Bilimsel Etki Odaklı

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Toplumsal cinsiyet çalışmaları toplumsal cinsiyeti merkezine alarak toplumsal cinsiyetin temsilinden, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin farklı alanlardaki yansımalarına dek pek çok farklı konuyu inceleyen disiplinlerarası bir alandır. Bu alandaki çalışmalar 20. yüzyılın ilk yarısından günümüze bilimsel çalışmalar içinde yer bulmuş, bilimsel alanda neredeyse tüm disiplinlerde yöntemden, alanın bilgi üretme pratiğine ve ele aldığı temalara toplumsal cinsiyet perspektifiyle farklı bir bakış ve eleştiri getirmiştir. İlk yıllarında daha çok kadına odaklanan bu alan, son dönemde erkeklik ve queer çalışmalarıyla genişleyip zenginleşmiştir. Pek çok yeni dergi ve kitap serisi basılmış, yeni lisansüstü programlar açılmış ve toplumsal hareketlerle bağı kopmadan sürekli yenilenen ve derinleşen bir bilimsel alan haline gelmiştir.

Alana dair yazın küresel düzeyde hızla genişlerken Türkiye’de kadın çalışmalarının tarihi görece yenidir. Kadın çalışmaları külliyatı bu yeni tarihe rağmen güçlenen feminist hareketin de itkisiyle hızlı bir gelişme göstermiştir. Erkeklik ve queer çalışmaları yeni gelişen alanlar olarak bu gelişmeye dâhil olmuştur ve günümüzde bilimsel bilgi üretimi daha geniş bir sahada gerçekleşmektedir. Kadın çalışmalarının gelişimini üniversitelerde kurulan kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları araştırma merkezleri takip etmiştir ve bugün Türkiye’de pek çok üniversitede farklı isimlerle kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına odaklanan araştırma ve uygulama merkezleri bulunmaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi toplumsal cinsiyet odaklı araştırma projeleri ve araştırmacılarıyla farklı disiplinlerde konuya ilişkin bilgi üreten bir kurumdur. Hâlihazırda var olan üretimin birbiriyle ilişki ve iletişim halinde disiplinlerarası çalışmalara evirilmesinin ilk adımlarından biri 2019’da BİLGİ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Grubu’nun kurulmasıdır. Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Mükemmeliyet Alanı bu çalışmaların geliştirilmesini sağlamak üzere, daha geniş bir platformda cinsiyet ve cinsellik alanında çalışan akademisyenleri bir araya getirmiştir. Bu mükemmeliyet alanı toplumsal cinsiyet konusunda disiplinlerarası araştırmaların yapılmasını sağlayacak bir alan yaratırken, ulusal ve küresel düzeyde kapsayıcı çalışmaların gerçekleştirilmesini teşvik etmeyi hedeflemektedir.

 • Dr. Öğr. Üyesi İlknur Hacısoftaoğlu, Spor Yöneticiliği Bölümü (BMA Temsilcisi)
 • Prof. Dr. Gonca Günay, İşletme Bölümü
 • Prof. Dr. Aslı Tunç, Medya Bölümü
 • Prof. Dr. Hale Bolak, Psikoloji Bölümü
 • Prof. Dr. Itır Erhart, Medya Bölümü
 • Prof. Dr. Gülhan Balsoy, Tarih Bölümü
 • Doç. Dr. İnci Bilgin Tekin, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Doç. Dr. Zeynep Talay Turner, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
 • Doç. Dr. Yağmur Nuhrat, Sosyoloji Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Anıl Özge Üstünel, Psikoloji Bölümü
 • Arş. Gör. Eylem Mercimek, Sosyoloji Bölümü


Biyomedikal Teknolojiler

Biyomedikal Teknolojiler Bilimsel Mükemmeliyet Alanı (BMA) tasarım kavramlarının mühendislik ve teknoloji prensipleri gözetilerek tıp ve biyoloji alanlarına uygulanmasından oluşmaktadır. Bu disiplinlerarası araştırma alanı mühendislik ve tıp alanlarını bir araya getirip, mühendisliğin tasarım ve problem çözme özelliklerinin tıp ve biyoloji tabanlı bilimlere uygulanmasıyla yeni tanı, tedavi, izleme ve terapi yöntem ve cihazları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Alanın araştırma konuları arasında biyomekanik, biyoMEMS, biyomalzemeler, biyomedikal optik ve görüntüleme sistemleri, biyomedikal robotlar, biyomedikal enstrümantasyon, biyomedikal sinyal işleme, tanıya yönelik makine öğrenmesi, biyomedikal algılayıcılar, doku mühendisliği, tıbbı cihazlar, klinik ve rehabilitasyon mühendisliği ve bu alanların tüm tıp ve biyoloji alanlarındaki uygulamaları yer almaktadır.

