Akademik Özgürlük

Akademik özgürlük, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurumsal misyonunun temel bileşenidir. Üniversite bu bağlamda, aşağıda belirtilen ilkeleri benimsemektedir:

Akademik Özgürlük

Üniversite’nin akademik kadrosu ve öğrencileri, hakim öğretinin dayattığı sınırlamalara tabi olmaksızın, öğretme, tartışma, akademik ve yaratıcı çalışma ve hizmet özgürlükleri ile araştırma yapma ve bu araştırmanın sonuçlarını yayma ve yayımlama özgürlüklerine, dolayısıyla, kişisel görüşlerini açıklama, kurumsal sansürden korunma veya temsili nitelikte akademik kurullarda yer alma özgürlüğüne sahip olma hakkını kapsayan akademik özgürlüklere sahiptir.

Akademik Misyon

İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik misyonunun merkezinde akademik kadronun yer aldığını kabul etmektedir. Üniversite, uygun çalışma esasları ve şartları sağlamak suretiyle, yetkin ve kendini misyonuna vakfetmiş bir öğretim ve araştırma kadrousunu yetiştirmek için gereken mesleki hakları temin etmeyi öncelikle yerine getirir.

Özerklik ve İyi Yönetişim

Eğitim, öğretim ve araştırma hakkı ancak akademik özgürlük ve özerklik ortamında tam anlamıyla gerçekleştirilebilir. Üniversitenin kurumsal özerkliği, düşünsel açıdan destekleyici, profesyonel, katılımcı ve duyarlı bir yönetişim ile etkili bir idare ile eşgüdüm içinde, üniversitenin eğitim misyonuna bağımsız bir bağlılığı ifade eder. Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kalite güvencesi akademik özgürlük ve kurumsal özerkliği gerçekleştirmenin ön koşulu olarak kabul edilmiştir.

Toplumsal Misyon

Üniversite, toplumsal bir kurum olarak, öğretim, araştırma ve diğer akademik faaliyetler aracılığıyla, insan onuru, özgürlük ve adalet, eşitlik ve dayanışma ilkelerini destekler.

Çalışma Koşulları

Üniversite, etkili öğretim, burs ve araştırmayı teşvik eden bir akademik ortam ve uygun çalışma şartlarını sağlar. Üniversite, akademik kadrosunu, kişisel husumet ve politik baskılar dahil olmak üzere, uygunsuz veya keyfi davranışlara karşı korur.