Kurumsal İlkeler

Kurumsal İlkeler

Vizyon-Misyon-İlkeler

“OKUL İÇİN DEĞİL YAŞAM İÇİN ÖĞRENMELİ”

Vizyonumuz

Vizyon-misyon-ilkeler Bilimin ve sanatın sınırlarını genişleten, özgürlükçü, toplumsal gelişime önderlik eden, öğrencileri ile akademik kadrosunun birlikte öğrenme tutkusu etrafında buluştukları, bütün akademik ve idari bileşenlerinin bu arayışa kendilerini adadıkları uluslararası bir üniversite olmaktır.

Misyonumuz

İstanbul Bilgi Üniversitesi bilime, sanatsal üretime ve teknolojik gelişmelere katkı sağlamayı; özgür düşünce ışığında ve toplumsal sorumluluk bilinciyle, araştırma ve sorun çözme becerisi gelişmiş, uluslararası yetkinliklere sahip, etik ve mesleki nesnellik kurallarına saygılı olmanın yanı sıra çok disiplinli yaklaşımlara açık, geniş ufuklu bireyler yetiştirmeyi; çok boyutlu kalite standartları içinde, topluma hizmet sunmayı görev edinmiştir.

Değerlerimiz

 • Evrensel hak ve özgürlüklere saygı
 • Akademik özgürlük ve sorumluluk
 • Araştırma ve öğretimin ayrılmazlığı
 • Bağımsızlık ve özerklik
 • Çoğulculuğa ve çeşitliliğe saygı
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Katılımcılık
 • Toplumsal sorumluluk
 • Uluslararasılık
 • Yaşam boyu eğitime inanç

Temel İlkelerimiz

 1. BİLGİ, tüm ilişkilerinde, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin evrensel ilke ve normlara sadık olmayı taahhüt eder, her düzeyde ve biçimde ayrımcılığı reddeder.
 2. BİLGİ, Bologna’da imzalanan Magna Charta Universitatum’a uygun olarak, araştırma ve öğretim alanlarını kapsayan akademik özgürlüğün üniversite hayatının temel ilkesi olduğuna inanır.
 3. BİLGİ, her türlü siyasi ve ekonomik gücün karşısında, araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bağımsızlığını ve özerkliğini önemser ve savunur.
 4. BİLGİ, çoğulculuk, çeşitlilik ve eleştirel düşüncenin üniversite ve toplum hayatındaki önemine inanır.
 5. BİLGİ, kampüs, kent ve doğa ölçeklerinde, fiziksel çevrenin ekolojik sürdürülebilirliği kadar kültürel ve estetik değerlerini de önemser ve bu değerlere katkıda bulunur.
 6. BİLGİ, her düzeydeki öğrencilerine günümüz dünyasının karmaşık sorunlarıyla baş etmeye yönelik, geleneğin farkında fakat yenilikçiliği hedefleyen, akademik ve mesleki bilgi ve becerileri kazandırır.
 7. BİLGİ, her anlamda uluslararasılığa açık bir kurumdur. Programlarında, uluslararası kalite standartlarına uygun yeterlilikler ve akreditasyon ilke ve uygulamalarını esas alır.
 8. BİLGİ, öğrencilerinin ve mezunlarının toplumun ve dünyanın sorunlarına duyarlı, sorumluluk taşıyabilen kişiler olmasını önemser.
 9. BİLGİ, tüm ilişkilerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini benimser; hukuka ve etik ilkelere uygun hareket eder.
 10. BİLGİ, gerek kurumsal ilişkilerinde gerek üniversitenin her kademesinin işleyişinde ve akademik kararlarında geniş katılımla, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin birikim ve yeteneklerinden yararlanılması gereğine inanan paylaşımcı bir yönetişim sistemini benimser.
 11. BİLGİ, yaşamın dinamik yapısı içinde tüm programlarının sürekli gözden geçirilmesini benimser.
 12. BİLGİ, her yaştan bireyin kendini yenilemesine yönelik araçlara ulaşmasının temel bir hak olduğu inancıyla yaşam boyu eğitim programları geliştirir.
 13. BİLGİ, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet yürütmeyi ve hizmet sunmayı hedefler.
 14. BİLGİ tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğrenci odaklı bir kurumdur. Öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerine etkin bir şekilde katılımını ve araştırıcı, sorgulayıcı, sentez yapabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlar.