Projeler 2020

YIL

PROJENİN ADI

PROJENİN AMACI

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2020

TurkuazLab -  “Türkiye'de Kutuplaşmayı Azaltmak için Stratejiler ve Araçlar” Projesi

TurkuazLab “Türkiye'de Kutuplaşmayı Azaltmak için Stratejiler ve Araçlar” Projesi, Türkiye toplumunda kutuplaşma ve verdiği zararlar hakkında farkındalık yaratmayı ve Türkiye’de insan hakları, sosyal uyum ve ötekine saygının hâkim olduğu yeni bir ekosisteme katkı sağlamak için bireyleri, sivil toplum, akademi, medya ve siyasi partileri kutuplaşmayı azaltacak stratejiler ve araçlar ile donatmayı amaçlamaktadır.

2020

MATILDE – Avrupa’nın Kırsal ve Dağlık Bölgelerinde Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada Göçün Etki Değerlendirmesi

İtalya’nın kuzey dağlık bölgesinde bulunan Bolzano kentinde yer alan Bölgesel Kalkınma Araştırma Enstitüsü (EURAC) tarafından koordine edilen ve Avrupa Birliği’nin UFUK 2020 programınca fonlanan çok paydaşlı MATILDE araştırma projesi, kırsal ve dağlık bölgelere odaklanarak göçün kalkınma süreçlerine ilişkin taşıdığı potansiyeli anlamayı hedefliyor.

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu

2020

BSINAFE- Avrupa’daki Afrikalı Sporcuların Sosyal Olarak İçerilmesi

SINAFE, EACEA – Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen işbirliğine dayalı bir ortaklık projesidir. Projenin amacı, farklı ülkelerde yürütülen saha araştırması yoluyla göçmen sporcuların ihtiyaçlarını belirlemek ve Avrupa'daki göçmen Afrikalı sporcuların sosyal bakımdan içerilmesi için bu kanıtlara dayalı bir destek mekanizması geliştirmektir. Proje sonunda kapsayıcı ve güçlendirici teknikler kullanılarak göçmen sporcuların eğitiminde yenilikçi yaklaşımlara katkıda bulunacak, haklar, yasal prosedürler ve mesleki bilgileri içeren bir müfredat geliştirilecektir.

http://www.migrantathlete.com/

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

2020

BİLGİ'de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu-VI (13-22 Temmuz 2020)

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2015'ten bu yana düzenlenen "İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu" gerek dünya gerek Türkiye için önem arz eden insan hakları meseleleri ile ilgili olarak katılımcıların bilgi düzeylerini artırmayı amaçlıyor. Yaz Okulu insan hakları hukuku ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye ve araştırmaya istekli hukuk fakültesi öğrencilerini hedef alıyor.

AB Enstitüsü

2020

Ufuk 2020 RESPOND: Avrupa ve Ötesinde Kitlesel Göç Olgusunun Çok Katmanlı Yönetişimi

Almanya, Fransa, Danimarka, İsveç, Avusturya, İtalya, İngiltere ve Macaristan ile birlikte Türkiye, Lübnan ve Irak'ta mültecilerin ülkeye girişi, korunması ve uyum süreçleri hakkında alan araştırmalarıyla bilgi toplanmasını içeren bu araştırma, Türkiye'de yerel ve ulusal düzeyde politika üretimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

2020

MATILDE – Avrupa’nın Kırsal ve Dağlık Bölgelerinde Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada Göçün Etki Değerlendirmesi

İtalya’nın kuzey dağlık bölgesinde bulunan Bolzano kentinde yer alan Bölgesel Kalkınma Araştırma Enstitüsü (EURAC) tarafından koordine edilen ve Avrupa Birliği’nin UFUK 2020 programınca fonlanan çok paydaşlı MATILDE araştırma projesi, kırsal ve dağlık bölgelere odaklanarak göçün kalkınma süreçlerine ilişkin taşıdığı potansiyeli anlamayı hedefliyor.

2020

European Research Council (ERC) – Popülizm Çağında Yerlilik, İslamofobizm ve İslamizm: Avrupa’da Sosyo-Ekonomik vePolitik Olanın Kültürleştirilmesi ve Dinselleştirilmesi

Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika’da kendilerini giderek sosyo-ekonomik, politik ve psikolojik nedenlerle dışlanmış hisseden yerli gençler giderek sağ popülizm ve İslamofobik söylemlere doğru eğilim sergilerken benzeri sosyo-ekonomik ve dışlanmışlık süreçlerine tabi olan bazı Müslüman ve göçmen kökenli genç gruplar ise, İslamileşme süreçlerine eğilim göstermektedirler. Bu araştırmanın amacı, geliştireceği yeni bir bilimsel lens/perspektif ile özünde sosyo-ekonomik, politik ve psikolojik unsurlar taşıyan bu iki genç grubun benzeri süreçlerden geçerek radikalleştiklerini ve birbirlerine karşı bu radikalliklerini besledikleri gösterilmeye çalışılacaktır. Geniş alan çalışmaları, literatür çalışmaları ve derinlemesine görüşmelerin içerileceği araştırma sürecinde sadece geniş bir araştırmacı grubu ve bilimsel danışma grubu birlikte çalışacaklardır.

