Rekabet Hukuku Sertifika Programı (6. Dönem)

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 22 Ekim - 3 Aralık 2016
Yer: Dolapdere Kampüsü 

Rekabet Hukuku Sertifika Programı istanbul Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

www.rhm.bilgi.edu.tr

Kayıt olmak için: https://rhm.bilgi.edu.tr/tr/sayfa/rekabet-hukuku-sertifika-programi-vi-14/
İletişim: ayca.guntulu@bilgi.edu.tr


Amaç
Rekabet hukuku, piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından vazgeçilmez hukuk dallarından biridir. Bu hukuk dalı, günümüzde dağıtım anlaşmaları, birleşmeler, fiyatlandırma politikaları ve işbirliği anlaşmaları gibi pek çok ticari işlemi yakından ilgilendirmekte ve düzenlenen piyasalar dahi olmak üzere, ekonominin her alanında yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bu nedenle, rekabet hukuku hakkında bilgi sahibi olmak, günümüzde başta avukatlar olmak üzere, yöneticiler ve üst düzey çalışanlar açısından son derece önemlidir.

Bu sertifika programının amacı, katılımcılara Türk rekabet hukukunu, ekonomik temellerini ve pratik uygulamasını da dikkate alarak aktarmaktır. Bu şekilde, katılımcıların bu hukuk dalını kavramaları ve pratikte karşılaşılan rekabet hukuku sorunları karşısında, çözüm geliştirme beceresini kazanmaları hedeflenmektedir.

Programın Konusu
Rekabet Hukuku Sertifika Programı, Türk pozitif rekabet hukukunu konu edinmektedir. Bu çerçevede esas itibarla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un getirdiği maddi ve usuli hükümler ele alınacaktır. Kanun hükümleri, konuyla ilgili uzmanlar (avukatlar, akademisyenler ve rekabet uzmanları) tarafından teorik ve uygulama boyutu ile aktarılacak ve yasaklayıcı normların çizdiği çerçeve Rekabet Kurulu kararlarından örnekler ile izah edilecektir.

Programın Yapısı
Program, her biri ayrı bir konunun anlatıldığı 15 modülden oluşmakta ve toplam 42 ders saatini içermektedir. Modüller ile ilgili kaynaklar (sunum dosyası, ders notları, makale, pozitif hukuk metinleri), programın başlangıcında katılımcılara ulaştırılacak ve bu şekilde katılımcıların daha aktif bir şekilde derslere katılımları sağlanacaktır. Program sonunda sınav yapılacaktır. Bu sınav sonucunda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanacaktır.

Program Süresi
Programdaki modüller haftada bir gün, cumartesi günleri 9.30-12.30, 13.30-16.30 saatleri arasında yapılmaktadır. Her biri ortalama üçer saatten oluşan 15 modül 7 haftalık bir zaman içerisinde işlenmektedir. Program 22 Ekim 2016 tarihinde başlayacaktır.

Kimler Programa Katılabilir?
Sertifika programı temel olarak rekabet hukuku ile ilgilenen avukatlar/stajyerler, öğrenciler ve rekabet hukukunun kurallarına muhatap olan profesyonellere yöneliktir. Bu anlamda programa katılmak için hukuk lisansına sahip olmak şart değildir.

Öğretim Kadrosu
Sertifika programında ders veren öğretim görevlileri, ağırlıklı olarak akademisyenlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte, uygulama boyutuna ilişkin pratik bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla, uygulamada çalışan avukat ve danışmanlar da görev alacak ve aynı zamanda Rekabet Kurumu’nun verdiği destek çerçevesinde Kurum uzmanları da bazı modülleri yürütecektir. Bu şekilde konular, uygulamanın her iki tarafından uzman kişiler tarafından anlatılacaktır.

Program Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı

Akademik Kadro
Doç. Dr. Tamer Çetin, (Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Pınar Artıran, (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Kadir Baş (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu, (Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Gamze Aşçıoğlu Öz, (ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı, (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)
Av. Şahin Ardıyok, (Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukat Ortaklığı)
Av. Haluk Arı, (Midas Danışmanlık A.Ş.)
Av. Gönenç Gürkaynak, (ELİG Ortak Avukat Bürosu)
Gökşin Kekevi, Rekabet Uyum Yöneticisi (Arçelik A.Ş.)
Yalçıner Yalçın, Rekabet Uzmanı (Rekabet Kurumu)

DERS PROGRAMI (42 SAAT)

1. HAFTA 22.10.2016

1. Modül: Antitröst Ekonomisi (3 saat)
Doç. Dr. Tamer Çetin, (Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlk modül, rekabet hukukunun iktisadi teorisine ayrılmıştır. Bu modülde, iktisadi açıdan (endüstri iktisadı) rekabet hukukunun varlık nedeni izah edilecek ve tekel, kartel, oligopol, piyasa gibi temel bazı kavramlara ekonomi teorisinin nasıl yaklaştığı açıklanacaktır. Bu modülün temel amacı, katılımcıların rekabet hukukunun gerektirdiği temel bazı iktisadi kavramlar ile tanıştırılmasıdır.

