Başarı Değerlendirmesi

Bir öğrencinin Seviye 1, 2, 3 ve 4’ü başarıyla tamamlayabilmesi için seviye boyunca aldığı notların ortalamasının (dönem sonu yapılan Gelişim Sınavı’ndan en az 55 almak koşulu ile) en az altmış (60) olması veya dönem sonu yapılan final sınavından en az yetmiş beş (75) alması gerekmektedir. Son seviye olan 5. Seviye’de ise Hazırlık Programı’nı tamamlamak için dönem ortalamasının en az altmış (60) olması ve 5. Seviye Gelişim Sınavın’dan en az altmış (60) alınması gerekmektedir.

Dönem içi Seviye 1, 2, 3, 4 değerlendirme birimlerinden ortalama en az altmış (60) ve dönem sonu Gelişim Sınavı’ndan ellibeş altmış arası (55-60) bir not alan öğrenciler ‘sınırda başarılı’ öğrenciler olarak tanımlanır. Bu öğrencilere dönem boyunca göstermiş oldukları çaba ve performansa dayanarak bir sonraki seviyeye geçme hakkı tanınmaktadır. Öğrencilerin performansı, destek olanaklarının sağlanması durumunda bir sonraki seviyenin gerektirdiği hedeflere ulaşabileceklerini göstermektedir. Bu sebeple, bu öğrencilere geçmiş oldukları bir sonraki seviye ek ders ile desteklenerek sunulmaktadır. 

Dönem ortalamasını oluşturan değerlendirme birimleri ve oranları aşağıdaki gibidir:

%5 Derse Devam
İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerden her gün derslere katılmaları ve her derse zamanında girmeleri beklenir. Devamsızlıklar her gün yoklama alınarak kaydedilir ve öğrencilerin ortalama notlarının % 5’i derse devamlılıkları doğrultusunda belirlenir. İlk 10 saat devamsızlıktan sonra yapılan her 5 saat devamsızlıkta öğrencinin notu 1 puan düşer. Bir dönemde (8 hafta) 35 saat ve daha fazla devamsızlık yapılması durumunda, öğrenciler bu bölümden hiç puan alamazlar.

%5 Derse Katılım
Öğrencilerden derse zamanında ve hazırlıklı gelmeleri, kitaplarını, defterlerini, kalemlerini yanlarında bulundurmaları, dersi dinlemeleri ve derse aktif bir şekilde katılmaları beklenmektedir. Öğrenciler, dönem boyunca bu belirtilen kıstaslar doğrultusunda öğretim görevlileri tarafından değerlendirilirler.

% 40  Ara Sınav 
Seviye ara sınavları ortak yapılır ve sınav tarihi önceden bildirilir. Sınava girmeyenler ve raporu kabul edilen öğrenciler telafi sınavı alabilirler. Ara sınavlar başarı puanını %40 etkiler. 

%10   Online (Çevrimiçi) Ödev ve Çalışmalar 
Online çalışmalar için öğrencilere kitaplarını alırken verilen şifreler bu çalışmaların online kısmı için geçerlidir. Bu çalışmaların değerlendirmesi öğretim görevlileri tarafından yapılır. Bu bölümden alınacak notların toplamı genel başarı puanını % 10 etkiler.

% 40   Seviye Sonu Gelişim Sınavı 
Her seviye sonu sınavı 2 gün sürer; 1. gün konuşma, 2. gün ise yazılı kısmı yapılır. Bu sınav not ortalamasını % 40 etkiler. Öğrencilerin bu sınavdan 5. Seviye’de en az altmış (60) diğer seviyelerde ise en az ellibeş (55) alması gerekmektedir. Ancak bir öğrenci bu sınavdan yetmişbeş (75) veya üzeri bir not alırsa ortalamasına bakılmaksızın bir üst seviyeye geçebilir. 

NOT: Bu güne kadar yaptığımız veri analizlerinin gösterdiği üzere öğrencinin sene içindeki ara sınav ve final notları çok paraleldir; %95’inde final sınavı notlarıyla ara sınav notları arasında en fazla 3 puanlık fark olmaktadır. Bu sonuçlar derslere düzenli devam etmenin dönem içi ve dönem sonu başarısında etkili olduğunun bir göstergesidir.