Projeler 2013

YIL/NUMARA

PROJE ADI

PROJENİN AMACI  (PROJE HK. KISA BİLGİ)

İNSAN HAKLARI HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2006-… Ücretsiz Hukuki Destek Ağı (Pro Bono) İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2006 yılından bu yana bir hukuki yardım ağı çalışması yürütmektedir. Yurtdışındaki örneklerde pro bono (toplum yararına) olarak da adlandırılan bu çalışma kapsamında avukatlar herhangi bir ücret almaksızın gönüllü olarak iş yaparlar. Böylece, adalete erişim zorluğu yaşayan, maddi gücü sınırlı sivil toplum kuruluşlarına ve onlara başvuran kişilere, ücretsiz hukuki hizmet sunulur. Bu bir anlamda hukukçuların sosyal sorumlulukları gereği yaptıkları bir çalışmadır. Birçok ülkede hukuk büroları benzer çalışmalar yapmakta ve konuyla ilgili uluslararası forumlar düzenlenmektedir. (Ayrıntılı bilgi için: https://probono.bilgi.edu.tr/tr/)
2011-2014 Avrupa Suç ve Ceza Adaleti İstatistikleri Kaynak Kitabı–Veri Katkısı (2011-2014) European Sourcebook Group tarafından yürütülen projeler çerçevesinde, Avrupa ülkelerindeki suç ve adalet istatistikleri derlenip karşılaştırmalı olarak analize edilmektedir. Bu çalışmanın sonuçları periyodik olarak “European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics” (Suç ve Ceza Adaleti İstatistikleri Avrupa Kaynak Kitabı) başlıklı kitap olarak yayınlanmaktadır. Bu şekilde hazırlanan kitap ilk kez 1999 yılında olmak üzere, beş kere yayımlanmıştır. 2010 yılında yayımlanan dördüncü ve 2014 yılında yayımlanan beşinci kitapta İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesi Yrd. Doç Dr. Galma Akdeniz Türkiye’ye ilişkin suç ve adalet verileri derlemiştir. Bu çalışmaya ilişkin bilgilere, proje çerçevesinde oluşturulan ve kamuya açık olan veritabanlara, ve analizlerin sonucunda yayınlanan kitaplara Avrupa Kaynak Kitabı’nın web sitesinden ulaşılabilir.
2012-2014 Toplumsal Cinsiyet Adaleti için Kadınların İşbirliği Projesi (2012-2014) Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın liderliğinde İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Van Kadın Dayanışma Derneği ve Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği’nin ortak kuruluşlar olduğu projenin amacı, erkek şiddetine maruz kalan kadınların hukuki mekanizmaları ve haklarını kullanırken karşılaştıkları sorunları görünür kılmak, hedef grupların bu konudaki farkındalığını artırmak, hukuki düzenlemelerle uygulama arasındaki bağı kurmak ve toplumsal cinsiyet adaleti ve eşitliği için etkili mekanizmaların işlerliğini artırmaktır.
Ocak 2013-Aralık 2014 Onarıcı Adalet Hakkında Yargı Eğitimi: Bir Avrupa Yaklaşımına Doğru (Ocak 2013-Aralık 2014) Avrupa Onarıcı Adalet Forumu liderliğinde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de aralarında olduğu yedi ortak kuruluşun katkısıyla oluşturulan proje çerçevesinde, katılımcı ülkelerdeki yargı mensuplarının onarıcı adalet konusundaki eğitimleri incelenmiştir. Bu eğitim politikalarını değerlendirmek üzere uzman toplantıları ve onarıcı adalet konusunda eğitimler düzenlenmiştir. Türkiye’de onarıcı adalet konusunda yargı mensuplarının eğitim olanaklarına ilişkin araştırma ve rapor, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanmıştır.
