BAP Fonu Rehberi

Başvuru Koşulları

 • Bilimsel Araştırma Fonu’ndan yararlanmak üzere proje yürütücüsü olarak başvuracak kişilerin tam zamanlı “öğretim üyesi” ya da “öğretim görevlisi” olması gerekmektedir. Araştırma görevlilerinin ya da öğrencilerin yürütücü olarak başvuruda bulunmaları mümkün değildir; ancak Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi’nin 5.maddesinin 2. fıkrası gereği Üniversitenin lisansüstü programlarında kayıtlı bulunan öğrenciler bir araştırma projesine dayanan tezlerinin desteklenmesine ilişkin, bu amaç için tahsis edilmiş bir bütçe bulunması halinde, destek başvurusunda bulunabilirler. Bu nitelikteki başvurular atanmış tez danışmanının yürütücülüğünde yapılır. Bu türdeki projelerin başvuru ve değerlendirmesi BAP Komisyonu tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
 • Rektörlük tarafından duyurulan son başvuru tarihine kadar başvuru formunun ve başvuruda istenen belgelerin eksiksiz olarak Teknoloji Transfer Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.
 • BAP başvuruları değerlendirmelerinde öncelik daha önce destek almamış projelere verilmektedir.
 • Bir BAP projesinde “araştırmacı” olan akademisyen, aynı anda sadece başka bir BAP projesinde daha “yürütücü” olarak yer alabilmektedir.
 • Bir BAP projesinde yer alan “araştırmacılar” aynı anda en fazla bir projede daha (toplam 2 proje) “araştırmacı” olarak yer alabilmektedirler. 
 • Projelere başvuru numarası Teknoloji Transfer Ofisi tarafından verilmektedir. 
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Bütçe ve Ödemeler

 • Bütçe taleplerinde yurtiçi alımlarda KDV dâhil fiyat; yurtdışı alımlarda tüm masraflar dâhil (gümrük bedeli, vergiler, nakliye) fiyat yazılmalıdır. Döviz cinsinden alınan proforma faturaların TL cinsinden karşılığı hesaplanırken fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınmalı ve öneride mutlaka belirtilmelidir.
 • BAP projelerinde ücret karşılığı çalışacak kişiler için ödemelerin işveren maliyeti dâhil brüt ücret üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir. 
 • Proje yürütücüsü ya da araştırmacılar, proje kapsamında teşvik ikramiyesi ya da ödeme alamayacaklardır.
 • BAP projelerinde ücret karşılığı çalışması düşünülen kişiler için günlük ücret, işveren maliyeti dâhil brüt 784 TL olarak belirlenmiştir. Hesaplamalar tam zamanlı çalışması öngörülen araştırma asistanları için aylık en fazla 20 gün üzerinden (Ay x 20 Gün x 784 TL); yarı zamanlı çalışması öngörülen araştırma asistanları için ise çalışması düşünülen aylar için 20 günden fazla olmamak kaydıyla çalışılan gün üzerinden (Ay x Gün x 784TL) hesaplanarak yapılmaktadır.
 • Bütçede kalemler arası aktarım mümkündür. Toplam bütçenin %20’sine kadar olan aktarımlar için proje yürütücüsü talep dilekçesini Teknoloji Transfer Ofisi’ne iletir, %20’nin üzerindeki aktarımlar ise yürütücünün talep dilekçesinin BAP Komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonrası Komisyon’un onay verdiği durumda gerçekleşebilmektedir. 
 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan konaklama ve ulaşım harcamalarında “İstanbul Bilgi Üniversitesi Seyahat Harcamalarına İlişkin İlkeler”in ilgili maddeleri geçerlidir.
 • Veri toplama, giriş ve analiz çalışmalarının mümkün olduğunca proje ekibi tarafından yapılması gerekmektedir. 
 • Kurum dışından alınacak araştırma ya da hizmet destekleri ancak hizmet sözleşmesi ile gerçekleşebilecektir.
 • Araştırma yürütülürken ihtiyaç duyulan, araştırmaya doğrudan katkısı olabilecek seyahat talepleri karşılanmaktadır. Ancak araştırma sonuçlarını yayımlamak amacıyla yapılan konferans katılımı gibi seyahat masrafları desteklenmemektedir.
 • Kurum dışından kaynaklar ile yürütülecek olan araştırma projelerinin eş fonu ya da altyapı oluşturmaya yönelik giderleri karşılanabilmektedir. 
 • Hesaplama yoğun araştırma projelerinin, gerekçelendirilmek sureti ile bilgisayar alımları karşılanabilmektedir. Bunun dışında bilgisayar için destek verilmeyip Üniversite’nin mevcut kaynaklarından yararlanılması gerekmektedir. 

Başvuru Değerlendirmesi

 • Etik Kurul Yönergesi gereği onay alınması gereken başvurularda ve canlı denek kullanılacak olan araştırmalarda mutlaka Etik Kurul Onayı alınması gerekmektedir. 
 • Proje değerlendirmeleri BAP Komisyonu’nun belirlediği Üniversite dışından ve/veya Üniversite'den değerlendiriciler tarafından yapılmakta ve Komisyon tarafından karara bağlanmaktadır. 
 • BAP proje çağrı ve başvuruları yılda iki kez (genellikle Mart ve Eylül aylarında) yapılabilmektedir.

Raporlama

 • 6 ay ve daha kısa süreli olan projelerde sadece sonuç raporu; 6 aydan uzun süreli projelerde ise bir ara rapor ve bir sonuç raporu talep edilmektedir. Ara rapor ve sonuç raporu formlarına buradan ulaşabilirsiniz. 
 • Bütçe konusunda yürütme usullerine uygun yürütülmemiş projelerin ara/sonuç raporları BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek Rektörlüğe raporlanmaktadır.
 • Her türlü süre uzatma ve bütçe kalemlerinde değişiklik talepleri yazılı olarak Teknoloji Transfer Ofisi’ne iletilir ve BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.