Başarı Değerlendirmesi

2019-2010 Prep Program 4. Dönem Değerlendirmesi için linke tıklayınız.


Başarı Değerlendirmesi

Bir öğrencinin Seviye 1, 2, 3 ve 4’ü başarıyla tamamlayabilmesi için seviye boyunca aldığı notların ortalamasının (dönem sonu yapılan Gelişim Sınavı’ndan en az 55 almak koşulu ile) en az altmış (60) olması gerekmektedir. Son seviye olan 5. Seviye’de ise Hazırlık Programı’nı tamamlamak için dönem ortalamasının en az altmış (60) olması ve 5. Seviye Gelişim Sınavı’ndan en az altmış (60) alınması gerekmektedir. Dönem ortalaması olması gerekenden (60) düşük olan öğrenciler bulundukları seviyeyi dönem sonu yapılan Gelişim Sınavı’ndan en az yetmiş beş (75) almaları durumunda tamamlayabilirler.

Dönem içi Seviye 1, 2, 3, 4 değerlendirme birimlerinden ortalama en az altmış (60) ve dönem sonu Gelişim Sınavı’ndan ellibeş altmış arası (55-60) bir not alan öğrenciler ‘sınırda başarılı’ öğrenciler olarak tanımlanır. Bu öğrencilere dönem boyunca göstermiş oldukları çaba ve performansa dayanarak bir sonraki seviyeye geçme hakkı tanınmaktadır. Öğrencilerin performansı, destek olanaklarının sağlanması durumunda bir sonraki seviyenin gerektirdiği hedeflere ulaşabileceklerini göstermektedir. Bu sebeple, bu öğrencilere geçmiş oldukları bir sonraki seviye 5 saat ek ders ile desteklenerek sunulmaktadır.

Değerlendirme Araçları

Dönem ortalamasını oluşturan değerlendirme birimleri ve oranları aşağıdaki gibidir:

% 5   Derse Devam

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerden her gün derslere katılmaları ve her derse zamanında girmeleri beklenir. Devamsızlıklar her gün yoklama alınarak kaydedilir ve öğrencilerin ortalama notlarının % 5’i derse devamlılıkları doğrultusunda belirlenir. İlk 10 saat devamsızlıktan sonra yapılan her 5 saat devamsızlıkta öğrencinin notu 1 puan düşer. Bir dönemde (8 hafta) 35 saat ve daha fazla devamsızlık yapılması durumunda, öğrenciler bu bölümden hiç puan alamazlar.

% 5   Derse Katılım

Öğrencilerden derse zamanında ve hazırlıklı gelmeleri, kitaplarını, defterlerini, kalemlerini yanlarında getirmeleri, dersi dinlemeleri ve derse aktif bir şekilde katılmaları beklenmektedir. Öğrenciler, dönem boyunca bu belirtilen kıstaslar doğrultusunda öğretim görevlileri tarafından değerlendirilirler.

% 35   Ara Sınavlar

Ara sınavlar ortaktır telafisi yoktur. Sınavlar haberli ya da habersiz verilebilirler. Sınava girmeyenler sınavdan sıfır (0) alırlar.  Raporu kabul edilen öğrenciler bu sınavlardan muaf tutulurlar. Ortak ara sınavlar başarı puanını %30 etkiler. Öğretmenler tarafından verilen ara sınavlar ise başarı puanını %5 etkiler.

 % 10   İngilizce Yazma Sınavları

Bir dönem boyunca sınıfta yapılan yazma çalışmalarına paralel olarak her dönem 1 kez yazma değerlendirmesi yapılır. Sınav tarihi önceden bildirilir. Sınava girmeyenler sınavdan sıfır (0) alırlar. Raporu kabul edilen öğrencilere telafi sınavı verilir. 

% 5  Destek  Çalışmaları

Öğrenciler dönem boyunca belirli zamanlarda dil kullanımına yönelik çeşitli sınıf içi çalışmalar ve ödevler yapmakla yükümlüdürler. Bu bölümden alınacak notların toplamı genel başarı puanını % 5 etkiler.

% 5   Online (Çevrimiçi) Ödev ve Çalışmalar

Online çalışmalar için şifreler öğrencilere kitaplarını alırken verilir. Bu çalışmaların takibi öğretim görevlileri tarafından yapılır. Bu bölümden alınacak notların toplamı genel başarı puanını % 5 etkiler.

% 35   Seviye Sonu Gelişim Sınavı

Her seviye sonu sınavı 2 gün sürer; 1. gün konuşma, 2. gün ise yazılı kısmı yapılır. Bu sınav not ortalamasını % 35 etkiler. Öğrencilerin bu sınavdan 5. Seviye’de en az almış (60) diğer seviyelerde ise en az ellibeş (55) alması gerekmektedir. Ancak bir öğrenci bu sınavdan yetmiş beş (75) veya üzeri bir not alırsa ortalamasına bakılmaksızın bir üst seviyeye geçebilir.