2020

DAAD Alman Akademik Değişim Programı – Almanya Araştırmaları

Almanya’daki güncel siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişmeler konusunda Türkiye kamuoyunu bilgilendirecek nitelikte Türkçe çalışmaları ve yayınları hayata geçirmek.

Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2020

Sosyal Kuluçka Merkezi

Sosyal Kuluçka Merkezi, hak temelli çalışan yurttaş girişimleri ve sivil toplum kuruluşlarına kapasite gelişimi konusunda destek veren bir merkez olarak çalışmaktadır. Katılımcılarına ofis desteği, finansal destek, atölye ve eğitim desteği ve mentorluk desteği gibi destekler sunmaktadır.

2020

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi

Çocuk işçiliğini önelemek amacıyla, araştırma, pilot uygulamalar gibi faaliyetleri içeren projedir.

2020

Avrupa-Türkiye STK değişim programı

Çocukların katılım haklarını hayata geçirmek için çocuk hakları konusunda bilgilendirici ve işbiriliğini artırıcı etkinlikler, paneller ve atölyeler düzenlenecektir.

2020

Genç Sesler Projesi

2014'den beri devam eden proje çocuk katılımı konusunda farkındalık yaratmak ve Türkiye-İsveç arasında deneyim paylaşımı ve işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

2020

Pandemi'de Söz Küçüğün Projesi

Proje; pandemi döneminde çocukların kendi gündemlerini, ihtiyaçlarını ve seslerini yetişkinlere duyurarak çocuğun katılım hakkının hayata geçmesine dair örnek geliştirmek amacını taşımaktadır.

Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi

2020

Sosyal İçerme Bağlamında Sivil Toplum ve Öğrenme Toplulukları: Yetişkinliğe Geçiş Dönemindeki Refakatsiz Küçükler

Çeşitli aktörlerin işbirliği ile gerçekleştirilen CiSoTRA Projesi, erken yetişkinlik dönemine geçiş sürecinde olan refakatsiz küçükleri destekleyebilecek yenilikçi bir metodoloji geliştirmeyi ve uygulamayı hedefliyor.

2020

Engellilerin Eğitim Hakkı: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte

Projede, engelli öğrencilerin eğitime eşit katılımlarının sağlanmasına katkıda bulunulması ve engelli olan ve olmayan çocukların bütünleşmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca öğretmen ve velilerin de engelliliğe yönelik tutumlarının değiştirilmesi hedeflenmektedir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

2020

Türkiye'de Kültürel Çoğulluğun Bağımsız Araştırmacıları ve Sivil Toplum Kuruluşları için Ağ Oluşturma ve Eğitim Projesi: Etnografya ve Sözlü Tarih Metodolojisi Eğitimi ve Platform Oluşumu

Proje, Türkiye kültürleri alanında çalışma yapan Marmara Bölgesi’ndeki akademisyen olmayan araştırmacıları, çalışma gruplarını, kurulacak platform/ağ sayesinde kendi aralarında ilişkilendirmeyi, eğitim aracılığıyla güçlendirmeyi ve genelde kapasitelerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu yolla, Türkiye kültürleri alanında yapılan çalışmaların niteliğini ve genelde kültürlerarası diyaloğun artırılmasını amaçlanmaktadır. Farklı kültürler hakkında ve genelde kültürel çoğulluk konusunda çalışma yapan kurum ve kişilerin yaptığı olgusal bilgi üreten nitelikli çalışmalarının sayısının artması, bu kültürel çoğulluğun ve zenginliğin günlük yaşamda, siyasette ve ekonomide görünürlüğüne de katkı sağlayacaktır.

2020

Kırsal NEET Gençlik Ağı: Kırsal NEET'lerin sosyal dışlanmasının altında yatan risklerin modellenmesi

Aksiyon, Avrupa çapında çok disiplinli bir ağı oluşturmayı hedeflemektedir. Projenin amacı kırsal alanda yaşayan Ne Eğitimde Ne İstihdamda olmayan (NEET/Ev Genci) gençlerin sosyal dışlanma risklerini azalatacak ve biyoekolojik modele dayanarak engelleyici etkenleri modelleyecek bir yaklaşım geliştirmektedir.