Belediye Politika ve Bütçeleri: Hangi Kentler Kadın Dostu?

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 24 Kasım 2014, Pazartesi
Saat: 16:00-17:30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-201

İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilmler Fakültesi tarafındna düzenlenen toplantıda, "Kamu Politikaları, Yerel Yönetimler, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Kadın Dostu Kentler, Türkiye Örneği" (TÜBİTAK Proje No: 112K481) projesinin sonuçları paylaşılacaktır. 

Bu  çalışma  Türkiye’de  kamu  politikalarını  yerel  yönetim  düzeyinde  Dirlik  Temelli  Toplumsal Cinsiyete  Duyarlı  Bütçeleme  (DTCDB)  yaklaşımıyla  ele alarak,  belediye  hizmet  ve harcamalarının  ne  kadarının  toplumsal  cinsiyet  dirliğine  (gender well-being)  dönüştüğünü araştırmayı  amaçlamaktadır.

Türkiye’de  2006  yılından bu yana  süren  Birleşmiş Milletler  Ortak Programı’nın  (BMOP)  Kadın Dostu  Kent  Projesi’nde  (KDKP)  toplumsal  cinsiyete  duyarlı bütçelemenin de kapsanması nedeniyle, özellikle projeye katılan kentlerde toplumsal cinsiyetin politika tasarımında  ve  kaynak  dağılımında  anaakımlaşması beklenir.  KDKP  kapsamında olmanın toplumsal  cinsiyet  dirliği  üzerinde  anlamlı  bir  farklılık  yaratıp  yaratmadığını  sınamak amacıyla yapabilirlikler yaklaşımı,  DTCDB literatürü ile  birlikte  çalışmanın kuramsal  altyapısını oluşturmuştur.  Araştırmada,  Türkiye’ye  özgü  bir  yapabilirlikler-fonksiyonlar-idari yapı  modeli kurulmuş; 5 KDKP kenti (Kars,  Şanlıurfa, Nevşehir,  İzmir, Samsun) ile birlikte bu illere komşu kentler (Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Manisa, Ordu) örneklem olarak seçilmiştir. Bulgularımız ışığında  KDK  taahhüdü  olan  ve  olmayan  kentlerde  yerel  yönetim politikalarının toplumsal cinsiyet dirliğine etkisi karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve politika önerileri sunulmuştur.

PROGRAM

 •   Kamu Politikaları ile Bütçelerinin Etkileşimi: Türkiye için Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Örnekleri: Gülay Günlük Şenesen

•    Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye Uygulaması: Yelda Yücel

Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Denetimi: İzmir (KDKP) ve Manisa Örneği: Ayşegül Yakar Önal

•    Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Denetimi: Şanlıurfa (KDKP) ve Diyarbakır Örneği: Nuray Ergüneş

Bilgi için: Yelda Yücel / yyucel@bilgi.edu.tr