CEA Standartları

İngilizce Dil Programları ve Kurumları için CEA Standartları


Misyon

Misyon Standart 1: Programın veya dil kurumunun, etkinliklerine, politikalarına ve kaynak kullanımına yön verecek misyon ve hedeflerinin yazılı beyanı vardır. Bu yazılı beyan, düzenli olarak değerlendirilir ve akademik personel, öğrenciler ve idari personelin yanı sıra öğrenci adayları, velileri ve kamu ile paylaşılır.


Müfredat

Müfredat Standart 1: Müfredat, yazılı olarak mevcut olup programın veya dil kurumunun misyonuyla uyumludur ve programın veya dil kurumunun hedeflerini gerçekleştirmesi ve değerlendirilen öğrenci ihtiyaçlarını karşılaması açısından uygundur.

Müfredat Standart 2: Ders hedef ve amaçları ile öğrenci öğrenim çıktıları yazılı olup müfredat ve birbirleri ile uyumludur.

Müfredat Standart 3: Öğretim materyalleri ve metodları uygundur ve ders hedeflerine ulaşmada yardımcı olur.


Akademik Personel

Akademik Personel Standart 1: Akademik personelin tahsilleri ve eğitimleri öğretim görevleriyle orantılıdır.

Akademik Personel Standart 2: Akademik personel, öğrettikleri konularda lise sonrası düzeyde eğitim verebilecek deneyime sahiptir ve mesleki gelişimi için sürekli çaba gösterir.

Akademik Personel Standart 3: İngilizce dil eğitimi veren akademik personel, İngilizce konusunda mükemmel yetkinliktedir. İngilizce dışında eğitim verilen program ve dil kurumlarında akademik personel, ilgili dillerde mükemmel yetkinlik gösterir.

Akademik Personel Standart 4: Eğitim gören öğretmenler, eğitim verecekleri alana uygun olarak seçilir, eğitilir ve denetlenir.

Akademik Personel Standart 5: Her akademik personel işe alındığında, iş tanımlarını, işe girdiği tarihten itibaren geçerli olan şartları ve koşulları yazılı olarak teslim alır ve görev ya da iş koşulları değişmesi durumunda kendisine yeniden bilgilendirme yapılır.

Akademik Personel Standart 6: Program veya dil kurumu, görevlerini zamanında ve etkin bir biçimde yerine getiren yeterli sayıda akademik personele sahiptir.

Akademik Personel Standart 7: Program veya dil kurumu, akademik personele, performans kriterlerini ve değerlendirme süreçlerini, değerlendirme dönemi başlangıcında açık ve yazılı bir şekilde tanımlayıp sistematik, düzenli, adil, tarafsız ve kurum hedeflerine uygun bir akademik personel değerlendirme süreci yürütür. Sonuçlar akademik personele zamanında ve yazılı olarak iletilir.


Hizmetler, Donanım ve Kaynaklar

Hizmetler, Donanım ve Kaynaklar Standart 1: Program veya dil kurumu, eğitim ve hizmet hedeflerine ulaşılmasını destekleyecek, öğrenciler, akademik personel ve yöneticiler tarafından ulaşılıp kullanılabilecek yeterli sayıda hizmet, donanım ve kaynaklara sahiptir. 


İdari ve Mali Kapasite

İdari ve Mali Kapasite Standart 1: Program veya dil kurumu diğer kurumlarla olan resmi bağlantılarının gerekçelerini açık birşekilde tanımlar ve sunar.

İdari ve Mali Kapasite Standart 2: Program veya dil kurumu, misyonunu (ve varsa ev sahibi kurumun misyonunu) gerçekleştirmesine etkin bir şekilde katkıda bulunan idari ve yönetsel bir yapıya sahiptir. Bu yapı içerisinde yer alan idari ve destek makamları yeterli sayıdadır ve konuma uygun eğitim, sertifika ve deneyime sahip kişileri istihdam eder.

İdari ve Mali Kapasite Standart 3: İdari personel ve diğer çalışanlar işe alındığında, iş tanımlarını, işe girdikleri tarihten itibaren geçerli olan şartları ve koşulları, yazılı olarak teslim alır. Görev ya da iş koşulları değişmesi durumunda kendisine yeniden bilgilendirme yapılır.

İdari ve Mali Kapasite Standart 4: Program veya dil kurumu akademik personel, idareciler ve diğer çalışanlar için uygun nitelikte mesleki gelişim etkinliklerini tanımlar, teşvik eder ve destekler.

İdari ve Mali Kapasite Standart 5: Program veya dil kurumu, idarecilere ve diğer çalışanlara, performans kriterlerini ve değerlendirme süreçlerini, değerlendirme dönemi başlangıcında açık ve yazılı bir şekilde tanımlayıp sistematik, düzenli, adil, tarafsız ve kurum hedeflerine uygun bir idari personel değerlendirme süreci yürütür. Sonuçlar idari personele zamanında ve yazılı olarak iletilir.

