İstanbul Bilgi Üniversitesi - Kuştepe Kampüsü A Blok Alüminyum Doğrama Yapım İşleri

İhale No 201907001
Başlangıç Tarihi 04 Temmuz 2019 - 15:00
Bitiş Tarihi 11 Temmuz 2019 - 16:30
Satın alınacak Mal/Hizmet İstanbul Bilgi Üniversitesi - Kuştepe Kampüsü A Blok Alüminyum Doğrama Yapım İşleri
Talep Eden Birim teknik ve idari işler
Satın Alan Birim Satınalma
Satın Alma Usulu Açık İhale
Satın Almanın Yapılacağı Yer santralistanbul Kampüsü
Satın Almanın Yapılacağı Tarih 12 Temmuz 2019 saat: 09:00
İlgili Memur

Onur AYAN

satinalma@bilgi.edu.tr

Notlar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü A Blok Alüminyum Doğrama Yapım İşleri İhalesi

İhale Kayıt Numarası : 201907001

1-İdarenin

a) Adresi : İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampüsü, Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad.

No:   2/13 Eyüpsultan/İstanbul

b) Telefon Numarası: 0212 311 6421

c) Elektronik Posta Adresi :- satinalma@bilgi.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://www.bilgi.edu.tr/tr/ih...

d) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı : Onur AYAN- Satınalma Müdürü

2-İhale konusu işin;

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kuştepe Kampüsü A Blok Alüminyum Doğrama Yapım İşi ( Demontaj ve Montaj dahil )

b) Yapılacağı yer                  : İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü A blok, İnönü Cad. No:6 Şişli/İstanbul

c) Süresi                                : 6 Eylül 2019’a kadar Teknik ve İdari İşler onayı alınarak tamamlanmış olması gerekmektedir.3- İhalenin

a) Türü : Açık İhale

b) Yapılacağı yer : İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampüsü, Rektörlük Binası  Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 Eyüpsultan İstanbul

c) Tekliflerin sunulacağı adres : Gürsel Mah. İmrahor Caddesi No: 29 Premier Kampüs Ofis İstanbul Bilgi Üniversitesi Ek Bina Kat:4 Kağıthane/İstanbul

d) son teklif verme tarihi ve saati : 11 Temmuz 2019 saat: 16:30

e) İhalenin Tarihi ve saati : 12 Temmuz 2019, Cuma, 09:004- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

- SGK ve vergi dairesinden alınmış olan firmanızın prim ya da vergi borç durumuna ilişkin belgelerini,

- Firmanızın son 3 yıla ait onaylı gelir tablosu, onaylı bilanço (tercihen),

- Onaylı kurumlar vergisi beyannamesi - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

- Şekli ve içeriği belirlenen teklif mektubu,

- Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin belge,

- Son 5 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge ve / veya referanslar ( İletişim bilgileri dâhil) ,

- Tedarik edilecek ürünlerin katalogları,

- Kullanılacak alüminyum profillerin CE, TSE, QUALICOAD, QUALANOD vb. mevcut kalite standart belgeleri,

- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

5- Teklifler, 11 Temmuz 2019 saat 16:30’a Kadar Gürsel Mah. İmrahor Caddesi No: 29 Premier Kampüs Ofis İstanbul Bilgi Üniversitesi Ek Bina Kat:4 Kağıthane/İstanbul adresine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6- Teklif mektubu ve ihaleye katılabilme şartı olarak bu istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenecek veya kaşelenecektir. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunda ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması gerekmektedir.

7- İstekliler tekliflerini  ihale konusu işin tamamı için verecektir.

8- İhale konusu işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz, ancak İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından onaylanacak kısımları için alt yüklenici kullanılabilir. Alt yüklenicilerin işin gereği olan teknik yeterlilikleri sağlaması gerekmektedir.

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

10- Bu ilan metni ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan her türlü yazılı açıklama ihale dokümanının bağlayıcı parçasıdır.
  

İhale Dosya Ekleri