Sürdürülebilirlik Üzerine Dersler

ADY 101 – Acil Durum ve Afet Yönetimi I

Acil ve afet durumlarında risk ve tehlikelerin belirlenmesi, afet yönetimi döngüsünü ve bileşenleri, afetlere hazırlıklı olma, ve güvenli yaşam kültürünün kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

ADY 104 – Acil Durum ve Afet Yönetimi II

Bu dersi başarıyla bitiren öğrencilerin Acil Durum ve Afet Yonetimine Giris dersinde yer alan güvenli yaşam kültürü ile afetlerin epidemiyolojik sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

 

ADY 106 – Acil Durum ve Afet Mevzuatı

Acil durum ve afet yönetimi mevzuatı ve iş yaşamı ile ilgili konularda hukuki kavramları kullanma becerisi kazanmak.

 

ADY 203 – Acil Durum ve Afet Psikolojisi

Afet psikolojisine temel yaklaşımları, travmatik yaşam olayları, psikolojik ilkyardım, afet ve acil durumlarda psikososyal destek uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır

 

ARCH 310 – Kentsel Tasarıma Giriş

Bu ders, öğrencilere mimariden kente uzanan çeşitli ölçeklerde düşünme, tartışma, tasarlama ve / veya müdahale etme becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Buna göre, ders iki ana modülden oluşmaktadır: “kent sorunu” ve “kamu(sallık) sorunu”. İlk modül, kentsel gelişimin değişim ve kullanım değeri boyutlarının çelişkisine odaklanan tarihsel ve teorik bir çerçeve ile başlamaktadır. Akabinde, ara değerlendirme kapsamında, her öğrenci grubundan tarihsel ve morfolojik yönleriyle farklı niteliklere sahip iki ayrı kentsel dokuyu içeren belirli bir bölgeyi incelemeleri istenecektir. Bu amaçla, planlı - izotopik kentsel formlardan (müteahhitlerin / geliştiricilerin kenti) organik - heterotopik kentsel - mekânsal pratiklere (insanların ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda biçimlenen kent) uzanan perspektifte öğrencilere zengin bir örnek havuzu sunulacaktır. Bu ödeve ek olarak, dersin ilk kısmı, kentsel gelişme - yoğunluk, arazi kullanımı, bölgeleme, karma kullanımlı gelişme, ulaşım, kimi kentsel planlama standartları ve temel kavramlar (TAKS, KAKS, Açık Alan Oranı, Karma Kullanım Endeksi vb.) üzerine seminerler ile devam etmektedir. Dersin ikinci ana modülü kamusal alan ve kamusal mekan tartışmalarına ayrılmıştır. Bu bağlamda ders, birbirini izleyen iki ödevle güçlendirilmiştir. Her iki ödev, öğrencilerin iki modül arasında teorik ve pratik bağlantılar kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İlk modülde öğrenciler tarafından incelenen kentsel örüntülerin bu aşamada kamusal alan ve kamusal alanın fiziksel özellikleri bağlamında yeniden değerlendirilmesi beklenmektedir. Nihai bir gereklilik olarak, öğrenciler, inceleyecekleri örnek vak'a çalışmaları aracılığıyla (Taktik Şehircilik, Kentsel Akupunktur vb. müdahaleci - aşağıdan yukarıya şehircilik örnekleri üzerinden) seçilen proje alanları için kavramsal ve / veya mekânsal müdahale stratejileri geliştireceklerdir. Kentsel tasarımın temel kavramlarından bazıları (okunaklılık, ayırt edilebilirlik, erişilebilirlik, mahfazalar, konfor, güvenlik, işaretler, manzaralar, odak noktaları vb.) ayrıca dönem boyunca tartışmaların çekirdeğini oluşturacaktır.

 

ARCH 317 – Mimari Tasarımda Malzeme

Mimari Tasarımda Malzeme dersinde mimari tasarımda kullanılan, yapı malzemelerinin temel özelliklerinin kavranması, kökenine ve işlevine göre malzemelerin sınıflandırılması konuları ele alınmaktadır. İlk bölümde ağırlıklı olarak malzeme seçim yöntemleri anlatımı üzerinde durulmakta. İkinci bölümde malzeme seçim yöntemleri örnekler üzerinde uygulanarak malzeme seçimleri gerçekleştirilmektedir.

 

ARCH 368 – Peyzaj ve Kentsel Deneyim

Dersin amacı temelde kente ait kollektif hafızayı, kentlerin geçirdiği değişim ve dönüşüm süreçlerini, tasarım disiplininin gelecek ile ilgili farkındalıklarını, kente ve kentliye bütüncül bakabilmeyi peyzaj kavramını kullanarak mimarlık öğrencilerine deneyimletmek. Bu deneyim aktarımında araç olarak sivil toplum kuruluşlarının kente ait gerçekleştirdiği kampanyalar, sanatçıların kente ait kollektif bellek, peyzaj, topografya üzerine ürettikleri işler, gelecek kaygısına çözümleri sorgulayan sürdürülebilir ve ekolojik peyzaj tasarım proje ve uygulamalar kullanılacaktır. Ders sonunda beklenen öğrencilerin kenti deneyimleme pratikleri arasına peyzajı da yerleştirerek kenti anlama ve algılamalarının bütüncül olarak sağlanmasıdır. Dersin içeriği öğrencilerin kendi çalışmalarına bu farklı düşünce biçimini de eklemeleri ile ilgili adımlar içermektedir.

 

ARCH 386 – Yüksek Binalarda Sürdürülebilirlik, İklimsel Tasarım ve Güneşkırıcılar

Çevrecilik ve sürdürülebilirlik düşüncesi, yapılarda sürdürülebilirlik ilkeleri, yüksek yapılarda sürdürülebilirlik, iklimle dengeli mimarlık ve yüksek yapılarda iklimin etkileri Guneş, güneş geometirisi ve güneş kıran tasarımı .

 

ARCH 453 – Sürdürülebilir Stratejiler

Bu derste sürdürülebilirlik kavramı, mimari tasarımda yeşil bina ilkeleri, enerji verimli binalar ile çevre bilincinin yaratılmasının yanısıra sürdürülebilir kalkınma, paylaşım ekonomisi, yeniden kullanım, geridönüşüm, ileri dönüşüm stratejileri bağlamında ele alınacaktır. Dersin kapsamı, sadece tasarladığımız çevreye ait sürdürülebilirlik ile sınırlı olmayıp, aynı zamanda günlük yaşantılarımızda sıklıkla kullandığımız davranış şekillerimiz ile fiziksel çevreyi nasıl değiştirdiğimiz üzerine de yoğunlaşmaktadır. Kurs 2 bölümden oluşur; Bölüm 1 karbon ayak izini azaltmak amacıyla bir yeşil bina tasarımı üzerine odaklanacaktır. Konu 5 ana başlık altında toplanacaktır; Sürdürülebilir Araziler, Su Kullanımını Azaltma, Enerji ve Atmosfer, Malzeme ve Kaynaklar ve İç Hava Kalitesi. Bölüm 1 sonunda öğrencilerden, ders süresince anlatılan yeşil bina ilkelerinin uygulandığı, tercihen küçük ölçekli bir bina projesi (müstakil konut gibi) geliştirmeleri beklenmektedir. Projeler bireysel yapılacaktır. Midterm’de teslim edilecek projeler dönem sonunda grup sergisinde topluca sergilenecektir. Bölüm 2, sürdürülebilirlik kavramını moda, gıda, atıklar ve gelecekte yaşanabilir bir çevre için alternatif yeşil stratejiler yaratma bağlamında ele alacaktır. Dersler, davetli konuşmacılar, okuma listeleri ve belgesel gösterimleri ile paralel düzenlenecektir. Nihai çalışmada, öğrencilerin listelenen konular hakkında farkındalık yaratan bir sosyal sorumluluk projesi geliştirmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin farklı medyaları kullanmaları istenir: Posterler, video, ses, sosyal medya, katılımcı etkinlikler yapma veya konu ile ilgili yazınsal üretim.

 

ART 462 – Çokkültürlülük ve Sanat

Sanatsal ve kültürel kurumların ırk, cinsiyet ve etnik köken konularındaki tepkilerini ve politikalarını inceleyeceğiz. Kolonizasyon ve dekolonizasyon ile ilgili kısa bir araştırma ile başlayarak, sanat ve kültürdeki güç ve görünürlük dinamiklerini araştıracağız ve analiz edeceğiz. Bu ders tamamen İngilizce olarak verilecektir. Tüm okuma materyalleri, yazılı ödevleri ve sınavlar İngilizce olacaktır. Tüm okuma materyalleri Bilgi LEARN web sitesinde bulunan ders sayfasında yayınlanacaktır.

