Projeler 2013 Öncesi

YIL/NUMARA PROJE ADI PROJENİN AMACI  (PROJE HK. KISA BİLGİ)
İNSAN HAKLARI HUKUKU MERKEZİ
2011-2014 Avrupa Suç ve Ceza Adaleti İstatistikleri Kaynak Kitabı–Veri Katkısı European Sourcebook Group tarafından yürütülen projeler çerçevesinde, Avrupa ülkelerindeki suç ve adalet istatistikleri derlenip karşılaştırmalı olarak analize edilmektedir. Bu çalışmanın sonuçları periyodik olarak “European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics” (Suç ve Ceza Adaleti İstatistikleri Avrupa Kaynak Kitabı) başlıklı kitap olarak yayınlanmaktadır. Bu şekilde hazırlanan kitap ilk kez 1999 yılında olmak üzere, beş kere yayımlanmıştır. 2010 yılında yayımlanan dördüncü ve 2014 yılında yayımlanan beşinci kitapta, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesi Yrd. Doç Dr. Galma Akdeniz Türkiye’ye ilişkin suç ve adalet verileri derlemiştir.
2012-2014 Toplumsal Cinsiyet Adaleti için Kadınların İşbirliği Projesi (2012-2014) Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın liderliğinde İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Van Kadın Dayanışma Derneği ve Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği’nin ortak kuruluşlar olduğu projenin amacı, erkek şiddetine maruz kalan kadınların hukuki mekanizmaları ve haklarını kullanırken karşılaştıkları sorunları görünür kılmak, hedef grupların bu konudaki farkındalığını artırmak, hukuki düzenlemelerle uygulama arasındaki bağı kurmak ve toplumsal cinsiyet adaleti ve eşitliği için etkili mekanizmaların işlerliğini artırmaktır.
2001-2012 OSI Network Scholarship Programs   OSI Budapeşte Ofisi’nin “Network Scholarship Programs” adlı bölümü ile işbirliği halinde Essex Üniversitesi (2001-2012) İnsan Hakları Yüksek Lisans Programları ile Cambridge Üniversitesi’nin (2001-2007), M.Phil. derecesi verilen, hukuk, kriminoloji, kalkınma çalışmaları ve eğitim alanlarındaki bursların Türkiye vatandaşlarına sunulmasıyla ilgili, tanıtım, koordinasyon ve genel işbirliği çalışmaları Merkez tarafından yürütülmüştür. 
2009-2012 JUSTMEN Menu for Justice “JUSTMEN” AB ülkelerinde hukuk eğitiminin lisans ve diğer aşamalarındaki durumunun belirlenmesine ilişkin Avrupa Birliği destekli araştırma projesidir.
Aralık 2010-Haziran 2012 Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Konularında Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Bilinç ve Duyarlılık Artırma Projesi Projenin temel amacı, ayrımcılık yasağı ve eşitlikle ilgili yasal mevzuatın ve politikaların hayata geçirilmesi ile ilgili olarak sivil toplum kuruluşlarını (STK) daha etkin ve etkili kılmaktır. Proje, Belçika merkezli Migration Policy Group (MPG) ve Hollanda merkezli Human European Consultancy (HEC) tarafından kurulan ortaklık tarafından yönetilmiştir. Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS) tarafından mali olarak desteklenen proje, 32 ülkede (EEA, EFTA, Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan ve Türkiye) yerel ortaklar tarafından yürütülmüştür. Projenin Türkiye’deki yerel ortağı İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’dir. Proje ile Avrupa’nın 32 ülkesinde ayrımcılık yasağı ve eşitlik alanında çalışan STK’ların kapasite gelişimine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için bir eğitim müfredatı geliştirilmiş ve STK’lara yönelik eğitim seminerleri düzenlenmiştir.
Ekim 2011-Şubat 2012 İnternette Siyasi Söylem Kısıtlamaları Projesi
 
Proje kapsamında, Türkiye’de İnternet’te siyasi söylem bulunan içeriklerin sansürlenmesi, ilgili yasal düzenlemeler, içtihat ve uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde bir durum değerlendirilmesi yapılması amaçlanmıştır. Proje İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın İnsan Hakları ve Demokrasi Fonu tarafından desteklenmiştir.