Temmuz 2013-Temmuz 2015 Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi için Teknik Yardım Projesi Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda Jandarma Genel Komutanlığı’nın kapasitesinin güçlendirilmesini hedefleyen Avrupa Birliği Teknik Yardım Projesi, Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından düzenlenen ihale sonucu Ecorys Research and Consulting (Türkiye) liderliğinde kurulan, BİLGİ İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ecorys Research and Consulting (Birleşik Krallık) ve BOLT International Consulting (Yunanistan)'in ortaklarının oluşturduğu konsorsiyuma verilmiştir. Proje kapasite geliştirme, eğitim ve koordinasyon/farkındalık yaratma bileşenlerinden oluşmaktadır. Projenin genel amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı olarak insan haklarına saygı duyulmasını sağlamak ve kadınlara yönelik şiddet başta olmak üzere ev içi şiddet vakalarının sayısını azaltmaktır. 
Aralık 2013-Kasım 2014 Türkiye’de Bireysel Başvuru Usulüne Erişimin Güçlendirilmesi Projesi  Avrupa’da birçok ülkede eş zamanlı olarak yürütülen ve proje ortağı olarak Türkiye’den Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)'nin yer aldığı proje kapsamında, BİLGİ İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru usulü ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirici bir başvuru rehberi ve web sitesi hazırlanması planlanmıştır.
2003-…. BİLGİ Hukuk Kliniği Hukuk kliniği uygulaması, bir hukuk öğretimi yöntemi olduğu kadar hukuk fakültelerinin topluma yönelik doğrudan hizmette bulunma politikasının da bir sonucudur. Bu eğitim ve toplumsal sorumluluk politikası ilk olarak 1960’lı yıllarda ABD’deki hukuk eğitiminde uygulanmaya başlandı. O tarihlerde, özellikle ırk ayrımcılığının altedilemediği bir toplum hayatı içinde, hukukun sağladığı güçten yoksun siyah Amerikalıların haklarının korunması hedefi ön plandaydı. Genel olarak hukuk kliniği uygulamasının geri planında, hukuk hizmetinden yeterince yararlanamayan toplum kesimlerinin de kendi hayatlarıyla ilgili sorunların çözümünde veya işlerinin takibinde hukuktan yararlanmalarına olanak sağlamak ve destek vermek düşüncesi bulunur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, klinik eğitimine başladığı 2003 yılından önceki bir yıllık bir hazırlık dönemi boyunca; ABD-Washington DC'deki American University ve Georgetown University; Macaristan-Budapeşte’deki Eötvös Lorand University (ELTE) ve Güney Afrika Cumhuriyeti-Natal’de bulunan University of KwaZulu hukuk okulları ile klinik hukuk öğretimi alanındaki uzun ve güçlü deneyimlerini dikkate alarak işbirliğinde bulunmuş, bu merkezlerde ve İstanbul’da çalışma toplantıları düzenlemiş, bu alandaki kapasitesini artırmaya yönelik bir program takip etmiştir.