2. Modül: Rekabet Hukukuna Giriş ve Temel Kavramlar (3 saat)
Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı, (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)
Bu modülde, rekabet hukuku uygulamasının gerektirdiği temel hukuki kavramlar ele alınacaktır. Öncelikle rekabet hukukunun tarihi gelişiminden bahsedilecek ve Türk hukukundaki konumu ve diğer bazı hukuk dalları ile olan ilişkileri açıklanacaktır. Akabinde ise, Kanun’un ilk üç maddesi temelinde, ilgili piyasa, teşebbüs ve teşebbüs birliği gibi bazı rekabet hukuku kavramlarından izah edilecektir. Bu modülün amacı, katılımcılara rekabet hukukunun temel kavramlarının öğretilmesidir.

2. HAFTA 29.10.2016

3. Modül: Yatay Anlaşmalar I: Karteller (3 saat)
Gökşin Kekevi, Rekabet Uyum Yöneticisi (Arçelik A.Ş.)
Bu modülde, Kanun’un 4. maddesine giriş yapılacak ve öncelikle anlaşma, uyumlu eylem kavramları açıklandıktan sonra, kartel kavramı üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda özellikle kartellerin nasıl ortaya çıkarıldığı, kartellerle mücadelede nasıl bir yöntemin izlendiği, ekonomik analizin kartellerin ortaya çıkarılmasındaki rolü ve son olarak da Rekabet Kurulu’nun kartellere karşı uyguladığı politika hakkında değerlendirme yapılacaktır.

4. Modül: Rekabet Kurumu’nun İnceleme ve Araştırmalarında Usul ve Rekabet Hukukunun İhlali Neticesinde Doğan İdari Yaptırımlar (3 saat)
Av. Haluk Arı, (Midas Danışmanlık A.Ş.)
Bu modülde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen inceleme usulü ve özellikle Kurum’un yetkileri ele alınacaktır. Bu bağlamda, Kurul’un bilgi isteme ve yerinde inceleme gibi araştırma yetkilerinin ele alınmasını takiben, karar alma süreci ve bu sürecin sonundaki idari yaptırımlar anlatılacaktır. Özellikle Ceza Yönetmeliği’nin getirdiği yenilikler çerçevesinde cezaların nasıl belirleneceği incelenecektir.

3. HAFTA 05.11.2016

5. Modül: Muafiyet Sistemi (2 Saat)
Yrd. Doç. Dr. Kadir Baş, (Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)
Muafiyet, Kanun’un 4. maddesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu anlamda, rekabeti sınırlayıcı anlaşmaların ne zaman ve neden yasaklandığı, muafiyet hükmü göz önünde tutulmadan anlaşılamaz. Modülde, muafiyetin varlık nedeni, uygulanma şartları ve türleri açıklandıktan sonra, Rekabet Kurulu’nun çıkardığı bazı grup muafiyet tebliğleri hakkında değerlendirmeler yapılacaktır.

6. Modül: Yatay Anlaşmalar II: İşbirliği Anlaşmaları (1 saat)
Yrd. Doç. Dr. Kadir Baş, (Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)
Bu modülün konusu karteller dışında kalan rakipler arasındaki (yatay) anlaşmaların rekabet hukukunda nasıl bir analize tabi olduğudur. Bu bağlamda bazı temel yatay anlaşma örnekleri tahtında, bu anlaşmaların Rekabet Kurulu tarafından ele alınışında hangi hususların ön plana çıktığı inceleme konusu yapılacaktır.

7. Modül: Dikey Anlaşmalar (3 saat)
Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı, (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, sadece rakipler arasındaki anlaşmalara değil aynı zamanda ekonomik sürecin farklı aşamalarında faaliyet gösteren teşebbüsler arasındaki anlaşmalara da uygulanır. Bu bağlamda rekabet hukukunun üretici ile dağıtıcı, dağıtıcı ile perakendeci arasındaki anlaşmalara nasıl uygulandığı, bu modülün konusudur. Tabiatıyla bu inceleme, 2002/2 sayılı Tebliğ’in öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde ele alınacak ve ayrıca Rekabet Kurulu’nun dikey anlaşmalara dair yaklaşımı hakkında da bazı ipuçları verilecektir.

4. HAFTA 12.11.2016

8. Modül: Kanun’un 6. Maddesine Giriş ve Tekelci Fiyatlandırma(2 saat)
Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı, (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)
Bu modülde, hâkim durumun kötüye kullanılmasının düzenlendiği 6. maddeye giriş yapılacaktır. Bu bağlamda önce 6. maddenin hangi davranışları düzenlediği ele alınacak, bu madde ile 4. madde arasındaki ilişki incelenecektir. Akabinde, hâkim durum, birlikte hâkimlik ve kötüye kullanma kavramları izah edilecek ve Rekabet Kurulu kararlarında bu kavramların nasıl tezahür ettiği üzerinde durulacaktır.