Aralık 2009-Haziran 2011 Türkiye ve Batı Balkanlar’da Ayrımcılık Yasağının Yasal, Kurumsal ve Politika Çerçevesinin Haritalanması Proje kapsamında, Migration Policy Group (Belçika) ile Human European Consultancy (Hollanda)'nn oluşturduğu ortaklık tarafından Batı Balkanlar ve Türkiye’de ayrımcılık yasağına ilişkin mevzuat, kurumsal yapı ve politika çerçevesini ortaya koyan bir haritalama çalışması yapılmıştır. Sekiz ülkede (Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan ve Türkiye) yerel ortaklar tarafından yürütülen proje Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS) tarafından desteklenmiştir. Projenin Türkiye’deki yerel ortağı İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’dir. Çalışma ile Türkiye ve Batı Balkanlar’da ayrımcılıkla ilgili meseleler analiz edilmiş, ayrımcılığı yasaklayan mevzuat, konu ile ilgili politikalar ve aktörler hakkında bilgi derlenmiştir. Haritalama çalışmasının kapsamı AB’nin Irk Eşitliği Direktifi ve İstihdamda Eşitlik Direktifi ile sınırlandırılmıştır. Haritalama çalışması sonunda hazırlanan raporda ırk veya etnik köken, din veya inanç, yaş, engellilik ve cinsel yönelim temellerinde ayrımcılık ele alınmış; bu temellerde istihdam, eğitim, sosyal güvenlik/sosyal avantajlar, mal ve hizmetlere erişim, barınma, sağlık hizmetleri, sendikalara üyelik alanlarıyla ilgili yürürlükte olan ve ayrımcı öğeler barındıran mevzuat ve bu alanlarda gerçekleşen ayrımcı muameleler incelenmiştir. Raporda, söz konusu temellerde gerçekleşen ayrımcılık vakalarının çoklu ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet boyutu da dikkate alınmıştır.
Şubat 2009-Şubat 2011 Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi Projenin genel amacı, Türkiye'de süregelen ayrımcı uygulamaların ortaya çıkarılmasına, bunun için gerekli yapısal değişikliklerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak ve ayrımcılıkla mücadele yönünde çalışan mekanizmaları güçlendirmektir. Proje ile Türkiye’de ırk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığa uğrayan grupların durumlarının iyileştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Proje, sivil toplumun insan hakları ve temel özgürlüklerin korunmasında ve ayrımcılıkla mücadelede oynadığı önemli rol düşünülerek planlanmış, sivil toplum kuruluşları (STK), sendikalar ve ayrımcılığa uğrayan gruplara destek sunan avukatlar projenin hedef grubunu oluşturmuştur. Proje Avrupa Birliği’nin Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı tarafından finansal olarak desteklenmiştir. Projeye Global Dialogue ek finansman sağlamıştır.
2009-2010 AB’de Sanık Haklarının Geliştirilmesi  AB’de Sanık Haklarının Geliştirilmesi Projesi, AB üye ve aday ülkelerde ceza adalet sistemlerini karşılaştırmış ve iyi uygulamaları tespit ederek yaygınlaşmalarını teşvik etmek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma sonucunda "Cape E., Namoradze Z., Smith R. ve Spronken T. (der.), Effective Criminal Defence in Europe, Antwerp-Oxford-Portland: Intersentia" yayınlanmıştır. Proje Avrupa Birliği ve Open Society Institute (OSI) tarafından desteklenmiştir.
Kasım 2005-Aralık 2010 Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi Projenin genel amacı, Türkiye’de de artarak karşımıza çıkmakta olan kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılık vakalarını önleme yönündeki çabalara katkı sağlamaktır. Kilit konumda yer alan meslek gruplarından biri olan hâkimler, savcılar ve avukatlardan oluşan yargı mensuplarına ve kadınların insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik çalışmalar düzenlenerek Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinde yer alan kadınların insan haklarına ilişkin standartların uygulamaya geçmesine destek olmak hedeflenmektedir. Proje, belirtilen kilit aktörlerin, kadınların insan haklarının korunmasına ilişkin uluslararası ve bölgesel standartların etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, donanımlarını güçlendirecek çalışmalar içermektedir. Yargı mensupları ve kadınların insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları projenin temel hedef grubunu oluşturmaktadır. Proje, İsveç Lund Üniversitesi’ne bağlı Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (RWI) ile işbirliği halinde ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) mali desteğiyle yürütülmüştür. Proje, 1 Kasım 2005-31 Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Proje çerçevesinde düzenlenen seminerlerde toplamda 295 katılımcı yer almıştır.