 

ASC 101 – Beslenme ve Menü Planlama

Besin ve gıda bilimi çalışmalarının, gıda ve besin sistemleri, sürdürülebilirlik ve güvenlik arkaplanı. Küresel toplum gıda sağlığı ve stratejileri. Gıda alışkanlıklarına etki eden etmenler. Gıda kaynaklarına ve karbonhidratların metobolik fonksiyonlarına, lipit, proteinler, vitaminler, mineraller ve bu gıdalar için önerilen diyetlere giriş. Besin statü ölçüleri ve referansların besin standartlarına giriş. Koleksiyon, analizler ve besin verilerinin değerlendirilmesi Menu Planlama ve Dizaynı 

BIOE 438 – Yeşil Biyoteknoloji

Bu ders sürdürülebilir gıda üretiminde ve biyoyakıt gibi yenilenebilir enerji kaynağı olarak bitki ve alglerin kullanımını kapsamaktadır. Ayrıca bitki ve algler gibi canlıların farmakolojik olarak ilaç ve benzeri ürünlerin üretiminde kullanılabilirliği tartışılmaktadır. Daha efektif bitkilerin geliştirilmesi, sağlıklı ve besin değeri yüksek gıdaların üretilmesi ve diğer muhtemel ticari ürünlerin geliştirilmesi amacıyla kullanılan bitki genetik mühendisliği teknolojilerinin uygulanabilirliği bu kursta değerlendirilmektedir.

 

BUS 434 – Kurumsal Yönetim

Kurumsal yönetim bugün yalnızca akademik çevrelerde değil, basın-yayın organlarında da sıkça tartışılmaktadır. Türk şirketlerinin kurumsal yönetim uygulamaları da son yıllarda işadamları ve devlet organlarınca mercek altına alınmaktadır. Bu ders, alandaki teorik yaklaşımların yanı sıra son gelişme ve uygulamaları da içinde barındırmaktadır. Yasal düzenlemeler ve sermaye piyasalarının yapısını temel alarak öğrencilerin konuyu daha iyi anlamaları mümkün olacaktır. Dersin amacı, kurumsal yönetim alanındaki teorik yaklaşımları analiz etmek, yönetim kurullarının stratejik karar süreçlerindeki rolünü anlamak, ulusal kültür, finansal yapı ve yasal çerçevenin kurumsal yönetim uygulamalarına etkilerini sorgulamak, dünyadaki ve ülkemizdeki kurumsal yönetim modellerini tartışmaktır.

 

BUS 708 – İleri Stratejik Yönetim

Bu dersin amacı, farklı ortamlarda firma davranışlarını belirleyen nedenleri ve firmaların davranış şekillerini incelemektir. Bu amaçla, stratejik yönetim konuları olan stratejik seçim, rekabet üstünlüğü, farklılaşma, rekabet, işbirliği, pazar yapıları gibi konular ekonomik ve sosyolojik açıdan incelenecektir. Geçmişte, stratejik yönetim, yalnızca büyük firmaların bir uygulaması olarak ele alınıp incelenmiştir. Günümüzde ise, stratejik yönetim, küçük ve orta ölçekli işletmelere, hizmet sektörüne ve kardan farklı amaçları olan (STKlar ve belediyeler gibi) örgütlerde de uygulanmakta ve incelenmektedir. Yine aynı şekilde, geçmişte stratejik yönetim uygulama sürecine-stratejinin belirlenme, kabullenilme ve uyumuna- bakılmaksızın ele alınmaktaydı. Oysa günümüzde, alanın farklı kuram ve yaklaşımlarla desteklenmesi sonucu strateji den çok strateji oluşturma süreci derinlemesine incelenebilmektedir. Derslerde, işlem maliyetleri, kaynak bağımlılığı yaklaşımı, yeni kurumsal kuram, sosyal ağlar ve uygulama-olarak-strateji yaklaşımları çerçevesinde farklı ölçek ve nitelikteki örgütlerin stratejik davranışları, seçimleri ve uygulamaları incelenip değerlendirilecektir. 

 

CE 312 – Çevre Mühendisliği

Bu ders öğrencilere çevre mühendisliği ile ilgili temel kavram ve uygulamaları aktarmayı ve onları modern dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli problemlerden biri olan çevre kirliliği konularında bilgilendirmeyi amaçlar. Su kaynaklarının verimli kullanımı, iletim ve dağıtım sistemleri, atık su toplama ve kanalizasyon sistemleri, katı ve sıvı atıkların çevreye zarar vermeden rehabilite edilmeleri ve geri kazanım metotları başlıca konuları arasındadır.

 

CGE 104 – Özel Eğitim

Özel eğitim gereksinimi olan çocukların zeka ve gelişimsel özellikleri nasıl eğitilmesi gerektiği, eğitimin planlanması, özel eğitimde kullanılan yöntem ve tekniklerin neler olduğu ve bu eğitimde dikkat edilmesi gereken noktaları öğretmek amaçlanmıştır.

 

CLD 108 – Çocuk ve Çevre

Bu derste öğrenciler; çevre ile ilgili kavramların öğretilmesinde kullanılmak üzere program ve etkinlik oluşturabilecekler, hazırlanan eğitim programına uygun çevre eğitimi ile ilgili etkinlikler planlayıp,uygulayabileceklerdir.

 

CLD 211 – Çocuk Hakları ve Hukuku

Çocuk Haklarının temel ilkeleri B. M. Çocuk Hakları Sözleşmesi ile tanınan temel haklar Çocuk İstismarı ve istismar mağduru çocuğa yaklaşım İhmal ve istismar mağduru çocuğu yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirler Çocuk Adalet Sistemi ve özellikleri

 

CLD 404 – Çocuk İhmal/İstismarı ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar

İhmal, istismar ve şiddet' in tanımı, ihmal ve istismara uğrayan çocukların özelliklerinin çeşitli açılardan (gelişim, sosyo-demografik vb.) incelenmesi, ihmal ya da istismara uğradığı düşünülen çocuğun tespiti ve izlenecek yolların planlaması ve sürecin takibi, korunmaya muhtaç, sokakta çalışan, sokak çocukları, işçi çocukların tanımı, bu çocukların gelişimsel özellikleri, ailelere evlatlık olarak verilmeleri ve bu durumunda ailelerin karşılaşabilecekleri problemler. 

CUL 407 – Yasalar ve Sürdürülebilirlik

Yasalar ve Sürdürülebilirlik, Küresel tarım ve sürdürülebilirlik konularında doğal kaynakların yönetimi ve iş arasındaki ilişkiye bir temel hazırlayacaktır. Bu ders tarım işinin temel prensiplerine büyük oranda zaman ayırırken iş alanındaki karar alma sürecinde sürdürülebilirliğin kilit etkilerini bugün ve gelecekte değerlendirilmesine değinecektir.

 

CULT 543 – Şiddet, Travma ve Uzlaşma

Bu seminer antropoloji, tarih, siyaset bilimi ve psikoloji disiplinlerinden yararlanarak soykırım ve toplu-öldürme eylemlerinin felsefi ve ideolojik temellerini araştırmaya yöneliktir. 

EC 316 – Çevre Ekonomisi

Çevre üzerinde artan baskı acil çözümleri gerekli kılmaktadır. Uluslararası organizasyonlar çevre sorunlarının çözümünün önemine dikkat çekmeye çalışmaktadırlar. Derste ele alınacak konular arasında, çevre ve ekonomi, sürdürülebilir ekonomi, optimal kirlilik, çevresel standartlar, çevre tahribatının ölçümü, küresel kirlilik sorunları, etik ve gelecek kuşaklar, çevre politikaları, yeşil vergi reformları, emisyon ticareti ve uluslarası politikalar sayılabilir.

 

EC 404 – Enerji Ekonomisi

Enerji Ekonomisi, enerji kaynaklarını ve ürünlerini incelemektedir. Bu bağlamda, enerji kaynaklarının ve ürünlerinin gelişimi, piyasa yapıları, regülasyon, bölgesel anlaşmalar, çevreye yönelik sonuçlar bu dersin konusu içindedir.

 

EC 405 – Tarım Ekonomisi

İnsanların mutlak ihtiyaçlarının karşılanmasında tarımsal faaliyetten elde edilen ürünler esastır;tarım vazgeçilmezdir.Dolayısıyla ekonomik büyüme ancak tarımın gelişmesi ile sürdürülebilir.Ekonomik gelişme tarımın da dahil olduğu bir süreçtir.Geleneksel olarak tarım ekonomik kalkınmada pasif tamamlayıcı role sahipti.Günümüzde ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez olduğunu ve kırsal ekonominin önemini vurgulayan modeller geliştirildi.Bu ders tarım ekonomisi giriş dersidir. Tarımsal üretim fonksiyonu,tarımsal işletmeler,tarımsal kurumlar,kırsal ekonomi kent ekonomisi ayırımı,kırdan kente göç ve şehirler,kırsal kalınma incelenecek konular arasındadır.

 

ERP 106 – Engelli Sosyolojisi

Sosyoloji ile ilgili temel kavramlar, engellilik, engellilerin sosyal statüsü, sosyal rolleri ve katılımı kültürel ve sosyal farklılıklar temelinde incelenir.

 

ESEN 304 – Aktif/Pasif Güneş Enerjisi Sistemleri

Bu ders enerji ile ilişkili çevresel sorunları, güneş kollektörlerini, güneş enerjisi ile su ısıtmayı, güneş enerjisi ile ısıtmayı ve soğutmayı, endüstriyel proseslerin ısıtmasını, fotovoltaik hücreleri, güneş enerjili termal güç sistemlerini ve yapay zeka sistemleri ve performans tahmini kullanımı da dahil olmak üzere güneş enerjisi sistemleri modellemesini, güneş enerjisinin çevresel etkilerini, dolaylı sistem modellemesini içeren güneş enerjisi ile tuz gidermeyi ve güneş enerjisi sistemlerinin performans tahminini, işlenmiş örnekleri ve vaka çalışmalarını kapsamaktadır.

