7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Geçici Madde 83 eklenmiştir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 18.07.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülmüş ve mevzubahis Kanun’un Geçici 83’üncü maddesinin yükseköğretim kurumlarında aşağıdaki usul ve esaslara göre uygulanmasına karar verilmiştir.

7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri için tıklayınız. 7417 sayılı Kanun metni için tıklayınız. İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulu tarafından kabul edilen uygulama ilkeleri için tıklayınız.


A.    AF KANUNUNDAN YARARLANABİLECEK OLANLAR VE BAŞVURU TARİHLERİ

Kendi isteğiyle ilişiği kesilenler, bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar ve her ne sebeple olursa olsun 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen (aşağıda yer alan af kanunundan yararlanamayacak kişiler hariç) üniversitemiz öğrencileri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (5 Temmuz 2022) itibaren dört ay içinde (7 Kasım 2022 mesai bitimine kadar) aşağıdaki başvuru formunu doldurup istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları karşılamaları halinde 2022-2023 Akademik Yılı’nda öğrenime başlayabileceklerdir.

Başvuru Başlangıç Tarihi :

5 Temmuz 2022

Başvuru Bitiş Tarihi :   

7 Kasım 2022 mesai bitimine kadar.

Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar :

Terhislerini takip eden 2 ay içinde (belgelemek şartıyla)

Mücbir Sebeplerle Başvuramayanlar :

Mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde (belgelemek şartıyla)

Sağlık Nedenlerinden Ötürü Başvuramayanlar :

5 Aralık 2022 mesai bitimine kadar (heyet raporunu ibraz etmeleri şartıyla)

Yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

 

 

B.    BAŞVURU FORMU VE GEREKLİ BELGELER:

Adaylar, belirtilen süreler içerisinde online başvuru formunu doldurarak af başvurularını yapabilir. Başvuru tamamlandıktan sonra kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgi adayların e-posta adreslerine gönderilecektir. Adayların kayıtlarını yaptırmak için aşağıda belirtilen belgeleri İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci İşleri Ofisi’ne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Önlisans ve Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler:

 1. Başvuru formu için tıklayınız.
 2. Lise diploması aslı (dikey geçiş öğrencileri için önlisans diploması)
 3. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 4. Adli sicil kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir; son 7 gün içinde alınmış olmalıdır)
 5. T.C. vatandaşları için Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi – Uluslararası öğrenciler için Pasaport fotokopisi
 6. ÖSYS yerleştirme belgesi (Önlisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
 7. Askerlik durum belgesi (e-devletten alınabilir.)

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler:

 1. Başvuru formu için tıklayınız.
 2. Adli sicil kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir; son 7 gün içinde alınmış olmalıdır)
 3. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 4. T.C. vatandaşları için Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi – Uluslararası öğrenciler için Pasaport fotokopisi.
 5. Diploma (e-devletten alınan lisans mezuniyet belgesi veya diplomaların noter onaylı fotokopisi)
 6. Transkript (E-devlet’ten alınan lisans mezuniyet transkripti veya noter onaylı fotokopisi)
 7. Askerlik durum belgesi (e-devletten alınabilir)
 8. İlgili döneme ait ALES ve yabancı dil sonuç belgesi (Elinizde dil belgesi yoksa BILET-3 sınavını için başvuru yapabilirsiniz)


Hazırlık sınıfında kayıtlı iken kendi isteği ile ilişiğini kesmiş veya Yönetim Kurulu kararıyla ilişiği kesilmiş adayların, Af Kanunu kapsamında yeniden kayıt yaptırabilmeleri için İngilizce Hazırlık Programı tarafından yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavı veya Üniversite tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınav ile İngilizce yeterliklerini belgelemeleri gerekmektedir.

 

C.    AF KANUNUNDAN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

 1. 5 Temmuz 2022 tarihinden sonra Üniversiteden ilişiği kesilenler,
 2. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan terör suçlarından, kasten öldürme suçlarından (Madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (Madde 94 ve 95), eziyet suçundan (Madde 96), cinsel saldırı (Madde 102), çocukların cinsel istismarı (Madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (Madde 188) suçlarından mahkûm olanlar,
 3. Sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler,
 4. Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilenler,
 5. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71’inci maddesinde yazılı suçlar kapsamında ilişiği kesilenler,
 6. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.