“Karşılaştırmalı Kamu Hukuku Tartışmaları: Kamu Yararı” Seminer Dizisi

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından “Karşılaştırmalı Kamu Hukuku Tartışmaları: Kamu Yararı” Seminer Dizisi kapsamındaki dersler York Üniversitesi’nde görev yapan Doç. Dr. Nergis Canefe tarafından verilecektir. 

Tarih: 24-28 ve 30 Nisan 2018
Yer: santralistanbul Kampüsü 

Bu seminer dizisi, üniversitelerin hukuk ve siyaset bilimi alanlarında yüksek lisans veya doktora eğitimi almakta olan öğrencileri, uluslararası bağlamda kamu hukuku ve kamu yararı tartışmaları ile tanıştırmak ve öğrencileri bu konularda eleştirel ve küresel gelişmelerden haberdar bir bilgi seviyesine getirmek amacı ile açılmaktadır.

Derste ağırlıklı olarak üzerinde durulacak konular idare hukuku kapsamına girmektedir. İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Dersin kapsamı özellikle karşılaştırmalı hukuk metodolojileri çerçevesinde ele alınan, idare hukukunda küresel eğilimler ve elzem konu başlıkları ile belirlenmiştir. İdare hukuku konusunda dünyadan örnekler ve emsal teşkil eden tartışmalarda göreceğimiz üzere, değişen devlet modeli anlayışına bağlı olarak idare hukuku tanımı ve uygulamalarında oldukça farklı yaklaşımlar söz konusudur. Ancak esas itibariyle bu hukuk dalında eksen, kamu yararı kavramından kayamaz. İdare hukukunun kaynaklarının başında çerçeveleyici kavram olarak anayasa hukuku gelir. Bunu kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzük ve yönetmelikler, yargı içtihatları ve idari teamül ve tatbikatlar izler. İdare hukuku alanı bünyesinde birçok alt alan barındırmaktadır. Regülasyon, imar hukuku, ihale hukuku (özellikle devlet ihaleleri), idari yaptırımlar (devlet kurumlarının sorumlulukları), statü (kamu çalışanı) hukuku, idari yargılama usulü ve idari sözleşmeler hukuku başlıca dalları oluşturur. Modül boyunca bu konularda dünyadan örnekler tartışılacak ve temel kavram benzerlikleri üzerinde durulacaktır.

Sertifika programın dahilinde açılan bu derse, öğrencilerin düzenli katılımı şarttır. Seminer Türkçe düzenlenecektir ve derslere devam esastır. Yalnızca en fazla 1 ders kaçıran katılımcılara katılım sertifikası verilecektir. Notlandırma sınıf saatlerinde verilecek soruların cevaplarını içeren ve bir sonraki gün derse getirilecek olan 3 ayrı kısa metnin değerlendirilmesi üzerinden yapılacaktır. Bu konuda öğrenciler metinleri kendi üzerinde çalıştıkları tez bağlamında yorumlayabilirler. Ders çerçevesinde öğrencilere ileri aşamalardaki akademik çalışmalarına destek mahiyetinde ek kaynakça da sağlanacaktır. 

Dersler 25-30 Nisan aralığında 18.00-21.00 saatlerinde yapılacak olup; 24 Nisan Salı günü 19.00-22.00’de, 28 Nisan Cumartesi dersi 10.00-13.00 arasında yapılacaktır.