Projeler 2022

YIL

PROJENİN ADI

PROJENİN AMACI

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2022

TurkuazLab – Türkiye’de Kutuplaşmayı Azaltmak İçin Stratejiler ve Araçlar Projesi

TurkuazLab “Türkiye’de Kutuplaşmayı Azaltmak için Stratejiler ve Araçlar” Projesi, Türkiye toplumunda kutuplaşma ve verdiği zararlar hakkında farkındalık yaratmayı ve Türkiye’de insan hakları, sosyal uyum ve ötekine saygının hâkim olduğu yeni bir ekosisteme katkı sağlamak için bireyleri, sivil toplum, akademi, medya ve siyasi partileri kutuplaşmayı azaltacak strateji ve araçlarla donatmayı amaçlamaktadır.

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Spor Yöneticiliği Bölümü

2022

SINAFE – Avrupa’daki Afrikalı Sporcuların Sosyal Olarak İçerilmesi

SINAFE, EACEA – Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen işbirliğine dayalı bir ortaklık projesidir. Projenin amacı farklı ülkelerde yürütülen saha araştırması yoluyla göçmen sporcuların ihtiyaçlarını belirlemek ve Avrupa’daki göçmen Afrikalı sporcuların sosyal bakımdan içerilmesi için bu kanıtlara dayalı bir destek mekanizması geliştirmektir. Proje sonunda kapsayıcı ve güçlendirici teknikler kullanılarak göçmen sporcuların eğitiminde yenilikçi yaklaşımlara katkı sağlanacak, haklar, yasal prosedürler ve mesleki bilgileri içeren bir müfredat geliştirilecektir. migrantathlete.com

BİLGİ Gender

2022

Benim Adım İnsan 

“Benim Adım İnsan”, BİLGİ Gender ve AstraZeneca Türkiye’nin toplumsal cinsiyet rollerine dayalı toplumsal haklar ve özgürlüğün kısıtlılıklarına dair farkındalık yaratmak amacıyla işbirliği yaptıkları bir farkındalık projesidir.

Akademisyenler, uzmanlar ve sporcularla, her oturumda beden imgesi, iş yaşamı, pandeminin iş yaşamı üzerindeki etkileri, sağlık hizmetlerine ve spora erişim gibi toplumsal cinsiyetle ilişkili farklı konuların ele alındığı Youtube videoları ve podcastler kaydedilmektedir. Bu videolara Benim Adım İnsan YouTube kanalından erişilebilmekte, podcastler ise Apple Podcast, Deezer ve Spotify’dan dinlenebilmektedir. 7-10 yaş aralığındaki çocuklar için toplumsal cinsiyet eşitsizliği hakkındaki anlatıları işleyen hikaye kitabı serisine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

2022

Hukukçular İçin CEDAW Okuryazarlığı

Proje, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve kadınların insan haklarına ilişkin uluslararası standartlar, uluslararası denetim mekanizmaları, bireysel başvuru usulleri ile CEDAW’ın yorumlanması ve uygulanması konularında hukukçuların farkındalıklarının artırılmasını ve bu alanda güçlendirilmesini amaçlıyor.

Bu amaçla proje çerçevesinde CEDAW Sözleşmesi bağlamında uzmanların katkılarından oluşan bir kitap yayına hazırlanacak, kitabın tanıtımına yönelik panel formatında İstanbul ve Ankara’da birer toplantı düzenlenecek, avukatların kadının insan haklarına ilişkin uluslararası standartlar konusundaki ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bir ihtiyaç analizi toplantısı organize edilecek, çeşitli illerdeki barolarda kayıtlı kadın hakları alanında uzmanlaşmak isteyen kadın avukatlara yönelik eğitimler düzenlenecek ve bu eğitimlerin izlemesi yapılacaktır.

