Projeler 2019

YIL

PROJENİN ADI

PROJENİN AMACI

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

2019

Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi (Temmuz 2018-Temmuz 2019)

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde yürütülen proje avukatların kadına yönelik şiddet alanında uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat ile uygulamalar konusundaki bilgi, beceri ve farkındalığının artırılması ve şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan kadınların avukatlardan alacakları adli yardımın kalitesinin artırılarak adalete erişim mekanizmalarının güçlendirilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Trabzon barolarında kayıtlı yaklaşık 100 kadın avukata yönelik olarak “Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadelede Hukuk” seminerleri düzenlendi.

2019

BİLGİ'de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu-V (16-24 Temmuz 2019)

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2015'ten bu yana düzenlenen "İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu" gerek dünya gerek Türkiye için önem arz eden insan hakları meseleleri ile ilgili olarak katılımcıların bilgi düzeylerini artırmayı amaçlıyor. Yaz Okulu insan hakları hukuku ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye ve araştırmaya istekli hukuk fakültesi öğrencilerini hedef alıyor.

AB Enstitüsü

2019

Ufuk 2020 CoHERE: Eleştirel Kültürel Miras

Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de sağ popülist partilerin geçmişi ve kültürel mirası nasıl kullandıkları konusu bu tür partilerin seçmenleriyle yapılan görüşmeler ve partilerin programları hakkında yapılan analizler ile saptanmaya çalışılmıştır. Bu araştırma, farklılıkların daha kapsayıcı ve barışçıl bir kamusal alanda birlikteliğini sağlayabilecek toplumsal hayatın inşa edilebilmesi için müzelerde, sergilerde ve kültürel mirasın sergilendiği alanlarda uygulanabilecek çalışmalar ve politikaların yöntemlerini bulmayı amaçlamaktadır.

2019

Ufuk 2020 RESPOND: Avrupa ve Ötesinde Kitlesel Göç Olgusunun Çok Katmanlı Yönetişimi

Almanya, Fransa, Danimarka, İsveç, Avusturya, İtalya, İngiltere ve Macaristan ile birlikte Türkiye, Lübnan ve Irak'ta mültecilerin ülkeye girişi, korunması ve uyum süreçleri hakkında alan araştırmalarıyla bilgi toplanmasını içeren bu araştırma, Türkiye'de yerel ve ulusal düzeyde politika üretimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

2019

Ufuk 2020 FEUTURE: AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği

Bu proje, AB-Türkiye ilişkileri anlatılarını, değişimin dinamiklerini, gelecek için olası senaryoları ve tüm bu faktörlerin AB-Türkiye ilişkileri ile bölgesel ve küresel boyutta getirebileceği siyasal çıkarımları inceleyecektir. İleriye dönük bir bakışla, FEUTURE, AB’nin dış çevresine odaklanan bir bilgi tabanı oluşturarak, güçlü göstergelere dayanan araştırmaların sonunda, AB-Türkiye ilişkilerinin ilerideki yörüngesi, orta ve uzun vadedeki senaryoları hakkında bulgular sunacaktır.

2019

European Research Council (ERC) – Popülizm Çağında Yerlilik, İslamofobizm ve İslamizm: Avrupa’da Sosyo-Ekonomik vePolitik Olanın Kültürleştirilmesi ve Dinselleştirilmesi

Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika’da kendilerini giderek sosyo-ekonomik, politik ve psikolojik nedenlerle dışlanmış hisseden yerli gençler giderek sağ popülizm ve İslamofobik söylemlere doğru eğilim sergilerken benzeri sosyo-ekonomik ve dışlanmışlık süreçlerine tabi olan bazı Müslüman ve göçmen kökenli genç gruplar ise, İslamileşme süreçlerine eğilim göstermektedirler. Bu araştırmanın amacı, geliştireceği yeni bir bilimsel lens/perspektif ile özünde sosyo-ekonomik, politik ve psikolojik unsurlar taşıyan bu iki genç grubun benzeri süreçlerden geçerek radikalleştiklerini ve birbirlerine karşı bu radikalliklerini besledikleri gösterilmeye çalışılacaktır. Geniş alan çalışmaları, literatür çalışmaları ve derinlemesine görüşmelerin içerileceği araştırma sürecinde sadece geniş bir araştırmacı grubu ve bilimsel danışma grubu birlikte çalışacaklardır.

