Projeler 2014

YIL/NUMARA

PROJE ADI

PROJENİN AMACI  (PROJE HK. KISA BİLGİ)

İNSAN HAKLARI HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Ekim 2014-Ocak 2016 Sosyal Medya ve Azınlıklar Projesi Sosyal Medya ve Azınlıklar Projesi, sosyal medyada ifade özgürlüğünü teşvik etmek, ayrımcılık ve nefret söylemine karşı yasal düzenlemeler önermek ve gayrimüslim azınlıkların sosyal ve toplumsal katılımlarını ve eşit vatandaş konumlarını artırmak hedefleriyle yola çıkmış bir projedir. Projenin amacı Türkiye’de gayrimüslim azınlıkların sosyal medyayı ne kadar ve nasıl kullandığını ve böylece sosyal medyanın azınlıkların toplumla entegrasyonunda nasıl bir rolü olduğunu araştırmaktır. Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı tarafından yürütülmekte olan projede İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yunan Avrupa ve Dış Politikalar Kuruluşu (ELIAMEP) ortak olarak yer almaktadır. Proje kapsamında sosyal medyada azınlıkların karşılaştıkları hak ihlalleri, ayrımcılık ve nefret söylemi örnekleri incelenmektedir. ELIAMEP benzer bir araştırmayı Yunanistan’da Hristiyan olmayan azınlıklara yönelik olarak yapacak, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ise AB ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak sosyal medyaya yönelik yasal düzenlemeleri değerlendirecektir. Proje AB Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu programı kapsamında mali olarak desteklenmektedir.
2006-… Ücretsiz Hukuki Destek Ağı (Pro Bono) İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2006 yılından bu yana bir hukuki yardım ağı çalışması yürütmektedir. Yurtdışındaki örneklerde pro bono (toplum yararına) olarak da adlandırılan bu çalışma kapsamında avukatlar herhangi bir ücret almaksızın gönüllü olarak iş yaparlar. Böylece, adalete erişim zorluğu yaşayan, maddi gücü sınırlı sivil toplum kuruluşlarına ve onlara başvuran kişilere, ücretsiz hukuki hizmet sunulur. Bu bir anlamda hukukçuların sosyal sorumlulukları gereği yaptıkları bir çalışmadır. Birçok ülkede hukuk büroları benzer çalışmalar yapmakta ve konuyla ilgili uluslararası forumlar düzenlenmektedir. (Ayrıntılı bilgi için: https://probono.bilgi.edu.tr/tr/)
2003-…. BİLGİ Hukuk Kliniği Hukuk kliniği uygulaması, bir hukuk öğretimi yöntemi olduğu kadar hukuk fakültelerinin topluma yönelik doğrudan hizmette bulunma politikasının da bir sonucudur. Bu eğitim ve toplumsal sorumluluk politikası ilk olarak 1960’lı yıllarda ABD’deki hukuk eğitiminde uygulanmaya başlandı. O tarihlerde, özellikle ırk ayrımcılığının altedilemediği bir toplum hayatı içinde, hukukun sağladığı güçten yoksun siyah Amerikalıların haklarının korunması hedefi ön plandaydı. Genel olarak hukuk kliniği uygulamasının geri planında, hukuk hizmetinden yeterince yararlanamayan toplum kesimlerinin de kendi hayatlarıyla ilgili sorunların çözümünde veya işlerinin takibinde hukuktan yararlanmalarına olanak sağlamak ve destek vermek düşüncesi bulunur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, klinik eğitimine başladığı 2003 yılından önceki bir yıllık bir hazırlık dönemi boyunca; ABD-Washington DC'deki American University ve Georgetown University; Macaristan-Budapeşte’deki Eötvös Lorand University (ELTE) ve Güney Afrika Cumhuriyeti-Natal’de bulunan University of KwaZulu hukuk okulları ile klinik hukuk öğretimi alanındaki uzun ve güçlü deneyimlerini dikkate alarak işbirliğinde bulunmuş, bu merkezlerde ve İstanbul’da çalışma toplantıları düzenlemiş, bu alandaki kapasitesini artırmaya yönelik bir program takip etmiştir.

GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2014/1

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı

Türkiye’de mevsimlik işçi göçü konusunda çalışan araştırmacılar, akademisyenler, yerel, ulusal ve uluslararası ilgili kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili sosyal tarafların temsilcileri ve bireyler arasında iletişimi arttırmak, ortaklıkları desteklemek, konuyla ilgili bilgileri derlemek, farkındalık yaratmak ve sosyal politikaları önermek amacıyla yürütülen iletişim ağı faaliyetidir.

