Pazarlama

Amaç

İşletme Doktora Programı-Pazarlama Alanı, öğrencilerini akademik kurumlarda eğitim ve araştırma konumlarına hazırlamak gibi temel ve birincil amacın yanı sıra, doktora öğrencisine seçmiş olduğu pazarlama alanında sağlam, teorik bilgi birikimi ile birlikte etkin araştırma yöntemlerini öğreterek, akademik literatüre yeni bilgi ve deneyimlerin eklenmesini amaçlamaktadır. Bunun yanında, iş dünyasına yeni açılımlar sağlayacak sorunlarını kapsamda araştırma ve akademik çalışmaları kazandırmaktır.

Programın Yapısı

İşletme Doktora Programı-Pazarlama Alanı'ndan mezun olmak için, on adet dersin tamamlanmasını takiben girilecek yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak gerekir. Doktora sonrasında hazırlanacak tezin tamamen özgün olması gerekir. Hazırlanacak doktora tezinin bilime yenilik getirmesi, bir bilimsel yöntem geliştirmesi veya bilinen bir yöntemi yeni, farklı bir alanda uygulama niteliklerinden birini taşıması beklenir.

Doktora derslerinin tamamlanma süresi dört yarıyıldır. Programda dokuz zorunlu bir seçmeli bulunmaktadır. Toplam on dersi başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yazılı ve sözlü aşamalarından oluşan yeterlik sınavını başarıyla tamamlamış öğrenciler doktora tezi yapmaya hak kazanırlar.

Pazarlama Modülü Program Yapısı


Dersin Adı Teori Uygulama Kredi
İleri İstatistik 3 0 3
Bilim Felsefesi 3 0 3
Pazarlama Düşüncesi 3 0 3
Tüketici Davranışı Kuramları Analizi 3 0 3
Niceliksel Araştırma Yöntemleri 3 0 3
Pazarlama Araştırması 3 0 3
Pazarlamada Yönetimsel Yaklaşım 3 0 3
Niteliksel Araştırma Yöntemleri 3 0 3
Pazarlama Kuramları Alanında Özel Konular 3 0 3
Seçmeli Ders 3 0 3
Doktora Yeterlik Sınavı (Yazılı)
Doktora Yeterlik Sınavı (Sözlü)
Doktora Tezi


DERS TANIMLARI

İleri İstatistik Bu ders, öğrencinin istatistiksel yöntemler konusunda güçlü bir altyapıya sahip olmasını sağlar. Öğrencinin bu istatistiki yöntemleri ve bağlı modelleri kavramsal olarak anlaması, uygun yöntemleri seçebilmesi, bilgisayar destekli analiz yapma becerisi kazanması ve araştırmanın sonuçlarını doğru yorumlayabilmesi amaçlanır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, istatistik raporlarını doğru biçimde değerlendirme ve sonuçlara uygun hareket edebilme becerisine sahip olacaktır. Araştırma tasarımı konusundaki sorunlar ders boyunca irdelenir.

Bilim Felsefesi Bu ders, bilimin ana varsayımları, temelleri ve etkileri üzerine derinlemesine bir çözümlemeyi sunmaktadır. Bilimin bizatihi ne olduğuna ve neticelerinin nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin giriş niteliğindeki bir genel ufuk taramasının ardından, modern bilimin ana metodik varsayımları, bunların epistemolojik temelleri ve bilimsel araştırma ve gelişmelerin neticeleri üzerinde durulacaktır. Bütün bu tartışmalara paralel olarak, bilim tarihinin öne çıkan keşif ve devrimlerini ele alan pratik örnek olaylarla da öğrencinin bilime ilişkin kuramsal bilgisi pratik olarak pekiştirilecektir.

Pazarlama Düşüncesi Pazarlama teorisi, pazarlama teorilerinin geçirdiği evrimi ve bunun gerisindeki düşünce yapısını inceler. Akademik teori ve gerçek yaşamdaki pazarlama uygulamalarını bir araya getirmeye odaklanan akademik bir pazarlama semineridir. Temel teorik tanımların olmaması nedeniyle özellikle ürün geliştirme, pazarlama ve satış gibi bölümlerin birbirleriyle ilişkilerini tanımlamak ve anlamak zor ve karışıktır. Bu ders, pazarlama teorisindeki en önemli çağdaş sorunları dikkate alarak pazarlama düşüncesinin tarih ve evrim sürecini anlamak, bilimsel açıdan saygın bir araştırma yapma becerisini geliştirmek ve profesyonel bir bakış açsıyla araştırmaları değerlendirmek üzere tasarlanmıştı.

Tüketici Davranışı Kuramları Analizi Firmalar ürün araştırmalarına milyonlarca dolar para harcarken, tüketiciler tercihlerini menfaatlerine ya da üründen duydukları memnuniyete göre yapmaktadır. Tüketici davranışı teorisinin ve talebin oluştuğu temel varsayıma göre, bir tüketici sınırlı miktardaki para gelirini, kendine en çok menfaati ve faydayı sağlayacak biçimde mevcut ürün ve hizmetlere dağıtır. Bu ders, ürün sınıflandırması ile tüketici karar verme teorisi arasında bir bağ kurmaya çalışır.