NOT: Bu güne kadar yaptığımız veri analizlerinin gösterdiği üzere öğrencinin sene içindeki ara sınav ve yazı yazma notlarıyla Gelişim Testi notları çok paraleldir ve sınav kaçırmamış öğrencilerin %95’inde Gelişim Testi notlarıyla ara sınav ve yazı yazma sınavı notları arasında en fazla 3 puanlık fark olmaktadır. Bu sonuçlar derslere düzenli devam etmenin dönem içi ve dönem sonu başarısında etkili olduğunun bir göstergesidir.

Seviye Geçme ve Kalma Tanımları

Seviye Tekrarı:

Genel Not Ortalaması: 50 altı ve Gelişim Sınavı (AT) Sonucu: 50 altı

Devam etmiş olduğunuz seviye boyunca almış olduğunuz notlar bir sonraki seviyeye geçebilmeniz için gerekli olan hedeflere ulaşamadığınızı göstermektedir. Notlarınız okumakta olduğunuz seviye süresince varılması gereken temel öğrenme hedeflerinin bile gerçekleşmediğini gösterdiği için bu seviyeyi tekrar etmeniz gerekmektedir. Bir sonraki seviyeye devam edebilmek için gerekli hedeflere ancak seviyeyi tekrar ederek ve dönem boyunca dersleri düzenli takip ederek, düzenli çalışarak ve eğitim programımız tarafından size sağlanan bütün destek olanaklarından faydalanarak ulaşabilirsiniz.

 

Seviye Tekrarı (Sınırda):

Genel Not Ortalaması: 60 üstü ve Gelişim Sınavı (AT) Sonucu: 55 altı

Genel Not Ortalaması: 60 altı ve Gelişim Sınavı (AT) Sonucu: 55 üstü

Devam etmiş olduğunuz seviye boyunca almış olduğunuz notlar bir sonraki seviyeye devam edebilmek için gerekli olan hedeflere yeteri kadar ulaşamadığınızı göstermektedir. Aynı seviyeyi tekrar etmeniz gerekmektedir. Seviyenin gerektirdiği bazı temel hedefleri gerçekleştirebilmiş olmanız seviye tekrarı sonucunda başarılı olabileceğinize işaret etmektedir.  Dönem boyunca dersleri düzenli takip ederek, düzenli çalışarak ve eğitim programımız tarafından size sağlanan bütün destek olanaklarından faydalanarak tekrar ettiğiniz seviyede başarılı olabilirsiniz.

 

Başarılı (Sınırda):

Genel Not Ortalaması: 60-69 ve Gelişim Sınavı (AT) Sonucu: 55-59

Devam etmiş olduğunuz seviyenin hedeflerini kısmen yerine getirmiş bulunuyorsunuz.  Her ne kadar dönem sonu Gelişim Sınavı’ndan (AT) almış olduğunuz not sınırda başarılı bir not olsa da dönem boyunca göstermiş olduğunuz çaba ve performans bir sonraki seviyeye geçmenize imkân tanımaktadır. Almış olduğunuz notlar bir sonraki seviyede biraz zorlansanız da, bu seviyenin gerektirdiği hedeflere ulaşmakta başarılı olabileceğinizi göstermektedir. Bunun için size bu seviyenin programına her hafta 5 saat ek ders verilerek destek sağlanacaktır. Eğer dersleri düzenli takip ederseniz, düzenli çalışıp eğitim programımız tarafından size sağlanan bütün destek olanaklarından faydalanırsanız bir sonraki seviyeye geçebilirsiniz.

 

Başarılı (Orta) (Seviye 5 öğrencileri için gerekli olan en az geçme notu):

Genel Not Ortalaması: 60-69 ve Gelişim Sınavı (AT) Sonucu: 60-69

Devam etmiş olduğunuz seviye boyunca almış olduğunuz notlar ve göstermiş olduğunuz gelişim öğrenim hedeflerini yeterli düzeyde gerçekleştirdiğinizi ve bir sonraki seviyeye devam edebileceğinizi göstermektedir. Almış olduğunuz notlar dersleri düzenli takip ederek, düzenli çalışarak ve eğitim programımız tarafından size sağlanan bütün destek olanaklarından faydalanarak bir sonraki seviyenin gerektirdiği hedeflere ulaşmakta başarılı olabileceğinizi göstermektedir.

 

Başarılı (İyi)

Genel Not Ortalaması: 60-79 ve Gelişim Sınavı (AT) Sonucu: 70-79

Genel Not Ortalaması: 70-79 ve Gelişim Sınavı (AT) Sonucu: 60-79

Devam etmiş olduğunuz seviye boyunca almış olduğunuz notlar ve göstermiş olduğunuz gelişim öğrenim hedeflerini iyi düzeyde gerçekleştirdiğinizin kanıtıdır. Göstermiş olduğunuz bu başarı bir sonraki seviye için de tam anlamıyla hazır olduğunuzun ve bu seviyenin de beklentilerini büyük bir olasılıkla yerine getirerek başarılı olacağınızın bir göstergesidir.