Biyomedikal Teknolojiler bilimsel mükemmeliyet araştırma alanının en önemli oluşum nedeni günümüzde gittikçe önem kazanan ve yüksek etkili çıktılar üreten disiplinlerarası bilimsel çalışma prensibini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tesis edip kuvvetlendirerek tıbbi cihaz, sistem ve teknolojiler geliştirmektir. Bu amaçla hâlihazırda mevcut olan disiplinlerarası çalışmaların BMA kapsamında genişletilerek hem uluslararası hem de yerel fon sağlayıcılara proje olarak sunulması alanın birinci önceliğidir.

 • Doç. Dr. Yiğit Dağhan Gökdel, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (BMA Temsilcisi)
 • Prof. Dr. Perihan Güner, Hemşirelik Bölümü
 • Doç. Dr. Tomris Duymaz, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Baykal Sarıoğlu, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi İpek Şen, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Okan Zafer Batur, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Başar Aka, Mekatronik Mühendisliği Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Eray Baran, Mekatronik Mühendisliği Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Yuk Yin Ng, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali Deniz Dalgıç, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Esengül Elibol- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Betül Gülsen Aktaş – Genetik ve Biyomühendislik Bölümü
 • Öğretim Görevlisi Tuğba Yeni , Hemşirelik Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi, Reyhan Selin Uysal Afacan
 • Prof. Dr. Elif Elçin Dereli - Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Lisans Programı)

biomedical.bilgi.org.tr


Yapay Zeka ve Veri Bilimi

Yapay Zeka ve Veri Bilimi alanı hem akademik anlamda hem de günümüz iş dünyasında önemi gittikçe artan, ilgili araştırma fonlarının ve dahası alanda uzman kişi ihtiyacının artan bir ivme ile büyüdüğü bir bilimsel disiplindir. Üniversitemizin sanayi işbirlikleri, girişimcilik, TEKMER, Teknokent ve benzeri alan ve oluşumlarda daha etkin rol almasını sağlayacak, Üniversitemizi daha nitelikli ve daha çok sayıda öğrencinin tercih etmesini sağlayacak önemli bir araştırma alanıdır. Tüm bu açılardan yaklaşıldığında, bu alanlarda çalışan ehliyet sahibi üst düzey araştırmacı sayısının yüksekliği de göz önünde tutularak, Yapay Zeka ve Veri Bilimi alanının BİLGİ mükemmeliyet alanı olarak tescillenmesi geleceğe yönelik önemli bir yatırım teşkil edecektir.

 • Doç. Dr. Tuğba Dalyan, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (BMA Temsilcisi)
 • Prof. Dr. Ahmet Denker, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Leyla Keser, Hukuk Bölümü
 • Doç. Dr. Hilal Taymaz Nikerel, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Füsun Servin Tut Haklıdır, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Elena Battini Sönmez, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ulucan Açan, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi İrem Otay, Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Banu Kabakulak, Endüstri Mühendisliği
 • Dr. Öğr. Üyesi Barış Soybilgen, İşletme Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ayral, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Savaş Yıldırım, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Öniz, Mekatronik Mühendisliği Bölümü


Radikalleşme

Radikalizm, ekstremizm, fundamentalizm ve terörizm terimleri günlük hayatta ve bilimsel literatürde birbirinin yerine kullanılan terimler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eşdeğer kullanım, popülizmin egemen olduğu ve sosyal, ekonomik ve politik olguları kavramsallaştırma ve anlamada Kartezyen ikili bir anlayışın hâkim olduğu bir çağda şaşırtıcı değildir. Bilimsel düşünce de bu indirgemeci eğilimden payını almaktadır. Güncel bulgular, bilimsel araştırmaların ortaya çıkardığı gerçeklerin de ötesinde, politika yapıcıların, gazetecilerin ve halkın da bu terimleri çeşitli sosyal ve psikolojik olayları etiketlemek için eşanlamlı bir şekilde kullandığını göstermektedir. Günümüzde radikalleşme kavramının daha çok olumsuz çağrışımlar yaptığı görülmektedir. Radikalleşme Mükemmeliyet Alanı içinde çalışmalarını yürüten araştırmacılar, özellikle Avrupa’da, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaptıkları çalışmaların bulgularından hareketle Türkiye’de radikalleşme tartışmalarını bilimsel bir temelde tartışmayı amaçlamaktadır.

 • Prof. Dr. Ayhan Kaya, Uluslararası İlişkiler Bölümü (BMA Temsilcisi)
 • Prof. Dr. Erkan Saka, Medya Bölümü
 • Doç. Dr. Hasret Dikici Bilgin, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Doç. Dr. Ulaş Karan, Hukuk Bölümü
 • Uzman Araştırmacı Metin Koca, AB Enstitüsü Bölümü
 • Uzman Araştırmacı Ayşenur Benevento, AB Enstitüsü Bölümü
 • AB Mali Yardım ve Projeler Uzmanı Deniz Güneş Yardımcı, AB Enstitüsü Bölümü


Tarihsel Sosyoloji

 • Prof. Dr. Ömer Turan, Uluslararası İlişkiler Bölümü (BMA Temsilcisi)
 • Doç. Dr. Evren Hoşgör, İşletme Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Can Cemgil, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Fırat Genç, Sosyoloji Bölümü