Dr. Öğr. Üyesi

Nilgün Başalp Yıldırım

Monografiler

Hakemli Makaleler

"Avalde Eşin Rızası ve Özellikle TBK m. 603 Hükmünün Dolanılması Sorunu", BATİDER, Yıl: 2021, Cilt: 37, Sayı: 3, s. 1 - 39. 

Makaleler

“Sözleşme Özgürlüğünün Sözleşme Adaletinin Sağlanması Amacıyla Hâkimin Müdahalesi Yoluyla Korunması: İçerik Denetiminin Hukuki Temelleri Hakkında Bazı Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, Filiz Kitabevi, İstanbul 2011, s. 221 – 238.

“Sözleşmenin Nisbîliği İlkesi ile Sorumluluk Hukukunun İkili Yapısının Beraberinde Getirdiği Sonuçlar Karşısında Sözleşmenin Üçüncü Kişiye Etkisi: Üçüncü Kişiye Koruyucu Etkili Sözleşme Kuramı ile Edim Yükümlülüğünden Bağımsız Borç İlişkisi Teorisi Hakkında Bazı Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, Oniki Levha, İstanbul 2010, s. 441 – 472.

“İlaç Endüstrisinde Etik İlkeler: Hekim ve İlaç Endüstrisi Arasındaki Etkileşimin Hukuki Boyutları”, İlaç, Etik ve Hukuk, İstanbul 2009, s. 61 – 106.

“Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’na İlişkin Bazı Değerlendirmeler: Tazminat Şartları ve Zararın Hesabında Yetiştirme Giderleri”, Prof. Dr. Uğur Alacakaptan’a Armağan, İstanbul 2008, s. 115  – 130.

“Internette Kişisel Verilerin Korunması”, Internet ve Hukuk, (ed. Yeşim Atamer), İstanbul 2004, s. 5  – 36.

Kitap Bölümü

Bazı Bildiriler

"Sahte Vekil ile Satım Sözleşmesi Akdetmiş Olan Alıcının Ödemiş Olduğu Semen Nedeniyle TMK m. 1007 Kapsamında Tazminat Talep Etmesi Mümkün Müdür?"Yargı Kararları Sempozyumu I – Eşya Hukuku, 7 Mayıs 2021, Editörler: Ece Baş Süzel / Zeynep Ülkü Kahveci / Yaman Gürsel, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2021, s. 323 - 361.

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler", Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Getirdikleri, düzenleyen: İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı ve İstanbul Medipol Üniversitesi Bilişim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 21 Nisan 2016, İstanbul 

Privacy through Uncertainty in Location-Based Services, in: 2013 IEEE 14th International Conference on Mobile Data Management, Milan, Italy, June 3, 2013 to June 6, 2013, IEEE Publishers, ISBN: 978-1-4673-6068-5, s. 67-72. (Shawn Merrill, Joachim Biskup, Erik Buchmann, Chris Clifton, Bart Kuijpers, Walied Othman, Erkay Savas ile birlikte ortak bildiridir.)

Düzenlenen Konferanslar