 

ESEN 340 - Bioenerji: Temelleri ve Uygulamaları

Nüfusun son yıllardaki hızlı artışı ve beraberinde gelişen yaşam standartları nedeniyle dünyada enerji talebi de süratle artmaktadır. Ancak günümüzde bu talebin büyük kısmı, çevre kirliliğine yol açan ve yakın gelecekte kaynakları tükenecek olan fosil yakıtlarla sağlanmaktadır. Öte yandan biokütleden elde edilen enerji, temiz ve sürdürülebilir yapıdadır; dolayısıyla günümüz biyoenerji teknolojisini geliştirmek son derece önemlidir. Bu derste biyokütlenin sahip olduğu ısı ve enerji, biyoethanol üretimi ve saflaştırması, bitkisel yağlardan biyodizel üretimi, alglerden biyoyakıt üretimi ve atıklardan biyogaz üretimi incelenecektir. Bunların yanında biyoenerji üzerine yeni eğilimler, güncel konular ve yeni araştırma dalları da işlenecektir.

 

ESEN 370 – Jeotermal Enerji Sistemleri

Bu ders kapsamında jeotermal enerji sistemlerine ait, jeotermal enerjinin tarihçesi, termal akışkanlardan güç üretimi ve bölge ısıtmacılığı yapılması ve diğer jeotermal uygulamalar açıklanmaktadır. Türkiye’de ve dünyada jeotermal enerjinin kullanımı, jeotermal sistemlerde güç üretimi için güç çevrim tipleri seçiminin önemi, hibrit sistemler ve jeotermal enerjinin çevresel etkileri de ders içeriğinde yer almaktadır.

 

ESEN 405 – Enerji Verimli Bina Tasarımı

Binalarda enerji tüketimini etkileyen tasarım parametreleri, termodinamik, ısı ve kütle geçişi, psikrometri, ekonomik analiz, iç ve dış tasarım koşulları, ısıtma/soğutma yükü, enerji tahmin yöntemleri, sistem seçimi.

ESEN 408 – Enerji Çevre ve Hukuk

Ders kapsamında çevre kirliliği, farklı enerji kaynaklarının çevresel etkileri, küresel ısınma, çevre ve enerjiyle ilişkili iç yasal düzenlemeler ve AB ve BM’le ilişkili temel çevre düzenlemeleri ile enerji kaynaklarından kaynaklı en büyük çevresel felakatlerin etkileri yer almaktadır.

 

ESPR 113 – Spor ve Toplum

Toplum nedir, toplum yapısı, spor ve toplum arasındaki ilişkinin niteliği, sporun toplumsal gelişim üzerindeki etkileri, spor kültürü, toplumun spora bakışı ve katılımı

 

ESPR 222 – Spor Politikası

Bu ders spor ve politika ilişkisini iki farklı bakış açısıyla incelemektedir. Birincisi spor politikası olarak tabir edilen sporun farklı boyutlarıyla ilişkili spora özel politikaların ele alınması, ikicisi ise genel politika alanlarını teşkil eden ancak sporla kesişen konuların ele alınması. Bu derste özellikle kamu politikalarının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sporun temel alanlarını nasıl etkilediğine değinilecektir.

 

ESPR 322 – Spor Sosyolojisi

Ders spor ile şiddet, toplumsal cinsiyet, ırk ve sosyal sınıf arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlar. Sporun çocukların sosyalleşmesi ve çocuk gelişimi üzerindeki etkisi, ders kapsamında incelenecek diğer konular arasındadır.

FTV 132 – Film Kültürü II

Bu ders öğrencileri film kültürünün ana kavramlarıyla tanıştırmak üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler film, kültür ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiyi derinlemesine inceleyeceklerdir. Bu amaçla, ödev olarak verilen veya sınıfta izlenen filmler üzerinden, filme dair farklı yaklaşımları öğrenecekler ve filmleri değerlendirirken kendi bireysel farklılıklarını sorgulayacaklardır. İçerik ve biçim, anlatı ve anlatım ayrıntılı olarak tartışılacak, her öğrenci kolektif film yapım sürecinin neresinde yer alabileceğini anlama şansı bulacaktır. Öğrencilerin tartışılan kavramlar ve anahtar sözcükler üzerinden filmlerle ilgili düşünmeleri, yazmaları ve tartışmaları beklenmektedir. Derse devam ve katılım öncelikli önem taşır. Üç haftadan fazla devamsızlık dersin tekrarını gerektirir.

 

GE 101 – Uygulamalı Etiğe Giriş

Uygulamalı etiğe giriş niteliğindeki bu çevrimiçi derste bireylerin gündelik yaşamlarında karşılaşabilecekleri durumlar ve değerler temelli tercihler üzerinde durulacaktır. Öğrenciler günlük yaşam, iş ve çalışma yaşamı, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve diğer kamusal karşılaşmalar içinde gerçekleşebilecek bir dizi vaka çevresinde sorumluluk, ahlakilik ve değerler gibi kavramları inceleyecek ve tartışacaklardır. Tartışmalı vakalar okumalar, vaka analizleri, infografikler, karikatürler ve videolar ve ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanmış etkileşimli web sayfaları yoluyla incelenecektir. Derste canlı çevrimiçi dersler, belgesel ve film gösterimleri, forum tartışmaları, vaka çalışmaları ve online münazaralar gibi etkileşimli yöntemler ve aktif öğrenme metodolojisi kullanılacaktır. Ders her bölümden öğrenciye yönelik olarak tasarlanmış olup takip edebilmek için felsefe arkaplanına sahip olmaya gerek yoktur.

 

GE 104 – Çevre ve Ekolojide Güncel Konular

Bu ders, öğrencilerin çevre ve ekolojiyle ilgili konuların çok disiplinli ve karmaşık karakteri ve insan müdahalesi sonucunda yaşanan sorunlar ile geliştirilen yanıtlar hakkında gündelik yaşamda bire bir karşılaştıkları -ve/veya güncel- konulardan yola çıkarak bütüncül bir anlayış geliştirilmelerini amaçlamaktadır. Bu çerçeve içinde dünya sistemi, ekosistem ve dinamikleri ve bunlara insan etkisi, kaynak kullanımı (yenilenebilirlik ve yenilenemezlik), endüstriyalizm ve endüstriyel üretim ve tüketim pratikleri, küresel ticaret ve tüketim ekonomisi, atıklar, enerji üretim ve kullanımı ve kentleşme gibi nedenler, biyolojik çeşitlilik ve doğal habitatların kaybı, küresel iklim değişimi, kentsel çevrenin bozulması gibi sonuçlar ve insan ve doğa sağlığı, insan hakları, cinsiyet eşitliği, sosyal adalet ve politikaya etki ve yansımalarıyla birlikte ele alınacaktır. Son olarak, bu kapsayıcı soruna getirilen yanıtlar olarak teknolojist yaklaşımlar ve sürdürülebilir kalkınma, çevre politikaları, ekonomik yanıtlar, uluslararası ve ulusal çevre hukuku, kurumsal sosyal sorumluluk ve bireysel çözümler gibi gönüllü girişimler ile çevreci, ekolojist ve yeşil hareket ve kampanyalar ve çevre STK'ları, yurttaşlığın ekolojik boyutu, yeni sosyal hareketler ve ekolojist eleştirellik perspektifinden tartışılacaktır. Ders film ve belgesel izleme ve tartışmaları, vakalar, rol oyunu ve simülasyonlar, grup çalışmaları ve konuk konuşmacılar yoluyla interaktif bir şekilde yürütülecektir.

 

GE 105 – Gündelik HayattaToplumsal Cinsiyet

Bu ders toplumsal cinsiyet ile ilgilenmenin toplumsal olarak nasıl bir arada yaşadığımızı anlamak için önemli olduğunu ve toplumsal cinsiyet farkındalığına sahip olmanın günlük hayatımızda kanıksadığımız şeyleri sorgulamak demek olduğunu savunarak başlamaktadır. Ders, toplumsal cinsiyet eşitliği fikrine ve uygulamasına bir giriş sağlamayı amaçlamaktadır. Ders ayrıca toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, tam eşitlik vb. kavramların anlamı ve bu kavramların toplumumuzda varolan günlük ilişkilerimiz içerisinde nasıl etkili olduğu konularında bir anlayış sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, ders, terminoloji, bu dilin kuruluşunun kısa bir tarihçesi, ve toplumsal cinsiyetin, hukuk, ekonomi, katılım, bedenlerimiz ve algılarımız gibi, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, hayatın farklı alanları ile nasıl kesiştiğine ve etkileştiğine odaklanacaktır.

GE 107 – Ekolojik Okuryazarlık ve Süedürülebilirlik

Bu ders, öğrencilerin ekolojik okuryazarlık ve sürdürülebilirliği bir düşünme ve eylem biçimi olarak değerlendirebilmelerini, sürdürülebilirlik tartışmalarını yenilikçi, kapsayıcı (içeren, dahil edici) ve bütüncül bir bakışla ve somut örneklerle ele alabilmelerini amaçlamaktadır. Ders birbiriyle ilişkili iki bölüm halinde uygulanacaktır. İlk bölümde İnsan Çağı olarak adlandırılmaya başlayan içinde yaşadığımız dönem ve bu adlandırmanın nedenleri, gezegenin sınırları ve sınırlılıkları, sürdürülebilirlik tartışmaları, ekolojik okuryazarlık ve ekolojik okuryazarlığın pratikleri ele alınacaktır. İkinci bölümde sürdürülebilirlik tartışmaları son yıllarda ivme alan döngüsel ekonomi, armağan ekonomisi, gönüllü sadelik, müştereklerin yeniden talebi, karar verme biçimlerinin sorgulanması, gündelik yaşama yenilikçi aktarımlar benzeri pratikler çerçevesinde değerlendirilecektir. Ders film ve belgesel izleme ve tartışmaları, vakalar, makaleler, web siteleri ve diğer etkileşimli araçlar yoluyla online olarak yürütülecektir.