Kasım 2005-Aralık 2010 Türkiye’de Engelli Bireylerin İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Proje, Türkiye’de İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Programı kapsamında yürütülmüştür. Programın genel amacı Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğünü ve insan haklarının korunmasını güçlendirmektir. Bu bakımdan program, hakimler, savcılar, avukatlar gibi yargı mensuplarının ve sivil toplum örgütlerinin uluslararası insan hakları standartlarına ilişkin bilgi ve uygulama düzeylerini yükseltmeyi amaçlamıştır. Program özellikle kadınların ve engelli bireylerin insan haklarına odaklanmıştır. Eğitimlerin etkisini ve sürekliliğini artırmak amacıyla program çerçevesinde Türkçe eğitim ve okuma materyali geliştirilmiştir. Program Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (RWI) ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı tarafından desteklenmiştir. Türkiye’de Engelli Bireylerin İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında engellilerin insan haklarına yönelik bir dizi eğitim semineri düzenlenmiştir. 
Eylül 2006-Eylül 2009 Türk Hakim ve Savcı Adaylarının İnsan Hakları Alanında Eğitimi ve İnsan Hakları Standartlarının Uygulanması için Yerel Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi Projenin ortakları; Türkiye Adalet Akademisi, SIM (Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü), Utrecht Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Ofisi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’dir. Proje Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın MATRA Programı tarafından sağlanan destekle gerçekleştirilmiştir Projenin hedef kitlesi, Türk yargı sisteminin mensupları olacak hâkim ve savcı adayları olarak belirlenmiştir. Projenin uzun vadeli ve genel hedefleri, Türk yargı teşkilatının yerel kapasitesinin, evrensel insan hakları standartlarının yorumlanması ve uygulanması bakımından geliştirilmesi ve Türkiye’de insan haklarının koruma altına alınması için gerekli yasal ve kurumsal güvencelerin sağlanması olarak belirlenmiştir. Bu proje, hâkim ve savcı adaylarının yasal, kurumsal ve profesyonel deneyim ve bilgilerini artırmayı ve kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu proje vasıtasıyla, yargı mensuplarının insan hakları konusunda sahip oldukları bilinç ve kararlılığın artırılması ile beraber insan haklarının doğrudan uygulanmasının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Eylül 2006-Temmuz 2008 Türkiye’de Ceza Davalarında Uzlaşma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi  
Proje ile ceza davalarında mağdur-fail arabuluculuğu uygulamasının yaygınlaşması amaçlanmıştır. European Forum for Restorative Justice proje ortağı olmuştur. Proje çerçevesinde, ceza davalarında arabuluculuk konusunda araştırma raporları hazırlanıp yayınlanmış, avukatlara, STK’lara ve yargı mensuplarına yönelik eğitimler düzenlenmiş ve konuya ilişkin eğitim materyali hazırlanmıştır. Proje Avrupa Komisyonu EIDHR (European Initiative for Democratisation and Human Rights) tarafından desteklenmiştir.
Haziran 2006-Mayıs 2008 AGIS 3-Güney Avrupa’da Onarıcı Adalet European Forum for Restorative Justice tarafından yürütülen bu proje Avrupa Birliği'nin AGIS 3-Judicial Cooperation in Criminal Matters Project (Ceza Meselelerinde Yargı İşbirliği Projesi) tarafından desteklenmiştir. Güney Avrupa ülkelerinin işbirliğiyle yürütülen bu projede, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye temsilcisi olarak yer almıştır. Proje kapsamında, onarıcı adalet ilkeleri ve politikaları konusunda araştırmalar yürütülmüş, uluslararası konferanslar düzenlenmiştir ve ilgili ülkelerde mağdur-fail arabuluculuğu konusunda raporlar hazırlanmıştır.