AVRUPA BİRİLİĞİ ENSTİTÜSÜ

2013/1 Jean Monnet Okulda Avrupa Değerleri Proje, Türkiye’deki sivil toplumun önemli bir kesimi olan ilkokul, lise ve meslek okulları öğretmenleri ile öğrencilerine, Avrupa Birliği ile özdeşleşen özgürlükler, kadın erkek eşitliği, engelli hakları, çevre duyarlılığı gibi konularda üç yıl boyunca eğitim vermeyi ve eğitim malzemeleri üretmeyi hedefliyor. 
2013/2 Jean Monnet Okulda Avrupa Birliği'ni Öğrenme Proje ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fatih Projesi tabletine uyumlu olarak geliştirilen ve 2012 Yılında kazanılan e-kitap I projesi genişletilerek, lisanı basitleştirildi ve 6 animayon ve bilgisayar oyunlarıyla zenginleştirildi. Hazırlanan e–kitap, AB’nin tarihçesi, kurumları, hukuku, genişleme dalgaları, ekonomik ve siyasal bütünleşmesi gibi bilgilerin yanı sıra, tarım, eğitim, gençlik, sosyal politika, rekabet, tüketicilerin korunması gibi alanlarda da temel AB politikalarını tanıtıyor. E-kitap ayrıca, AB yurttaşlığı perspektifi ile yurttaşlık, katılımcı ve çoğulcu demokrasi, sivil toplum ve Avrupa kamusal alanı, medya ve AB, küreselleşme, AB ve Avrupa’nın sınırları gibi tartışmaları da içeriyor. E-kitapta, çeşitli görsel ve işitsel malzemeler (animasyonlar, bilgisayar oyunu ve videolar) kullanılmış olup, İstanbul Bilgi Üniversitesi web sitesi üzerinde de ücretsiz indirilebilmektedir.
2013/3 Marie Curie Genişleme ve Türkiye'de AB Fonlu Projeler: Tasarımdan Uygulamaya (EUTUR)  Proje ile Türkiye'de AB fonlu projeler üzerine bir araştırma yapılmıştır. AB fonlanan projelerin uygulanmasında kullanılan politika araçları, teknikler incelenmiş ve AB projelerini çalışan sivil toplum örgütlerini tanıma ve Türkiye'deki Avrupa fonlarına etkilerini araştırmıştır. 
2013/4 Jean Monnet AB Siyasi ve Yönetim Çalışmaları Kürsüsü Proje öğrencilerin Avrupa Entegrasyonunu daha iyi anlayabilmeleri için destekleyici araştırmalar, üniversitesi bağlantılarını güçlendirme ve çeşitli öğretim aktivitelerini fonlamayı amaçlıyor.
2013 Jean Monnet Avrupa Kültürlerarası Siyaseti Kürsüsü Proje öğrencilerin Avrupa Entegrasyonunu daha iyi anlayabilmeleri için destekleyici araştırmalar, üniversitesi bağlantılarını güçlendirme ve çeşitli öğretim aktivitelerini fonlamayı amaçlıyor.
2013 Jean Monnet İlköğretim ve Lise Öğrencileri için Türkçe Dijital AB Kitabı Proje, AB ile ilgili süreçlere katılımı arttırmak ve Türkiye'nin Avrupa Entegrasyonu ile ilgili konular hakkında gençlerin bilgi ve farkındalıklarını arttırarak AB'ye karşı önyargıları azaltmayı amaçlamaktadır.
2013 Avrupa’da Kimlikler ve Moderniteler Avrupa’da Kimlikler ve Moderniteler: Avrupalı ve Ulusal Kimlik İnşası Programları Siyaset, Kültür, Tarih ve Din: Proje, Avrupalı Kimlik oluşturmayla ilgili farklı süreçlerin “Çoğulcu Modernite” paradigması kullanımıyla anlaşılmasını amaçlamaktadır. Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Türkiye ve Birleşmiş Krallık’ta yapılmış olan araştırmaların bulgularını içeren bu çalışma, Avrupalı kimliklerin monolitik değil, bilakis çoğulcu olduğunu ortaya çıkarıyor.

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

STK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BİRİMİ

2013/1

Sosyal Haklar için Genç Kampüs

Projenin hedefi, gençlerin insan hakları ile ilgili farkındalıklarını artırmak, savunuculuk becerilerini geliştirmek ve gençleri savunuculuk ve eğitim çalışmaları ile güçlendirmektir.