 

GE 110 – Afet ve Acil Durum Yönetimine Giriş

Bu ders ile öğrencilerin afet ve acil durumlar hakkında giriş seviyesinde bilgiler ile donatılması amaçlanmaktadır.Özellikle afet ve acil durumların yaratacağı muhtemel zararlardan kaçınılması (mitigation) ve hazırlık (preparation) süreçleri konusunda öğrencilerin bazı temel yetkinlikleri kazanması hedeflemektedir Derste afet ve acil durumlara neden olan doğa ve insan kaynaklı tehlike ve tehditler üzerinde durulacak ve bu tehlike ve risklerin afete nasıl dönüştüğü değerlendirilecektir. Ders aynı zamanda öğrencilerin zarar görebilirliğin ve afet risklerinin azaltılmasının sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasındaki önemini anlamasına yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra, günlük yaşantımızdan alınan örneklerle risklerin oluşmasına neden olan faktörler irdelenecek ve öğrencilerde risk farkındalığı yaratılacaktır. Bu şekilde öğrencilerin kişisel, toplumsal ve mesleki yaşantılarında afet ve acil durum risklerinin azaltılması konusunda duyarlılıklarını arttırmaları sağlanacaktır. Öğrencilere bu amaçla kullanabilecekleri bazı araç ve yöntemler anlatılacak, pratik uygulamalar yapılacaktır. Ders afet yönetiminin , afet döngüsü olarak da anılan, (i) afet öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmaları, (ii) afete müdahale ve acil yardım, (iii) afet sonrası iyileştirme, hayatın normale döndürülmesi ve yeniden yapım aşamalarını ele alacaktır.

 

GE 114 – Çevre Çalışmaları

Bu ders üç bölüme ayrılmıştır.. İlk bölüm yaşam, ekosistem ve evrim kısımlarını kapsamaktadır. Bu bölüm bilim ve biyolojinin doğasına bir giriş niteliğinde olup, canlı organizmaların özellikleri, organizasyon seviyeleri ve yaşamın çeşitliliğine odaklanmaktadır. Organizmalar ile çevreleri arasındaki karmaşık ilişkileri açıklamak amacı ile ekoloji kavramı da bu bölümün kapsamına alınmıştır. İkinci bölüm, teknoloji kavramı (teknolojinin tanımı ve çeşitleri), teknolojinin çevresel etkileri ve teknoloji kaynaklı çevresel problemleri içermektedir. Bu bölümde, özellikle yeşil teknolojiler başta olmak üzere, biyoteknolojik uygulamalar ve bu teknolojilerdeki son gelişmeler tartışılacaktır. Üçünü bölüm Biyolojik, Fiziksel ve İnsan-odaklı olmak üzere üç temadan oluşmaktadır. Biyoloji teması biyoçeşitliliğin önemine ve temel ekosistem fonksiyonlarını korumak amaçlı eylemlere odaklanmaktadır. Fiziksel temanın elemanları olan temiz hava ve su kaynakları biyoçeşitliliğin korunması ve temel yaşam destek sistemlerimiz için çok önemlidir. Bu temada hava ve su kirliliğininin olumsuz etkileri ve bu kirlilikleri minimize etmek için kullanılabilecek yöntemler incelenecektir. İnsan teması ise, yerel, bölgesel ve küresel ölçekte mevcut baskılar altında insani gelişmenin nasıl sürdürülebilir olabileceğini araştıracaktır. Suyun tekrar kullanımı, yeşil yapılar ve geri dönüşüm bu temanın örnekleri arasındadır. Bu derste bilgi kazandırmak amacı ile sunumlar, film gösterimleri, alıştırmalar, ödevler vb kaynaklar kullanılacaktır. Çevresel konular ile ilgili ön bilgi gerekliliği bulunmamaktadır. ÖNEMLİ UYARI: Bu ders, BİLGİDoğada Yaz Okulu Modülü kapsamında 15 gün süresince Çanakkale-Güzelköy'de gerçekleşecektir. Program yetkililerinden onay almamış öğrenciler bu dersi seçemezler, seçtikleri taktirde ders seçimleri geçersiz sayılacaktır.

 

GE 117 – Sosyal Gruplar ve Ayrımcılık

Bu ders, disiplinlerarası perspektifle ayrımcılık sorununu ele almayı amaçlamaktadır. Derste Psikoloji, Sosyal Psikoloji ve Sosyoloji disiplinlerinin ayrımcılık konusundaki yaklaşımları incelenecektir. Farklı gruplar temelinde ayrımcılık sorununun nasıl ortaya çıktığı ve mücadele yöntemleri hem Türkiye hem Dünya bağlamında ele alınacaktır. Derste özellikle farklı etnik, dinsel, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği grupları, Suriyeli göçmenler, Antisemitizm, İslamofobi, engellilik gibi konular üzerinde durulacaktır. ÖNEMLİ UYARI: Bu ders, BİLGİDoğada Yaz Okulu Modülü kapsamında 15 gün süresince Çanakkale-Güzelköy'de gerçekleşecektir. Program yetkililerinden onay almamış öğrenciler bu dersi seçemezler, seçtikleri taktirde ders seçimleri geçersiz sayılacaktır.

 

GE 120 – Uygulamalı Etikte Özel Konular

Bu ders öğrencilerin etik ile ilgili günümüzdeki tartışmaları analitik olarak kavrayabilmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Giriş seviyesindedir. Etik ile ilgili günümüzdeki tartışmaları analitik olarak takip edebilmek vatandaşlık bağlamında önemlidir.

 

GE 201 – Sosyal Sorumluluk Projesi I

Öğrencilerin insan hakları ve demokratik değerler konusunda bilinç düzeyini yükselterek onlara yaşadıkları/ tanık oldukları toplumsal sorunları insan hakları çerçevesinden tanımlayabilme becerileri kazandırmayı amaçlayan bu ders aynı zamanda öğrencilerin ihlale karşı taraf olma tutumlarının ve farklılıklarda bir arada yaşama kültürlerinin gelişmesini hedefleyip , bu kazanımlarını aktif yurttaşlık temelinde bir gönüllülük hareketine dönüşmesi için gerekli zemini oluşturmaktadır. Dersin içeriği, büyük ölçüde katılıma, grup çalışmasına ve öğrencilerin deneyimleri üzerine yapılacak tartışmalara dayanmaktadır. Deneyimsel ve katılımcı öğrenme modelleriyle yürütülen derste,öğrencilerin birbirlerinden ve sivil toplumda aktif olan kişi ve kurumlardan öğrenebilecekleri olanaklar yaratılmaya çalışılmaktadır. Dönem sürecinde dersin ilk bölümünde demokrasi,sivil toplum, gönüllülük/aktif yurttaşlık, insan hakları,gençlik ve sosyal haklar konusunda yapılan çeşitli uygulama ve tartışmaların ardından, çoğunlukla ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılım ve katkılarıyla çocuk hakları,kadın hakları/toplumsal cinsiyet,çevre hakkı gibi konularda atölyeler gerçekleştirilmekte ve son bölümde öğrencilerin gruplar halinde proje döngüsü yönetimi adımları çerçevesinde çalışarak hayata geçirebilecekleri bir sosyal sorumluluk projesi taslağı oluşturmaları beklenmektedir.

 

GE 208 – Küresel Yurttaşlık ve Vicdan

Giderek artan bir şekilde birbirimize bağımlı olduğumuz bir dünyada yaşadığımız açık. Daha az net olan, birbirimize karşı ne gibi sorumluluklarımızın olduğu. Küresel bir toplumsal sözleşmenin en azından bir taslağı olmaksızın epik küresel bağımlılığımızda yol olmamız neredeyse imkansız olacaktır. Bu dersin dayandığı inanç şudur: 21. yüzyılda tam anlamıyla bir üniversite deneyimi tüm insanlığa olan sorumluluklarımız ve karşılığında hepimizin sahip olduğu haklar hakkında bir diyalog da içermelidir.

 

GE 212 – Sosyal Girişimcilik

Türkiye’de Sosyal Girişimcilik dersi öğrencilerin Türkiye’de sosyal girişimciliğin durumuna dair temel bilgiler edinmesini hedeflemektedir. Sosyal girişimciler, bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorunların çözümüne, gerçekleştirdikleri toplumsal yenileşme (sosyal inovasyon) projeleri ile katkı yapma iddiasında olan bireylerdir. Sosyal girişimcilerin gerçekleştirdikleri her proje, yalnızca ele alınan sorunun çözümüne katkı yapmaz, aynı zamanda o sorunun ortaya çıkmasına neden olan tutum, algı, davranış ve yöntemleri de değiştirir. Ders, konuk konuşmacılar, konu anlatımları, film gösterimleri ve öğrenci sunumları ile interaktif bir biçimde uygulanacaktır.

