verilen ödevleri ve ders içi çalışmaları yapmakla yükümlüdürler. Bu çalışmalar okuma, online çalışmalar, alıştırma kağıtları, ve yazı yazma çalışmaları olarak çeşitlilik gösterebilir.

Projeler

Projeler, ders hocasına ya da diğer öğrencilere sunulabilecek daha uzun içerikli çalışmalardır. Bölümlere göre projeler farklılık gösterir.

Küçük sınavlar

Küçük sınavlar akademik dil becerilerini ya da kelime bilgisini ölçen sınavlardır.

Tartışma Grupları / Forumlar

Öğrenciler, BİLGİ LEARN sayfasından tüm dersleriyle ilgili tartışma ortamları, bilgi ve ödevlere ulaşabilirler. Pek çok EAP dersi, öğrencilerin bölümleriyle ilgili konularda tartışma ortamlarına katılmalarını talep eder.

Çevrimiçi (Online) Çalışmalar: Öğrenciler dönem boyunca verilen online çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Bu çalışmaların değerlendirmeleri dersin hocası tarafından düzenli olarak kaydedilmektedir.

* Dersin gereklilikleri ve değerlendirme yöntemleri öğrencilerin ihtiyaçları, bölümler arası farklılıklar doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

 Aşağıdaki tablo ders geçme notunu belirleyen harf notu aralıklarını göstermektedir.

A

96-100

A-

90-95

B+

85-89

B

79-84

B-

75-78

C+

72-74

C

66-71

C-

60-65

D+

56-59

D

50-55

F

0-49