Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri-Hafta 14: AB Hukukundaki 2014/104 sayılı Tazminat Davaları

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 20 Mayıs 2015, Çarşamba
Saat: 18.30
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu             

Konuşmacı:  Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

AB Hukukunda Komisyon’un instiyatifiyle 2000’li yılların başından itibaren yürütülen rekabet özel hukukunun yaygınlaşması çalışması, 2014 yılında kabul edilen Konsey Direktifi(Direktif) ile önemli bir aşamaya gelmiştir. Direktif, rekabet hukukunun ihlali nedeniyle açılan tazminat davalarının kolaylaştırılması ve yeknesaklaştırılması için üye ülkelere çeşitli konularda yasal düzenleme çıkarma yükümlülüğü getirmektedir. Delillere erişim, idari otorite kararlarının mahkemeler üzerindeki etkisi, zamanaşımı süreleri, davacılık sıfatı ve tazminatın kapsamı gibi konuların düzenleyen Direktif’in, Türk Hukuku açısından da etkisi olması çok muhtemeldir. AB hukukunun mehaz teşkil etmesi bir kenara, bu konuların bir kısmı, ülkemizde rekabet hukukundan doğan tazminat davalarının yaygınlaşmamasının nedenlerini oluşturmaktadır. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un bu konularda açık bir düzenleme öngörmemiş olması ve genel hükümlerin ihtiyaca tam olarak cevap vermemesi, bu konularda yasal düzenleme ihtiyacı doğurmaktadır. Şu anda TBMM önünde bir Kanun Tasarısı’nın tartışıldığı dikkate alınırsa, Direktif’in öngördüğü düzenlemelerin ülkemizde de tartışmaya açılması ve yasa koyucu tarafından dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. 

Bu seminer dersinde de, Direktif’in öngördüğü düzenlemeler ana hatlarıyla açıklandıktan sonra, bunların Türk Hukuku açısından hayata geçirilmesinin mümkün olup olmadığı ele alınacaktır.   

Kayıt ve ayrıntılı bilgi  için: http://rhm.bilgi.edu.tr  /  rhm@bilgi.edu.tr