 

GE 216 – Yaşlanma ve Yaşlılık: Disiplinlerarası Perspektifler

Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor ve bu durum hepimiz için gelecekte önemli soruları gündeme getiriyor. Bireysel ve toplumsal açıdan yaşlanma dinamikleri nelerdir? Bu durumun zararları nelerdir? Faydaları nelerdir? Ne tip problemler ve zorluklarla karşılaşılmaktadır? Gittikçe oranı artan yaşlı nüfusa kim bakacak yakın gelecekte? Toplum yaşlı bakımının mali yükümlülüğünü nasıl karşılayacak? Yaşlılar, topluma ve kendi hayatlarına nasıl yardım ve iştirak edebilirler? Türkiye bu meselelere karşı duruşu nedir? Bu toplumun yaşlı nüfusunun saygınlık içinde yaşamasını nasıl temin edebiliriz? Yaşlanma hususlarında farkındalık geliştirilmesi zaruridir. Hepimizin bir gün yaşlanacağı göz önüne alınırsa ortak menfaatimiz olan bir konudur yaşlanma. Bu ders, bu ve diğer pek çok meseleyi felsefe, psikoloji, sosyoloji, kognitif bilimler, sosyal politikalar, demografi, hukuk ve iletişim gibi davranışsal, sosyal ve beşeri bilimler perspektiflerinden ele almaktadır. Biyolojik ritim ve yaşlanma; yaşlanma ve biliş (cognition); yaşlılık ve benlik; yaşlanma, nüfus ve toplumsal cinsiyet; yaşlanma ve cinsellik; ders kitaplarında ve medyada yaşlanmanın temsili; yaşlılar ve insan hakları; yaşlanma ve sosyal politikalar; yaşlanma ve sağlık teknolojileri, gibi hususlar, bu ders kapsamında ele alınacaktır.

 

GE 218 – Biyomimikriye Giriş: Doğadan Esinlenen İnovasyonlar

Bu ders, yeni bir bilimsel disiplin alanı olan biomimikri konusunu öğrencilerimiz ile tanıştırma amacındadır. Farklı bölümlerden öğrencilerin dersi almaları teşvik edilir. Günümüzde yaşadığımız sorunların ana sebeplerinden biri olarak, ekolojiyi ve sosyal dokuyu dışlayan bir ekonomi ve yaşam biçimi modelinin odakta olması gösterilmektedir. Çözümler arasında, ekolojik, sosyal ve ekonomik değerlerin bir denge içinde ve eş zamanlı üretilebilmesini amaçlayan sürdürülebilir inovasyon öne çıkmaktadır. Bu inovasyon biçimi, ürünlerde, süreçlerde ve politikalarda tasarlanmış değişiklikler gerektirir. Bu değişiklikler pek çok farklı yol ve yöntemle mümkün olabilir; bu ders biyomimikriye odaklanmaktadır. Biyomimikri, insanlığın karşı karşıya olduğu zorluklara, doğanın 3.8 milyar yıldır deneye yanıla geliştirdiği örüntülerden, işlevlerden ve stratejilerden ilham alarak sürdürülebilir çözümler arayan inovasyon yaklaşımıdır. Doğa sürdürülebilir inovasyonlar için sayısız ilham kaynağıdır. Bu dersle öğrenciler, bu biyolojik bilgi zenginliğine nasıl erişebileceklerini, eriştikleri bilgileri sürdürülebilir inovasyona nasıl dönüştürebileceklerini deneyimleyecekler. Bunu insanlığın günümüzde yaşadığı sorunlarını doğanın en iyi fikirlerini ve modellerini taklit ederek çözmeye çalışan biyomimikriyi anlayarak ve deneyimleyerek yapma fırsatı bulacaklar. Dersle, yaşamın (doğanın) temel ilkelerinin, doğadan model-mentör-denetçi olarak nasıl yararlanılabileceğinin, tıpkı doğadaki canlılar gibi yeryüzündeki yaşama iyi uyum sağlayabilen ve dayanıklı ürünler, süreçler ve politikaların nasıl oluşturulabileceğinin deneyimleyerek anlaşılması hedeflenmektedir. Dersimizde, istikrarsız ve değişken zamanlarda uyum sağlayabilmek ve dayanıklılığımızı artırabilmek doğanın ilkelerini için nasıl kullanabileceğimiz de tartışma konusu olacaktır.

 

GE 220 – Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Giriş

Bu ders Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) konseptini şirket ve toplum arasındaki ilişkiler nezdinde inceleyen bir derstir. Dersin amacı şirketlerde sosyal sorumluluk kavramını anlama ve bunun pratiğini öğrenmedir. Ders süresince teoriyi öğrenmenin yanısıra, güncel örneklerle önemli şirketlerin KSS konusunda neler yaptıkları incelenecektir.

 

HM 031 – Avrupa Birliği ve Sağlık

Bu dersin içeriği; genel olarak AB, AB-Türkiye ilişkileri, AB ve sağlık ve Türkiye-AB ilişkilerinin sağlık ve sağlık politikaları açısından analizi ve değerlendirilmesi konularından oluşmaktadır.

 

HM 216 – Sağlık Sosyolojisi

Sağlık, hastalık ve toplum tanımları ve teorileri, sağlık ve hastalık açıklamaları ve yaklaşımları, sağlığı etkileyen faktörler, sağlığın sosyal belirleyicileri ve sağlık ile toplum ilişkisinin kavramsal bir çerçevede analizi.

 

HM 319 – Kriz ve Stres Yönetimi

Dersin amacı, öğrencilere kriz ve stres ile ilgili bilgiler vermek ve kriz ve stresin olumsuz etkilerine karşı bilinçli hareket etmelerini sağlamaktır. 

HRM 506 – İş Hukuku

Bu dersin amacı, insan kaynakları yönetiminde hukuki düzenlemelerin öneminin ortaya konmasıdır. Bu çerçevede iş hukukunun temel ilke ve kavramları ele alındıktan sonra, iş sözleşmesinin kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi aşamasında ortaya çıkan hukuki sorunlar insan kaynakları süreçleri ile ilişkilendirilerek incelenecektir. 

IND 411 – Koruma ve Restorasyon İlkeleri

Ders, kültür varlığı ve tarihi çevrenin sosyo-ekonomik, kültürel değerler, gelenekler, inşa edildiği zamandan günümüze değin meydana gelen fiziksel değişiklikler ve bozulmalar açısından incelenmesi, özelliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesini içermektedir. Öğrencinin, koruma kapsamlı onarım, yeniden işlevlendirme vb. koruma amaçlı eylemlerde bu verilerin kullanılması, korunması gerekli kentsel ve mimari değerlere karşı bilimsel bir bakış açısı kazandırması, mesleki duyarlılığının arttırılması ve mevcut dokunun değerlendirilmesi sırasında izlenecek tutum hakkında bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.

IR 124 – Küresel Sorunlar

Bu ders öğrencilere içinde yaşadığımız dünyadaki bir takım küresel sorunları, bu sorunlara müdahil olan aktörler ve kurumlar ile olası çözüm yollarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Ayrıca uluslararası sistemin işleyişinini anlamaya yardımcı olacak farklı süreçleri ve fikirleri bu sorunlar ışığında irdelemektedir. Dönem süresince anlatılan dersler, yapılacak tartışmalar, okumalar ve ödevler normalleştirdiğimiz bir çok problem hakkında eleştirel bir bakış açısı edinmeyi teşvik etmektedir. 

 

IR 435 – Sosyal Politika

Bu ders, küreselleşme çerçevesinde sosyal politika ile ilgili güncel konuları siyasetin sınırlarını yeniden düşünerek tartışmak amacıyla tasarlanmıştır. Ders boyunca, toplumsal yapılar ve ekonomik gelişme üzerinden refah politikaları, refah devleti, sosyal vatandaşlık ve yoksulluk incelenecektir. Ders, siyasi, toplumsal ve ahlaki ikilemler doğuran bu meseleler üzerine öğrencilerin analitik ve eleştirel bakış açıları geliştirmelerini teşvik eder. Bu amaç doğrultusunda, yoksulluğun yarattığı toplumsal sorunlar; yoksulluğun kadınlaşması, açlık, barınma, sağlık hizmetleri, çocuk emeği, engellilik, eğitim, işsizlik, yaşlılık, emeklilik ve ayrımcılık gibi konular ele alınır.

ISG 210 – Çevre Koruma ve Kurtarma Bilgisi

Türkiye’de iş yeri düzeyinde çevre koruma ve kurtarma uygulamaları, çevre mevzuatı, çevre yönetimi ve çevre yönetim sistemleri, İSG uzmanının çevre yönetimi alanında iş yerlerindeki görevleri konularını inceler.

ISG 216 – İş Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemleri

Türkiye’de iş yeri düzeyinde çevre koruma ve kurtarma uygulamaları, çevre mevzuatı, çevre yönetim sistemleri ve OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, İSG uzmanının çevre yönetimi alanında iş yerlerindeki görevleri.