2014/2

Mevsimlik Gezici Tarımda Çocuk İşçiliği Yuvarlak Masa Toplantıları

Çalışma, mevsimlik gezici tarımda çocuk işçiliği konusunda çalışma yapan ve konuya ilgi duyabilecek paydaşların bir araya gelerek bilgi/deneyim paylaşımını ve sorunu görünür kılmak için önerileri gerçekleştirmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

2014/3

Tarlabaşı Toplum Merkezi

Tarlabaşı semt sakinleri için toplumsal katılımı güçlendirme ve ayrımcılığı azaltmaya destek amaçlı kurulan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’nin eğitim ve sosyal faaliyetler ile toplumsal kaynaşma etkinliklerini yerine getirebilmesi için destek verildi.

2014/4

Nilüfer Parkı Çocukları

Projenin amacı, santralistanbul Kampüsü yanında Nilüfer Parkı çevresinde sokakta çalışan özellikle Suriyeli mülteci çocuklar için eğitsel ve sosyal programları içeren bir çalışmanın gönüllü eğitmen ve öğrenciler desteğiyle yürütülmesidir.

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

STK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA İBİRİMİ

2014/1

Kamu Harcamalarını İzleme Platformu

STK Eğitim ve Araştırma biriminin sekreteryası ve koordinatörlüğünde geliştirilen  Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, parlamentoya verilen vatandaşlardan toplanan vergilerin harcama kararına dönüşmesi  ile ilgili süreci izlemeyi, bu sürecin seffaf olması için çalışmayı ve  sosyal harcamaların arttırılması ve etkin kullanımını savunmayı amaçlamaktadır.  Proje kapsamında bu amaca ulaşmak için 2010 yılından itibaren  her yıl kamu harcamalarını izlemeye yönelik eğitim ve kamplar düzenlenmekte ve Platform üyesi STK'larla bilrlikte izlenen alandaki kamu harcamaları ile ilgili sonuçları ve öneriler bir mektup olarak millevekillerine yollanmaktadır. Eylül 2012 tarihindn itibaren mektuplarda sağlık, sosyal güvenlik, sosyal yardım ve hizmetler çocuk, gençlik, engelli, adalet.yerel yönetimler, askeri ve iç güvenlik harcamlarına yer verilmektedir..  Bu mektupları aynı zamanda kamuoyu ile internet üzerinden paylaşılmaktadır (www.kahip.org).

2014-2015

STK SERTİFİKA PROGRAMI PROJESİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi ‘nin yönetiminde  Sosyal Projeler ve STK Yönetimi ismiyle YÖK tarafından kabul edilmiştir. Yüksek Lisans programına katılım ancak lisans mezunu olanlar için mümkün olacağından, lise mezunu ve üniversite öğrencisi olup STK’larda gönüllü ya da profesyonel olanlara yönelik uzun dönemli, derinlemesine eğtim yapılabilecek, savunuculuk ağırlıklı bir sertifika programı eksikliği ortaya çıkmaktadır. PROJENİN AMACI BU EKSİKLİĞİN KAPATILMASIDIR

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

GENÇLİK ÇALIŞMALARI BİRİMİ

2014/ 1

Power2Youth: Gençlerin güçlendirilmesi: Özgürlük, Onur ve Adalet: Gençlerin dışlanmasını ve gençlerin içerilmesine yönelik fırsatlar ile Güney-Doğu Akdeniz'deki değişimi anlamaya yönelik kapsamlı bir yaklaşım

Güney ve Doğu Akdeniz ülkelerinde bulunan gençlerle ilgili olarak gençlik politikalarının özellikle istihdam ve politik katılım alanlarında karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve sosyal dışlanma alanları ve sebepleri ile sosyal içerme yöntemlerinin ortaya konulduğu politika önerilerinin yapılabilmesi amacıyla yürütülecek 3 senelik bir araştırma projesidir.

2014/2

Gençlik ve İstihdam Araştırması

Üniversite mezunu işsiz gençlerle yapılan odak görüşmelerinin değerlendirilmesiyle gençlerin iş arama süreçlerinde karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili bir rapor hazırlamak.