İdari ve Mali Kapasite Standart 6: İdareciler, program veya dil kurumu uygulamalarının ve süreçlerinin teminini ve bunlardan etkilenen personelin bu uygulama ve süreçlere erişimini sağlar. Tüm bu uygulamalar ve süreçler düzenli olarak değerlendirilir; zamanında, adil, sistematik ve etik kurallarına uygun bir şekilde uygulanır.

İdari ve Mali Kapasite Standart 7: İdareciler, bilgi alışverişi ihtiyacı içerisinde olan personelin iletişimini sağlar.

İdari ve Mali Kapasite Standart 8: Program veya dil kurumu, yerel ve genel devlet kuralları ve geçerli diğer kurumsal düzenlemeler ile uyumlu olduğunu belgelendirir.

İdari ve Mali Kapasite Standart 9: Mali kayıtlar, öğrenci, personel, program, hükümet ve sözleşme kayıtları güncel, erişilebilir, eksiksiz, doğru ve güvenli bir şekilde saklanır. Raporlama, etik kurallara ve kanunlara uygun bir şekilde yapılır.

İdari ve Mali Kapasite Standart 10: Sözleşmeler, kanunlara ve varsa bağlı olunan kurumun  uygulamarıyla uyumludur. Sözleşme taslakları uygun kişilerce hazırlanır, uygun bir değerlendirmeden geçer ve uygun kişilerce onaylanır.

İdari ve Mali Kapasite Standart 11: Mali denetim, uygun yöntem ve süreçleri uygulayan ve program veya kurumun mali bütünlüğünü sağlamak için kabul görmüş muhasebe uygulamalarını takip eden nitelikli kişiler tarafından yapılmaktadır.

İdari ve Mali Kapasite Standart 12: Mali kaynaklar yeterli miktarda olup öğrencilerin, personelin ve diğer tüm sözleşmeli tarafların yükümlülüklerini karşılamak için kullanıma hazırdır.


Öğrenci Hizmetleri

Öğrenci Hizmetleri Standart 1: Öğrenci kabul politikaları, program veya dil kurumunun (varsa ev sahibi kurumun) hedefleriyle ve misyonuyla tutarlıdır ve ilgili eğitimi almış kişiler tarafından uygulanıp yetkili kişiler tarafından onaylanır. Kabul işlemleri öğrencinin eğitim programına kayıt olabilecek nitelikte olduğunu ve bu programdan faydalanacağının güvencesini verir.  Hem politikalar hem de onları uygulayacak personel etik ve mesleki uygulamalara bağlıdır.

Öğrenci Hizmetleri Standart 2: Program veya dil kurumu, akademik ve kişisel rehberlik ve danışma hizmeti sağlamasının yanında, yabancılara dair kural ve kanunlara riayet eder. Bu tür danışma ve destek hizmetleri, nitelikli bireyler tarafından uygun zamanda ve doğru şekilde yürütülür.

Öğrenci Hizmetleri Standart 3: Program veya dil kurumu , kayıt öncesinde ve eğitim süresince yönlendirme (oryantasyon) hizmetlerini (1) öğrencilerin bölümlerine ve kuruma, o alandaki kültüre ve halka uyumunu sağlamak, amacıyla, (2) yabancılara dair kanun ve kuralların anlaşılması ve sağlık ve güvenlik meselelerinin aydınlatılması amacıyla yürütür.

Öğrenci Hizmetleri Standart 4: Program veya dil kurumu, öğrencileri, kayıt işlemleriyle ilgili süreçler konusunda bilgilendirir.

Öğrenci Hizmetleri Standart 5: Gerekmesi durumunda öğrenciler sağlık sigortası yaptırabilir ve tüm öğrenciler, yeterli sağlık sigortası şartları konusunda tam ve eksiksiz olarak bilgilendirilir.

Öğrenci Hizmetleri Standart 6: Öğrencilerin, program veya dil kurumundaki dil öğrenimlerini ve varsa diğer çalışmalarını kolaylaştıracak olan kültürel bağlama erişimini sağlayan sosyal ve eğlence etkinliklerine erişebilmesi sağlanır.

Öğrenci Hizmetleri Standart 7: Program veya dil kurumu, eğitimleri süresince öğrencilerin barınması konusundaki sorumluluklarını açık ve tam olarak duyurur ve bu sorumluluklarını yerine getirir.

Öğrenci Hizmetleri Standard 8: Program veya dil kurumu, her türlü yazılı, elektronik ve sözlü ortamda tanımladığı öğrenci hizmetlerinin kapsamını açıkça beyan eder ve düzenli olarak gözden geçirir.