2019

DAAD Alman Akademik Değişim Programı – Almanya Araştırmaları

Almanya’daki güncel siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişmeler konusunda Türkiye kamuoyunu bilgilendirecek nitelikte Türkçe çalışmaları ve yayınları hayata geçirmek.

Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2019

Sosyal Kuluçka Merkezi

Sosyal Kuluçka Merkezi, hak temelli çalışan yurttaş girişimleri ve sivil toplum kuruluşlarına kapasite gelişimi konusunda destek veren bir merkez olarak çalışmaktadır. Katılımcılarına ofis desteği, finansal destek, atölye ve eğitim desteği ve mentorluk desteği gibi destekler sunmaktadır.

2019

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi

Çocuk işçiliğini önelemek amacıyla, araştırma, pilot uygulamalar gibi faaliyetleri içeren projedir.

2019

Avrupa-Türkiye STK Değişim Programı

Çocukların katılım haklarını hayata geçirmek için çocuk hakları konusunda bilgilendirici ve işbiriliğini artırıcı etkinlikler, paneller ve atölyeler düzenlenecektir.

2019

Genç Sesler Projesi'

2014'den beri devam eden proje çocuk katılımı konusunda farkındalık yaratmak ve Türkiye-İsveç arasında deneyim paylaşımı ve işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

2019

Söz Küçüğün, Oyun Herkesin' Projesi

Proje; Söz Küçüğün Kutu Oyunu’nun (çocuklar için insan hakları ve çocuk hakları eğitimi materyali) materyalleri ile sınıf ve farklı öğrenme ortamlarında kullanılmak üzere yeni oyun ve etkinlikler geliştirilmesi  amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi

2019

Sosyal İçerme Bağlamında Sivil Toplum ve Öğrenme Toplulukları: Yetişkinliğe Geçiş Dönemindeki Refakatsiz Küçükler

Çeşitli aktörlerin işbirliği ile gerçekleştirilen CiSoTRA Projesi, erken yetişkinlik dönemine geçiş sürecinde olan refakatsiz küçükleri destekleyebilecek yenilikçi bir metodoloji geliştirmeyi ve uygulamayı hedefliyor.

2019

Engellilerin Eğitim Hakkı: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte

Projede, engelli öğrencilerin eğitime eşit katılımlarının sağlanmasına katkıda bulunulması ve engelli olan ve olmayan çocukların bütünleşmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca öğretmen ve velilerin de engelliliğe yönelik tutumlarının değiştirilmesi hedeflenmektedir.

2019

İçermeci Eğitim Bağlamında Roman ve Göçmen Öğrenciler

Projede, Roman ve göçmen öğrencilerin yaşadığı sorunların kapsayıcı eğitim yaklaşımıyla nasıl aşılabileceğine dair politika önerileri geliştirilmektedir.

2019

Anne Frank'in Yaşam Öyküsü Üzerinden Temel Haklar ve Demokratik Değerler Öğretimi

“Anne Frank’ın yaşam öyküsü üzerinden temel haklar ve demokratik değerler öğretimi” projesi, Türkiye’nin yakın tarihi üzerine farkındalığı artırmak ve tarihi olaylara ve bunların çağdaş sorunlarla ilişkisine eleştirel bir yaklaşımı teşvik ederek, ortak geçmiş konusunda diyalog kanalları oluşturmayı ve böylece Türkiye’de karşılıklı anlayışı ve demokratik prensipleri güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

2019

Türkiye'de Kültürel Çoğulluğun Bağımsız Araştırmacıları ve Sivil Toplum Kuruluşları için Ağ Oluşturma ve Eğitim Projesi: Etnografya ve Sözlü Tarih Metodolojisi Eğitimi ve Platform Oluşumu

Proje, Türkiye kültürleri alanında çalışma yapan Marmara Bölgesi’ndeki akademisyen olmayan araştırmacıları, çalışma gruplarını, kurulacak platform/ağ sayesinde kendi aralarında ilişkilendirmeyi, eğitim aracılığıyla güçlendirmeyi ve genelde kapasitelerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu yolla, Türkiye kültürleri alanında yapılan çalışmaların niteliğini ve genelde kültürlerarası diyaloğun artırılmasını amaçlanmaktadır. Farklı kültürler hakkında ve genelde kültürel çoğulluk konusunda çalışma yapan kurum ve kişilerin yaptığı olgusal bilgi üreten nitelikli çalışmalarının sayısının artması, bu kültürel çoğulluğun ve zenginliğin günlük yaşamda, siyasette ve ekonomide görünürlüğüne de katkı sağlayacaktır.