güncelleme: yayınlama:

Öğrenci Affı Duyurusu

Öğrenci Affı Duyurusu

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78. madde gereğince Af Kanunu’ndan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Af başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin öncelikle online Öğrenci Affı Bilgi Formu'nu eksiksiz doldurmaları beklenmektedir.
Resmi başvurunun tamamlanması için, online formu dolduranlara e-mail ile gönderilecek "Öğrenci Affı Başvuru Dilekçesi" (ıslak imzalı) ve aşağıdaki tüm belgeler Öğrenci İşleri’ne teslim edilmelidir. 

Af başvuru işlemleri İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde yapılacaktır.

Dilekçe ve belge teslimi için: 
Lisans-Önlisans Öğrenci İşleri (ÇSM, Z-112)  / Lisansüstü Öğrenci İşleri (L1-Z16) 
Dilekçe teslimi öncesinde Öğrenci Muhasebesi’nden (ÇSM, Z-107) onaylatılması gerekmektedir.


GEREKLİ BELGELER:

Kaydı Silinen/Kayıt Sildiren Öğrenciler için:

 • Nüfus kağıdının aslı


Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmamış Öğrenciler için:

 Lisans-Önlisans:

 • Nüfus kağıdının aslı
 • Diploma aslı
 • ÖSYS sonuç belgesi


Lisansüstü:

 • Nüfus kağıdının aslı
 • Geçici mezuniyet belgesi ya da diplomanın noter onaylı fotokopisi (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi, aslı gibidir kopyası, noter onaylı örneği; Doktora programları için yüksek lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesi)
 • Lisans veya Yüksek Lisans derecesini yurtdışından alanlar için denklik belgesi
 • Resmi not dökümü (Transkript)
 • Güncel tarihli askerlik durum belgesi
 • ALES / GMAT / GRE Sonuç Belgesi (Doktora programlarına ve Tezli programlara kayıt olan veya Program tarafından sınav sonuç belgesi istenen adaylar için)
 • İngilizce Dil Yeterlik Belgesi (Eğitim dili İngilizce olan Tezsiz Yüksek Lisans programları ile tüm Tezli Yüksek Lisans programları için TOEFL, YDS, e-YDS veya BİLET-3 sonucu, Doktora programları için TOEFL, YDS veya e-YDS sonucu )


ÜCRET VE ÖDEMELERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
 
Öğrenim Ücreti:
Lisans-önlisans öğrencileri için, kayıt hakkı kazandıkları yıla ve programa göre “2018-2019 akademik yılı mevcut öğrenci ücretleri” uygulanacaktır.
Lisansüstü öğrencileri için, ders ücreti ile ilgili bilgi Mali İşler Birimi tarafından verilecektir. 
 
Vadesi Geçmiş Ödemeler:
Öğrencilerin, kayıt silme veya sildirme işleminin yapıldığı tarih itibarıyla oluşan geçmiş dönem mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir; aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir. 
 
Burslar:
Lisans, önlisans ve lisansüstü öğrencilerinin ÖSYM ve program burs/indirimleri, başvuru doğrultusunda tekrar değerlendirilecektir.
ÖSYM burs/indirimleri; lisans öğrencileri için %50, önlisans öğrencileri için %75, lisansüstü öğrencileri için en fazla %50 ile sınırlandırılmıştır.
Ayrıca; mezun, kardeş, öğretmen, lise ve kurum indirimleri, vb. tüm indirimler geçerlidir.
 


 İlgili Kanun Maddesi:

"GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-­2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir…”