2013/2

Kamu Harcamalarını İzleme Platformu

STK Eğitim ve Araştırma Birimi'nin sekreteryası ve koordinatörlüğünde geliştirilen Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, vatandaşlardan toplanan vergilerin harcama kararına dönüşmesi ile ilgili  parlamentoya sunulan süreci izlemeyi, bu sürecin şeffaf olması için çalışmayı ve sosyal harcamaların artırılması ve etkin kullanımını savunmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında, 2010 yılından itibaren her yıl kamu harcamalarını izlemeye yönelik eğitim ve kamplar düzenlenmekte ve Platform üyesi STK'larla bilrlikte izlenen alandaki kamu harcamaları ile ilgili sonuçlar ve öneriler bir mektup olarak millevekillerine gönderilmektedir. Eylül 2012 tarihinden itibaren hazırlanan mektuplarda sağlık, sosyal güvenlik, sosyal yardım ve hizmetler çocuk, gençlik, engelli, adalet, yerel yönetimler, askeri ve iç güvenlik harcamalarına yer verilmektedir. Bu mektuplar, aynı zamanda kamuoyu ile internet üzerinden paylaşılmaktadır (www.kahip.org).

2013/4

Şebeke: Gençlerin Katılımı Projesi

Proje, genç yurttaşların ve gençler ile çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kamusal tartışmalara ve karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda gençlerin toplumsal katılımlarının da desteklenmesi hedeflenmektedir.

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

GENÇLİK ÇALIŞMALARI BİRİMİ

 

2012/3

Gençlerin Yerel Katılımının Desteklenmesi için Politika Önerileri Araştırması

Gençlerin yerel yönetimlere katılım kanalları ve ulusal gençlik konseylerinin yapıları incelenmiş; Yunanistan’da dört ayrı belediyede gerçekleştirilen yerelde kamu-STK işbirliği modellemesi değerlendirilmiş; gençlerin katılımını ölçmeye dair bir anket geliştirilmiş ve pilot uygulaması yapılmış; Türkiye’de gençlerin yerel katılımı konusunda yapılmış olan kantitatif araştırmalar üzerinden bir değerlendirme raporu hazırlanarak 25 Ocak 2013 tarihinde Peleponnese Üniversitesi’nde gerçekleştirilen proje kapanış toplantısında sunumu yapılmıştır.

2013/1

Yurttaş Gazeteciliği

Bir Maruzatım Var Video Projesi'ni bir model örneği olarak sivil alanla paylaşmaya yönelik bir rehber kitap basılmış, bir online rehber yayınlanmıştır. Ayrıca gençlerin video yoluyla kendilerini ifade etmelerinin dışında, video paylaşımlarını bir haber aracı olarak kullanmalarına ve yurttaş gazeteciliğine yönelik becerilerin kazanılmasına yönelik iki ulusal, bir uluslararası eğitim gerçekleştirilmiştir. 

2013/2

Medya Araştırmaları Projesi

Türkiye'de gençlerin ve gençlik kurumlarının sosyal medya ve medya ilişkilerine yönelik online anket sistemine dayalı kantitatif bir çalışma yapılmıştır.                   

2013/3

Video Aktivizmi

Önceki senelerin Bir Maruzatım Var projelerinden elde edinilen deneyimlerin değerlendirilmesi ve paylaşılması için İsveç'e bir saha ziyareti ve Türkiye'nin farklı illerinde altı yerel eğitim gerçekleştirilmiştir.

2013/4

Piyasa ve Aile İlişkileri Ekseninde Genç Kadınlar Araştırması

Araştırmada yaş ve kadınlık hiyerarşisinin alt basamaklarında yer alan ve daha önceki çalışmalarda da kapsamlı olarak ele alınmamış olan "genç kadın olma" deneyimlerine odaklanılmış ve bu deneyimlerin görünür olmasına katkı sunulması hedeflenmiştir. Bu bağlamda önce genç kadınlara yönelik genel istihdam verileri incelenmiş, sonrasında çalışmayan-okumayan genç kadınlarla ve devlet yurtlarından ayrılmış olan genç kadınlarla kalitatif bir araştırma yürütülmüştür.

2013/5

Bir Maruzatım Var II

Geçmiş senelerin Bir Maruzatım Var projelerine ve Video Aktivizmi eğitimlerine katılmış olan gençlerin bir kısmının da yer almış olduğu bir uluslararası eğitim gerçekleştirilmiş, Video Aktivizmi Rehber Kitabı ve internet sitesinin İngilizce çevirileri yapılmıştır.