 

ITL 560 – E-Devlet

Dijital dönüşüm kamu hizmetlerinin sunulmasını esaslı şekilde etkilemektedir. Kamu hizmetlerinin sunumu sırasında dijital araçlardan faydalanıldığı gibi, kamu hizmetleri tamamen dijital ortamda da sunulabilmektedir. E-devlet dönüşümü olarak adlandırılan bu süreç, hukuki, teknik, ekonomik boyutları olan girift bir süreçtir. Bu dersin amacı E-devlet kavramını ve Türkiye’deki uygulamalarını tüm boyutlarıyla ele almaktır. Ders kapsamında Türkiye’de mevcut bilişim altyapıları ve kamu bilişim projeleri hukuki perspektiften incelenecektir. E-devlet dönüşümü, özellikle bilgi güvenliği, veri koruması, verimlilik ve sürdürülebilirlik açılarından kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 

JUS 113 – Anayasa Hukukunun İlkeleri – Temel Haklar ve Özgürlükler

Bu ders, Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze anayasaların gelişimine ve Anayasa tarafından devletin temel nitelikleri olarak tanımlanmış demokrasi, laiklik, hukuk devleti, sosyal devlet, insan hakları, eşitlik ilkesi gibi kavramlara odaklanmaktadır. Derste bu kapsamda özellikle siyasi partiler, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, anayasa yargısı, yargı bağımsızlığı, adil yargılanma hakkı, sosyal haklar ve temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması rejimi gibi konuların tüm boyutlarıyla üzerinde durulmaktadır. Anayasa yargısının ortaya çıkışı, gelişimi ve işleyişi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Venedik Komisyonu gibi uluslararası organların ortaya koyduğu standartlar özellikle vurgulanarak, öğrencilerin Anayasa Mahkemesi kararlarını analiz etmeleri teşvik edilmektedir. Yasama, yürütme ve yargı organlarının yapısı ve temel fonksiyonlarının neler olduğu genel ve soyut olarak tekrarlanmak suretiyle bu konular, Türkiye'nin anayasal gelişmeleri çerçevesinde de ele alınacaktır.

 

JUS 222 – İş Hukukunun Temel Kavramları

Bu derste, işçi, işveren, işveren vekili, alt işveren, işyeri ve işletme gibi iş hukukunun temel kavramları ele alınacaktır. Bireysel iş hukuku kapsamında, iş sözleşmesinin yapılması, iş sözleşmesinden doğan borçlar, işverenin ve işçinin hakları ve yükümlülükleri, çalışma süresi, izin gibi işin düzenlenmesi ile ilgili düzenlemeler ve iş sözleşmesinin sona ermesi konuları ayrıntılı olarak incelenecektir.

 

LAN 130 – Lazca

Bu ders, başlangıç düzeyinde Laz dilinin alfabesini ve dilbilgisi kurallarını öğretmeyi amaçlar. Bu dersi alan öğrenciler, Laz alfabesini tanır, temel dilbilgisi kurallarını ve kelime hazinesini öğrenir ve günlük hayatta kendilerini Lazca olarak ifade edebilirler. Bu ders, Laz dilini hiç bilmeyen ya da çok az bir bilgiye sahip öğrenciler için uygundur.

 

LAN 210 – Türk İşaret Dili I

Türkçe İşaret Dili, işitme engelliler tarafından kullanılan el hareketlerini ve yüz mimiklerini içeren görsel bir dildir. Bu dersin amacı, Türkçe İşaret Dili'nin alfabesi, temel kelime ve dilbilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamaktır. Ayrıca, sözsüz iletişim becerilerini geliştirmek isteyen tüm öğrencilere tavsiye edilir.

 

LAN 220 – Türk İşaret Dili II

Bu dersin amacı, Türkçe İşaret Dili I dersini alarak bu dilde iletişim kurma becerisini kazanmış öğrencilerin kelime, dilbilgisi ve anlatım becerilerini geliştirmektir. Derste başarılı olan öğrenciler Türkçe İşaret Dili Sertifikası Sınavı'na girebilirler.

 

LAW 216 – Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı

Bu derste genel olarak Anayasa’da ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde hak ve özgürlüklerin sınırlama ve genel güvence rejimi, devletin yükümlülükleri üzerinde durulacaktır. Derste Anayasa’da ve Sözleşme’de yer alan hakların her birinin kapsam ve içerikleri belirlenecek ve Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunda uygulama bulacak usul kuralları üzerinde durulacaktır. Derste İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin içtihatları incelenecek ve hukukumuza kısa süre önce giren ve Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri için yeni bir hak arama yolu olan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı konusunda yeterli bilgiye sahip olması hedeflenmektedir.

 

LAW 406 – Günlük Yaşamda Hukuk Kliniği II

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ilk olarak 2003'te başladığı ve dünyada pek az ülkede cezaevlerinde yürütülmekte olan Hukuk Kliniği dersinde, toplumda kırılgan olduğu düşünülen kişilerin, hukuk öğrencilerinin verdiği hak eğitimi yoluyla güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamındaki öğrenciler, Bakırköy Kadın, Ümraniye E ve T tipi ve Maltepe L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu ve hükümlü olarak bulunanlara yönelik olarak dokuz hafta boyunca hukuk dersleri vermektedir. Ders sayesinde öğrenciler, uygulamadaki hukuku bunu yaşayanlardan bizzat öğrenme ve cezavlerine ilişkin doğrudan tecrübe edinme imkânına kavuşmaktadır. Bunun yanında, topluluk önünde konuşma, interaktif metotlarla ders anlatma ve beklenmedik soruları cevaplama gibi hukukçular için önemli becerileri geliştirmektedir.

 

LAW 461 – İnsan Hakları Hukuku

Bu dersin amacı, İnsan Hakları Hukuku'nu maddi hukuk ve uluslararası denetim usulleri yönüyle incelemektir. Bu bağlamda, ağırlıklı olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Sözleşme'ye ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları değerlendirilecektir. Türkiye ve dünya gündemindeki insan hakları meselelerinin tartışılması da dersin kapsamı içerisindedir.

 

LAW 502 – Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk

Ataerkil toplumun kadın üzerindeki hâkimiyeti, yani cins ayrımı, toplumun kuruluşuna denk düştüğü ölçüde, cinselliği belirleyen bir siyasi iktidar ilişkisinin varlığından söz etmek gerekir. Bu ilişki, bir yandan kadınlık ve erkeklik rollerini tanımlarken, diğer yandan da cinselliği tabii olmaktan çıkarıp sosyal bir olguya dönüştürür. Siyasi iktidarın bu yönü göz önünde bulundurulmadıkça, sosyallik ve hukukilik ile ilgili her saptama eksik kalacaktır. Bu ders, siyasi iktidarın bu yönünü tartışmaya açmayı amaçlamaktadır.

 

LAW 518 – Kadının İnsan Hakları

Bu dersin amacı, insan hakları kuramının kadın hakları bakış açısından ele alınmasıdır. Kadınların insan hakları, genel insan hakları çerçevesinin gelişimine kıyasla görece yeni ortaya çıkmıştır. İnsan hakları standartları kadınların ihtiyaçlarını ve deneyimlerini dikkate alarak oluşturulmamıştır. Bunun sonucunda, kadınların insan haklarını uluslararası insan hakları yapısına ve mekanizmalarına dahil etme mücadelesi gelişmiştir. Bu mücadele, Birleşmiş Milletler tarafından Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve İhtiyari Protokolü'nün ve bölgesel örgütler tarafından da diğer uluslararası belgelerin ve koruma mekanizmalarının kabul edilmesi ile sonuçlanmıştır. Bunun son örneklerinden birisi de Ağustos 2014 itibarıyla yürürlüğe giren Kadınlara Yönelik Şiddetin ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, diğer adıyla İstanbul Sözleşmesi'dir. Bu derste toplumsal cinsiyet, kadının insan hakları, kadınlara karşı ayrımcılık, kadın erkek eşitliği, ev içi şiddet, kadınların adalete erişimi gibi kavramlar analiz edilecektir. Dünyada ve Türkiye’de kadın hakları hareketinin ve feminizmin gelişimi de ele alınacaktır. Kadınların insan haklarına ilişkin ihlaller ve örnek kararlar incelenecektir.

 

LAW 577 – Mülteci Hukuku

Ders İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı öğrencilerine Mülteci Hukuku alanında ihtiyaç duydukları teorik ve pratik altyapıyı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Mülteci hukukunun tarihi gelişimi BMMYK’nın Statüsü ve Yetki Alanı, Uluslararası Belgelerde Mülteci, Vatansızlar, Göçmenler, Ülke içerisinde yerinden edilmiş kişiler gibi temel kavramlar, Özel ihtiyaç içerisindeki kişilerin durumu, Mülteci statüsü ve ikincil koruma statüsüne bağlı haklar ve yükümlülükler, İnsancıl Hukukta Mültecilerin Korunması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, BM İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi ve BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi altında mültecilerin koruması,Avrupa Birliği İltica Standartlarında son gelişmeler, Türk sığınma hukuku konuları ele alınacaktır.

