Genel Kurallar

Sınıf içi Davranış:Öğrencilerden derse hazırlıklı gelmeleri, kitaplarını, defterlerini, kalemlerini yanlarında getirmeleri, dersi dinlemeleri ve derse katılmaları beklenmektedir. Öğrencilerimiz, ders başlamadan ve öğretim görevlisi derse girmeden önce sınıflarında olmak zorundadırlar. Öğretim görevlisinin, geçerli bir mazereti olmadıkça öğrencinin derse geç girmesi, sınıftan ders bitmeden önce çıkması ya da sınıfta uygunsuz davranışta bulunması durumlarında cezai işlem başlatma yetkisi vardır.

Sınav Sırasında Uyulması Gerekenler:Öğrencilerimiz sınavlara vaktinde gelmelidirler.  Öğrencilerimizin sınav için gerekli olan kalem, silgi, vb. gereksinimleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Sınavın başlamasından sonra gelen öğrenciler sınava alınırlar ancak ek süre verilmez. Sınav boyunca öğrencilerin birbirleriyle ya da cep telefonlarından konuşması ve cep telefonunu açık tutması yasaktır. Kurallara uymayan ya da uygunsuz davranışta bulunan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

Sınıf içi İlişkileri Düzenleme Komitesi(C.A.C):"Sınıf içi İlişkileri Düzenleme Komitesi", öğrenci ve öğretim görevlilerinin sınıf içinde karşılaşabilecekleri sorunların çözümü amacıyla kurulmuştur. CAC her iki tarafın da kaygılarını ya da sorunlarını paylaşabilecekleri tarafsız bir komitedir. Ayrıca bu komite, öğrencilerle, gerek öğretim görevlileri gerekse idari birimler arasındaki iletişimi güçlendirir ve devamlılığını sağlar.  Komite, İngilizce Hazırlık Programı Direktörü tarafından atanmış üç öğretim görevlisi ve İngilizce Hazırlık Programı Direktör Yardımcısından oluşmaktadır. Komitenin yetki, sorumluluk ve uygulamaları CAC yönetmeliği ile belirlenmiştir. Sorun ve problemler Komite’nin yetki ve sorumluluğunu aştığı takdirde, konu disiplin soruşturması talebiyle Rektörlük ya da ilgili Fakülte'ye iletilir.

Öğretim Görevlisi-Öğrenci Sorunları ve Çözüm Aşamaları

Sözlü Uyarı Öğrenci sınıf içi kurallarına uyum sağlamadığında, önce öğretim görevlisinden sözlü uyarı alır. Davranışın tekrarı halinde öğretim görevlisi diğer öğretim görevlilerinden ya da psikolojik danışmandan yardım isteyebilir. Sözlü uyarı sayısında belirli bir limit yoktur. İkinci adıma geçip geçmemek öğretim görevlisinin vereceği kararla belirlenir.

Resmi Uyarı Öğrencinin olumsuz davranışı tekrar ederse, öğretim görevlisi öğrenciye davranışın niteliği ve tarihi belirtilmiş, öğrencinin de imzalayacağı yazılı bir uyarı formu verebilir. Bu form, öğretim görevlisinin öğrenciyi davranışı konusunda uyardığının bir kanıtı olarak, öğrencinin dosyasında tutulur.

CACToplantısı Olumsuz davranışın yazılı uyarıya rağmen tekrarı halinde öğretim görevlisiCAC'ye başvurabilir veCAC'nin belirlediği bir tarihte taraflar dinlenir. Toplantı sonundaCACkararını açıklar. Davranışın niteliğine göre,CACkonuyu öğrencinin bağlı olduğu Fakülte Dekanlığı'na disiplin soruşturması talebiyle iletebilir.

Öğrenci-Öğretim Görevlisi / Sınıf Arkadaşı Sorunları ve Çözüm Aşamaları

Öğretim Görevlisi Hem öğrenciler hem de öğretim görevlileri çeşitli, birbirinden farklı deneyimlere ve bakış açılarına sahiptirler. Böyle bir ortamda aralarında tabii ki farklılıklar olacaktır. Sorunlar ancak konuşarak çözülebilir. Böyle durumlarda, öğretim görevlileriyle öğrenciler arasında çıkabilecek sorunların en kesin ve etkin çözümü, sorunları yüz yüze konuşmaktır.

CAC Öğrencilerin öğretim görevlileriyle aralarındaki sorunlar yüz yüze konuşma sonrasında da devam ederseCAC'ye başvurabilirler.

Sınıfiçi İlişkileri Düzenleme Komitesi Süreç ve Prosedürleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Sınıf içi İlişkileri Düzenleme Komitesi dilekçe formu için lütfen tıklayınız.

Dilekçenizi Öğrenci İşleri temsilcisine (BZ 09 no.lu Oda) kendiniz teslim edebilir ya da burcu.karatas@bilgi.edu.tr adresine email ile gönderebilirsiniz.