AB Enstitüsü

2022

Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC) – Popülizm Çağında Yerlilik, İslamofobizm ve İslamizm: Avrupa’da Sosyo-ekonomik Olanın Kültürleştirilmesi ve Dinselleştirilmesi

Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika’da kendilerini giderek sosyo-ekonomik, politik ve psikolojik nedenlerle dışlanmış hisseden yerli gençler giderek sağ popülizm ve İslamafobik söylemlere doğru eğilim sergilerlen benzeri sosyo-ekonomik ve dışlanmışlık süreçlerine tabi olan bazı Müslüman ve göçmen kökenli genç gruplar ise İslamileşme süreçlerine eğilim göstermektedir. Bu araştırmanın amacı, geliştireceği yeni bilimsel lens/perspektif ile özünde sosyo-ekonomik politik ve psikolojik unsurlar taşıyan bu iki genç grubun benzeri süreçlerden geçerek radikalleştiklerini ve birbirlerine karşı bu radikalliklerini beslediklerini göstermektir. Kapsamlı alan çalışmaları, literatür çalışmaları ve derinlemesine görüşmelerin içerileceği araştırma sürecinde geniş bir araştırmacı grubu ve bilimsel danışma grubu beraber çalışacaktır.

2022

MATILDE – Avrupa’nın Kırsal ve Dağlık Bölgelerinde Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada Göçün Etki Değerlendirmesi

İtalya’nın kuzeydeki dağlık bölgesinde bulunan Bolzano kentindeki Bölgesel Kalkınma Araştırma Enstitüsü (EURAC) ve birçok farklı partner tarafından koordine edilen ve H2020 tarafından fonlanan MATILDE araştırma projesi, kırsal ve dağlık bölgelere odaklanarak göçün kalkınma süreçleri için taşıdığı potansiyeli anlamayı hedeflemektedir.

2022

Eve Dönmek: Süryaniler

Elifsena Biroğlu’nun yüksek lisans tezi kapsamında gerçekleştirilecek olan bu araştırma, 1990’lı yıllarda yurtlarından göç eden ve 2000’li yıllarda Avrupa Birliği ülkelerinden Mardin’in Midyat ilçesindeki Kafro köyüne geri dönen Süryani ailelerini ele alacak. Hıristiyanlığı toplu olarak kabul eden ilk topluluk olarak bilinen Süryanilerin vatanı, Mardin’in tarihi bir ilçesi olan Tur Abdin adında özel bir bölgedir. 16. yüzyıldan beri varlıklarını Osmanlı yönetimi altında ve özellikle de Tur Abdin bölgesinde sürdürmüş olan Süryaniler, 19. yüzyılın sonlarından itibaren o dönemki politikalar ve ekonomik koşullar nedeniyle yurtlarından büyük ölçüde göç etmeye başlamıştır. Kültürlerinin ve kimliklerinin kaybolmasının önüne geçmek isteyen Süryanilerin yurtlarına geri dönüşü çok önemlidir. Dezavantajlı bir göç öyküsüne sahip olan bu grubun geri dönüşünü etkileyen temel etmenleri anlamak, başka pek çok göç çalışmasına ışık tutacaktır.

Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2022

Çocuklarla İnsan Hakları Eğitimi İçin Kapsayıcı Öğrenme Materyalleri

Bu proje Söz Küçüğün Kutu Oyunu’nun içeriğini güncellemeyi ve dijital ortama taşıyarak erişilebilir kılmayı amaçlamaktadır. Çocuklara yönelik olarak çocuk hakları hakkında hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın platformunda gösterilmiş olan animasyon film Arapça, İngilizce ve Kürtçe’ye çevrilecektir. Ayrıca Engelli Hakları Sözleşmesi’yle ilgili de yeni bir animasyon film hazırlanacaktır.

2022

Uzaktan Eğitim Programı ile Hak Temelli Çalışan Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme

Bu projenin amacı, 10 aylık bir süre boyunca İstanbul dışında (en az 10 farklı şehirde) bulunan hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarının öğrenme çerçeveleri ve yöntemlerini geliştirip güçlendirmektir. Böylelikle bu sivil toplum kuruluşlarının pandemi ve pandemi sonrası dönemde stratejik yönetimlerine, savunuculuk faaliyetlerine ve gönüllüleri ve aktivistleriyle olan işbirliklerine devam etme kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Program bu amaçla çevrimiçi ve kullanıcı dostu üç video ve 30 hak temelli sivil toplum kuruluşu için 6 çevrimiçi oturumdan oluşan bir eğitim sunacaktır. Ayrıca bu 3 videodan ve çevrimiçi eğitim oturumlarının kayıtları ve bir tartışma forumundan oluşan bir web sitesi oluşturulacaktır. (kuluckacevrimiciaraclar.bilgi.org.tr)

