Prof. Dr.

Kerem Cem Sanlı

KİTAPLAR

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2019, On İki Levha Yayınevi

Kerem Cem Sanlı (Editör) Yayım aşamasında

Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmaların Son 10 Yılı: İnternet Satışları, MFC Şartları ve Diğer Gelişmeler

Kerem Cem Sanlı (Editör), On İki Levha Yayınevi, İstanbul (2019)

Borçlar Hukuku Özel Bölüm

Kerem Cem Sanlı (Rona Serozan ve Başak Baysal ile birlikte), On İki Levha Yayınevi, İstanbul (2019)

Şirketler İçin Rekabet Hukuku Rehberi (Şahin Ardıyok ile birlikte)

Milletlerarası Ticaret Odası Yayını, İstanbul, 2013

Ekonomik Açıdan Sözleşme Hukukuna Bakış ve Sözleşme Yaptırımlarının Ekonomik Analizi

Kerem Cem Sanlı, XII Levha Yayınevi, İstanbul 2015

Hukuk ve Ekonomi Öğretisi ve Haksız Fiil Hukukunun Ekonomik Analizi

Arıkan Yayınevi, İstanbul 2007 (doktora tezi)

Rekabetin Korunması Hakkında Öngörülen Yasaklayıcı Hükümler ve Bu Hükümlere Aykırı Sözleşme ve Teşebbüs Birliği Kararlarının Geçersizliği

Rekabet Kurumu Yayını (Y. lisans tezi), 2000, Ankara

Rekabet Hukuku Yaptırım Politikasında Yeni Dönem: Ceza ve Pişmanlık Yönetmelikleri

Kerem Cem Sanlı (Editör), XII Levha Yayınları, İstanbul, 2009

Rekabet Hukuku ve Dikey Anlaşmalar

Kerem Cem Sanlı (Editör), XII Levha Yayınevi, İstanbul 2009

Rekabet Hukukunun Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sanlı Kerem Cem (Editör), XII Levha Yayınevi, İstanbul 2013

Hakim Durumun Kötüye Kullanılması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sanlı Kerem Cem (Editör), XII Levha Yayınevi, İstanbul 2011

KİTAP BÖLÜMÜ VE MAKALELER

Güncel Yargı Kararları Işığında Rekabet Kurulu'nun 12 Banka Kararı Üzerine Açılan Tazminat Davaları Bağlamında Ampirik Bir İnceleme

Batıder, C.XXXIV, s.4, (2018) s.123-200

Rekabet Kurulu'nun On İki Banka Hakkında Verdiği İhlal Kararı Üzerine Açılmakta Olan Tazminat Davaları Hakkında Bazı Düşünceler

Legal Hukuk Dergisi, C. 16, S.183 (2018), s.1089-1158 

On İki Banka Aleyhine Açılan Tazminat Davalarında Gelinen Nokta: Durum Tespiti

7. Tüketici Hukuku Kongresi Kitabı içerisinde (yayım aşamasında)Rekabet Hukukunun İhlalinden Doğan Tazminat Davalarında Zararın Hesaplanması

6. Tüketici Hukuku Kongre Kitabı İçerisinde, (2017) Aristo Yayınevi, s.136-184


Hukuk ve Ekonomi Yönteminden Haksız Fiil Hukuku

Sorumluluk Hukuku Kitabı İçerisinde (editör Başak Baysal), XII Levha Yayınları, İstanbul 2017, s.3-22

Borçlar Kanunu’ndaki Faiz Serbestisini Sınırlayan Hükümlerin Uygulama Alanı: Hukuk, Ekonomi ve Davranışsal Ekonomi Perspektifinden Bir İnceleme

Yargıtay Kararları Dergisi, C.42. S.3, (2016), s.398-440 (Yeşim M. Atamer ile Birlikte)

Kiraya Verenin On Yıllık Uzama Süresi Sonunda Bildirim ile Kira Sözleşmesini Sona Erdirmesi: Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden Bir İnceleme

Legal Hukuk Dergisi, S.151 (2015), s.103-148

Borca Aykırı Davranış Ekonomik Açıdan Etkin Olabilir Mi? Türk Hukuku Açısından Bir Değerlendirme

Batıder, S. 30/3, (2014), s.95-173

Rekabet Kurumu’nun Ceza Yönetmeliği Taslağı: Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden Bir Değerlendirme

Rekabet Dergisi, S.15 (1), (2014) s.65-109

Competition Law

Introduction to Turkish Business Law adlı kitap içerisinde (editör: Tuğrul Ansay, Eric Schneider), (2014), s.121-140

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları: Genel Bakış ve Sorunlar

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un Özel Hukuk Alanındaki Sonuçlar: Sorunlar ve Çözüm Önerileri başlıklı kitap içerisinde (editör: Kerem Cem Sanlı), İstanbul XII Levha, (2013), s.15-82 

Kusursuz Sorumluluk Kurallarının Değerlendirilmesi

Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu adlı kitap içerisinde, (editör: Mehmet Murat İnceoğlu), XII Levha Yayınları, İstanbul (2012), s.61-81