9. Modül: Yıkıcı Fiyatlandırma, Fiyat Sıkıştırması ve İndirim Sistemleri (4 saat)
Av. Şahin Ardıyok, (Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukat Ortaklığı)
Bu modülde kötüye kullanmanın temel tipi olan dışlayıcı bazı fiyat uygulamaları açıklanacaktır. Yıkıcı fiyatlandırma ile fiyat sıkıştırması uygulamaları arasındaki ilişki incelendikten sonra, özellikle son zamanlarda fiyat sıkıştırmasının yaygın bir şekilde görüldüğü, telekomünikasyon sektöründen bazı uygulama örnekleri verilecektir. Keza hâkim durumdaki teşebbüsler açısından önemli riskler doğuran, indirim uygulamalarına dair rekabet hukukunun temel çerçevesi izah edilecektir.

5. HAFTA 19.11.2016

10. Modül: Ayrımcı uygulamalar ve mal vermeyi reddetme (3 saat)
Yalçıner Yalçın, (Rekabet Kurumu Uzmanı, Rekabet Kurumu)
Kanun’un 6. maddesine dair en fazla yapılan şikâyet, hâkim durumdaki teşebbüsün ayrımcı uygulama yaptığına ilişkindir. Bu modülde başta ayrımcı fiyatlandırmalar olmak üzere bu uygulamalara dair Rekabet Kurulu’nun temel yaklaşımı izah edildikten sonra, sözleşme yapma zorunluluğu öngören mal vermeyi reddetme kavramı ele alınacaktır.

11. Modül: Birleşme ve Devralmalar (3 saat)
Av. Gönenç Gürkaynak, (ELİG Ortak Avukat Bürosu)
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi, kontrol değişikliğine yol açan birleşme ve devralmaların Rekabet Kurumu’na bildirilmesini ve izin alınmasını şart kılmaktadır. Derste birleşme ve devralma kavramları açıklandıktan sonra, 2011 yılında yürürlüğe girecek olan yeni Birleşme Tebliğ ışığında hangi birleşmelerin izne tabi olduğu, bildirimin nasıl yapılması gerektiği ve değerlendirmede dikkate alınan hususlar ele alınacaktır.

6. HAFTA 26.11.2016

12. Modül: Rekabet Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi (3 saat)
Yrd. Doç. Dr. Gamze Aşçıoğlu Öz, (ODTÜ, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi)
Bu mödülde Kurul kararlarının yargısal denetimi ele alınacaktır. Bu çerçevede, Kurul kararlarına karşı itiraz merci olan Danıştay’ın inceleme süreci, bu incelemede dikkate alınan faktörler ve pratik uygulamada Kurul kararlarının ne sıklıkla ve hangi açılardan iptale konu olduğu gibi konular anlatılacaktır. Özellikle Danıştay’ın yargısal denetiminin, Kurul’un karar alma süreci üzerindeki etkisi ve 14 senelik uygulamada yaşanan sorunlar analiz edilecektir.

13. Modül: Avrupa Birliği Rekabet Hukuku (3 saat)
Yrd. Doç. Dr. Pınar Artıran, (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)
Bu modülde, mehaz teşkil eden Avrupa Birliği rekabet hukuku kuralları hakkında kısa bilgi verilecektir. Özellikle Avrupa Birliği rekabet hukukunun pozitif kaynakları ve bu hukuk dalının şekillenmesinde rol oynayan kurumların izlediği politikalar üzerinde durulacaktır.

7. HAFTA 03.12.2016

14. Modül: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un İhlal Edilmesinin Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları (2 saat)
Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı, (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)
Bu modülde Kanun’un ihlal edilmesi neticesinde ortaya çıkan geçersizlik ve haksız fiil sorumluluğu konuları ele alınacaktır. Kanun’un temel yaptırım sisteminin idari yaptırımlar olmasına rağmen, özel hukuk yaptırımları da son derece etkili ve caydırıcı olma potansiyeline sahiptir. Özellikle zarar görenlerin zararlarının üç katına kadar tazminat alma imkânına sahip olmaları, gelecek dönemde, özel hukuk uygulamasının etkinliğini arttıracaktır. Bu modülün amacı, rekabet hukukunun özel hukuk ile ilişkisinin kurularak, geçersizlik ve haksız fiil sorumluluğunun ne zaman hangi şartlar altında ortaya çıktığının incelenmesidir.

15. Modül: Düzenlenen Piyasalarda Rekabet: Telekom ve Enerji Örneği (4 saat)
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu, (Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)
Bu modülde, Telekomünikasyon ve Enerji piyasalarında özelinde, bazı piyasaların neden özel olarak düzenlendiği, rekabet hukukunun bu piyasalarda hangi otorite tarafından nasıl uygulanması gerektiği ve bu piyasalara özel rekabet kurallarının ne olduğu anlatılacaktır.