2013/6

Genç Bank Projesi

Proje, gençlerin toplumsal hayata aktif katılımını artırarak kendi yerellerindeki yaşam kalitesini yükseltmelerine destek olmak amacıyla gençlik gruplarını güçlendiren ve onları  yaşadıkları yerlerdeki diğer gençlerin ihtiyaçlarına yönelik destekler verebilecekleri kaynak sağlayan bir hibe programı niteliğindedir. Türkiye çapında 7 gençlik merkezi ile işbirliği yapılmaktadır. Proje yerellerinden biri de gençlik Çalışmaları Birimi bünyesinde faaliyet gösteren Kısa Dalga Gençlik Merkezi'dir.

2013/7

İnsan Hakları için Genç Kampüs

Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığında yürütülen İnsan Hakları için Genç Kampüs Projesi, gençleri insan hakları hakkında bilinçlendirirken aynı zamanda yeteneklerini ve enerjilerini insan hakları konusunda çalışmaya adamış olanların savunuculuk yaparken kullanabilmeleri için yeni, farklı ve yaratıcı araçlar geliştirmelerini amaçlayan 18 aylık bir projedir. Proje kapsamında, yüz-yüze eğitim, uzaktan eğitim programı, ara değerlendirme toplantısı, çalışma ziyaretleri ve saha ziyaretleri ile desteklenen programla, farklı illerden on gençlik grubu yerellerinde savunuculuk projeleri gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca, proje sonunda biri kavramsal çerçeve, biri deneyim aktarımı odaklı iki yayın oluşturulmuş ancak basılmamıştır.

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ÇOCUK ÇALIŞMALARI BİRİMİ

2013/1

Çocuklar için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması için Ailelerin Güçlendirilmesi

Çocuklara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ile mücadele etmek için;

- Okullardaki rehber ve psikolojik danışmanları toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda güçlendirmek ve onlarla proje faaliyetlerinde işbirliği yapmak

- Çocuklar için hazırlanan toplumsal cinsiyet eşitliği temalı eğitsel oyunları yaygınlaştırmak ve etkisini ölçmek

- Çocukların toplumsal cinsiyet algılarının gelişmesinde ailelerin etkisini ve ailelerin konuya ilişkin tutumlarını ortaya çıkarmak

- Okullarda ailelere yönelik bilgi ve farkındalık artırıcı eğitsel çalışmalar yapmak

 

2013/2

Demokratik Okullara Doğru: Okulları ve Öğrencileri Güçlendiren Katılım Uygulamaları

Okulların doğal paydaşları olan çocukların, velilerin, öğretmenlerin, okul yönetici ve çalışanlarının eğitim sürecine ve karar mekanizmalarına tam ve etkin katılımlarını sağlamayı kolaylaştırmak amacıyla, paydaşların demokratik vatandaşlık ve insan haklarına ilişkin bilgi, beceri ve olumlu tutum edinmelerini destekleyerek, birlikte “katılımcı okul” uygulamaları geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

2013/3

Çocuk Hakları Odaklı Eleştirel Medya Okuryazarlığı Programı

Öğretmenlerin medya, çocuk hakları ve eleştirel medya okuryazarlığı alanında güçlenmesi; derslerin öğretmenler tarafından medya okuryazarlığı dikkate alınarak hazırlanması ve bu sayede öğrencilerde eleştirel medya okuryazarlığı becerisinin desteklenmesi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

2013/4

20 Kasım Çocuk Hakları Günü Projesi

Çocuklarda, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratılması hedeflenmiştir.

2013/5

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi

Türkiye’de çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi konuları üzerinde çalışan sivil toplum örgütlerinin ve diğer bileşenlerin kapasitesinin artırılması hedeflenmiştir.

