Projeler 2015

YIL/NUMARA

PROJE ADI

PROJENİN AMACI  (PROJE HK. KISA BİLGİ)

İNSAN HAKLARI HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Ekim 2014-Ocak 2016 Sosyal Medya ve Azınlıklar Projesi Sosyal Medya ve Azınlıklar Projesi, sosyal medyada ifade özgürlüğünü teşvik etmek, ayrımcılık ve nefret söylemine karşı yasal düzenlemeler önermek ve gayrimüslim azınlıkların sosyal ve toplumsal katılımlarını ve eşit vatandaş konumlarını artırmak hedefleriyle yola çıkmış bir projedir. Projenin amacı Türkiye’de gayrimüslim azınlıkların sosyal medyayı ne kadar ve nasıl kullandığını ve böylece sosyal medyanın azınlıkların toplumla entegrasyonunda nasıl bir rolü olduğunu araştırmaktır. Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı tarafından yürütülmekte olan projede İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yunan Avrupa ve Dış Politikalar Kuruluşu (ELIAMEP) ortak olarak yer almaktadır. Proje kapsamında sosyal medyada azınlıkların karşılaştıkları hak ihlalleri, ayrımcılık ve nefret söylemi örnekleri incelenmektedir. ELIAMEP benzer bir araştırmayı Yunanistan’da Hristiyan olmayan azınlıklara yönelik olarak yapacak, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ise AB ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak sosyal medyaya yönelik yasal düzenlemeleri değerlendirecektir. Proje AB Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu programı kapsamında mali olarak desteklenmektedir.
Eylül-Kasım 2015 Sanatsal İfade Özgürlüğü Kılavuzu ve Eğitimi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Siyah Bant ile birlikte yürüttüğü ve İsveç Başkonsolosluğu tarafından desteklenen bu proje ile Türkiye’de sanatçıların ve sanat kurumlarının sanatta ifade özgürlüğü haklarının korunması ve geliştirilmesine destek olunması amaçlanmıştır.
2006-… Ücretsiz Hukuki Destek Ağı (Pro Bono) İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2006 yılından bu yana bir hukuki yardım ağı çalışması yürütmektedir. Yurtdışındaki örneklerde pro bono (toplum yararına) olarak da adlandırılan bu çalışma kapsamında avukatlar herhangi bir ücret almaksızın gönüllü olarak iş yaparlar. Böylece, adalete erişim zorluğu yaşayan, maddi gücü sınırlı sivil toplum kuruluşlarına ve onlara başvuran kişilere, ücretsiz hukuki hizmet sunulur. Bu bir anlamda hukukçuların sosyal sorumlulukları gereği yaptıkları bir çalışmadır. Birçok ülkede hukuk büroları benzer çalışmalar yapmakta ve konuyla ilgili uluslararası forumlar düzenlenmektedir. (Ayrıntılı bilgi için: https://probono.bilgi.edu.tr/tr/)
2003-…. BİLGİ Hukuk Kliniği Hukuk kliniği uygulaması, bir hukuk öğretimi yöntemi olduğu kadar hukuk fakültelerinin topluma yönelik doğrudan hizmette bulunma politikasının da bir sonucudur. Bu eğitim ve toplumsal sorumluluk politikası ilk olarak 1960’lı yıllarda ABD’deki hukuk eğitiminde uygulanmaya başlandı. O tarihlerde, özellikle ırk ayrımcılığının altedilemediği bir toplum hayatı içinde, hukukun sağladığı güçten yoksun siyah Amerikalıların haklarının korunması hedefi ön plandaydı. Genel olarak hukuk kliniği uygulamasının geri planında, hukuk hizmetinden yeterince yararlanamayan toplum kesimlerinin de kendi hayatlarıyla ilgili sorunların çözümünde veya işlerinin takibinde hukuktan yararlanmalarına olanak sağlamak ve destek vermek düşüncesi bulunur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, klinik eğitimine başladığı 2003 yılından önceki bir yıllık bir hazırlık dönemi boyunca; ABD-Washington DC'deki American University ve Georgetown University; Macaristan-Budapeşte’deki Eötvös Lorand University (ELTE) ve Güney Afrika Cumhuriyeti-Natal’de bulunan University of KwaZulu hukuk okulları ile klinik hukuk öğretimi alanındaki uzun ve güçlü deneyimlerini dikkate alarak işbirliğinde bulunmuş, bu merkezlerde ve İstanbul’da çalışma toplantıları düzenlemiş, bu alandaki kapasitesini artırmaya yönelik bir program takip etmiştir.

