Projeler 2016

YIL/NUMARA PROJE ADI PROJENİN AMACI  (PROJE HK. KISA BİLGİ)
İNSAN HAKLARI HUKUKU MERKEZİ
2006-… Legal Assistance Network (Pro Bono) İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2006 yılından bu yana bir hukuki yardım ağı çalışması yürütmektedir. Yurtdışındaki örneklerde pro bono (toplum yararına) olarak da adlandırılan bu çalışma kapsamında avukatlar herhangi bir ücret almaksızın gönüllü olarak iş yaparlar. Böylece, adalete erişim zorluğu yaşayan, maddi gücü sınırlı sivil toplum kuruluşlarına ve onlara başvuran kişilere, ücretsiz hukuki hizmet sunulur. Bu bir anlamda hukukçuların sosyal sorumlulukları gereği yaptıkları bir çalışmadır. Birçok ülkede hukuk büroları benzer çalışmalar yapmakta ve konuyla ilgili uluslararası forumlar düzenlenmektedir. (Ayrıntılı bilgi için: https://probono.bilgi.edu.tr/tr/)
2016/1 Bilgi'de İnsan Hakları Hukukuz Yaz Okulu-II Yaz Okulu gerek dünya gerek Türkiye için önem arz eden insan hakları meseleleri ile ilgili olarak katılımcıların bilgi düzeylerini artırmayı amaçlamaktadır. Yaz Okulu, insan hakları hukuku ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye ve araştırmaya istekli hukuk fakültesi öğrencilerini hedef almaktadır.
2016/2 Anayasa Mahkemesi Kararlarının İzlenmesi Yoluyla Bireysel Başvuru Usulünün Güçlendirilmesi Projesi Projenin amacı Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru kararlarının icrasının izlenmesi ve bu alanda yaşanan sorunların tespiti ile bunlara dair önerilerde bulunulmasıdır.
2016/3 Eşitlik ve İnsan Hakları Projesi Bayrampaşa Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen projenin amacı, gençleri insan hakları konusunda duyarlı hale getirmek, gençlerin toplumsal hayata etkin katılım düzeyini artırmak, insan haklarının korunmasında gençlerle işbirliğini güçlendirmek, ve temel hak ve özgürlüklere dayanan değerlerin gelişmesini sağlamaktır. Proje kapsamında Merkez tarafından lise öğrencilerine "Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı" başlıklı eğitim semineri sunulmuştur. 
2016/4 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Sosyal İçerme Politikası Alanındaki Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve yararlanıcısı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olan proje kapsamında, engelli bireylerin sosyal içermesine yönelik politikalar üretilmesi amaçlanmıştır. Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül’ün projeye sunduğu katkı politika üretilmesine yönelik bir egzersiz olarak planlanan yuvarlak masa toplantısının kolaylaştırılması ve politika önerilerinin raporlaştırılmasıdır. 
2016/5 2016 Avrupa Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet Ağı Yıllık Konferansı Avrupa Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet Ağı Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden farklı disiplinlerde çalışan 250 civarında araştırmacı ve profesyonelden oluşan bir uzman ağıdır. Kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, çocuk istismarı, yaşlı istismarı ve benzeri çok çeşitli konularda gerçekleştirilen araştırmaları ele alır. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve şiddetin önlenmesi alanlarında çalışan araştırmacı ve uzmanların gerçekleştirdikleri en güncel araştırmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunulmasını sağlamak üzere her yıl bir ENGV konferansı düzenlenmektedir. 2016 Avrupa Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet Ağı Yıllık Konferansı İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin evsahipliğinde 1-3 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 40 civarında araştırmacı katıldı. İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Sevinç Eryılmaz ENGV ağının bir üyesidir ve 2013’den beri ENGV’nin yıllık konferanslarına katılmaktadır. 2016 Avrupa Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet Ağı Yıllık Konferansı organizasyon komitesinde yer almıştır ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Seda Peker’in desteğiyle konferansı İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlemiştir.