Derslerde İngilizce Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’nın iletişim dili İngilizce’dir. Tüm dersler İngilizce olarak yapılır. Derslerde sürekli İngilizce duymak ve İngilizce konuşmak dil eğitiminin bir parçasıdır ve öğrencilerin dil becerilerinin gelişmesine çok büyük katkı sağlar. Bu yüzden derslerde sürekli olarak İngilizce kullanmaya özen gösterilmesi öğrencilerin yararına olacaktır.

Ödev Öğretim görevlileri sınıf dışı çalışma olarak öğrencilere ödevler verirler ve söz konusu ödevlerin zamanında tamamlanmasını beklerler; ödevler genel ortalamayı da etkilemektedir. Ödevlerin tamamlanması ayrıca derslere hazırlanmak ve ders içi katılımda bulunmak için de önem taşımaktadır.

Akademik Dürüstlük Öğrencilerin, çalışmalarında başkalarının fikirlerini ve çalışmalarını kaynak göstermeden kullanmaları, çalışmalarını başkalarına yaptırmaları veya başkasının çalışmasını yapmaları akademik suç sayılır. Böyle bir durumda, kuşku duyulan çalışmalar bir Kurul tarafından incelenir ve öğrenci yaptığı çalışmanın kendine ait olduğunu ispat etmekle yükümlüdür; Kurul’un yaptığı inceleme doğrultusunda eğer böyle bir suç işlendiğine kanaat getirilirse, not kaybından Disiplin Kurulu’na sevk edilmeye kadar bir ceza verilebilir.

Sağlık Raporları ve Mazeret Dokümanları

• Akademik yıl boyunca, ayakta yapılan tedaviler için alınan raporlar ancak kurum hekimimiz tarafından onaylandıktan sonra işleme konulur. Sadece “Hastalık halinde ibraz edilmesi gereken raporlar” açıklaması altındaki süreler ve raporlar mazeret için sunulabilir.

• Dönemiçi verilen Ara Sınavlar için mazereti olan ve mazereti aşağıdaki listedeki şartlara bağlı olarak kabul edilen öğrencilere  telafi sınavı verilir.

• Ortalamayı münferit ödev ya da sınav olarak (toplam etkisi değil) % 3 ün altında etkileyen sınav ve ödevler için   

 mazeret sunulamaz.

  • · Final sınavı (Gelişim Testi - AT) için mazereti olan ve mazereti aşağıdaki listedeki şartlara bağlı olarak kabul edilen öğrencilere  telafi sınavı verilir. Telafi sınavı döneminde de raporlu olan ve raporu kabul edilen öğrencilerin notları gerekirse yeter miktarda olması şartıyla sene içindeki ara sınav ve yazı yazma sınav notları doğrultusunda verilebilir.
  • · Raporların ve mazeret dokümanlarının rapor/mazeretli olma tarihi bitim gününden sonraki 3 gün içerisinde Öğrenci İşleri temsilcisine teslim edilmesi gerekmektedir (ofis no: BZ 09). Geç teslim edilen raporlar işleme alınmaz. Öğrenci işleri temsilcisine iletilen raporlar aşağıda belirtilen “Hastalık halinde ibraz edilmesi gereken raporlar” açıklamasına uygun olması durumunda kurum doktoruna onaylanmak üzere iletilir.

Mazeret Durumları

Hastalık halinde ibraz edilmesi gereken raporların açıklaması:

(1) Öğrencinin derse katılmasını engelleyecek bir hastalığı bulunması halinde derse gelmediği saatlerin yoklamadan düşülebilmesi için bir hazırlık döneminde (8-9 hafta) toplamda;

                (a) toplamda 3 (üç) günü geçmemek şartıyla (ardarda ya da toplamda) tek hekim raporu,

(b)4 (dört) günü aşan ve toplamda 10 (on) güne kadar (ardarda ya da toplamda) olan raporlarda hastaneden ilgili hastane başhekimliği onaylı raporu,

(c) 10 (on) günü aşan ve 20 (yirmi) güne kadar (ardarda ya da toplamda) olan raporlarda hastane yatışı veya cerrahi müdahale durumu ile ilgili rapor

(d) 21 (yirmibir) gün ve aşan süreli (ardarda ya da toplamda) raporu gerektiren hastalıklarda ilgili hastanenin sağlık kurulu raporu ibrazı zorunludur,

(e) Öğrencinin birinci derece yakınının ameliyat geçirmesi, hastaneye yatmasını gerektirecek nitelikte ciddi bir rahatsızlığının olduğu durumlarda bu durumu gösterir tam teşekküllü hastaneye ait raporun.

(f) Öğrencinin yakınlarından (anne, baba, eş, çocuk, dede, nine, kardeş, amca, dayı, hala, teyze) birinin derse girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda, vefat belgesinin sunulması gerekir.