2013/6

Sarıyer'deki Okullar Demokratikleşme Yolunda

Sarıyer ilçesinde, ortaokullar ölçeğinde yerel yönetimin ve okulların işbirliği ile demokratik okul kültürünün vazgeçilmez unsuru olan okullardaki okul meclislerini canlandırarak, ilçedeki okullarda katılımcı demokrasinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

2013/7

Söz Küçüğün Radyo Programı Radyoculuk Günleri

Çocukların radyo aracılığıyla medyada seslerini duyurma konusunda güçlendirilmeleri hedeflenmiştir.

2013/8

Söz Küçüğün Çocuk Hakları Eğitici Eğitimi

Denizli'de çocuk hakları alanında çalışanlara yönelik eğitici eğitimi yapılması hedeflenmiştir.

2013/9

Gönüllüler için Destek Atölyesi

TEGV etkinlik noktalarında çocuklarla çeşitli çalışmalar yapan gönüllülerin ve gönüllüleri güçlendiren eğitmenlerin çocuk hakları, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet ve barış eğitimi konularında bilgilerinin ve bu bilgileri çocuklarla paylaşma konusunda becerilerinin artmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

2013/10

Gençlik Dostu Liseler

Liselerde demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi aracılığıyla haklarının ve sorumluluklarının farkında, farklılıkları tanıyıp saygı gösterebilen gençlerin yetişmesi; bu konuda okul ve ailenin işbirliğinin sağlanması hedeflenmiştir.

2013/11

Çocuk Dostu Yerel İnsiyatif

Sarıyer’de okulların çocuk haklarına ilişkin farkındalığını geliştirmek ve hakların korunması yönünde güçlenmeleri hedeflenmiştir.

2013/12

Çocuklarla Katılım Şenliği

24 Nisan 2013 tarihinde MSD firması çalışanlarının çocuklarıyla, çocuk hakları temalı yarım günlük bir şenlik düzenlenmiştir. Etkinliğe okul öncesi ve ilköğretim yaş grubundan 82 öğrenci katılmıştır. Çocuklarla kukla, animasyon, resim ve kolaj çalışması yapılarak geliştirdikleri çalışmalar gün ortasında velileriyle paylaşılmıştır.

2013/13

Çocuklarla Çocuk Hakları Şenliği

14 Mart 2013 tarihinde Roche firması çalışanlarının çocuklarıyla, çocuk hakları temalı yarım günlük bir şenlik düzenlenmiştir. Etkinliğe okul öncesi yaş grubundan yirmi, ilkörğetim yaş grubundan 23 öğrenci katılmıştır. Çocuklarla Pusulacık Çocuklarla İnsan Hakları Eğitimi kitabından etkinlikler uygulanmıştır.

SOSYOLOJİ VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2013/1

Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Ele Almak: Öğretmen ve Akademisyenlerin Birlikte Öğrenme ve Üretme Projesi

Toplumsal sorunları eğitim ortamında tartışmak konusunda öğretmenlerin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen projede, Terakki Vakfı Okulları'nın farklı branş ve seviyelerinden 25 öğretmen ile birlikte bir eğitim yılı süresince atölye çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda geliştirilen örnek etkinlikler Engelliliğe ve Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: İlk ve Ortaöğretim için Örnek Ders Uygulamaları kitabında toplandı.

2013/2

Ders Kitaplarında İnsan Hakları III Projesi

Tarih Vakfı ile ortak yürütülen bu projede, ilk ve ortaöğretimde okutulan 245 ders kitabı tarandı; Kenan Çayır tarafından -Türkçe ve İngilizce olarak- kaleme alınan Tarama Raporu ilgili resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşıldı. Ayrıca proje kapsamında Uygarlıklar Tarihi alanında 2 adet etkinlik kitabı yayımlandı.

