Doç. Dr.

Ece Baş Süzel

Kitaplar

Mesafeli Sözleşmeler ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul Ağustos 2022.

Doçentlik Tezi | Tatil Sözleşmeleri, On İki Levha Yayıncılık, Eylül 2019, XXII + 324.

Doktora Tezi | Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme ve Menfaat Devri, On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2015, XXVII + 431.

Yüksek Lisans Tezi | Bina veya Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk, On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2011, XXIII + 205.

Makaleler

Availability of the Disgorgement of Profits under the CISG, Nordic Journal of Commercial Law, 2020/2, ss. 19-38 (Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Kurtulan Güner ile birlikte) (Tam metin için tıklayınız.)

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Mart 2019, Cilt XXXV, Sayı 1, s. 119-167.

Mesafeli Sözleşme Kurulmasına Aracılık Edenlerin Tüketiciye Karşı Sorumluluğu (TKHK m. 48/f. 5), Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Mayıs-Haziran 2020, Cilt 15, Sayı 189-190, s.475 vd. (Prof. Dr. M. Murat İnceoğlu ile birlikte)

Biyolojik Ailenin Evlat Edinilene Mirasçı Olması Sorunu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 179-180, Temmuz-Ağustos 2019, s. 1463-1488.

Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Sözleşmenin Kurulmasından Önce Korunması: Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018/2, s. 339-369.

Tüketici Hukukunda İş Görme (Hizmet) Sözleşmelerinde Ayıplı İfa, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, Aralık 2018, s. 966 vd.

Sipariş Edilmemiş Mal Gönderilmesi veya Hizmet Sağlanması, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Eylül 2018, Cilt 34, Sayı 3

Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Korunması: Cayma Hakkı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 169-170, Eylül-Ekim 2018, s. 257 vd.

Tüketici Hukukunda Sözleşme Kurma Zorunluluğu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 167-168,Temmuz-Ağustos 2018, s. 9 vd.

Battle of Forms im Türkischen Recht, Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW), 3/2017 (Felix Aden ile birlikte)

Haksız Fiil Zamanaşımı ve Suçsuzluk Karinesiyle İlişkisi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Cilt 11, Sayı 145-146, Ekim 2016 (Prof. Dr. M. Murat İnceoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu ile birlikte)

Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görmeye Uygulanacak Hukuk, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, s. 367 vd. (Yrd. Doç. Dr. Candan Yasan ile birlikte

Çocuğun Soyadına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarının İncelenmesi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 135-136, Kasım-Aralık 2015, s.77 vd. (Ar. Gör. Gökçe Kurtulan ile birlikte)

6502 sayılı TKHK’nun Yürürlüğü – Özellikle Genel Esaslara İlişkin Hükümlerin Bu Açıdan İncelenmesi, Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, İstanbul 2015 (Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu ile birlikte)

Soybağının Reddi Davasında ve Babalık Davasında Sürelere İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarının DeğerlendirilmesiBahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, S. 123-124, Kasım-Aralık 2014 (Yrd. Doç. Dr. Yalçın Tosun ile birlikte)

Avrupa Birliği Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Satım Sözleşmesinde Ayıptan Doğan Sorumluluk, İstanbul Barosu Dergisi, Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Özel Sayısı, 2014, V. 88, ss. 19-60. (Prof. Dr. Yeşim M. Atamer ile birlikte)

Satım Hukukunda Aynen İfa Talebinin Birincil Yaptırım Olması Sorunu, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, İzmir 2013, s.623-655.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Genel İşlem Koşulu Kavramı ve İçerik Denetimi, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul 2013, s.267-306.

Kira Hukukunda Bağlantılı Sözleşme Yasağı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ekim 2012, Cilt LXX, Sayı 2, s.165-182. (Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu ile birlikte)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartlarına İlişkin Yenilikler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ekim 2012, Cilt LXX, Sayı 2, s.115-144.

Türk Borçlar Kanunu’na Göre Depozito ve Bankaların Bundan Kaynaklanan Sorumluluğu, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, İstanbul 2012, s.111-154. (Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu ile birlikte)

Oydan Yoksun Paylar, Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’a Armağan, İstanbul 2011, s. 465-488.

Kira Parasının Belirlenmesi, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, İstanbul 2011, s. 523 – 547. (Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu ile birlikte)

Kitap Bölümü

Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in Turkey, Enforcement and Effectiveness of Consumer Law, Ius Comparatum-  Global Studies in Comparative Law, Editörler: Hans-W. Micklitz/ Genevieve Saumier, Springer 2018, s. 645-672 (Dr. Öğr. Üyesi Evrim Erişir ile birlikte)

Editörlük

Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları Serisi – IV: Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Beklenmeyen Hal, Editörler: Yeşim M. Atamer/ Ece Baş Süzel/ Elliott Geisinger, İstanbul 2020

Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları Serisi – III: Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Ortak Girişimler, Editörler: Yeşim M. Atamer/ Ece Baş Süzel/ Elliott Geisinger, İstanbul 2019

Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları Serisi – II: Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme ve Temerrüt, Editörler: Yeşim M. Atamer/ Ece Baş Süzel/ Elliott Geisinger, İstanbul 2018


Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları Serisi – I: Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Editörler: Yeşim M. Atamer/ Ece Baş Süzel/ Elliott Geisinger, İstanbul 2016

Çeviriler

Kodifikasyon - Avrupa Ortak Satım Hukuku Arifesinde Medenî Hukuk Deneyimlerinin Yeniden Değerlendirilmesi [Codification – The Civilian Experience Reconsidered on the Eve of a Common European Sales Law, Reinhard Zimmermann], (Meliha Sermin Paksoy ile birlikte), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yıl 2015, C.LXXIV, Sayı 2.

Avrupa Hukuku Enstitüsü’nün Üstesinden Gelmesi Gereken Zorluklar [Challenges for the European Law Institute, Reinhard Zimmerman], (Meliha Sermin Paksoy ile birlikte), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2013, Cilt 62, Sayı 2, s.587 vd.