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

AB ENSTİTÜSÜ
2014 Jean Monnet Okulda Avrupa Değerleri Proje, Türkiye’deki sivil toplumun önemli bir kesimi olan ilkokul, lise ve meslek okulları öğretmenleri ile öğrencilerine, Avrupa Birliği ile özdeşleşen özgürlükler, kadın erkek eşitliği, engelli hakları, çevre duyarlılığı gibi konularda üç yıl boyunca eğitim vermeyi ve eğitim malzemeleri üretmeyi hedefliyor. 
2014 Jean Monnet Okulda Avrupa Birliği'ni Öğrenme Proje ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fatih Projesi tabletine uyumlu olarak geliştirilen ve 2012 Yılında kazanılan e-kitap I projesi genişletilerek, lisanı basitleştirildi ve 6 animayon ve bilgisayar oyunlarıyla zenginleştirildi. Hazırlanan e–kitap, AB’nin tarihçesi, kurumları, hukuku, genişleme dalgaları, ekonomik ve siyasal bütünleşmesi gibi bilgilerin yanı sıra, tarım, eğitim, gençlik, sosyal politika, rekabet, tüketicilerin korunması gibi alanlarda da temel AB politikalarını tanıtıyor. E-kitap ayrıca, AB yurttaşlığı perspektifi ile yurttaşlık, katılımcı ve çoğulcu demokrasi, sivil toplum ve Avrupa kamusal alanı, medya ve AB, küreselleşme, AB ve Avrupa’nın sınırları gibi tartışmaları da içeriyor. E-kitapta, çeşitli görsel ve işitsel malzemeler (animasyonlar, bilgisayar oyunu ve videolar) kullanılmış olup, İstanbul Bilgi Üniversitesi web sitesi üzerinde de ücretsiz indirilebilmektedir.
2014 Marie Curie Genişleme ve Türkiye'de AB Fonlu Projeler: Tasarımdan Uygulamaya (EUTUR)  Proje ile Türkiye'de AB fonlu projeler üzerine bir araştırma yapılmıştır. AB fonlanan projelerin uygulanmasında kullanılan politika araçları, teknikler incelenmiş ve AB projelerini çalışan sivil toplum örgütlerini tanıma ve Türkiye'deki Avrupa fonlarına etkilerini araştırmıştır. 
2014 Jean Monnet AB Siyasi ve Yönetim Çalışmaları Kürsüsü Proje öğrencilerin Avrupa Entegrasyonunu daha iyi anlayabilmeleri için destekleyici araştırmalar, üniversitesi bağlantılarını güçlendirme ve çeşitli öğretim aktivitelerini fonlamayı amaçlıyor.

ÇOCUK ÇALIŞMALARI BİRİMİ

 

2014/1

Suriyeli Çocuklarla Çalışan Öğretmenleri Güçlendirme: Araştırma ve Eğitim Projesi

Suriyeli öğrencilerin Türkiye’deki eğitim sisteminde karşılaştıkları sorunları öğretmenlerin ve Suriyeli çocukların gözünden değerlendirme ve öğretmenlerin ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirmek

2014/2

Kırıkhan Toplum Merkezi Çocuklrla Çalışma Eğitimi

Türkiyeli ve Suriyeli çocuklarla çalışanlara yönelik, çocuklarla hak temelli çalışma konusunda güçlendirme hedeflenmiştir.

2014/3

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Aile içi Şiddetle Mücadele Projesi

Okullar aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile içi şiddeti önleme konularında toplumdaki farkındalığın artırılması hedeflenmiştir.

2014/4

Sözküçüğün Radyo Progamı

Çocuklarla yapılacak medya kampı ve hazırlanan interaktif web sitesi ile çocukların medyaya katılımı konusunda güçlendirilmeleri hedeflenmiştir.

2014/5

Çocuk Haklarının Hayata Geçirilmesinde Çocuk Ombudsmanlığı Sempozyumu

Türkiye’de çocuk ombudsmanlığının güçlenmesinde yerel yönetimlerin, medyanın ve sivil toplum kuruluşlarının rolünün tartışıldığı sempozyum düzenlenmiştir. Çocukların hak arama yollarına ilişkin çocuklarla 5 hafta süren atölyeler aracılığıyla araştıma yapılmıştır.

SOSYOLOJİ VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2014/1

Eğitim Ortamında Engelli Ayrımcılığıyla Mücadele Etmek

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) ortaklığında, engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadele edebilmek amacıyla öğretmenler arasında hak temelli bir anlayışın benimsenmesine destek vermek amacıyla yürütülen proje kapsamında üretilen temel metinler ve örnek dersler, Engellilik ve Ayrımcılık: Eğitimciler için Temel Metinler ve Örnek Dersler kitabında toplandı.