2006-… Ücretsiz Hukuki Destek Ağı (Pro Bono) İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2006 yılından bu yana bir hukuki yardım ağı çalışması yürütmektedir. Yurtdışındaki örneklerde pro bono (toplum yararına) olarak da adlandırılan bu çalışma kapsamında avukatlar herhangi bir ücret almaksızın gönüllü olarak iş yaparlar. Böylece, adalete erişim zorluğu yaşayan, maddi gücü sınırlı sivil toplum kuruluşlarına ve onlara başvuran kişilere, ücretsiz hukuki hizmet sunulur. Bu bir anlamda hukukçuların sosyal sorumlulukları gereği yaptıkları bir çalışmadır. Birçok ülkede hukuk büroları benzer çalışmalar yapmakta ve konuyla ilgili uluslararası forumlar düzenlenmektedir. (Ayrıntılı bilgi için: https://probono.bilgi.edu.tr/tr/)
Aralık 2005-Ekim 2007 İnsan Ticareti Mağdurlarının Avrupa Ülkelerindeki Statü ve Konumu Proje, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT/OSCE) İnsan Hakları ve Demokratikleşme Ofisi (ODIHR) tarafından birçok ülkede insan ticareti mağdurlarının konumu ve hakları konusunda yürütülen bir çalışmadır. Proje çerçevesinde, insan ticareti mağdurlarının bulundukları ülkedeki genel durumları, yasal ve idari uygulamalar bakımından incelenmiştir. Ayrıca, insan ticareti mağdurlarının saptanması, yargılamadaki konumları ve insan ticaretine ilişkin medya haberlerinin tahlili yapılmıştır. İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi projenin ortağıdır ve proje çerçevesinde yapılan araştırmaları yürütmüştür. Ayrıca, projenin her aşamasında AGİT birimleri nezdinde danışmanlık da yapmıştır.
Haziran 2006-Eylül 2007 Adalet Gözet İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Adalet Gözet Projesi Haziran 2006- Eylül 2008 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Temsilciliği'nin desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Proje, Türkiye’de vatandaş ile hukuk arasındaki ilişkinin bilimsel veriler ışığında sergilenmesini hedeflemektedir. Bu çerçevede, Türkiye genelinde vatandaşın hukuk hakkındaki düşüncelerini ve tecrübelerini anlamaya yönelik bir anket çalışmasının yanı sıra İstanbul’da seçilen on adliyede gözlemler yapılmış ve adliyelerin fiziksel durumu, güvenliği, erişilebilirliği gibi konularda bilgiler toplanmıştır. Proje çerçevesinde aynı zamanda, gündemi meşgul eden davaların medyada çıkan haberlerinden oluşan bir medya arşivi de oluşturulmuştur.
Temmuz 2005-Temmuz 2007 Uluslararası Suç Mağdurları Araştırması TÜBİTAK tarafından desteklenen proje Birleşmiş Milletler Suç ve Uyuşturucu Ofisi (UNODC) tarafından koordine edilen ve suç ve suçtan ötürü mağduriyet konusunda halen yapılan en büyük uluslararası ve karşılaştırmalı araştırma projesidir. 2005 yılında yapılan araştırmanın beşinci aşamasına 40’tan fazla ülke katılmıştır. İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 2005 yılındaki katılımıyla ilk kez Türkiye’den bir kuruluş da bu araştırma projesine dahil olmuştur. Bu projenin amacı, belli kategorilerdeki suç mağduriyetinin yaygınlığı ve niteliğini incelemektir.
Temmuz 2006-Temmuz 2007 Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı İzleme Merkezi Yerel Veri Toplama Noktası Kurulması İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Haziran 2006 itibariyle, Avrupa Birliği’ne bağlı olarak çalışan eski adıyla Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi (European Monitoring Center on Racism and Xenophobia- EUMC), yeni adıyla Avrupa Temel Haklar Ajansı (European Union Agency for Fundamental Rights-FRA) tarafından, Türkiye’den yapılan başvurular değerlendirilerek “Yerel Veri Toplama Noktası” olarak seçilmiştir. Avrupa Birliği’nin bağımsız bir organı olan EUMC Viyana’da faaliyet göstermekte ve AB üyeleri ile aday ülkelerde çalışma konularıyla ilgili veri toplama faaliyetlerini yürütmektedir. Temmuz 2006-Temmuz 2007 tarihleri arasında Merkez, Yerel Veri Toplama Noktası olarak ırkçılık ve yabancı düşmanlığı konularında varolan güncel verileri toplamak için ilgili resmi ve gayrı resmi kurumlarla, bu alanlarda yaptıkları çalışmalar, araştırmalar, topladıkları veriler ve yayınları konusunda irtibata geçmiş ve toplanan verileri EUMC'ye raporlamıştır.