2016/6 Türkiye'deki Ermeni Göçmenlerin Durumu Araştırması Hrant Dink Vakfı tarafından yürütülen ve Yrd. Doç Dr. Lami Bertan Tokuzlu'nun araştırmacı olarak katkı sağladığı bu proje, Türkiye'de düzensiz olarak yaşayan Ermenistan vatandaşı göçmenlerin hukuki ihtiyaçlarının tespiti amacı ile tasarlanmış bir araştırma projesidir.
2016/7 Göç Yönetiminin Güçlendirilmesiyle Türkiye'nin Göç Krizine Müdahale Çabalarına Destek Verilmesi Projesi Uluslararası Göç Örgütü tarafından yönetilen bu projede Merkez'i temsilen Yrd. Doç. Dr. Lami Bertan Tokuzlu eğitmen olarak  katkı sunmuş, çeşitli bakanlıkların çalışanlarının göç alanında kapasitesinin artırılmasına yönelik seminerler sunulmuştur. 
2016/8 Uluslararası Toplum ve Mülteciler: Sorumluluklar, İmkanlar, İnsan Hakları İhlalleri Göç alanındaki akademik çalışmaların paylaşıldığı bir uluslararası konferansın hazırlanması ve yayına dönüştürülmesine yönelik bir projedir. Uluslararası Af Örgütü tarafından yürütülen projeye Yrd. Doç. Dr. Lami Bertan Tokuzlu araştırmacı olarak katkı sağlamıştır.
AB ENSTİTÜSÜ
2016/1 Ufuk 2020 Kültürel Miras Projesi (CoHERE) Bu projede araştırmacılar kültürel miras ve değerlerin aynı kıtada yaşayan değişik ülkelerin insanlarının “Avrupalılık” kavramı etrafında nasıl bir araya gelebildiğini veya bu kimliğe nasıl yabancılaşabildiğini inceleyecek. 
2016/2 Ufuk 2020 AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği Projesi (FEUTURE) FEUTURE (AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği) projesi, AB-Türkiye ilişkileri anlatılarını, değişimin dinamiklerini, gelecek için olası senaryoları ve tüm bu faktörlerin AB-Türkiye ilişkileri, bölgesel ve küresel boyutta getirebileceği siyasal çıkarımları inceleyecektir. İleriye dönük bir bakışla, FEUTURE, AB’nin dış çevresine odaklanan bir bilgi tabanı oluşturarak, güçlü göstergelere dayanan araştırmaların sonunda, AB -Türkiye ilişkilerinin ilerideki yörüngesi, orta ve uzun vadedeki senaryoları hakkında bulgular sunacaktır. 
2016/3 Jean Monnet Modülü: 'Ters-Yüz Sınıf Sistemiyle' AB/Flip EU Çevrimiçi ve sınıfta öğretimin bir arada kullanıldığı, yenilikçi bir öğretim yöntemi olan Ters-Yüz Sınıf Sistemi (Flipped Course) yöntemi ile verilen ilk AB konulu dersini öğrencilerimize sunuyor.
2016/4 Jean Monnet Okulda Avrupa Değerleri Proje, Türkiye’deki sivil toplumun önemli bir kesimi olan ilkokul, lise ve meslek okulları öğretmenleri ile öğrencilerine, Avrupa Birliği ile özdeşleşen özgürlükler, kadın erkek eşitliği, engelli hakları, çevre duyarlılığı gibi konularda üç yıl boyunca eğitim vermeyi ve eğitim malzemeleri üretmeyi hedefliyor. 
