Projeler 2018

YIL PROJE ADI PROJENİN AMACI (PROJE HK. KISA BİLGİ)
İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

2018

ASOS-KADAV Toplumsal Cinsiyet Programı (Aralık 2017-Haziran 2018)

Türkiye’de ASOS için üretim yapan fabrikalarda çalışan kadın işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla ASOS tarafından hayata geçirilen ve Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) ile işbirliği içinde yürütülen Toplumsal Cinsiyet Programı, kadın işçilerin iç ve dış mekanizmalarla çözüm yollarına erişimlerini iyileştirmeyi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinde katkılarını artırmayı amaçlıyor. İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi bu projeye Merkez mensubu Öğretim Görevlisi Burcu Yeşiladalı tarafından yürütülen eğitim değerlendirme ve etki analizi çalışması ile katkı sundu.

2018

Ücrestiz Hukuki Destek Ağı (Pro Bono) (2006-…)

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2006 yılından bu yana bir hukuki yardım ağı çalışması yürütmektedir. Yurtdışındaki örneklerde pro bono (toplum yararına) olarak da adlandırılan bu çalışma kapsamında avukatlar herhangi bir ücret almaksızın gönüllü olarak iş yaparlar. Böylece, adalete erişim zorluğu yaşayan, maddi gücü sınırlı sivil toplum kuruluşlarına ve onlara başvuran kişilere, ücretsiz hukuki hizmet sunulur. Bu, bir anlamda hukukçuların sosyal sorumlulukları gereği yaptıkları bir çalışmadır. Birçok ülkede hukuk büroları benzer çalışmalar yapmakta ve konuyla ilgili uluslararası forumlar düzenlenmektedir. (Ayrıntılı bilgi için: https://probono.bilgi.edu.tr/tr/)

2018

ASOS-KADAV Toplumsal Cinsiyet Programı (Aralık 2017-Haziran 2018)

Türkiye’de ASOS için üretim yapan fabrikalarda çalışan kadın işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla ASOS tarafından hayata geçirilen ve Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) ile işbirliği içinde yürütülen Toplumsal Cinsiyet Programı, kadın işçilerin iç ve dış mekanizmalarla çözüm yollarına erişimlerini iyileştirmeyi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinde katkılarını artırmayı amaçlıyor. İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi bu projeye Merkez mensubu Öğretim Görevlisi Burcu Yeşiladalı tarafından yürütülen eğitim değerlendirme ve etki analizi çalışması ile katkı sundu.

2018

Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi (Temmuz 2018-Temmuz 2019)

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde yürütülen proje avukatların kadına yönelik şiddet alanında uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat ile uygulamalar konusundaki bilgi, beceri ve farkındalığının artırılması ve şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan kadınların avukatlardan alacakları adli yardımın kalitesinin artırılarak adalete erişim mekanizmalarının güçlendirilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Trabzon barolarında kayıtlı yaklaşık 100 kadın avukata yönelik olarak “Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadelede Hukuk” seminerleri düzenlendi.

2018

BİLGİ'de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu-IV (16-24 Temmuz 2018)

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2015'ten bu yana düzenlenen "İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu" gerek dünya gerek Türkiye için önem arz eden insan hakları meseleleri ile ilgili olarak katılımcıların bilgi düzeylerini artırmayı amaçlıyor. Yaz Okulu insan hakları hukuku ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye ve araştırmaya istekli hukuk fakültesi öğrencilerini hedef alıyor.

Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi

2018

Ekonomik ve Sosyal Ortamın Telif Haklarına Etkisi

Kasım 2018 tarihinde başlanmış olan proje Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne yapılacak olan “Ekonomik ve Sosyal Ortamın Telif Haklarına Etkisi” araştırması ve raporlama çalışmasıdır. Bu çalışmanın temel araştırma sorusu, Türkiye’deki sosyo-ekonomik durumun telif haklarına olan etkisi üzerine inşa edilmiştir. Ülkemizde telif hakları mevzuatı, uygulamaları ve yeni yasa hazırlıkları göz önünde bulundurularak, bugünkü durumun ve içinde bulunduğumuz konumun tespitiyle gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutacak bir zemin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, sosyo-ekonomik faktörler ve telif haklarının dünyada ve ülkemizdeki çok boyutlu konuları, raporun temel değişkenleri olarak ele alınmaktadır.

2018

Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Gösteri Sanatları Profesyonelleri için Sanat Yönetimi Araştırma ve Eğitim Çalışması

Eğitim, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu stratejik plan çalışmasında da yer alan Stratejik Amaç başlığında bulunan; “Belediyenin stratejik planını uygulamaya geçirecek olan işgücünü, bilgiyi ve yetkinliği tanımlayarak, yönetmeye, aynı zamanda çalışanların performansını ve potansiyelini bu amaçlar doğrultusunda geliştirmeye yönelik tüm faaliyetleri yürütmek” maddesi kapsamında kurumsal destek verir.

2018

Esenler Belediyesi Kültür Planı

İlçede yaşayanların kültürel ve sanata katılım kanallarını çeşitlendirmeyi ve artırmayı amaçlayan Esenler Belediyesi Kültür Planı, gerçekçi ihtiyaçlardan, sorun ve fırsatlardan yola çıkan hedef ve stratejilerle yazılarak Haziran 2018’de Esenler Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. 

 Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2018

İçermeci Eğitim Bağlamında Roman ve Göçmen Öğrenciler

Projede, Roman ve göçmen öğrencilerin yaşadığı sorunların kapsayıcı eğitim yaklaşımıyla nasıl aşılabileceğine dair politika önerileri geliştirilmektedir.

2018

Eğitime Eşit Katılım: LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri Projesi

Projede, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık ile ilgili anlatılar toplanmış ve bu alandaki ayrımcılıkla mücadele için stratejiler derlenmiştir.

2018

Engellilerin Eğitim Hakkı:
Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte

Projede, engelli öğrencilerin eğitime eşit katılımlarının sağlanmasına katkıda bulunulması ve engelli olan ve olmayan çocukların bütünleşmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca öğretmen ve velilerin de engelliliğe yönelik tutumlarının değiştirilmesi hedeflenmektedir.

2018

 Sosyal İçerme Bağlamında Sivil Toplum ve Öğrenme Toplulukları

Projede refakatsiz mülteci çocukların yetişkinliğe geçiş döneminde desteklenmeleri için farklı ülke deneyimlerinden yararlanılarak bir model geliştirilmesi hedeflenmektedir.

2018

Öğretmen Ağı

Merkez, yıllardır sürdürdüğü SEÇBİR konuşmalarını, Öğretmen Ağı ile işbirliğine dönüştürmüştür. Böylece öğretmenlik yapan bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek vermektedir. Ayrıca Öğretmen Ağı ile birlikte sempozyumlar da düzenlenmektedir.

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2018

Türkiye'de Sosyal Girişimcilik, Mülteciler ve Kentsel Dönüşüm

Proje ile, mültecilerin sosyal girişimciler olarak becerilerini geliştirmeleri ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişebilmeleri için İstanbul'da kullandıkları mekânlar incelenerek bir veritabanı oluşturulacak;  bu sosyal girişimlerin entegrasyona katkı yapması için kamu veya sivil toplum aktörlerince nasıl desteklenebileceği araştırılacaktır.

2018

Çukurova Bölgesi Sosyal Altyapı Analizi Çalışması

Çalışma, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın görev alanı kapsamındaki Adana ve Mersin illerinde sosyal altyapıyı iyileştirmek amacıyla planlanmıştır. Proje kapsamında, Çukurova bölgesinde vatandaşların iyi olma hallerini belirleyen öznel ve nesnel kriterler belirlenecek, mikro veriler toplanacak ve önceliklendirme çalışmasından yola çıkarak kısa ve orta vadeli sosyal altyapıyı iyileştirme aksiyonları belirlenecektir.

2018

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı

Türkiye’de mevsimlik işçi göçü konusunda çalışan araştırmacılar, akademisyenler, yerel-ulusal-uluslararası ilgili kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili sosyal tarafların temsilcilerinin yer aldığı; bireyler arasında iletişimi artırmak, ortaklıkları desteklemek, konuyla ilgili bilgileri derlemek, farkındalık yaratmak ve sosyal politikaları önermek amacıyla yürütülen iletişim ağı faaliyetidir.

2018

Göç Farkındalığı

Projeyle, Türkiye’de göçmenlere/mültecilere yönelik olarak bilgi ve farkındalığı artırmak ve önyargıları azaltmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda özellikle üniversite öğrencileri için derslerde; özel sektör, belediyeler, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları gibi yapılarda kurum içi eğitimlerde kullanılmak üzere ders/eğitim modülleri içeren videolar geliştirilecektir.

2018

Birlikte Yaşamak Yuvarlak Masa Dizisi

İstanbul'da sivil toplum ve belediyelerde mültecilerle doğrudan çalışan saha çalışanlarının deneyimleri, yaşadıkları güçlükler ve iyi örnekleri ele almak üzere gerçekleştirilen toplantılarla, hem bu alanda yürütülen projelerin sürdürülebilirliği ve başarısının hem de sürecin içindeki tüm paydaşların ihtiyaç ve taleplerinin görünür kılınması amaçlanmaktadır.

AB Enstitüsü

2018

Ufuk 2020 CoHERE: Eleştirel Kültürel Miras

Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de sağ popülist partilerin geçmişi ve kültürel mirası nasıl kullandıkları konusu bu tür partilerin seçmenleriyle yapılan görüşmeler ve partilerin programları hakkında yapılan analizler ile saptanmaya çalışılmıştır. Bu araştırma, farklılıkların daha kapsayıcı ve barışçıl bir kamusal alanda birlikteliğini sağlayabilecek toplumsal hayatın inşa edilebilmesi için müzelerde, sergilerde ve kültürel mirasın sergilendiği alanlarda uygulanabilecek çalışmalar ve politikaların yöntemlerini bulmayı amaçlamaktadır.

2018

Ufuk 2020 RESPOND: Avrupa ve Ötesinde Kitlesel Göç Olgusunun Çok Katmanlı Yönetişimi

Almanya, Fransa, Danimarka, İsveç, Avusturya, İtalya, İngiltere ve Macaristan ile birlikte Türkiye, Lübnan ve Irak'ta mültecilerin ülkeye girişi, korunması ve uyum süreçleri hakkında alan araştırmalarıyla bilgi toplanmasını içeren bu araştırma, Türkiye'de yerel ve ulusal düzeyde politika üretimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

2018

Ufuk 2020 FEUTURE: AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği

Bu proje, AB-Türkiye ilişkileri anlatılarını, değişimin dinamiklerini, gelecek için olası senaryoları ve tüm bu faktörlerin AB-Türkiye ilişkileri ile bölgesel ve küresel boyutta getirebileceği siyasal çıkarımları inceleyecektir. İleriye dönük bir bakışla, FEUTURE, AB’nin dış çevresine odaklanan bir bilgi tabanı oluşturarak, güçlü göstergelere dayanan araştırmaların sonunda, AB-Türkiye ilişkilerinin ilerideki yörüngesi, orta ve uzun vadedeki senaryoları hakkında bulgular sunacaktır.

Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2018

Sosyal Kuluçka Merkezi

Sosyal Kuluçka Merkezi, hak temelli çalışan yurttaş girişimleri ve sivil toplum kuruluşlarına kapasite gelişimi konusunda destek veren bir merkez olarak çalışmaktadır. Katılımcılarına ofis desteği, finansal destek, atölye ve eğitim desteği ve mentorluk desteği gibi destekler sunmaktadır.