Havayolu Taşımacılığında Dikey Entegrasyon: Rekabet Kurulu'nun THY Hakkında Verdiği Üç Kararın Analizi

Legal Hukuk Dergisi, S.9 (108), (2012), s.4661-5733

Legal Structure of Turkish Competition Policy

The Political Economy of Regulation in Turkey adlı kitapta, (editörler: Tamer Çetin ve Fuat Oğuz), Springer (2011)

Rekabet Kurulunun Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesine İlişkin Yaptırım Politikası Hakkında Değerlendirme

Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Sorunlar ve Çözüm Önerileri adlı Sempozyum Kitabında (editör Kerem Cem Sanlı), XII Levha, İstanbul (2011), s.15-67

Avrupa Birliği Rekabet Politikası

Avrupa Birliğinde Gelişmeler Adlı Kitapta, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul (2011), s.157-179

Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden İmalatçının Kusursuz Sorumluluğuna Dair Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş'a Armağan İçerisinde, (editör Mehmet Murat İnceoğlu) Der Yayınlar, İstanbul (2011), s.769-813 (Yeşim Atamer ile Birlikte)

Rekabet Hukuku Açısından İlaç Dağıtımı Piyasası ve Çerçeve İhale Sistemi,

Sağlık Hukuku Sempozyumu II adlı kitap içerisinde, Roche Yayını, İstanbul (2010), s.117-151

Hukuka Farklı Bir Yaklaşım: Hukukun Ekonomik Analizi

Hukuk İlminin Muassır Problemleri II adlı Sempozyum içerisinde, (2010) 

Rekabet Kurulu'nun İki Kararı Hakkında Değerlendirme: Sağlayıcının Dağıtım Seviyesindeki Rekabetçi Yapıyı Muhafaza Yükümlülüğü var mı?

Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan İçerisinde, Der Yayınları, İstanbul (2010)

Kredi Kartı Faizleri ve Yıllık Ücretleri Örneğinde Fiyat Denetimi ve Sınırları

Batıder, S.26 (4), (2010), s.17-60 (Yeşim Atamer ile birlikte)

Rekabet Hukuku ve Özel Hukuk Açısından Akaryakıt Dağıtım Sözleşmeleri II: Gelinen Nokta Sorunlar ve Değerlendirmeler

Rekabet Dergisi, S. 11 (3), (2010) s.177-230

Ceza Yönetmeliği'nin Geçmiş Dönem Kartel Kararlarına Uygulanması ve Yeni Döneme Dair Bazı Çıkarımlar

Rekabet Dergisi, S. 10 (4), (2009), s.117-154


The New Era in Turkish Competition Law Enforcement: Some Implications from Cartel Cases Competition Law

An Instrument for Inclusive Growth adlı Sempozyum Kitabı içerisinde, International Academy of Law, (2009)

Türk Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmalar

Rekabet Hukuku ve Dikey Anlaşmalar Kitabı içerisinde, (editör: Kerem Cem Sanlı), XII Levha Yayını, İstanbul (2009), s.87-210

Akaryakıt Bayileri İle Akaryakıt Dağıtım Şirketleri Arasında Akdedilen Bayilik ve İntifa Hakkı Sözleşmelerinin 4054 Sayılı Kanunun 4. Maddesine Aykırı Kabul Edilmesi İhtimalinde Ortaya Çıkacak Özel Hukuk Sorunları Hakkında

Prof. Dr. Haluk Konuralp'e Armağan içerisinde, Yetkin Yayınevi (2009), (Osman Gürzumar ile birlikte)

İhmalin Belirlenmesinde Bir Ölçüt: Hand Formülü

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, S.14 (4), (2008), s.99-131

İhmal Kavramının Ekonomik Yorumu: Hand Formülü (geniş versiyon)

Prof. Dr. Uğur Alacakptan'a Armağan içerisinde, (editör: Mehmet Murat İnceoğlu), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, (2008)

Rekabet Hukukunun İhlalinden Doğan Haksız Fiil Sorumluluğuna Ekonomik Bir Bakış

Perşembe Konferansları içerisinde, Rekabet Kurumu Yayını, 22. Bölüm, (2008).

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’nın Özel Hukuk Alanında Getirdiği DeğişikliklerinDeğerlendirilmesi

Rekabet Dergisi, S.30, (2007) s.3-71

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 19.01.2007 Tarihli 2005/1, 2007/1 Sayılı Kararı Üzerine Bir Değerlendirme: Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Ayni Hak Kazanılmasında Davasızlık Şartının Anlamı

Legal Hukuk Dergisi, S.57 (2007), s.2833-2855) (Göktürk Uyan ile birlikte)

Türk Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluluğu

Rekabet Hukukunun Güncel Sorunları başlıklı Konferans Kitabı içinde, Rekabet Kurumu yayını, Ankara (2003)

Rekabet Hukukunda Tekelci Fiyatlandırma

Perşembe Konferansları adlı kitap içerisinde, S.10, Ankara (2000)