Sıkça Sorulan Sorular

1. Öğretim elemanı olarak firmalara akademik danışmanlık verebilir miyim?

Evet, verebilirsiniz. Vereceğiniz danışmanlık AR-GE içeriği taşıyorsa İstanbul Bilgi Üniversitesi, AR-GE içeriği taşımıyorsa Üniversitenin iktisadi işletmesi kanalıyla danışmanlık hizmeti verebilirsiniz. 

2. AR-GE içeriği nedir, neye göre belirlenir?

AR-GE içeriğinin ne olduğuna Frascati Kılavuzu’nda yer verilmiştir. Verilecek hizmetin AR-GE kapsamına girip girmediğini öğrenmek bu kılavuzu inceleyebilir; kılavuza buradan erişebilirsiniz.  

3. AR-GE içeriği olan danışmanlıklar için hangi birim ile iletişime geçilmelidir?

Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişime geçip söz konusu danışmanlık sürecine dair bilgi alabilirsiniz.

4. AR-GE içeriği olmayan danışmanlıklar için hangi birim ile iletişime geçilmelidir?

Hukuk Müşavirliği ve Finansal Muhasebe Birimi ile iletişime geçebilirsiniz.

5. AR-GE içeriği olan danışmanlıklar için Üniversite’nin aldığı bir pay var mıdır?

AR-GE içeriği taşıyan danışmanlıklar için Üniversite, sizin vereceğiniz hizmet bedelinin %15’ini talep eder. Bu miktar sözleşmede belirtilir.*

 6. AR-GE içeriği olan danışmanlıklar için Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) karar süreci nasıl işlemektedir?

Vereceğiniz AR-GE içerikli akademik danışmanlık hizmetinin, Üniversite Yönetim Kurulu’nun (ÜYK) onayına sunulması gerekmektedir. Bu sebeple söz konusu projenin AR-GE kapsamında değerlendirilmesi için projenin/hizmetin tüm detaylarının yer aldığı (kapsam, içerik, süre, araçlar, varsa fon desteği vb.) bir dilekçe ile Bölüm Başkanlığınıza konuyu bildirmeniz gerekmektedir.

Bölüm Başkanınız dilekçenizi yeterli ve uygun bulursa Dekanlığınıza yazı ile bildirir, Dekanlık ÜYK’ya sunulması için gerekli bilgiyi verir ve ÜYK gündemine alınmasını sağlar. Taslak dilekçe örneklerine buradan erişebilirsiniz.

ÜYK kararı size resmi yazı ile bildirilir. Karar olumlu ise Teknoloji Transfer Ofisi ile görüşüp sözleşme sürecine geçebilirsiniz.

7. AR-GE içeriği olan danışmanlıklar için sözleşme süreci nasıl işlemektedir?

ÜYK onayıyla birlikte akademisyen, firma ve üniversitenin tarafları olduğu üçlü bir Danışmanlık Talebi Sözleşmesi hazırlanır. Sözleşme örneğini Teknoloji Transfer Ofisi sizinle paylaşır. Sözleşmede projenin adı, destek aldığı fonu, projenin içeriği, projenin süresi, projenin bütçesi, projede verilecek akademik danışmanlığın kapsamı, hizmetin ücreti ve ödemesi gibi bilgiler ve eğer proje TÜBİTAK TEYDEB projesi ise ekinde de TEYDEB desteği karar yazısı yer almalıdır.

Sözleşmenin uygunluğu konusunda üçlü tarafların ortaklığa varması sürecini Teknoloji Transfer Ofisi yönetir. Tüm tarafların sözleşmeye dair uygunlukları alındıktan sonra, Danışman olarak sözleşmenin son haliyle birlikte, kapağına Sözleşme İnceleme Onay Formu’nu da ekleyerek 3 nüsha halinde çıktısını alıp sözleşmeyi imzaya çıkarmanız beklenmektedir.