2018

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi

Çocuk işçiliğini önelemek amacıyla, araştırma, pilot uygulamalar gibi faaliyetleri içeren projedir.

2018

Avrupa-Türkiye STK değişim programı

Çocukların katılım haklarını hayata geçirmek için çocuk hakları konusunda bilgilendirici ve işbiriliğini artırıcı etkinlikler, paneller ve atölyeler düzenlenecektir.

2018

Genç Sesler Projesi 2018  / Young Voices 2018

2014'den beri devam eden proje çocuk katılımı konusunda farkındalık yaratmak ve Türkiye-İsveç arasında deneyim paylaşımı ve işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

2018-2019

Türkiye'de Kültürel Çoğulluğun Bağımsız Araştırmacıları ve Sivil Toplum Kuruluşları için Ağ Oluşturma ve Eğitim Projesi: Etnografya ve Sözlü Tarih Metodolojisi Eğitimi ve Platform Oluşumu

Proje, Türkiye kültürleri alanında çalışma yapan Marmara Bölgesi’ndeki akademisyen olmayan araştırmacıları, çalışma gruplarını, kurulacak platform/ağ sayesinde kendi aralarında ilişkilendirmeyi, eğitim aracılığıyla güçlendirmeyi ve genelde kapasitelerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu yolla, Türkiye kültürleri alanında yapılan çalışmaların niteliğini ve genelde kültürlerarası diyaloğun artırılmasını amaçlanmaktadır. Farklı kültürler hakkında ve genelde kültürel çoğulluk konusunda çalışma yapan kurum ve kişilerin yaptığı olgusal bilgi üreten nitelikli çalışmalarının sayısının artması, bu kültürel çoğulluğun ve zenginliğin günlük yaşamda, siyasette ve ekonomide görünürlüğüne de katkı sağlayacaktır.

2017-2018

İstanbul'da Kültürel Çoğulculuk Ajanslarının Haritalandırılması ve Geliştirilmesi: Azınlık Kültürleri için Envanter, Ağ Oluşturma, Eğitim ve Savunuculuk / Mapping and Enhancing the Civil Society Agencies of Cultural Plurality in İstanbul (MECSACPI): Inventoring, Networking, Training and Advocacy for Minority Cultures

Bu proje, İstanbul'da Türkiye kültürleri üzerine çalışan farklı öznelerin (STK, dernek, kişi, basın-yayın-organ ve kuruluşları, vs) envanterini çıkarmayı, bu öznelerle ilgi bilgi toplayarak analiz etmeyi, bu özneleri Türkiye kültürleri ve hakları konusunda bilinçlendirmeyi, kompartımanlaşmış bir şekilde yürütülen çalışmaları ilişkilendirmeyi, kültürlerin birbirleriyle farkındalık ve bilgisini artırmayı ve bunun metodolojisi ve kaynaklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla araştırma, atölyeler, bulguların ve kaynakların paylaşıldığı online materyaller, bir sergi ve festival öngörmektedir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

2018

NGO Invitation / ASP Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi

Bu proje, geçici koruma statüsüne sahip yabancılara, sosyal hizmet merkezlerinde (SHM) çalışanlar tarafından sunulan koruyucu-önleyici hizmetlerin etkinliğini ve erişilebilirliğini artırmayı amaçlamaktadır. 

2018

(CARE PLUS Project) Capacity Building for Refugee Mental Health / Mültecilerin Akıl Sağlığı için Kapasite Geliştirme Projesi PLUS /Care Project'in devamı niteliğinde)

Proje, Türkiye'nin çeşitli illerinde yer alan toplum temelli psikososyal destek merkezlerinde çalışan ruh sağlığı uzmanlarının kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.