Kasım 2004-Şubat 2007 Asliye Hukuk Mahkemelerinin Etkinliği Teşhis Araştırması Proje kapsamında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemelerine dair çalışma yürütülmüştür. Buna göre, bu mahkemelerin kullanıcıları, kullanım şekilleri ve sürecin nasıl işlediği, özellikle mahkemelerin verimi, gecikmelere nelerin sebep olduğuna bakılarak incelenmiştir. Aynı zamanda hakimler ile de görüşülerek yargı yönetimine ilişkin bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Proje Open Society Institute (OSI) Türkiye ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin desteğiyle düzenlenmiştir.
Kasım 2004-Aralık 2006 Ceza Davalarında Adli Yardımın Erişilebilirliği Proje ile Türkiye’de ceza davalarında devlet tarafından finanse edilen yardımın erişilebilirlik oranının ve yardımın kalitesinin incelendiği bir araştırma yürütülmüştür. Araştırma Open Society Institute ve Danimarka Elçiliği tarafından mali olarak desteklenmiştir.
Haziran-Ekim 2005 Dar Gelirli Kesimin Hukuki İhtiyaçlarının Tespitine Yönelik Araştırma Araştırma projesi kapsamında daha geniş bir ihtiyaç tespiti araştırmasında yararlanmak üzere İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü civarında yaşayan dar gelirli kesimin hukuki ihtiyaçlarının araştırıldığı bir pilot araştırma çalışması yürütülmüştür. Çalışma İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir.
Mayıs 2004-Eylül 2005 Türkiye’de İnsan Hakları Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Proje kapsamında, insan haklarına yönelik uluslararası standartlar ve koruma mekanizmalarına dair farkındalığın güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla hükümet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve hakim ve savcılara yönelik eğitimler düzenlenmiştir. Proje Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) işbirliği ve Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) desteğiyle yürütülmüştür.
Kasım 2004-Ocak 2005 Türkiye’de Yargı Reformu için Uzaktan Eğitim Projesi World Bank Institute desteği ile yürütülen proje kapsamında, yargıçlar, savcılar ve avukatlara yönelik olarak düzenlenen, Türkiye’de olası bir yargı reformunda gündeme gelecek çeşitli konu başlıklarının (örneğin yargı etiği, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, dava yönetimi gibi) yer aldığı uzaktan eğitim programında, altı hafta boyunca, bu konular hem yerli hem de yabancı uzmanların katılımıyla incelenmiş ve tartışılmıştır.
Eylül 2002-Eylül 2004 Türkiye’de İnsan Hakları Kapasitesinin Geliştirilmesi Proje kapsamında hakim ve savcılara yönelik pilot seminerler düzenlenmiştir. Bu seminerlerde, adaletin yürütülmesi sırasında insan hak ve özgürlüklerinin gözetilmesi ve iç hukuka aktarılması yöntemlerinin ve hakim ve savcıların buna ilişkin rollerinin incelenmesi ve tartışılması amaçlanmıştır. Proje Open Society Institute Assistance Foundation ile ortaklaşa yürütülmüştür.
Ekim 2003-Haziran 2004 Hakim ve Savcılara Yönelik İnsan Hakları Eğitimleri Projesi Proje kapsamında, Lund ve Strazburg’da ilk derece mahkemesi hakimlerine ve savcılara yönelik eğitim seminerleri gerçekleştirilmiştir. Amaç, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin uluslararası standartların iç hukuk düzeninde uygulanmasına yönelik teknik hukuki bilgilerin kullanılmasına ilişkin kapasitenin artırılmasını desteklemektir. Daha sonraki eğitimler ise, Lund ve Strazburg’da yürütülen çalışmalara katılmış olan hakim ve savcılara yönelik olarak düzenlenmiş ve seminerlere katılan hakim ve savcıların uygulamada sorun veya zorluklarla karşılaşıp karşılaşmadığının belirlenmesi ve bunların aşılmasını sağlayabilecek mevcut hukuki araçların tartışılması amaçlanmıştır. Proje Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) ortaklığı ve Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) desteği ile yürütülmüştür.