Niceliksel Araştırma Yöntemleri Bu ders, öğrencinin pek çok farklı kantitatif araştırma yöntemi ve istatistiksel tekniği öğrenmesine yöneliktir. Belirsizliğin olduğu her yerde kantitatif ve istatistiki yöntemler vardır; bu ders işletmecilik ve ekonomi alanında gerek duyulan tüm temel bilgileri kapsar. Öğrenciler, araştırma sorularını tanımlamayı, teori test etmeyi, neden-sonuç ilişkilerini çıkarmayı ve uygun yöntemleri kullanmayı öğrenir. Ampirik çalışmalara uygun istatistik yöntem ve metotları incelenir.

Pazarlama Araştırması Günümüzün hızlı değişim dünyasında, mevcut pazar çevresiyle ilgili yüksek kalitede bilgiye sahip olmak, bir işin başarılı ya da başarısız olacağını belirler. Araştırmacı pazarlamacılar, tüketiciler ve pazar hakkında bilgi toplamak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bu ders, pazarlama araştırması bilgi kaynaklarını belirler; bu araştırma verilerini toplama ve analiz etme süreçlerini inceler ve pazarlama araştırma raporlarının nasıl yazılması gerektiğini gösterir. Bu dersin bir diğer amacı da, bu pazarlama verilerini bilgisayarda nasıl analiz edileceğinin öğrenilmesidir.

Pazarlamada Yönetimsel Yaklaşım

Niteliksel Araştırma Yöntemleri Varsayımlar, teoriler ve kalitatif araştırma yöntemlerine yönelik bir derstir. İşletmecilik alanında kullanılan kalitatif yöntemler incelenerek yüz yüze görüşme, 'focus grup' araştırmaları, gözlemleme ve etnografi konuları incelenir. Ayrıca, kalitatif ve kantitatif araştırmaların teori ve uygulama anlamındaki ilişkileri irdelenir. Öğrencinin belli kalitatif yöntemlerin uygulamaları, analizleri ve raporlaması konusunda uzmanlık kazanması amaçlanır.

Sürdürülebilir çözümler geliştirmesi amacıyla ihtiyaç duyacağı kuram, strateji ve araçları öğretir. Pazarlama sürecinde ve kurumun stratejilerine yönelik alınacak kararlarda ne denli söz sahibi olduğuna bakmaksızın öğrencinin talep analizi, ürün/hizmet yönetimi, fiyatlandırma, dağıtım, tutundurma ve bütünleşik iletişim çalışmalarında ihtiyaç duyacağı konuları kapsar.

Pazarlama Kuramları Alanında Özel Konular Her yarıyıl başında, iki ana konu belirlenecek ve bu konuların geniş bir yazın taraması dersin temel içeriğini oluşturacaktır. Öğrenciler ilgili yazını inceleyerek, araştırma metodunu oluşturacak, hipotezleri ve araştırma modeline yer veren makaleler hazırlayacaklardır. Bazı durumlarda bir pilot araştırma ile oluşturulacak olan araştırma modelinin ön testi yapılabilir. Pazarlama teorisi kapsamında ele alınacak konular, tüketici seçim modelleri, yeniliklerin kabul süreci, bilgi değerlendirme süreci, tutum teorileri, konumlandırma, bölümlendirme ve pazarlama yazınında yeni gelişmelere ışık tutacak CRM, ilişki pazarlaması, bütünleşik pazarlama iletişimi gibi konular olabilir. Bu ders doktora tezine temel olacak çalışmaları içerecektir.

SEÇMELİ DERS TANIMLARI

Tüketici Kültürü ve Kimliği Bu ders, tüketici davranışları alanında kritik analize güçlü bir temel oluşturmak için hazırlanmıştır. Bu alanda pazarlama uygulamalarına etkili olan sosyal psikoloji konuları ele alınacaktır. Odak nokta tüketicilerin bilgiyi algılamaları ve bunları bütünleştirmeleri sürecini incelemek olmak üzere, pazarlama stratejileri ile (örneğin) reklamla tutum oluşturma ve değişikliği yaratma çalışmaları incelenecektir. Bu dersin amacı, sadece öğrenciye bu alandaki teorileri ve araştırmaları aktarmak değil, bu konuda kendi ilgi alanlarını ortaya çıkarmak ve tüketici davranışları ve ilgili konularda özgün araştırmalar yapmasına yardımcı olmaktır.

Yenilik Yönetimi İnovasyon yönetimi, bilgi bazlı yeni hizmetlerin tasarımı üzerine odaklaşan bir derstir. Bu hizmetler, problemlerin tanımlanması, araştırılması, tasarımı, tasarımın geliştirilmesi ve yaşama geçirilmesi evrelerini kapsamaktadır. Bu derste geliştirilen beceriler, gelecek iş yaşamlarında danışmanlık, finansman yöneticiliği, pazarlamacılık yapmayı veya bilgi kaynaklı yeni hizmetler geliştirmeyi düşünen herkese büyük kazanımlar katacaktır.

Perakendecilik Teorisi Perakendecilik sektörü, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana devrim niteliğinde değişimler geçirmiştir. Büyük çokuluslu şirketler, artan mağaza büyüklüğü, yeni teknolojiler ve perakendeciliğin uluslararasılaşması hep perakendecilik çevresini değiştirmiştir. Bu kapsamlı ders, Endüstriyel Devrim'in öncesinden başlayarak 2000'lerdeki dramatik değişimlere kadar perakendecilik sektöründeki değişimleri gözden geçirir. Perakende Yönetimi'ne stratejik planlama açısından bakan bu ders, perakende stratejisi geliştirmek ve uygulamak konusunda mali, operasyonel ve müşteri yönlüdür.