2016/5 Marie Curie - Türkiye'de Organize Sivil Toplumun Avrupalılaşması. Avrupa Perspektifinden Gençlik STK'ları  Proje, Avrupalılaşma süresinde Gençlik kuruluşlarının rolü üzerine değişik yaklaşımlar içeren bir analiz yapmayı hedefliyor. Proje, sivil toplum kuruluslarının avrupalılaşma süreci analitik bir boyutta inceleyip, Türkiye'de sivillerin katılımı ve aktif yurttaşlığa yenilikçi bir anlayış katmayı ve araştırma kapsamına giren çeşitli politika yapıcılarının Avrupanın toplumsal sunumu üzerine bir araştırma yürütecektir.
GÖÇ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
2016/1 Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı Türkiye’de mevsimlik işçi göçü konusunda çalışan araştırmacılar, akademisyenler, yerel, ulusal ve uluslararası ilgili kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili sosyal tarafların temsilcileri ve bireyler arasında iletişimi arttırmak, ortaklıkları desteklemek, konuyla ilgili bilgileri derlemek, farkındalık yaratmak ve sosyal politikaları önermek amacıyla yürütülen iletişim ağı faaliyetidir. 
2016/2 Mevsimlik Gezici Tarımda Çocuk İşçiliği Yuvarlak Masa Toplantıları Çalışma, mevsimlik gezici tarımda çocuk işçiliği konusunda çalışma yapan ve konuya ilgi duyabilecek paydaşların bir araya gelerek bilgi/deneyim paylaşımını ve sorunu görünür kılmak için önerileri gerçekleştirmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI MERKEZİ
SOSYAL KULUÇKA MERKEZİ
2016/1 Sosyal Kuluçka Merkezi Sosyal Kuluçka Merkezi, hak temelli çalışan yurttaş girişimleri ve sivil toplum kuruluşlarına kapasite gelişimi konusunda destek veren bir merkez olarak çalışmaktadır. Katılımcılarına ofis desteği, finansal destek, atölye ve eğitim desteği ve mentorluk desteği gibi destekler sunmaktadır.
2016/2 Sivil toplum destek projesi Proje, Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri’nde örgütsel sürekliği, kapasite gelişimini ve bu çerçevede sivil alanın gelişimine yönelik yenilikçi araçlar üretilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.
SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI MERKEZİ
ÇOCUK ÇALIŞMALARI BİRİMİ
2016/1 Mor Sertifika Programı Projesi
Birim sorumluluğumuzda olan kısım: Oyunlar ile Toplumsal Cinsiyet Atölyesi
Projenin amacı; Toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalığını eğitim sisteminin farklı kademelerinde yaygınlaştırmak
Sorumlu olunan bölümün hedefi: • Toplumsal cinsiyet rollerine dair kırılmanın keskin biçimde yaşandığı ortaokul çağı çocuklarının bu alandaki farkındalıklarının kolay ilişki kurabilecekleri üniversite gençlerinin desteğiyle artırılması
SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI MERKEZİ
GENÇLİK ÇALIŞMALARI BİRİMİ
2016/1 Power2Youth: : Gençlerin güçlendirilmesi: Özgürlük, Onur ve Adalet: Gençlerin dışlanmasını ve gençlerin içerilmesine yönelik fırsatlar ile Güney-Doğu Akdeniz'deki değişimi anlamaya yönelik kapsamlı bir yaklaşım. Güney ve Doğu Akdeniz ülkelerinde bulunan gençlerle ilgili olarak gençlik politikalarının özellikle istihdam ve politik katılım alanlarında karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve sosyal dışlanma alanları ve sebepleri ile sosyal içerme yöntemlerinin ortaya konulduğu politika önerilerinin yapılabilmesi amacıyla yürütülecek 3 senelik bir araştırma projesidir.
2016/2 Gençlik Araştırmaları Fonu Bu proje gençlik alanında katılım,sosyal haklar ve toplumsal cinsiyet konularında yapılan araştırmaları desteklemek için planlanmıştır.
2016/3 Gençlik örgütleri forumuna aktif katılımın desteklenmesi projesi Gençlik örgütleri forumu çalışma organlarından çalışma gruplarının daha etkin şekilde çalışabilmesini sağlamak amacıyla yola çıkan projede grup üyesi gençlik örgütlerinin mentorler tarafından destekelenen bir süreç içinde çalışma alanlarıyla ilgili olarak güçlendirilmeleri hedeflenmiştir.
