Başarı Değerlendirmesi

Bir öğrencinin Seviye 1, 2, 3 ve 4’ü başarıyla tamamlayabilmesi için seviye boyunca aldığı notların ortalamasının (dönem sonu yapılan Gelişim Sınavı’ndan en az 55 almak koşulu ile) en az altmış (60) olması veya dönem sonu yapılan final sınavından en az yetmiş beş (75) alması gerekmektedir. Son seviye olan 5. Seviye’de ise Hazırlık Programı’nı tamamlamak için dönem ortalamasının en az altmış (60) olması ve 5. Seviye Gelişim Sınavın’dan en az altmış (60) alınması gerekmektedir.

Dönem içi Seviye 1, 2, 3, 4 değerlendirme birimlerinden ortalama en az altmış (60) ve dönem sonu Gelişim Sınavı’ndan ellibeş altmış arası (55-60) bir not alan öğrenciler ‘sınırda başarılı’ öğrenciler olarak tanımlanır. Bu öğrencilere dönem boyunca göstermiş oldukları çaba ve performansa dayanarak bir sonraki seviyeye geçme hakkı tanınmaktadır. Öğrencilerin performansı, destek olanaklarının sağlanması durumunda bir sonraki seviyenin gerektirdiği hedeflere ulaşabileceklerini göstermektedir. Bu sebeple, bu öğrencilere geçmiş oldukları bir sonraki seviye ek ders ile desteklenerek sunulmaktadır.

Dönem ortalamasını oluşturan değerlendirme birimleri ve oranları aşağıdaki gibidir:

%10  - Derse Katılım

Öğrencilerden derse zamanında ve hazırlıklı gelmeleri, kitaplarını, defterlerini, kalemlerini yanlarında bulundurmaları, dersi dinlemeleri ve derse aktif bir şekilde katılmaları beklenmektedir. Öğrenciler, dönem boyunca bu belirtilen kıstaslar doğrultusunda öğretim görevlileri tarafından değerlendirilirler.

%25 - Ara Sınavlar

Ara sınavlar ortaktır telafisi yoktur. Sınavlar haberli ya da habersiz verilebilirler. Sınava girmeyenler sınavdan sıfır (0) alırlar.  Raporu kabul edilen öğrenciler ortak ara sınavlardan muaf tutulurlar. Ortak ara sınavlar başarı puanını %25 etkiler.

%10 - Süreli Yazı Yazma Sınavı

Bir dönem boyunca sınıfta yapılan yazma çalışmalarına paralel olarak her dönem 1 kez yazma değerlendirmesi yapılır. Sınav tarihi önceden bildirilir. Sınava girmeyenler sınavdan sıfır (0) alırlar. Raporu kabul edilen öğrencilere telafi sınavı verilir.  

%10 - Sınıfiçi Yazı Yazma Çalışmaları

Öğrenciler dönem boyunca belirli zamanlarda dil kullanımına yönelik çeşitli sınıf içi çalışmalar yapmakla yükümlüdürler. Bu çalışmaları sınıfta tamamlayamayan öğrenciler (0) alırlar. Bu çalışmaların telafisi yoktur. Bu bölümden alınacak notların toplamı genel başarı puanını % 10 etkiler.

%5 - Sınıfiçi Yazı Konuşma Çalışmaları

Öğrenciler dönem boyunca belirli zamanlarda dil kullanımına yönelik çeşitli sınıf içi konuşma çalışmaları yapmakla yükümlüdürler. Bu bölümden alınacak notların toplamı genel başarı puanını % 5 etkiler.

%10 - Online (Çevrimiçi) Ödev ve Çalışmalar

Online çalışmalar için öğrencilere kitaplarını alırken verilen şifreler bu çalışmaların online kısmı için geçerlidir. Bu çalışmaların değerlendirmesi öğretim görevlileri tarafından yapılır. Bu bölümden alınacak notların toplamı genel başarı puanını % 10 etkiler.

%30 - Seviye Sonu Gelişim Sınavı

Her seviye sonu sınavı 2 gün sürer; 1. gün konuşma, 2. gün ise yazılı kısmı yapılır. Bu sınav not ortalamasını % 35 etkiler. Öğrencilerin bu sınavdan 5. Seviye’de en az almış (60) diğer seviyelerde ise en az ellibeş (55) alması gerekmektedir. Ancak bir öğrenci bu sınavdan yetmiş beş (75) veya üzeri bir not alırsa ortalamasına bakılmaksızın bir üst seviyeye geçebilir. 

NOT: Bu güne kadar yaptığımız veri analizlerinin gösterdiği üzere öğrencinin sene içindeki ara sınav ve yazı yazma notlarıyla final notları çok paraleldir ve sınav kaçırmamış öğrencilerin %95’inde final sınavı notlarıyla ara sınav ve yazı yazma sınavı notları arasında en fazla 3 puanlık fark olmaktadır. Bu sonuçlar derslere düzenli devam etmenin dönem içi ve dönem sonu başarısında etkili olduğunun bir göstergesidir.