2004 Türkiye’de Adli Yardım Proje kapsamında, adli yardım konusundaki Türkiye'den (Baro temsilcileri) ve yurtdışından uzmanların katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda hizmetin anlamı, hizmet sunumunda kullanılması gereken kriterler, öncelikler ve çeşitli hizmet sunum modelleri tartışılmıştır. Toplantı Adalet Bakanlığı ve barolara yönelik olarak düzenlenmiştir. Proje Open Society Institute Assistance Foundation ile işbirliği içinde yürütülmüştür.
2003-…. BİLGİ Hukuk Kliniği Hukuk kliniği uygulaması, bir hukuk öğretimi yöntemi olduğu kadar hukuk fakültelerinin topluma yönelik doğrudan hizmette bulunma politikasının da bir sonucudur. Bu eğitim ve toplumsal sorumluluk politikası ilk olarak 1960’lı yıllarda ABD’deki hukuk eğitiminde uygulanmaya başlandı. O tarihlerde, özellikle ırk ayrımcılığının altedilemediği bir toplum hayatı içinde, hukukun sağladığı güçten yoksun siyah Amerikalıların haklarının korunması hedefi ön plandaydı. Genel olarak hukuk kliniği uygulamasının geri planında, hukuk hizmetinden yeterince yararlanamayan toplum kesimlerinin de kendi hayatlarıyla ilgili sorunların çözümünde veya işlerinin takibinde hukuktan yararlanmalarına olanak sağlamak ve destek vermek düşüncesi bulunur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, klinik eğitimine başladığı 2003 yılından önceki bir yıllık bir hazırlık dönemi boyunca; ABD-Washington DC'deki American University ve Georgetown University; Macaristan-Budapeşte’deki Eötvös Lorand University (ELTE) ve Güney Afrika Cumhuriyeti-Natal’de bulunan University of KwaZulu hukuk okulları ile klinik hukuk öğretimi alanındaki uzun ve güçlü deneyimlerini dikkate alarak işbirliğinde bulunmuş, bu merkezlerde ve İstanbul’da çalışma toplantıları düzenlemiş, bu alandaki kapasitesini artırmaya yönelik bir program takip etmiştir.
GÖÇ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
2016/1 Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı Türkiye’de mevsimlik işçi göçü konusunda çalışan araştırmacılar, akademisyenler, yerel, ulusal ve uluslararası ilgili kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili sosyal tarafların temsilcileri ve bireyler arasında iletişimi arttırmak, ortaklıkları desteklemek, konuyla ilgili bilgileri derlemek, farkındalık yaratmak ve sosyal politikaları önermek amacıyla yürütülen iletişim ağı faaliyetidir. 
2016/2 Mevsimlik Gezici Tarımda Çocuk İşçiliği Yuvarlak Masa Toplantıları Çalışma, mevsimlik gezici tarımda çocuk işçiliği konusunda çalışma yapan ve konuya ilgi duyabilecek paydaşların bir araya gelerek bilgi/deneyim paylaşımını ve sorunu görünür kılmak için önerileri gerçekleştirmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI MERKEZİ
SOSYAL KULUÇKA MERKEZİ
2016/1 Sosyal Kuluçka Merkezi Sosyal Kuluçka Merkezi, hak temelli çalışan yurttaş girişimleri ve sivil toplum kuruluşlarına kapasite gelişimi konusunda destek veren bir merkez olarak çalışmaktadır. Katılımcılarına ofis desteği, finansal destek, atölye ve eğitim desteği ve mentorluk desteği gibi destekler sunmaktadır.
2016/2 Sivil toplum destek projesi Proje, Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri’nde örgütsel sürekliği, kapasite gelişimini ve bu çerçevede sivil alanın gelişimine yönelik yenilikçi araçlar üretilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.
SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI MERKEZİ
ÇOCUK ÇALIŞMALARI BİRİMİ
2016/1 Mor Sertifika Programı Projesi
Birim sorumluluğumuzda olan kısım: Oyunlar ile Toplumsal Cinsiyet Atölyesi
Projenin amacı; Toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalığını eğitim sisteminin farklı kademelerinde yaygınlaştırmak
Sorumlu olunan bölümün hedefi: • Toplumsal cinsiyet rollerine dair kırılmanın keskin biçimde yaşandığı ortaokul çağı çocuklarının bu alandaki farkındalıklarının kolay ilişki kurabilecekleri üniversite gençlerinin desteğiyle artırılması
SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI MERKEZİ
GENÇLİK ÇALIŞMALARI BİRİMİ
2016/1 Power2Youth: : Gençlerin güçlendirilmesi: Özgürlük, Onur ve Adalet: Gençlerin dışlanmasını ve gençlerin içerilmesine yönelik fırsatlar ile Güney-Doğu Akdeniz'deki değişimi anlamaya yönelik kapsamlı bir yaklaşım. Güney ve Doğu Akdeniz ülkelerinde bulunan gençlerle ilgili olarak gençlik politikalarının özellikle istihdam ve politik katılım alanlarında karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve sosyal dışlanma alanları ve sebepleri ile sosyal içerme yöntemlerinin ortaya konulduğu politika önerilerinin yapılabilmesi amacıyla yürütülecek 3 senelik bir araştırma projesidir.
2016/2 Gençlik Araştırmaları Fonu Bu proje gençlik alanında katılım,sosyal haklar ve toplumsal cinsiyet konularında yapılan araştırmaları desteklemek için planlanmıştır.
2016/3 Gençlik örgütleri forumuna aktif katılımın desteklenmesi projesi Gençlik örgütleri forumu çalışma organlarından çalışma gruplarının daha etkin şekilde çalışabilmesini sağlamak amacıyla yola çıkan projede grup üyesi gençlik örgütlerinin mentorler tarafından destekelenen bir süreç içinde çalışma alanlarıyla ilgili olarak güçlendirilmeleri hedeflenmiştir.
2016/4 Bak şimdi fençler konuşuyor Gençleri hayatlarını çevreleyen sorunlar hakkında bilgi sahibi yaparak güçlendirmeyi amaçlayan projede ,gençlerin bu sorunlar hakkında fikir alış verişinde bulunabilecekleri akademisyenlerle buluşabilecekleri panel ve toplantılar düzenlenmiştir.
2016/5 “Shaping European Youth Policies in Theory and Practice – Seminar on Youth Policy Making” Avrupa'daki farklı ülkelerden gelen gençler ve gençlik çalışanlarının farklı ülkelerin gençlik politikası oluşturma süreçleriyle ve bu süreçlerdeki gençlik katılımını arttırma stratejileriyle ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları uluslararası bir projedir.
SOSYOLOJİ VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI MERKEZİ
2016/1 LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri Projesi Öğrencilerin, öğretmenlerin, aktivistlerin ve uzmanların katılımıyla yürütülen, İsveç Başkonsolosluğu İstanbul tarafından desteklenen proje kapsamında eğitim ortamında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele stratejileri geliştirildi.
2016/2 Eğitim Fakültesi Öğrencileri için Toplumsal Cinsiyet Sertifika Programı Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi
2016/3 Eğitime Eşit Katılım Projesi Engellilerin eğitime eşit katılımı için eğitimcilerin güçlendirilmesi amaçlanan proje kapsamında, Ders Kitaplarında Engellilik Araştırması yürütüldü ve araştırma bulgularının derlendiği Durum Analizi Raporu ile ders kitaplarında engelliliğin nasıl ele alınması gerektiğine dair somut önerilerin yer aldığı Tavsiyeler Raporu yayımlanacak. Ayrıca, projede alternatif eğitim materyalleri geliştirilecek.
2016/4 Öğretmen Ağı Öğretmenlik yapan bireylerin kişisel ve mesleki yolculuklarında yanlarında olmak, sorunlara çözüm getirmek ve ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla birlikte düşünmek.
2016/5 Politics of Memory and Forgetting in History Textbooks: Network Building for Historians and History Educators in the Context of Armenia-Turkey Relations Projede, uzun süreli bir işbirliğinin ilk ayağı olarak tarihçi ve tarih eğitmenlerinden oluşan bir ağın kurulması, kapasite geliştirilmesi ve deneyim paylaşılması amaçlanıyor. Proje sonucunda, Ermenistan ve Türkiye katılımlı bir çalıştay düzenlenecek ve biri tarih kitaplarının analizi, diğeri kavramsal alternatifler olmak üzere iki adet makale yazılacak.
