BİLGİ Çerkes Çalışmaları Birimi Tez Sunumları-1: "Kafkasya'ya Geri Dönüş"

güncelleme: yayınlama:

"Kafkasya'ya Geri Dönüş": Adige-Abhaz Diasporası ve Geri Dönüş Göçü Sonrası Yaşam"

Tarih: 18 Kasım 2016, Cuma
Saat: 19.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-203

Konuşmacı: Jade Cemre Erciyes (Abhazya Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi)

 Bu sunum, Jade Cemre Erciyes'in 2014 yılında Sussex Üniversitesi Göç Araştırmaları/Coğrafya Bölümü'ne sunduğu doktora tezidir.

BİLGİÇERKES Tez Sunumları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çerkes Çalışmaları Birimi tarafından düzenlenmektedir.


İstanbul Bilgi Üniversitesi Çerkes Çalışmaları Birimi (BİLGİÇERKES) – Tez Sunumları  

2015-16 akademik yılının Bahar döneminde kurulan Çerkes Çalışmaları Birimi (BİLGİÇERKES), Türkiyeli Çerkes toplulukların ve onların Kafkaslar’da ve Ortadoğu’daki uzantılarının kültürleri, tarihleri, dilleri, günlük yaşamları, basın-yayınları, sözlü gelenekleri, inançları, müzikleri, siyasi ve soysal yaşamları, vb. üzerine akademik çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. 

BİLGİÇERKES tüm çalışmalarını, Türkiye kültürleri üzerine çalışmalar yürüten akademisyenlerle diyalog içinde ve mümkün olduğunca karşılaştırmalı bir perspektifle yürütecektir. Bu bağlamda çalışmalarını, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde kurulmuş olan diğer çalışma birimleriyle işbirliği içinde yürütmektedir.  

BİLGİÇERKES’in ilk faaliyeti, Mayıs 2016’da gerçekleştirilen Çerkes Soykırımı  konulu çalıştay olmuştu. 

2016-17 akademik yılında gerçekleştirilecek olan tez sunumlarında, tamamlanmış veya yazılmakta olan tezlerin (içerik, yöntem, amaç ve kaynaklar bağlamında) özetinin sunulması ve tartışılmasının yanı sıra, özellikle tezin hazırlık, yazma ve sunma sürecinin -kişisel deneyimlerin aktarımı yoluyla- paylaşılması amaçlanmaktadır. Böylece Çerkesler ve Çerkes kültürü hakkında Türkiye’de akademik çalışma yapmanın olanakları ve zorlukları tüm yönleriyle tartışılmaktadır. Akademinin bugüne kadar periferiye (ve hatta mümkünse dışarıya) ittiği bir alanda çalışılırken yaşanmış olan, kaynaklara erişimden, entelektüel-akademik diyalog olanak(sız)lıklarına; kurumsal, siyasi ve/ya kültürel (dez)avantajlardan, yapılan çalışmanın sonuçlarının paylaşımına kadar geniş yelpazede tecrübeler sohbet ortamında paylaşılacaktır. Bir yandan bu konuda çalışmış akademisyenler arasında deneyim paylaşımı için uygun bir ortam yaratılırken, diğer yandan genç akademisyen adayları için de yol gösterici nitelikte samimi bir alıveriş ortamının ve işbirliği olanaklarının oluşması amaçlanmaktadır.  

Görseller