İstanbul Bilgi Üniversitesi - Özel Güvenlik Hizmeti İhalesi

İhale No 201907002
Başlangıç Tarihi 04 Temmuz 2019 - 16:30
Bitiş Tarihi 12 Temmuz 2019 - 11:00
Satın alınacak Mal/Hizmet İstanbul Bilgi Üniversitesi - Özel Güvenlik Hizmeti İhalesi
Talep Eden Birim İstanbul Bilgi Üniversitesi Güvenliği
Satın Alan Birim Satınalma
Satın Alma Usulu Açık İhale
Satın Almanın Yapılacağı Yer santralistanbul Kampüsü
Satın Almanın Yapılacağı Tarih 12 Temmuz 2019 saat: 11:00
İlgili Memur

Onur AYAN 

satinalma@bilgi.edu.tr

Notlar

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ İHALESİ

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt Numarası : 2019070021-İdarenin

a) Adresi : Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No:29 Premier Kampüs Ofis İstanbul Bilgi Üniversitesi Ek Bina Kat:4 Kağıthane İstanbul

b) Telefon Numarası: 0212 311 61 41

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@bilgi.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://www.bilgi.edu.tr/tr/ih...

d) İhale Sorumlusu: Onur AYAN-Satınalma Müdürü2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Özel Güvenlik Hizmetleri (Personel İstihdamı)

b) Yapılacağı yer : İstanbul Bilgi Üniversitesi Ek Bina Kampüsü ve

 İstanbul Bilgi Üniversitesi santralİstanbul Kampüsü

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.3- İhalenin

a) Türü: Açık ihale

b) Yapılacağı yer : İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampüsü Rektörlük Binası

Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 Eyüpsultan İstanbul

d) Teklifinin verileceği yer: Gürsel Mah. İmrahor Cad.No:29 Premier Kampüs Ofis İstanbul Bilgi Üniversitesi Ek Bina Kat:4 Kağıthane İstanbul

e) Son teklif verme tarihi ve saati: 11 Temmuz 2019 Saat: 16:30

f) İhalenin Tarihi ve saati: 12 Temmuz 2019 Saat: 11:004- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

- SGK ve vergi dairesinden alınmış olan firmanızın prim ya da vergi borç durumuna ilişkin belgeler,

- Firmanızın son 3 yıla ait onaylı gelir tablosu, onaylı bilanço ve onaylı kurumlar vergisi beyannamesi,

- Son geçici vergi beyannamesi  (2019/1. çeyrek) (bilanço ve kar/zarar tabloları dâhil)

- Güncel yıla ait faaliyet belgesi,

- Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen teklif mektubu,

- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

- Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin belge,

- Teknik şartnamede belirtilen yeterlilik belgeleri (Referanslar).

5- Teklifler, 11 Temmuz 2019 saat 16:30’a kadar ihale teklifinin verileceği adrese elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6-6- Teklif mektubu ve ihaleye katılabilme şartı olarak bu istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenecek veya kaşelenecektir. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunda ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması gerekmektedir.

 

 7- İstekliler tekliflerini ihale konusu işin tamamı için verecektir.8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 

9- Bu ilan metni ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan her türlü yazılı açıklama ihale dokümanının bağlayıcı parçasıdır.
  

İhale Dosya Ekleri