2022

Çevrimiçi Sosyal Kuluçka Destek Programı

Çevrimiçi Sosyal Kuluçka Destek Programı gençlik ve/veya ekoloji üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasite geliştirme süreçlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Programa 12 sivil toplum kuruluşu seçilmiş, 25 karma atölye düzenlenmiştir. 12 mentorluk programı ise halen devam etmektedir. Bunun yanı sıra bir dış izleme ve değerlendirme uzmanı da projede önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal Kuluçka Merkezi bu programa katılan sivil toplum kuruluşları ve yurttaş girişimlerine eğitimler/atölyeler, profesyonel ilişkiler kurma, danışmanlık, ofis alanı ve mentorluk fırsatları sunmaktadır.

2022

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi ve Model Geliştirme Projesi

Bu projenin amacı çalışan çocukların yaşadıkları sorunları bütün boyutlarıyla kavramak ve çocuk işçiliğiyle mücadele etmek için gerekli araçları geliştirmektir. İstanbul’un Bağcılar ve Küçükçekmece semtlerindeki araştırmalarla başlayan proje eğitmenler, sosyal hizmet uzmanları, karar vericiler ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı paydaşlarla işbirliği içerisinde çalışmıştır. Çocuk işçiliğiyle mücadele etmeye dair raporlar, el kitapları, yol haritaları gibi bütün çıktılar ve proje kapsamında üretilen videolara şu web sitesinden erişebilirsiniz: cocukisciligineson.bilgi.edu.tr

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

2022

Genç Yetişkinler için Cinsel Zorlama ve Şiddet Önleme Programı Geliştirme ve Test Etme: Güçlendirme Temelli Katılımcı Yaklaşım

Cinsel zorlama ve şiddet fiziksel güç, tehdit, manipülasyon ya da psikolojik baskı içeren ve partnerin rızası olmadan gerçekleştirilen cinsel eylemler olarak tanımlanır. Mevcut araştırmalar cinsel zorlama ve şiddetin genç yetişkinlerin, özellikle de genç kadınların yaşamlarında yaygın olduğunu göstermektedir. Bu eylemler kadınlara karşı gizli ve görünmez bir şiddet biçimi olarak düşünülür ve kısa, orta ve uzun vadeli fiziksel, cinsel ve psikolojik riskler barındırmalarının yanı sıra duygusal ve sosyal gelişim süreçlerinin sağlıklı ilerlemesini sekteye uğratırlar. Bu proje, proje koordinatörünün şiddet önleme alanındaki uygulamalı araştırma ve akıl sağlığı müdahaleleri alanlarındaki deneyimini ve katılımcı araştırma yöntemleri ve program değerlendirme konularındaki bilgisini artırarak kariyerine katkıda bulunacaktır.

İşletme Fakültesi

2022

Dış Ticaret Sektöründe İnsana Yakışır İş: Türk Tekstil Ürünleri ve Giyim Sanayileri Örneği

Bu proje, büyük ölçüde Türkiye’deki tekstil ve giyim sektörlerinde dış ticaret alanında çalışan şirketlerdeki çalışma koşullarını anlamayı ve söz konusu koşulların toplumsal cinsiyet bakımından beyaz ve mavi yakalı çalışanlar arasında farklılık gösterip göstermediğini anlamaya çalışmaktadır. Bunun yanı sıra, proje insana yakışır çalışma koşullarının çalışanların fiziksel ve öznel esenlikleri üzerindeki etkilerini incelemek için tasarlanmıştır. Araştırmacılar bu bağlamda, mevcut insana yakışır iş literatüründe ihmal edilmiş görünen toplumsal cinsiyet ayrımlarını saptamaya ve bu ayrımları Yapısal Denklem Modeli’yle açıklamaya çalışmaktadır. Bu yöntem, araştırmacıların tasarladığı anket sorularını Türkiye’deki insana yakışır iş koşullarını ölçmek amacıyla uygulamayı ve bu çalışma koşullarını alandan elde edilen veriler aracılığıyla çalışan esenliği göstergeleriyle test etmeyi içerir. Aynı doğrultuda, tekstil ve giyim sektöründe çalışan 600 beyaz yakalı ve 600 mavi yakalı işçi araştırmanın örneklemini oluşturacaktır.