AVRUPA BİRİLİĞİ ENSTİTÜSÜ

2015/1 Jean Monnet Okulda Avrupa Değerleri Proje, Türkiye’deki sivil toplumun önemli bir kesimi olan ilkokul, lise ve meslek okulları öğretmenleri ile öğrencilerine, Avrupa Birliği ile özdeşleşen özgürlükler, kadın erkek eşitliği, engelli hakları, çevre duyarlılığı gibi konularda üç yıl boyunca eğitim vermeyi ve eğitim malzemeleri üretmeyi hedefliyor. 
2015/2 Jean Monnet AB Siyasi ve Yönetim Çalışmaları Kürsüsü Proje öğrencilerin Avrupa Entegrasyonunu daha iyi anlayabilmeleri için destekleyici araştırmalar, üniversitesi bağlantılarını güçlendirme ve çeşitli öğretim aktivitelerini fonlamayı amaçlıyor.
2015/3 Marie Curie - Türkiye'de Organize Sivil Toplumun Avrupalılaşması. Avrupa Perspektifinden Gençlik STK'ları  Proje, Avrupalılaşma süresinde Gençlik kuruluşlarının rolü üzerine değişik yaklaşımlar içeren bir analiz yapmayı hedefliyor. Proje, sivil toplum kuruluslarının avrupalılaşma süreci analitik bir boyutta inceleyip, Türkiye'de sivillerin katılımı ve aktif yurttaşlığa yenilikçi bir anlayış katmayı ve araştırma kapsamına giren çeşitli politika yapıcılarının Avrupanın toplumsal sunumu üzerine bir araştırma yürütecektir.

GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2015/1

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı

Türkiye’de mevsimlik işçi göçü konusunda çalışan araştırmacılar, akademisyenler, yerel, ulusal ve uluslararası ilgili kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili sosyal tarafların temsilcileri ve bireyler arasında iletişimi artırmak, ortaklıkları desteklemek, konuyla ilgili bilgileri derlemek, farkındalık yaratmak ve sosyal politikaları önermek amacıyla yürütülen iletişim ağı faaliyetidir.

2015/2

Mevsimlik Gezici Tarımda Çocuk İşçiliği Yuvarlak Masa Toplantıları

Çalışma, mevsimlik gezici tarımda çocuk işçiliği konusunda çalışma yapan ve konuya ilgi duyabilecek paydaşların bir araya gelerek bilgi/deneyim paylaşımını ve sorunu görünür kılmak için önerileri gerçekleştirmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

2015/3

Tarlabaşı Toplum Merkezi

Tarlabaşı semt sakinleri için toplumsal katılımı güçlendirme ve ayrımcılığı azaltmaya destek amaçlı kurulan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’nin eğitim ve sosyal faaliyetleri ile toplumsal kaynaşma etkinliklerini yerine getirebilmesi için destek verildi.

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

STK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA İBİRİMİ

2014/1

Kamu Harcamalarını İzleme Platformu

STK Eğitim ve Araştırma Birimi'nin sekreteryası ve koordinatörlüğünde geliştirilen Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, vatandaşlardan toplanan vergilerin harcama kararına dönüşmesi  ile ilgili parlamentoya sunulan süreci izlemeyi, bu sürecin şeffaf olması için çalışmayı ve  sosyal harcamaların artırılması ve etkin kullanımını savunmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında, bu amaca ulaşmak için 2010 yılından itibaren her yıl kamu harcamalarını izlemeye yönelik eğitim ve kamplar düzenlenmekte ve Platform üyesi STK'larla bilrlikte izlenen alandaki kamu harcamaları ile ilgili sonuçlar ve öneriler bir mektup olarak millevekillerine yollanmaktadır. Eylül 2012 tarihindn itibaren mektuplarda sağlık, sosyal güvenlik, sosyal yardım-hizmetler, çocuk, gençlik, engelli, adalet, yerel yönetimler, askeri ve iç güvenlik harcamlarına yer verilmektedir. Bu mektupları aynı zamanda kamuoyu ile internet üzerinden paylaşılmaktadır.(www.kahip.org).

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

SOSYAL KULUÇKA MERKEZİ

2015/1

Sosyal Kuluçka Merkezi

Sosyal Kuluçka Merkezi, hak temelli çalışan yurttaş girişimleri ve sivil toplum kuruluşlarına kapasite gelişimi konusunda destek veren bir merkez olarak çalışmaktadır. Katılımcılarına ofis desteği, finansal destek, atölye ve eğitim desteği ve mentorluk desteği gibi destekler sunmaktadır.

2015/2

Sivil Toplum Değişim Projesi

Proje, Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri’nde örgütsel sürekliliği, kapasite gelişimini ve bu çerçevede sivil alanın gelişimine yönelik yenilikçi araçlar üretilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

2015/3

Things Projesi

Things, sosyal değişim ve sosyal teknoloji ile ilgilenen gençleri, sivil toplum kuruluşlarını, aktivistleri, programcıları, bu alanlara ilgi duyan farklı disiplinlerden kişileri bir araya getirmeyi amaçlayan topluluk hareketidir.