2013/3

Öğretmenin Atölyesi: "Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Tartışmak" Sertifika Programı

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ile ortak yürütülen ve toplumsal sorunların eleştirel düşünme yaklaşımıyla eğitim ortamına taşınması için öğretmenlerin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen programa, 50 öğretmen katıldı. 15 haftalık programda, ayrımcılığın farklı boyutları akademisyenlerin katkısıyla tartışmaya açıldı.

2013/4

Düşünen Okul Gelişen Öğrenci

Eğitim Reformu Girişimi (ERG)'nin yürüttüğü bu projede, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi, yenilikçi ve etkileşimli bir eğitim anlayışının yaygınlaşması amacıyla Hasköy Ortaokulu öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenlendi.

2013/5

TEGV Gönüllüleri için Destek Atölyeleri

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) etkinlik noktalarında, çocuklarla çeşitli çalışmalar yapan gönüllülerin güçlendirilmesi amacıyla, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, çocuk hakları ve barış konularında eğitici ve gönüllü eğitimleri yapıldı.

2013/6

Mor Sertifika Programı

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Forumu tarafından yürütülen bu program kapsamında, öğretmenlerin toplumsal cinsiyet farkındalığını artırmak amacıyla sertifika programı ve atölye çalışmaları yapıldı.

KÜLTÜR POLİTİKALARI VE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

2013/2014

‘Arnavutköy Hadımköy Yaşayan Çevre  Müzesi ve Çevresi Teşhir ve Tanzim Hizmet Tedariki Projesi’

Arnavutköy Belediyesi Hadımköy sınırları içinde yer alan ve 1890’lı yıllarda inşa edilen  Şark Demiryolları'nın bir parçası olan  tren istasyonu kompleksi 1980’li yıllarda hizmet dışı kalmıştır. Hadımköy’ün sosyo-ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yere sahip olan istasyon binalarının  Kurul onaylı restorasyon  projelerine  göre ihya edilmesi ile ilgili çalışmalar  devam etmektedir. Bu aşamada istasyon binaları arasında yer alan 430 metrekarelik  iki katlı (2 no'lu) yapı ile  147 metrekarelik tek katlı (1 no'lu) yapının iç ve dış mekanlarıyla müzeye dönüştürülmesi için tasarım ve projelendirilme çalışmalarının da sürece  dahil edilmesinin uygun olacağı  düşünülmektedir. Arnavutköy Hadımköy’de tasarlanan müze, yaşayan müze anlayışıyla Arnavutköy’ün geçmişten geleceğe geçirmekte olduğu kentsel ve kültürel dönüşümü bağış eserler, tarihi belgeler, görseller, filmler, bireysel tanıklıklar aracılığıyla toplumla paylaşacaktır. Müzede etkileşimli öğrenme ve iyi zaman geçirme esas alınacaktır. 

ÇEVRE, ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2013/1

Çevre Sorunları Bilinçlendirme Projesi

Çevre sorunları konusunda ev kadınları ve ilköğretim çocuklarına verilen bilinçlendirme eğitimi. Mersin ve Karabük'te bir tam gün eğitim verilmiştir.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

2013

Görsel İşitsel Sektörde Telif Haklarının Hayata Geçirilmesine Destek Projesi

Türkiye'de sinema sektörünün toplu hak yönetimi konusunda karşılaştığı sorunlara, diğer ülke örnekleri de incelenerek çözüm önerileri getirilmesine ilişkin projedir.

 

 

 

FAKÜLTELER

 

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

2012-2014

Bilinçli Aileler - Sağlıklı Nesiller

Anne-çocuk ilişkileri iyileştirilemesi ve çocuklara yönelik şiddetin azaltılması hedeflenmiştir.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

2013/1

Kara

Ekoloji hakkında bir belgesel çalışma yapılmıştır.

2008-

Adım Adım

Spor aracılığıyla Türkiye'de faaliyet gösteren STK'lar için kaynak ve farkındalık yaratılması hedeflenmiştir.