Önce danışman olarak Danışmanlık Talebi Sözleşmesi’ni imzalamanız gerekir. Sonra Bölüm Başkanı ve Dekanınıza Sözleşme İnceleme Onay Formu’nu imzalatıp Teknoloji Transfer Ofisi'ne iletmeniz beklenmektedir. Projeler Ofisi sözleşmeyi sırasıyla Hukuk Müşavirliği’ne, Mali İşler Birimi’ne ve Rektörlüğe imzalatır. İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafında imzaları tamamlanan sözleşme ve eklerini Projeler Ofisi size teslim eder. Siz firmaya sözleşmeyi gönderirsiniz.

Firma tarafından imzalandıktan sonra sözleşmenin 1 nüshası firmada kalır. Size 2 nüsha olarak iletilen belgelerin orijinallerinden biri sizde kalır. Diğer nüshayı ise Hukuk Müşavirliği’ne teslim edilmek üzere Teknoloji Transfer Ofisi’ne teslim edersiniz.

8. AR-GE içeriği olan danışmanlık hizmeti karşılığında alınacak ücret için süreç nasıl işlemektedir?

Ödemelerin yapılmasıyla ilgili Danışmanlık Talebi Sözleşmesi’nin imzasından sonra bu sözleşmeye istinaden Üniversite ve sizin aranızda kurum içinde İdari Ek Hizmet Sözleşmesi düzenlenir. Sözleşmeye buradan erişebilirsiniz.

Sözleşme, Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişim halinde düzenlenir. Sözleşmenin son halinde ilgili kısım sizin tarafınızdan imzalanır. Kapak sayfasında yer alacak Sözleşme İnceleme Onay Formu tarafınızca hazırlanıp Bölüm Başkanı ve Dekanınız tarafından imzalanarak Teknoloji Transfer Ofisi’ne iletilir.

Teknoloji Transfer Ofisi sözleşmeyi sırasıyla Hukuk Müşavirliği’ne, İnsan Kaynakları Birimi’ne ve Rektörlüğe imzalatır. Tamamlanan sözleşme İnsan Kaynakları Birimi ve Mali İşler Birimi’ne bilgi ve gereği için gönderilir. Öğretim elemanının buradaki sorumluluğu verdiği hizmet karşılığında ödemelerinin uygun olup olmadığını kontrol etmektir.

Teknoloji Transfer Ofisi sözleşmeler karşılıklı tamamlandıktan sonra danışmanlık hizmeti verilen firmadan gelecek olan ödemelerin takip edilebilmesi, fatura kesilmesi ve ilgili ay sonunda öğretim elemanına ödeme yapılabilmesi için Hazine Birimi, Mali İşler Birimi ve İnsan Kaynakları Birimi’ni bilgilendirir.

9. AR-GE içeriği olan danışmanlıklar için yürütülen süreç TÜBİTAK TEYDEB projeleri için de geçerli midir?

Evet, geçerlidir. Süreç aynı şekilde işlemektedir. Sunulacak danışmanlık TÜBİTAK TEYDEB projesi kapsamında ise, ÜYK için yazılan dilekçeye firmadan talep edilecek TÜBİTAK TEYDEB Destek Karar Yazısı’nın da eklenmesi önerilmektedir. 


* 26.02.2016 tarih ve 29636 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6676 Sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanlarının sanayi işbirliği ile yürütecekleri AR-GE, tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetlerine döner sermaye kapsamında yapılacak destekler kapsamında 6676 Sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58’inci maddesine (k) fıkrası eklenmiş ve “Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu gelirlerden (b) fıkrası uyarınca yapılacak olan kesintiler de dahil herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu kapsamda görev yapan öğretim elemanlarına ödenecek gelirin yüzde 85’i, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenir. Kalan tutar, (b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır. Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda, üniversite yönetim kurulunun izni ile karar verilir” hükmü getirilmiştir.