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ÇOCUK ÇALIŞMALARI BİRİMİ

2015/1

Genç Sesler Projesi

Proje kapsamında çocuk hakları, çocuk katılımı ve çocuk kültürü konularında farkındalık yaratmak amacıyla çocukların medyası, toplumsal cinsiyet, engellilik, ayrımcılık, gençlik kültürü gibi farklı konularda yuvarlak masa toplantısı, forum, panel, atölye gibi birçok farklı etkinlik gerçekleştirilecektir.

2015/2

Okulöncesi Çocuk Hakları Etkinlikleri

Okulöncesi çocuklara yönelik Pusulacık kitabından etkinlikler yapılmış ve ödül hazırlanmıştır.

2015/3

Gençlerden Gençlere Yaşam Becerileri Projesi

Üniversitelerin psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmetler, hukuk ve benzeri bölümlerindeki öğrencilerin katılımına açık olan 12 haftalık bir seminer programı ve seminer programını takiben katılımcıların kendi projelerini hayata geçirmelerinin sağlanması hedeflemektedir.

2015/4

Söz Küçüğün: Çocukların Medyası Projesi

3 farklı kurumda çocuklarla medya çalışmaları yaparak, medyada çocuk katılımının artırılması ve çocukların seslerinin duyurulması amaçlanmıştır.

SOSYOLOJİ VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2015/1

Heteroseksizme Karşı: LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) ortaklığında, eğitim ortamlarında cinsiyet kimliğine ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılıkla mücadele edebilmek amacıyla yürütülen projede, LGBTİ aktivistler, akademisyenler ve öğretmenlerin katkısıyla geliştirilen stratejiler derlendi.

2015/2

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi

MEB ve British Council ortaklığında, okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini yaygınlaştırmak; eğitim sisteminde eşitliğe ve toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımın benimsenmesine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen projede, SEÇBİR revizyon komisyonunda yer aldı ve 80 adet ders kitabını inceleyerek raporladı.

2015/3

TEGV Gönüllüleri için İnsan Hakları Atölyeleri

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) etkinlik noktalarında çocuklarla çeşitli çalışmalar yapan gönüllülerin güçlendirilmesi amacıyla, ayrımcılık ve insan hakları konularında eğitici ve gönüllü eğitimleri yapıldı.

FAKÜLTELER

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

2015/1

Yaygın Değişken İmmün Yetersizlik (CVID) Hastalarında CD19, ICOS, TACI, BAFF-R Gen Mutasyonlarının Araştırılması

2015/2

Primer İmmün Yetersizliklerde Genetik Alt Yapının Yeni Nesil Dizileme Yöntemi ile Belirlenmesi

MİMARLIK FAKÜLTESİ

2015

USTAİŞİ BEYOĞLU

Yaratıcı endüstrilerin İstanbul kenti özelinde sahip olduğu zanaat mahalleleri ile ilişkilerini ve bu ilişkiden doğan yaratıcı potansiyellerin görünürlüğü ve desteklenmesi amaçlanmaktadır. Beyoğlu ilçesi özelinde çalışmalarını gerçekleştirecek olan proje Beyoğlu’nun hem yaratıcı aktörler hem de zanaat ağı potansiyelini ve her ikisinin birlikteliğinden doğan özgün ve yaratıcı kimliği pekiştirmeyi amaçlamaktadır. Zanaat atölyelerinin üniversite eğitim müfredatına katkı ve meslek lisesi mezunları için ara bir eğitim modeli olarak geliştirilmesi amaçlamaktadır.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

2015/1

Fanus

Bu belgesel projesi iki karakter üzerinden kırsal ve kent yaşımına ilişkin bir karşılaştırma yapmayı amaçlıyor.

2015/2

İletişim ve Medya İlişkileri Kılavuzu

İletişim ve medya sektörü arasında ilişkileri etik, hukuki, doğru ve sağlıklı

yürütmek amacıyla oluşturulan bir kılavuzdur.

2015/3

Halkla İlişikiler Meslek Bilgi Dosyası

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) meslek bilgi merkezlerinde kullanıma sunulacak meslek bilgi dosyaları çalışması kapsamında, halkla ilişkiler mesleği bilgi dosyasının oluşturulması amaçlanmıştır.

2015/4

Yetişkinler ve Çocuklar için  Hayvanlarla Birlikte Yaşama Eğitimi  Modülleri

Eyüp ilçesinde yaşayan yetişkin ve çocukların hayvanlarla uyum içinde yaşamasına katkıda bulunmak ve hayvan dostu bir ortama katkı sağlamak amacıyla oluşturulacak eğitim modüllerinin ilçe çapında uygulanması planlanmıştır.

2015/5

Sosyal Medya ve Azınlıklar Projesi

Gayrı-müslim azınlıkların sosyal medya kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır.

2008-

Adım Adım

Spor aracılığıyla Türkiye'de faaliyet gösteren STK'lar için kaynak ve farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.