 

LAW 517 – İnsan Hakları Aktivizmi I

Bu dersin amacı, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi alanındaki, çok farklı toplumsal örgütlenme biçimlerinin günümüzdeki anlamı ve işlevini incelemek ve tartışmaktır. Bugün, ‘aktivizm' olarak adlandırılan ve genellikle, toplumsal oluşumlar ya da sivil toplum kuruluşları (STK) eliyle yürütülen bu faaliyetler, insan haklarının gelişimi ve hak ihlâllerinin takibinde, yerleşik hak arama yollarına paralel ve hatta onları dönüştürebilen bir öneme sahiptir. Bu anlamda bir aktivizm incelemesinde bazı kavramsal tartışmaların yapılması önem taşıyor ki, aslında 20. Yüzyıl sonu ve 21. Yüzyıl başlarının sosyal bilimler incelemelerinde de bu konulara büyük yer ayrıldığını söylemek mümkün. Bu nedenle, bu dersin inceleme alanı, öğrencilerin kendi eğitim formasyonlarını ortaya koyabilmelerine fırsat veren ve bunu diğer disiplinlerin katkısıyla geliştirebilecekleri bir hedef sunar. Yeni toplumsal hareketler, sömürgecilik sonrası hak söylemi tartışmaları, insan hakları – yurttaş hakları ayrımı, “başkalarının acısına bakmak” (Susan Sontag), kamusal entelektüelin sorumluluğu, müminler ve muhalifler, haklar aktivizmi ve hayırseverlik bugünün insan hakları aktivizmiyle ilgili bazı yapısal tartışma başlıklarından sadece birkaç örnektir. Ders boyunca, aktivizm uygulamasındaki sosyal bilimler ve fen/doğa bilimlerinin sunduğu geniş bilgi ve karşılaştırmalı deneyimden de yararlanılması, günümüz aktivizminin nasıl bir ufka uzandığının keşfine imkân verecektir.

 

LAW 585 – İnsan Hakları Aktivizmi II

Bu ders, LAW 517 dersinin ardından veya ondan bağımsız olarak, o dersten daha önce de alınabilir. Bu ders, sosyal ve siyasi bir muhalefet biçimi olan insan hakları aktivizmini, hukuk metinleri üzerinden değil, yaşayan ve dersin yapıldığı dönemde özellikle İstanbul’da/Türkiye’de ve dünyada varolan bu konuyla ilgili faaliyetler, girişimler, kampanyalar, kısaca reel aktivizmin farkında olan bir yaklaşımla tahlil ve tartışmayı amaçlar. Bu çerçeve içinde görülmeye ve tartışılmaya çalışılan, insan hakları aktivizminin hakların güçlendirilmesi için hangi dil ve yöntemlerle bir mücadele ortaya koyduğudur. Bu bağlamda, 21. Yüzyılda haklar aktivizminin sosyal, siyasi ve kültürel çevresini anlama, bunun çok farklı olabilen araçlarındaki yaratıcılık ve dinamizme dair inceleme ve bu alanda bazı becerilerin kazandırılması da dersin amaçları arasındadır. Bu derste, geçmişle yüzleşme, insan hakları aktivizminin stratejisi ve insan hakları için geliştirilen taktikler, taktiksel analizin anlamı, taktiksel haritalama deneyimi, sanatsal ifade biçimlerinin aktivist bir dil üzerindeki etkisi, gibi konular etraflıca tartışılacaktır. Bazı dersler, ele alınacak tartışma konularıyla ilgili olarak, üniversite dışındaki ziyaret mekânlarında veya konuk konuşmacı ve katılımcılarla yapılacaktır.

 

LAW 638 – İş Dünyası ve İnsan Hakları

İnsan haklarının korunmasıyla ilgili hukuki gelişmeler, artık sadece devlet adına işlem veya eylemler yapan kişilerin faaliyetleriyle sınırlı olmaktan çıkmıştır. Özel kişiler arasındaki ilişkilerde de insan hakları ihlâli tanımına uygun vakalarla karşılaşılması mümkündür ve hukuk bu konuda da bir işlev yerine getirebilmelidir. Böylece “insan hakları hukuku” olarak tanımlanan hukuk disiplini bu gelişmeyi dikkate alan bir kapsama sahip olmak zorundadır. Bu ders, ulusal ya da uluslararası ölçekte iş ilişkilerinin kurulması, sürdürülmesi veya sona erdirilmesi bağlamında insanın haklarının korunmasına ilişkin uluslararası hukuk standartlarının incelenmesini ve günümüze ilişkin örnek vakalar çerçevesinde tartışılmasını amaçlamaktadır. Bu ders kapsamında, küreselleşmenin ulusal ve uluslararası iş ilişkileri üzerindeki etkisi, mevcut ve gelişen uluslararası insan hakları normları ışığında tartışılacaktır. Bir ticari işletme içi ilişkiler bu kapsamda yer aldığı gibi, bu işletmelerin yatırım koşulları ve işletme faaliyetlerinin insan ve çevreye yönelik yerel ve ulusalötesi etkileri de, aynı bağlamda incelenecektir.

 

LAW 661 – Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Bu ders Türkiye’de insan hakları ihlallerine yönelik oluşturulmuş en önemli koruma usulü olan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru usulüne odaklanmaktadır. Derste hem bireysel başvuruya konu olabilen hak ve özgürlükler üzerinde durulacak hem de uygulanan usul kurallarına değinilecektir. Ders ile Anayasa Mahkemesi’nin içtihatları incelenecektir ve dersi alan öğrencilerin hukukumuza kısa süre önce giren ve Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri için yeni bir hak arama yolu olan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı konusunda nitelikli bilgiye sahip olması hedeflenmektedir.

 

LAW 696 – LGBTİ ve İnsan Hakları

Bu dersin amacı, cinsel yönelim sebebiyle ayrımcılık kapsamında özellikle kişilerin bireysel haklarını, uluslararası insan hakları hukuku ile birlikte yabancı hukuk sistemleri ve Türk hukuku çerçevesinde incelemek ve tartışmaya açmaktadır. Cinsel yönelim, ayrımcılık yasağı, özel hayata saygı hakkı, cinsiyet değiştirme sürecinin hukuki boyutu, aile hakkı, istihdam, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim hakkı ile örgütlenme özgürlüğü bu derste incelenecek bazı konulardır. Dünyada cinsel azınlıkların bireysel haklarının durumu, örnek kararlar ve yasal düzenlemeler kapsamında değerlendirilerek, Türkiye'deki mevcut duruma ilişkin çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılacaktır.

 

LENGR 400 – Mühendislik ve Bilim Etiği

Bu ders, mühendislik ve bilim uygulamalarında karşılaşılabilecek etik konuları ele almaktadır. Etik alana ilişkin kavramlar, müsteri, işveren, topluma karşı etik sorumluluklar, sorumluluk ve mesuliyet farkı, yasal sorumluluklar, müheNdislerin çalışma alanına giren iş, güvenlik, çevre üzerine yasal düzenlemeler tartışılan konular arasındadır. Kavramlar örnek olaylardaki sorunlar ve sonuçlar analizi yapılarak sunulacaktır.

 

MED 378 – Medya ve İnsan hakları

Bu ders, öğrencilerin teoride ve pratikte “insan hakları” terimini daha iyi anlayabilmesini hedeflemektedir. Medya ve insan hakları arasındaki karmaşık ilişki çocuklar, yaşlılar ve engellilere odaklanarak incelenecektir. Terörizm, göçmenlik, ayrımcılık, nefret söylemi, soykırım ve idam cezası gibi konular ele alınacaktır. Çeşitli insan hakları ihlallerinin gözlemlenmesi ve haber haline getirilmesi de tartışılacaktır.

 

MUS 460 – Müzik ve Toplumsal Cinsiyet: Müzikte kadınlar

Bu ders öğrencilere toplumsal cinsiyetin müzikteki rolüne dair teorik altyapı ve farkındalık kazandırmayı amaçlar. Çeşitli müzik kültürlerinde kadının rolü ve kültürel temsiliyetinin yanı sıra, müzik çalışmalarında yaygınlıkla kullanılan toplumsal cinsiyet metaforları ders programının temel içeriğini oluşturmaktadır. Bu dersin amacı müziği kültürel çalışmalar kökenli teoriler ışığında araştırmaktır, bu sebeple derse katılım için temel müzik eğitimi şartı aranmaz. Ancak toplumsal cinsiyet kavramının müzikteki yansımaları üzerine araştırma yapmaya ilgi duyan öğrencilerin katılımı önerilir.

 

NHS 306 – Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Danışmanlığı

Üreme ve cinsel sağlığın kavramsal çerçevesi, cinsel kimlik gelişimi ve cinsiyet rolleri, cinsel yönelimler, cinsel eylem fizyolojisi, cinselliğe kültürel ve toplumsal etkiler, güvenli cinsel yaşam, mitler, cinsel istismar, cinsel şiddet ve türleri, cinsel fonksiyon bozuklukları ve cinsel fonksiyon bozukluklarının multidisipliner yönetimi, üreme ve cinsel haklar, üreme, cinsel haklar savunuculuğu, Türkiye'de aile planlaması durumu, geleneksel ve modern aile planlaması yöntemleri, aile planlaması danışmanlığının prensip ve ilkeleri

 

PRF 304 – Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi

Sağlığa bütüncül yaklaşımın öğrenciler tarafından benimsenmesini sağlar; sağlığın korunması ve geliştirilmesi konusunda öğrencilerin bilgi ve vizyon sahibi olmalarını amaçlar.

