Bilgi Edinme

BİLGİ EDİNME BİRİMİ

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur. Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular  0 212 216 24 14 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise aşağıdaki formlar eksiksiz doldurularak bilgiedinme@bilgi.edu.tr posta adresine yapılabilecektir.

Bilgi edinme başvuruları

Başvurular aşağıda sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

a- Gerçek kişiler b- Tüzel kişiler

“Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na Başvuru

https://bedk.adalet.gov.tr/ adresinden, bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Kurula itiraz edebilir. İtiraz yazılı olarak yapılır. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir.

CİMER Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi

Mevzuatla İlgili Bilgi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

İletişim adresi

Adres: Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul

Faks:  0 212 216 24 14

E-posta:  bilgiedinme@bilgi.edu.tr