2014/2

Türkiye'de Ortaöğretimde İçermeci Eğitim

Eğitim Reformu Girişimi (ERG)'nin yürüttüğü bu projede SEÇBİR, okullarda dışlanmayı önleyebilmek amacıyla öğretmenlerin nasıl desteklenebileceğine ilişkin ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirdi.

2014/3

Etiketsiz Eğitim

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği tarafından yürütülen, devlet korumasında yetişen gençlerin eğitimde etiketlenmesi hakkında öğretmenler, devlet ve kamuda farkındalık yaratmak amacıyla eğitici eğitimleri ve öğretmen eğitimleri yapılan projenin etki ve değerlendirme çalışmaları SEÇBİR tarafından gerçekleştirildi.

2014/4

Mor Sertifika Programı

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Forumu tarafından yürütülen bu program kapsamında öğretmenlerin toplumsal cinsiyet farkındalığını artırmak amacıyla sertifika programı ve atölye çalışmaları yapıldı.

KÜLTÜR POLİTİKALARI VE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2014/1

“GAP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Projesi”

GAP İdaresi Başkanlığı'nca hazırlatılmış olan GAP Bölgesi Turizm Master Planı Plan Kararları doğrultusunda, GAP Başkanlığı tarafından başlatılan “GAP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Projesi” kapsamında Şanlıurfa’da bir “Turizm Marka Ofisi”nin kurularak, bir GAP Tanıtım ve Markalaşma Eylem Planı hazırlanması hedeflenmiştir.

2014/2

Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetim Planı Çalışması Hizmet Tedariki Projesi'

Eyüp ilçesinin tarihi miras değerlerini bünyesinde barındıran kentsel sit alanının kültürel kimliğinin, koruma-kullanım dengesi çerçevesinde daha fazla görünür, anlaşılır ve deneyimlenebilir olmasını sağlayarak; bu tarihi alanın değerinin yerel halk, geniş İstanbul kesimleri ve gerek yurtiçinden gerekse de yurtdışından gelen ziyaretçiler tarafından daha iyi anlaşılmasını mümkün kılmak amacıyla, Eyüp Sultan tarihi merkez ve yakın çevresi alanının mekansal tasarım vizyonu ve kullanım esasları, ziyaretçi yönetimi ve kültürel programlama yaklaşımı işlerinin tümü bu protokolde ‘yönetim planı’ kavramı altında toplanmıştır. Çalışmanın kapsamı bu 'yönetim planı'nın yapılmasıdır.

ÇEVRE, ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2014/1

Akllı Yıldızlar Projesi

Enerji tasarrufu konusunda ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine eğitim için bilimsel altyapı hazırlanmış ve eğitmenlere dört tam gün eğitim verilmiştir.

2014/2

Türkiye'nin Su Riskleri Raporu

Su kıtlığına dikkat çeken rapor paydaşlara yönelik olarak hazırlanmıştır. İş dünyası ve politika yapıcılar için önerileri içeren rapor su kıtlığının oluşturacağı risklere dikkat çekmektedir.

FAKÜLTELER

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2014

Türkçeden Türk İşaret Diline Otomatik Çeviri Sistemi ve Avatar Animasyonu

Avatar teknolojisini kullanarak işitme engelli öğrencilerin eğitiminde öğretmene yardımcı bir yazılım geliştirmeyi ve bu ürün sayesinde öğrencilerin daha iyi eğitim almalarını sağlamayı hedeflemiştir.

MİMARLIK  FAKÜLTESİ

2014

Nilüfer Parkı Çocukları

Projenin amacı, santralistanbul Kampüsü yanında Nilüfer Parkı çevresinde sokakta çalışan özellikle Suriyeli mülteci çocuklar için eğitsel ve sosyal programları içeren bir çalışmanın gönüllü eğitmen ve öğrenciler desteğiyle yürütülmesi amaçlanmıştır.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

2014/2

Freedom of Information Day

Bilgi Edinme Özgürlüğü hakkında bir iletişim kampanyası düzenlemeyi ve araştırma yoluyla farkındalık yaratmayı amaçlamıştır.

2008-

Adım Adım

Spor aracılığıyla Türkiye'de faaliyet gösteren STK'lar için kaynak ve farkındalık yaratılması hedeflenmiştir.