Sağlık raporları için Raporun bitim tarihini izleyen günden itibaren 3 (üç)gün içinde Hazırlık Öğrenci İşleri Temsilcisine ibrazı zorunludur

 (2) Öğrencinin ortak sınavlara katılmasını engelleyecek bir hastalığı bulunması halinde sınavı geçersiz sayma ya da mazeret sınavı verebilmek için;

(a)    Sağlık raporu (Gelişim Testi’ne sunulan sağlık raporlarının hastane ve başhekim / sorumlu müdür onaylı olması gerekmektedir),

(b)   Öğrencinin birinci derece yakınlarından birinin ortak sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda, vefat belgesinin sunulması gerekir.

Raporun bitim tarihini izleyen günden itibaren 3 (üç)gün içinde Hazırlık Öğrenci İşleri Temsilcisine ibrazı zorunludur.

Trafik kazası ve beklenilmeyen haller:

(1) Sınava/derse gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava/derse yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alınan veya taraflarca düzenlenen kaza tutanağını ibraz etmesi,

(2) Öğrencinin ikamet ettiği binada ders veya sınav günü, derse veya sınava girmesini engelleyecek nitelikte bir olayın (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım) vukuu bulması halinde mülki idare amirliğinden alacağı belgeyi ibraz etmesi,

(3) Öğrenci herhangi bir nedenle gözaltına alınmışsa; ilgili resmi makamlardan alınmış resmi belgeyi ibraz etmesi,

(4) Öğrenci tutuklanmış ise; ilgili mahkemeden alınmış tutuklama kararının bir suretini ibraz etmesi gerekmektedir.

 

Üniversite ve Diğer Resmi Kurumlarca Görevlendirilme Hali:

(1) Öğrencinin, ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet vb. nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirilmesi durumunda; resmi görevlendirme belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

Yukarıda listelenen belgelerin Hazırlık Öğrenci İşleri Temsilcisine ibrazı gerekmektedir.

 

Sınav Sonuçlarına İtirazlar

Ara sınavlar sınıf öğretim görevlileri tarafından, Gelişim Testleri (Achievement Test) tüm seviye öğretim görevlileri tarafından, BİLET sınavları ise tüm İngilizce Hazırlık Programı öğretim görevlileri tarafından değerlendirilir. Gelişim Testleri, ortak yazı yazma sınavları ve BİLET sınavları, değerlendirmenin güvenilirliğini sağlamak için üç ayrı öğretim görevlisi tarafından değerlendirilir. Bu durumda sınavlarda bir yanlışlık yapılması çok düşüktür. Sınav notlarında bir yanlışlık olduğunu düşünen öğrenciler sınavlarının tekrar değerlendirilmesi ve notlarla ilgili her türlü tekrar değerlendirme isteği için maddi itiraz haklarını kullanabilirler. İtirazlar, itiraz edilen notlarının açıklanmasından sonraki 3 işgünü içerisinde Öğrenci İşleri temsilcisinden alınacak dilekçe örneği doldurulup teslim edilerek yapılmalıdır. Sonuçlar, Öğrenci İşleri tarafından belirlenen tarihte açıklanır. Değişiklik olan öğrenci varsa bu öğrencilere ulaşılarak bilgi verilir. Bir dönüş olmaması durumunda değişiklik yok demektir. Değişiklik olmayan öğrencilere dönüş yapılmaz; öğrenciler kendileri öğrenci işleri danışmanıyla irtibata geçerek bilgi alabilirler. Bu güne kadar yaptığımız veri analizlerinin gösterdiği üzere öğrencinin sene içindeki ara sınav ve yazı yazma notlarıyla final notları çok paraleldir ve sınav kaçırmamış öğrencilerin %95 inde azami 3 puanlık oynama göstermektedir. Sizin de sene için ara sınav ve yazı yazma sınavlarınız ile final sınavınızdan aldığınız not hemen hemen aynı ise muhtemelen bir yanlışlık yoktur. Genel ortalama ile final sınavı karşılaştırması devam ve derse katılım gibi çabaya dayalı etkenleri de barındırdığı için sağlıklı bir karşılaştırma olmayacaktır.

 

Öğrenciler yapılan her değerlendirme ve sınav sonrasında geri bildirim alma hakkına sahiptir. Dönem içi sınavları için geri bildirim sınavı/değerlendirmeyi takip eden 2 hafta içerisinde ilgili öğretim görevlisi tarafından yapılır. Final (AT) ve BİLET sınavları için geri bildirim alabilmek için Öğrenci İşleri’ne dilekçe ile başvuru yaparak İngilizce Hazırlık Programı Akademik Koordinatörü’nden randevu almak gerekir; geri bildirim, belirlenen randevu saatinde kendisinden alınır.