PSY 341 – Toplumsal Cinsiyetin Sosyal Psikolojisi

Bu ders, öğrenciye, toplumsal cinsiyet konusundaki kuramsal birikim ve tartışmaları tanıtmayı hedeflemektedir. Dersin işlenişi olabildiğince disiplinlerarası ve çoğunlukla sosyal psikolojik olup, sosyal inşacılık kuramını öne çıkarır. Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyete dayalı farklılaşma ve eşitsizlikle ilgili kuramlar hem tarihsel perspektif içinde, hem de güncel tartışmalar çerçevesinde ele alınırlar. Toplumsal cinsiyetin anlamı, ve toplumsal cinsiyetin bireyin hayatını nasıl şekillendirdiği konularında öğrenciye sorgulayıcı bir yaklaşım kazandırmak dersin önemli bir amacını oluşturur. Toplumsal cinsiyetin diğer sosyal, kültürel psikolojik deneyimler ve ilişkilerle etkileşimi de vurgulanır. Toplumsal cinsiyetin biyolojik,ve psikolojik yönleri ile bireysel düzeyde nasıl geliştiği, sosyal etkileşim ve yakın ilişkilerdeki rolü, annelik ve iş hayatında olduğu gibi toplumsal iş bölümüne ve medya gibi toplumsal kurumlara nasıl yansıdığı tartışılan konular arasında yer alır.

 

PUB 313 – Kurumsal Sorumluluk

Mevcut düzen içerisinde sürdürülebilir gelişim anlayışının giderek önem kazanması; müşteriler, yatırımcılar, devlet ve çalışanlar gibi çeşitli paydaşların, kurumlar tarafından benimsenen yaklaşım ve davranışların gerek sektöre gerekse çevreye etkilerinin farkındalığını hızlandırmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) veya kurumsal sürdürülebilirlik, şirketlerin daha verimli ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak için tanımladıkları kavramlardır. Bu ders 1980’lerden itibaren kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının nasıl geliştiğini, bu olgunun günümüz yönetim anlayışının temeline nasıl oturduğunu ve şirketlerin performans kriterleri arasında nasıl önemli bir değerlendirme aracı haline geldiğini incelemektedir.

 

PUB 513 – Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

Tarihsel perspektifte etik ve sorumluluk kavramları, etik kuramlar ve gerçek yaşam pratikleriyle olan bağlantısı, sürdürülebilirlik ve işletme pratikleri, kurumsal vatandaşlık, paydaşlar, sürdürülebilirlik odaklı kurumsal strateji, ekonomik/sosyal/çevresel etki, raporlama ve denetim, uluslararası belgeler ve standartlar.

 

SAG 208 – İlkyardım

Kaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır.

SHL 104 – İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

Derste; insan hakları ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olunması, haklar perspektifinin kavranması, insan hakları uygulamalarının ve hak ihlallerinin tanınması amaçlanmaktadır.

 

SHL 108 – Kadın Çalışmaları ve Sosyal Hizmet

Derste toplumsal cinsiyet teorileri tarihten bugüne işlenecek ve günümüzde var olan toplumsal cinsiyet sorunlarının nedenleri sorgulanacaktır. Bu sorunların en önemlisi olan kadınların toplumda bulunduğu dezavantajlı konum, nedenleri ve vakalarıyla ele alınacaktır. Kadınların kamusal alandan özel alana var olma sorunu ve eğitim, sağlık gibi alanlarda cinsiyetleri nedeniyle karşılaştığı sorunlar ve sosyal hizmetlerde buan getirilen çözümler örnekler üzerinden tartışılacaktır. Dersin sonunda kadınların toplumda yaşadığı sorunlar ve toplumdaki yeri hakkında farkındalık sağlanması ve eleştirel değerledirme becerisi geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

SHL 203 – Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet

 

Derste, sosyal hizmet bağlamında sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili temel tartışmalar ele alınacaktır. Sivil toplum örgütlerinin temel kavram ve ilkeleriyle uygulama alanı şu bağlamlarda tartışılacaktır: Sivil toplum örgütlerinin gelişimi, işlevi ve topluma etkileri; sivil toplum örgütleri ve risk grupları; toplumsal gelişme; gönüllülük; sivil toplum örgütlerinde yönetim; ve sosyal hizmet faaliyetleri.

 

SHL 204 – Kriz ve Stres Yönetimi

Bu ders ile amaçlanan, sosyal hizmet uzmanlarının ve sosyal hizmet teknikerlerinin, karşılacakları kriz durumlarında, psikolojik travmalarada ve afetlerde psikososyal yaklaşım modellerini ve psikososyal destek türlerini öğrenmeleri ve tekniker olarak bu alandaki rollerini öğrenmelerini sağlamaktır.

 

SHL 207 – Göç ve Sosyal Hizmet

Ders, öğrencilere göçün temel kavramlarını, göçe yol açan nedenleri ve göçün neden olduğu sonuçları öğretmeyi amaçlamaktadır. Derste, sosyal hizmet mesleğinin göç konusundaki rolü ve sorumluluğu, göç türlerinde ortaya çıkan sosyal sorunlara yönelik müdahale yöntemleri, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile uygulamalar öğretilecektir.

 

SOC 256 – Ayrımcılık ve Gruplararası İlişkiler Sosyolojisi

Son yıllarda Türkiye önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Farklı etnik, dinsel, cinsel yönelim temelli grupların tanınma ve eşitlik talep etmeye başladığı bu süreç iki potansiyeli barındırıyor. Bir yanda hakim ve azınlıklaştırılmış gruplararasındaki gerilimlerin artma potansiyeli bulunuyor; öte yanda ise sorunları daha açıkça konuşabilme ve çözüm geliştirebilme. Bu süreci daha iyi anlamak için gruplararası ilişkilerin teorisi kadar, önyargı, kalıpyargı ve ayrımcılık gibi kavramları da anlamak gerekiyor. Bu ders, farklı gruplar temelinde ayrımcılık sorununun nasıl ortaya çıktığını hem Türkiye hem Dünya bağlamında ele almayı amaçlıyor. Derste, “ayrımcılık sosyolojisi” “etnik ve dinsel temelli ayrımcılık,” “Toplumsal Cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığı,” “engellilik” gibi başlıklara odaklanılacak.

 

SOC 322 – Aile ve Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

Ders, öğrencilere aile çalışmaları alanında toplumsal cinsiyet anlayışını yansıtan bir bakış açısı ve toplumsal cinsiyetin sosyal ilişkilerdeki önemi konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır. Aile ve toplumsal cinsiyet alanındaki kavramsal tartışmalar ve belli başlı kuramsal yaklaşımlar eleştirel bir incelemeye tabi tutulacaktır. Toplumsal cinsiyet rolleri, statü ve kimlikler ve ilişkiler tarihsel ve kültürlerarası açıdan irdelenecektir.

 

SOC 332 – Toplumsal Eşitsizlik

Ders, yapısal eşitsizliklerin incelenmesi üzerine temellenmiştir. Toplumsal tabakalaşmanın klasik kuramları, sınıf ve sosyal hareketlilik kavramları ve alandaki süregiden tartışmalara yeni katkılar üzerine odaklanmaktadır. Endüstri-sonrası dünya bağlamında tartışma, sınıf kavramının ampirik bir olgu olarak toplumları anlamamıza yarayan analitik bir araç olarak geçerliliğinin olup olmadığı tartışması etrafında yoğunlaşacaktır. Türkiye başta olmak üzere, çeşitli toplumlar üzerine yapılmış ampirik araştırmalar toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite ve sağlık gibi değişen kuramsal temalar bağlamında değerlendirilecektir.

 

TECH 521 - Sürdürülebilirlik ve Etik

Bu ders sosyal teoriler temellerini kavratarak bireylere ekonomik ve etik perspektiften bakmayı ve girişimlerini hem toplumsal çerçevede hem de ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları değerlendirerek sürdürülebilir hale getirmelerini amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik kavramının çıkış ve tarihi, sosyal teori çerçevesinde Homo Sapiens’denHomo Economicus’a geçiş, Uluslarası girişimcilikte etik, eco-girişimcilik, sosyal ve çevresel dair konuların yarattacağı iş imkanlarını tanımlama ve ilgili iş modeller, sürdürülebilir adil ticaret gibi konuları içerir. Öğrencilerin ders boyunca gördükleri kavramları bir dönem projesi aracılığıyla uygulayarak öğrenmesi planlanmaktadır.

 

THM 412 - Sürdürülebilirlik ve Etik

Sürdürülebilirlik ve etik, gerek kişisel yaşamda gerekse iş dünyasında kısa vadeli bireysel çıkarların ötesindeki meseleleri mercek altına alan iki önemli kavramdır. Derste sürdürülebilirliğin çevresel, toplumsal ve ekonomik boyutları ile iş ahlakı modelleri tanıtılmakta ve turizm sektörü ile ilişkileri kurulmaktadır.

 

TMH 510 – Afetlerde Toplum Ruh Sağlığı Yaklaşımları

Afetlerde toplum ruh sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik toplum temelli yaklaşımları öğrenir.

 

TVJ 416 – Çevre Gazeteciliği

Bu ders öğrencilere çevre gazeteciliği alanında önem taşıyan unsurları öğretmeyi amaçlıyor. Öğrenciler haber için bilgi toplamayı, haber yapımcılığını ve röportaj tekniklerini öğrenecektir. Her ders genel gazetecilik ve yeni medya konularında kısa girişlerin ardından çevre gazeteciliği alanında haftalık olarak belirlenen konularla devam edecektir. Dersin kuramsal bölümünün yanı sıra uygulama bölümü de, gerek sahada haber yapımcılığı, gerekse profesyonellerle yapılan söyleşilerle sağlanacaktır. Öğrenciler her dersin konusu çerçevesinde haber üreterek konunun hem kuramsal çerçevesini özümsemiş, hem de uygulamasını öğrenmiş olacaklar.