Öğrenci Kabulü

Öğrenci Kabulü Standart 1: Program veya dil kurumunun tüm personeli, öğrenci alım ve program tanıtım konularında etik ilkelere bağlıdır. Personel, kurumun politikasının ve prosedürlerinin aday öğrenciler ve velileri tarafından tam olarak anlaşılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu süreçteki her türlü işlemde, öğrencinin çıkarı ve rahatı ön plandadır.

Öğrenci Kabulü Standart 2: Öğrenci kabulünde kullanılan her türlü yazılı, elektronik ve sözlü bilgi, doğru ve eksiksizdir.

Öğrenci Kabulü Standard 3: Eğer program veya dil kurumu, öğrenci kabulü konusunda üçüncü şahıs ve kurumlarla anlaşma veya sözleşme yapmış ise, söz konusu üçüncü taraflar hakkında eksiksiz bilgi sahibidir. Bu tarafları denetleme sorumluluğunu üstlenir ve gerektiğinde anlaşmalarını fesheder. [CEA Standartları 2011, sayfa 4]


Eğitim Programının Süresi ve Yapısı

Eğitimin Programının Süresi ve Yapısı Standart 1: Akademik takvimde bir akademik yıl içerisinde kaç dönem yer aldığı, her dönemde kaç hafta ve her haftada kaç ders saati olduğu bilgilerini içerir. Akademik takvim, kurumun misyon ve hedefleri ile uyum içerisinde ve bunları destekleyici niteliktedir.

Eğitimin Programının Süresi ve Yapısı Standart 2: Program veya dil kurumunun müfredat planlaması, program ve dil kurumunda okutulan eğitim seviyelerini açıkça gösterir ve eğitim sürecinin bütününde öğrenci gelişiminin nasıl ilerlediğini belirtir.


Öğrenci Başarısı

Öğrenci Başarısı Standart 1: Program veya dil kurumunun seviye belirleme sistemi, öğrenci kabul şartlarıyla uyumludur ve öğrencilerin seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilmesini sağlar.

Öğrenci Başarısı Standart 2: Program veya dil kurumu, öğrencinin müfredat süresince öğrendiklerini değerlendirmeye uygun araç ve süreçler kullanarak öğrencinin bir sonraki seviyeye devamını veya programdan veya dil kurumundan mezun olabileceğini öğrenciye yazılı olarak iletir.

Öğrenci Başarısı Standart 3: Program veya dil kurumu, eğitim süreçlerinin sonunda edinilen dil yetkinliği seviyelerini net bir şekilde bildiren yazılı raporları öğrencilere sağlar.

Öğrenci Başarısı Standart 4: Program veya dil kurumu, seviye belirlemeye, seviye atlamaya ve mezuniyete dair prosedürleri ve değerlendirme kriterlerini öğrenciye açıkça aktarır.


Öğrenci Şikâyetleri

Öğrenci Şikâyetleri Standart 1: Program veya dil kurumu, öğrencilere resmi şikayetlerini nasıl yapacaklarına dair yazılı bilgi verir. Program veya dil kurumu, öğrenci şikâyetlerini belgelendirir ve bu olası sorunların çözümüne dair kayıtlarla birlikte saklar.


Program Geliştirme, Planlama ve Değerlendirme

Program Geliştirme, Planlama ve Değerlendirme Standart 1: Program veya dil kurumu, programının geliştirilmesine yönelik yazılı bir plana sahiptir. Bu plan, uygulama ve değerlendirme süreçlerini de içerir.

Program Geliştirme, Planlama ve Değerlendirme Standart 2: Program veya dil kurumu, program bileşenlerini düzenli olarak gözden geçirir ve değerlendirir. Müfredat öğelerinin, öğrenci değerlendirme uygulamalarının, öğrenci hizmetleri politika ve etkinliklerinin değerlendirilmesine dair yazılı bir plana sahiptir. 


Şikayette Bulunma

İngiliz Dili Programları Akreditasyon Komitesi (CEA) tarafından akredite olan tüm kurum ve programlar, akreditasyon süresi boyunca CEA İngiliz Dili Eğitimi Programları ve Kurumları Standartlarını karşılamaya devam etmelidir. Herhangi bir CEA standardının Bilgi İngilizce Hazırlık Programı tarafından karşılanmadığını düşünmeniz durumunda doğrudan İngilizce Dil Programları Direktörü Didem Mutçalıoğlu, İngilizce Hazırlık Programı Akademik Koordinatörü Aslı Derin ya da CEA ile irtibata geçebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki linki tıklayınız. 

CEA Tarafından Akredite Edilen Bir Program Hakkında Şikayette Bulunma