İşletme Yönetimi

Değişen pazar koşulları organizasyon yapılarını etkilemiş, kurumlarda sorumluluk üstlenecek bireylerden beklenen beceri ve alışkanlıklar değişmiştir. Günümüzün profesyonel yaşamı bireylerde takım çalışması, bağımsız düşünebilme, eleştirel bakabilme, sürekli gelişim gibi niteliklere daha fazla önem vermektedir. Bu özelliklerin yanı sıra, yeni iş ortamı bireylerin geleneksel iş süreçlerindeki planlama, organizasyon, yürütme ve denetleme fonksiyonlarını güncel yollarla ve araçlarla gerçekleştirmesini gerektirmektedir. Aynı zamanda yönünü yerellikten küreselliğe çevirmiş olan iş dünyası, bireylerden değişken pazar yapılarının gereksinimlerine hızlı uyum sağlamalarını beklemektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Yönetimi Programı, bu değişen koşullarda işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donatılmış mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program, işletme dünyasına ilişkin farklı disiplinlerde sunduğu derslerle öğrencilerin iş yaşamındaki farklı departmanların çalışmalarına yönelik donanım kazanmasını, güncel ve uygulamaya dönük bilgileri edinmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerini daha kısa sürede ve yönetimsel süreçlere ilişkin güçlü bir birikimle iş dünyasına hazırlamaktadır. Program, alanında deneyimli akademik kadrosu ile dünyadaki ve Türkiye’deki makro pazar koşullarının farkında olarak değişen iş hayatının yeni gereksinimlerine uyum sağlayabilen, bir sorun ortaya çıkmadan önleyici tedbirleri alabilen, alanında girişimci ve sorumluluk sahibi mezunların yetişmesine odaklanmıştır.

İşletme Yönetimi Programı’nın müfredatı bu eğitimi destekleyici şekilde işletme eğitiminin temelinde yer alan işletmeye giriş, pazarlama, ekonomi, yönetim yaklaşımları, muhasebe ve finans konularını kapsayan detaylı bir içeriğe sahiptir. Dijitalleşmenin getirdiği iş yapış şekillerindeki değişiklikler ve bu doğrultuda mezunlardan beklenen yeni yetkinlikler dikkate alınarak İşletme Yönetimi Programı’nda verilen eğitimde öğrencilerin kendilerini yeniliğe açık, ekip çalışmasına uyumlu, farklılıkları gözeten ve farkındalığı yüksek bir şekilde geliştirmelerine imkân sunulmaktadır.

İşletme Yönetimi Programı mezunları, tüm kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşların finans, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları ve diğer yönetimsel bölümlerinde görev alabilmektedir. Mezunlar, kurumların ihracata ve ithalata ilişkin bölümlerinde, mali müşavirlik kuruluşlarında, pazar araştırması kurumlarının araştırma, yorumlama, değerlendirme ve raporlamaya yönelik bölümlerinde, kendi işletme yönetimi girişimlerinin tüm yönetimsel süreçlerinde çalışabilirler. Mezunlar, finans uzmanı, pazarlama uzmanı, muhasebe uzmanı, insan kaynakları uzmanı, ihracat ve ithalat direktörü, satış sorumlusu gibi unvanlar ile çalışabilmektedirler.