2016/6 Inclusion of Roma and Migrants in Schools: Trainings, Open Discussions and Youth Volunteering Activities Proje, Roman ve göçmen çocukların eğitim ortamlarında içerilmesini ve gençlerin gönüllü çalışmalara katılımlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca politika üreticileri ve karar alıcıları etkilemeyi hedefleyen ve gönüllülük alanında çalışan girişimleri desteklemeyi amaçlamaktadır.
AB ENSTİTÜSÜ
2008-2011 Jean Monnet Modül: AB'yi Kavramsallaştırma: Kurumlar, Politikalar ve Siyasi Tartışmalar Bu modülün amacı, AB'de kurumların ve politikayapma süreçlerinin anlaşılmadır. Seçili siyasi alanlar detaylı bir şekilde incelenecektir.
2009-2012 Türkiye’de Hoşgörü Kültürü: Çoğulculuğun Farklı Halleri Son yıllarda, toplumlarda, azınlıklarda ve göçmen toplumlarda gerilimler ortaya çıkmaya başladı. Bu çatışmadan en ağır Müslüman kökenli insanlar etkilendi. Bazı ülkelerde bu gerginliklerin bir kısmi yerli azınlıkları seçerken, diğerlerinde göçmenlere yöneldi. Bu proje kapsamında, bu gerginliklerin dinamiklerini ve bir çok AB ülkesi ve Türkiye’de neden hoşgörü olmadığını anlamaya çalışılacaktır.
2010-2013 Avrupa’da Kimlikler ve Moderniteler Avrupa’da Kimlikler ve Moderniteler: Avrupalı ve Ulusal Kimlik İnşası Programları Siyaset, Kültür, Tarih ve Din: Proje, Avrupalı Kimlik oluşturmayla ilgili farklı süreçlerin “Çoğulcu Modernite” paradigması kullanımıyla anlaşılmasını amaçlamaktadır. Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Türkiye ve Birleşmiş Krallık’ta yapılmış olan araştırmaların bulgularını içeren bu çalışma, Avrupalı kimliklerin monolitik değil, bilakis çoğulcu olduğunu ortaya çıkarıyor.
2012 Jean Monnet Avrupa Kültürlerarası Siyaseti Kürsüsü Proje öğrencilerin Avrupa Entegrasyonunu daha iyi anlayabilmeleri için destekleyici araştırmalar, üniversitesi bağlantılarını güçlendirme ve çeşitli öğretim aktivitelerini fonlamayı amaçlıyor.
2012 Jean Monnet İlköğretim ve Lise Öğrencileri için Türkçe Dijital AB Kitabı Proje, AB ile ilgili süreçlere katılımı arttırmak ve Türkiye'nin Avrupa Entegrasyonu ile ilgili konular hakkında gençlerin bilgi ve farkındalıklarını arttırarak AB'ye karşı önyargıları azaltmayı amaçlamaktadır.
2008-2010 Etkileşim: AB, Fransa, Türkiye Üniversiteleri Diyaloğu Bu çalışmanın amacı Türkiye, Fransa ve AB’deki sivil diyaloğa üniversiteler arasındaki akademik bağlantılara, sivil toplum örgütlerine ve akademisyenlere katkıda bulunmaktır. Bu proje Sciences Po Paris, İstanbul İFEA ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ortaklığında yürütülmüştür. Birçok seminer, konferans, yaz okulu, çalıştay ve akademik yayınlar içermiştir.
FAKÜLTELER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2016 /1 Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi (SANTEM SANTEM Projesi’nde demir-çelik ve maya sektörlerinin mevcut durumu, sektörel ihtiyaçlar, temiz üretim olanakları, teşvik mekanizmaları ve yasal düzenlemeler incelenerek, belirlenen çeşitli olanakların ülkemiz koşullarında uygulanabilirliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır
İŞLETME FAKÜLTESİ
2016 /1 Küresel İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti "Yeşil Ekonomi Tasarımına Önermeler"                        Proje Kodu: 114K934 Türkiye’de işletmelerin, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması konusundaki görüş ve tercihleri hakkında yürütülen bilimsel araştırma.