 

Başarılı (Çok iyi)

Genel Not Ortalaması: 80 üstü ve Gelişim Sınavı (AT) Sonucu: 70 üstü

Genel Not Ortalaması: 70 üstü ve Gelişim Sınavı (AT) Sonucu: 80 üstü

Devam etmiş olduğunuz seviye boyunca almış olduğunuz notlar ve göstermiş olduğunuz gelişim öğrenim hedeflerini oldukça ileri düzeyde gerçekleştirdiğinizi, üst düzey bir başarı sağladığınızı ve bir sonraki seviyeye devam edebilmek için tam anlamıyla hazır olduğunuzu göstermektedir. Göstermiş olduğunuz bu üst düzey başarı, bir sonraki seviyenin beklentilerini de yerine getirmeniz durumunda aynı başarıyı sağlayacağınızın çok açık bir kanıtıdır.

 

Başarılı (AT Sınavı ile)

Genel Not Ortalaması: 60 altı ve Gelişim Sınavı (AT)  Sonucu: 75-100

Her ne kadar devam etmiş olduğunuz seviye boyunca ortaya koymuş olduğunuz performans programın gerektirdiği öğrenim hedeflerine ulaştığınıza dair gösterge oluşturmasa da dönem sonu Gelişim Sınavı’ndan (AT) almış olduğunuz not bu öğrenim hedeflerini gerçekleştirebildiğiniz ve bir sonraki seviyeye devam edebilmeniz için hazır olduğunuz konusunda kanıt oluşturacak niteliktedir. Gelişim Sınavı’ndan (AT) aldığınız notun bu seviye boyunca öğrendiklerinize değil, önceki bilgilerinize dayandığı açık olmakla beraber, var olan dil bilginizin bir sonraki seviyenin daha zorlu hedeflerini gerçekleştirmede yetersiz kalabileceğini size hatırlatmak isteriz.

Seviye Not Tanımları

Seviye Genel Not Ortalaması

40’ın altı: Öğrenme çıktılarına ulaşmak için neredeyse hiçbir çaba gösterilmemiştir

40-50: Öğrenme çıktılarına ulaşmak için yeterli çaba gösterilmemiştir

50-60: Öğrenme çıktılarına ulaşmak için bir çaba gösterilmiştir ancak daha fazla çalışma gerekmektedir

60 ve üzeri: Öğrenme çıktılarına ulaşmak için çaba gösterilmiştir

 

Seviye Öğrenme Çıktıları Ölçütlü Not Ortalaması

0-30: Notlarınız seviye hedeflerine ulaşamadığınızı göstermektedir

30-40: Notlarınız seviye hedeflerine en düşük düzeyde ulaştığınıza dair yeterli kanıt sağlamamaktadır

40-50: Notlarınız seviye hedeflerine en düşük düzeyde ulaştığınıza dair kanıt sağlamaktadır

50-60: Notlarınız seviye hedeflerinde kısmi başarıya ulaştığınızı göstermektedir

60-70: Notlarınız seviye hedeflerine yeterli düzeyde ulaştığınızı göstermektedir

70-100: Notlarınız seviye hedeflerine çok iyi düzeyde ulaştığınızı göstermektedir

 

Seviye Gelişim Sınavı Notu

0-30: Notunuz seviye hedeflerine ulaşamadığınızı göstermektedir

30-40: Notunuz seviye hedeflerine en düşük düzeyde ulaştığınıza dair yeterli kanıt sağlamamaktadır

40-50: Notunuz seviye hedeflerine en düşük düzeyde ulaştığınıza dair kanıt sağlamaktadır

50-60: Notunuz seviye hedeflerinde kısmi başarıya ulaştığınızı göstermektedir

60-70: Notunuz seviye hedeflerine yeterli düzeyde ulaştığınızı göstermektedir

70-100: Notunuz seviye hedeflerine çok iyi düzeyde ulaştığınızı göstermektedir

 

Hazırlık Programı Çıkış Sınavı Notu

0-30: Notunuz seviye hedeflerine ulaşamadığınızı göstermektedir

30-40: Notunuz seviye hedeflerine en düşük düzeyde ulaştığınıza dair yeterli kanıt sağlamamaktadır

40-50: Notunuz seviye hedeflerine en düşük düzeyde ulaştığınıza dair kanıt sağlamaktadır

50-60: Notunuz seviye hedeflerinde kısmi başarıya ulaştığınızı göstermektedir

60-70: Notunuz seviye hedeflerine yeterli düzeyde ulaştığınızı göstermektedir

70-100: Notunuz seviye hedeflerine çok iyi düzeyde ulaştığınızı göstermektedir