2016/4 Bak şimdi fençler konuşuyor Gençleri hayatlarını çevreleyen sorunlar hakkında bilgi sahibi yaparak güçlendirmeyi amaçlayan projede ,gençlerin bu sorunlar hakkında fikir alış verişinde bulunabilecekleri akademisyenlerle buluşabilecekleri panel ve toplantılar düzenlenmiştir.
2016/5 “Shaping European Youth Policies in Theory and Practice – Seminar on Youth Policy Making” Avrupa'daki farklı ülkelerden gelen gençler ve gençlik çalışanlarının farklı ülkelerin gençlik politikası oluşturma süreçleriyle ve bu süreçlerdeki gençlik katılımını arttırma stratejileriyle ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları uluslararası bir projedir.
SOSYOLOJİ VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI MERKEZİ
2016/1 LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri Projesi Öğrencilerin, öğretmenlerin, aktivistlerin ve uzmanların katılımıyla yürütülen, İsveç Başkonsolosluğu İstanbul tarafından desteklenen proje kapsamında eğitim ortamında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele stratejileri geliştirildi.
2016/2 Eğitim Fakültesi Öğrencileri için Toplumsal Cinsiyet Sertifika Programı Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi
2016/3 Eğitime Eşit Katılım Projesi Engellilerin eğitime eşit katılımı için eğitimcilerin güçlendirilmesi amaçlanan proje kapsamında, Ders Kitaplarında Engellilik Araştırması yürütüldü ve araştırma bulgularının derlendiği Durum Analizi Raporu ile ders kitaplarında engelliliğin nasıl ele alınması gerektiğine dair somut önerilerin yer aldığı Tavsiyeler Raporu yayımlanacak. Ayrıca, projede alternatif eğitim materyalleri geliştirilecek.
2016/4 Öğretmen Ağı Öğretmenlik yapan bireylerin kişisel ve mesleki yolculuklarında yanlarında olmak, sorunlara çözüm getirmek ve ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla birlikte düşünmek.
2016/5 Politics of Memory and Forgetting in History Textbooks: Network Building for Historians and History Educators in the Context of Armenia-Turkey Relations Projede, uzun süreli bir işbirliğinin ilk ayağı olarak tarihçi ve tarih eğitmenlerinden oluşan bir ağın kurulması, kapasite geliştirilmesi ve deneyim paylaşılması amaçlanıyor. Proje sonucunda, Ermenistan ve Türkiye katılımlı bir çalıştay düzenlenecek ve biri tarih kitaplarının analizi, diğeri kavramsal alternatifler olmak üzere iki adet makale yazılacak.
2016/6 Inclusion of Roma and Migrants in Schools: Trainings, Open Discussions and Youth Volunteering Activities Proje, Roman ve göçmen çocukların eğitim ortamlarında içerilmesini ve gençlerin gönüllü çalışmalara katılımlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca politika üreticileri ve karar alıcıları etkilemeyi hedefleyen ve gönüllülük alanında çalışan girişimleri desteklemeyi amaçlamaktadır.
FAKÜLTELER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2016 /1 Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi (SANTEM SANTEM Projesi’nde demir-çelik ve maya sektörlerinin mevcut durumu, sektörel ihtiyaçlar, temiz üretim olanakları, teşvik mekanizmaları ve yasal düzenlemeler incelenerek, belirlenen çeşitli olanakların ülkemiz koşullarında uygulanabilirliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır
İŞLETME FAKÜLTESİ
2016 /1 Küresel İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti "Yeşil Ekonomi Tasarımına Önermeler"                        Proje Kodu: 114K934 Türkiye’de işletmelerin, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması konusundaki görüş ve tercihleri hakkında yürütülen bilimsel araştırma.